Το θεσμικό πλαίσιο που πρέπει να γνωρίζει καλά, όποιος θέλει να δραστηριοποιηθεί στις Επιδοτήσεις ΕΣΠΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Ο Υπουργός Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού, με την υπ’αριθμ. 81986/ΕΥΘΥ712 Απόφασή του, στο ΦΕΚ 1822 με ημερομηνία 24 Αυγούστου 2015, καθορίζει τα των:

Εθνικών Κανόνων επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014−2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς , Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων.

Διαβάστε ολόκληρη την Απόφαση, από το ΦΕΚ δημοσίευσής της, εδώ