Σύστημα Πιστοποίησης Κοινωνικων Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Αναγκαία η υιοθέτηση συστήματος αναγνώρισης, πιστοποίησης και αξιολόγησης της κοινωνικής ωφέλειας που προκαλείται από τις κοινωνικές επιχειρήσεις, με δείκτες και κριτήρια, όπως ενδεικτικά τα παρακάτω:

προδημοσίευση από το βιβλίο της Δώρας Ντούλια

 • του κοινωνικού παραγόμενου οφέλους
 • της δημιουργίας απασχόλησης για ευπαθείς κυρίως ομάδες
 • της κινητοποίησης του κοινωνικού τοπικού κεφαλαίου.

Οι ανωτέρω δείκτες, σύμφωνα με τις προτάσεις της διακρατικής Σύμπραξης MEDAT, Equal ά κύκλου,1 θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν τα εξής κριτήρια σε κάθε δείκτη:

α) Ο δείκτης κοινωνικού παραγόμενου οφέλους θα μπορούσε να αναφέρεται στη παραγόμενη κοινωνική προστιθέμενη αξία από κάθε κοινωνική επιχείρηση, για την κοινωνία και τους εταίρους – μέλη της (μέσα από τη διενέργεια και δημοσίευση κοινωνικού απολογισμού), με ενδεικτικά κριτήρια:

 • τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ή και εισοδήματος (κύριου ή συμπληρωματικού για ευάλωτες ομάδες και για την οικογένεια)
 • την εξυπηρέτηση ευάλωτων ομάδων
 • τα αποτελέσματα από τη δράση της κοινωνικής επιχείρησης σε επίπεδο κοινωνίας [π.χ ποιοτικές υπηρεσίες / προϊόντα που δεν καλύπτουν οι δύο άλλοι τομείς, (δημόσιο και αγορά), περιβαλλοντικά ή πολιτιστικά ή άλλα οφέλη]
 • την ανάληψη δράσεων Ε.Κ.Ε (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη)
 • την προώθηση της ισότητας των φύλων
 • την προώθηση του εθελοντισμού και την η προσέλκυση εθελοντών για εργασία (οι οποίοι στη συνέχεια μπορούν να γίνουν μέλη της κ.ε)
 • τις ποιοτικές υπηρεσίες και τα προϊόντα
 • τη διαφορετικότητα στα μέλη (diversity) και τη διαχείρισή της (με ένταξη σε κάθε κ.ε ατόμων από διαφορετικές
 • πληθυσμιακές και ευπαθείς ομάδες)
 • τη χαμηλότερη τιμή των προϊόντων, ή υπηρεσιών (σε σχέση με τις συμβατικές επιχειρήσεις της Αγοράς)

β) Ο δείκτης επίτευξης απασχολισιμότητας για ευπαθείς κυρίως ομάδες, θα μπορούσε να περιλάβει κριτήρια ως προς την ποσότητα, ποιότητα και μονιμότητα των παραγομένων θέσεων και του εισοδήματος που προκύπτει για τα μέλη και τις οικογένειες των κοινωνικών επιχειρηματιών.

γ) Ο δείκτης κάλυψης κοινωνικών αναγκών (που δεν καλύπτει το κράτος και η αγορά), θα όφειλε να καταγράφει εάν όντως οι κοινωνικές επιχειρήσεις καλύπτουν τέτοιες ανάγκες της κοινωνίας, ή απλά υποκαθιστούν συμβατικές επιχειρήσεις της αγοράς.

δ) Ο δείκτης κινητοποίησης του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου, θα μπορούσε να περιλάβει κριτήρια όπως:

 • τη κινητοποίηση και συνεργασία των κοινωνικών επιχειρήσεων με τον τοπικό κοινωνικό ιστό
 • την ανάπτυξη Τοπικών Δικτύων Συνεργασίας και Απασχόλησης (π.χ με συλλόγους, Τ.Α, κ.τλ)
 • την κινητοποίηση και συνεργασία με τοπικούς φορείς και ομάδες (π.χ εθελοντές, νέοι, γυναίκες, άνεργοι, κ.τλ)

Ένα τέτοιο διαφανές σύστημα αξιολόγησης των κοινωνικών επιχειρήσεων, θα διευκόλυνε κάθε επιχείρηση για την υιοθέτηση μίας κοινωνικά απαιτούμενης στρατηγικής, σύμφωνα με τις αρχές της κοινωνικής οικονομίας, θα εξασφάλιζε την δυνατότητα αποτίμησης της δράσης κάθε οργανισμού τόσο ως προς τα παραγόμενα αποτελέσματα, όσο και ως προς τις κοινωνικές επιπτώσεις από την δράση του, ενώ θα μπορούσε να συμβάλει και στην αμερόληπτη και αντικειμενική χρηματοδότηση κάθε οργανισμού, βάσει των παραπάνω αναπτυχθέντων δεικτών.

Μήπως η μη υιοθέτηση ενός τέτοιου διαυγούς και διαφανούς συστήματος πιστοποίησης του έργου των οργανισμών του τρίτου τομέα, αποσκοπεί απλώς στο να μην καθίστανται φανερά τα αποτελέσματα από τη δράση τους και στο να παρουσιάζονται ως τέτοιοι ορισμένοι οργανισμοί, οι οποίοι, μόνο κατά όνομα έχουν σχέση με τον τρίτο τομέα και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η εκμετάλλευση διαθεσίμων κονδυλίων.