Σύμβαση έργου ΚοινΣΕπ με το υπουργείο Παιδειας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω εισήγηση του κ. Δημητρίου Χαλκιώτη, Υπεύθυνου των Πράξεων «Εισαγωγική Επιμόρφωση για Νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως Αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς 2010-11», «Ερευνητικές Εργασίες (Project)”, και «Νέο Σχολείο: Σχολείο 21ου αιώνα-Η Μετάβαση», ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει:

α. την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών ελέγχου νομιμότητας και επιλεξιμότητας δαπανών προς εκκαθάριση, με βάση τα υπάρχοντα παραστατικά των προαναφερόμενων Πράξεων, στην κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση με επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΠΥΘΑΙΣ», με τίτλο «ΠΥΘΑΙΣ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.», ΑΦΜ 997344016 και,

β. τη σύναψη σύμβασης με την ως άνω επιχείρηση, στο ποσό των δέκα εννιά χιλιάδων και οχτακοσίων πενήντα ευρώ (19.850,00€), συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος όπως ισχύει ΦΠΑ και ήδη 23% , (τρεις χιλιάδες επτακόσια έντεκα ευρώ και εβδομήντα εννέα λεπτά – 3.711,79€), ήτοι δεκαέξι χιλιάδες εκατόν τριάντα οκτώ ευρώ και είκοσι ένα λεπτά χωρίς ΦΠΑ (16.138,21€), για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης έως 13.05.2016 download