Τροποποίηση Καταστατικού ΚοινΣΕπ τα βήματα και η ορθή συμπλήρωση


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Κάποιες φορές χρειάζεται να προχωρήσετε σε τροποποίηση του καταστατικού σας και αυτό γίνεται στις παρακάτω περιπτώσεις:

  1. Αλλαγή Μελών
  2. Αλλαγή Δήμου έδρας
  3. Αλλαγή Κατηγορίας
  4. Αλλαγή καταστατικών σκοπών

Αφού γίνει νόμιμη πρόσκληση των μελών για την σύγκληση της γενικής συνέλευσης όπως περιγράφεται παρακάτω τότε έχει νόμιμη εξουσιοδότηση να προχωρήσει στην λήψη απόφασης για την τροποποίηση του καταστατικού της για τους λόγους που αναφέραμε παραπάνω.

1.Η Γενική Συνέλευση των μελών συνέρχεται εκτάκτως με πρόσκληση που απευθύνεται προς τα μέλη τουλάχιστον προ δύο (2) ημερών, είτε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, είτε με πρωτοβουλία του διαχειριστή, είτε εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα με συγκεκριμένο θέμα προς τη Διοικούσα Επιτροπή από το 1/3 των μελών της Γ.Σ

2.Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκεται το 1/2 των μελών της. Επί μη απαρτίας, συγκαλείται νέα Γενική Συνέλευση μέσα σε δύο (2) μέχρι επτά (7) ημέρες, κατά την οποία απαιτείται η ίδια ως άνω απαρτία. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της.

Ακολουθεί το κείμενο όπως πρέπει να είναι ανάλογα που θα γίνει και η λεκτική τροποποίηση, η ημερομηνία θα πρέπει να είναι ίδια με αυτή του πρακτικού γενικής συνέλευσης το οποίο θα υπογραφεί από όλα τα μέλη σε κάθε σελίδα αλλά και στο τέλος.

Διαγράφουμε την προσωρινή διοικούσα επιτροπή και την λέξη Ιδρυτικά από το τέλος και για την διευκόλυνση σας αναγράφουμε παρακάτω ότι πρέπει να αλλάξει η να προστεθεί.

Τα συνοδευτικά κατά περίπτωση έγγραφα είναι

  • Απόφαση Γενικής Συνέλευσης με αναφορά στο τι τροποποιείται
  • Νέο Καταστατικό με υπογραφές όλων των μελών σε όλες τις σελίδες (ΠΚ1-4)
  • Δήλωση νέου μέλους περί μη συμμετοχής (αν μπαίνει νέο μέλος) (ΥΔ 1)
  • Αίτηση τροποποίησης καταστατικού (Γ02)

Αν αποχωρεί μέλος της Διοικούσας Επιτροπής τότε θα πρέπει να γίνει εκ νέου μυστική ψηφοφορία για την ανάδειξη νέας Διοικούσας Επιτροπής και να υποβληθεί πρακτικό διοικούσας επιτροπής περί ορισμού αρμοδιοτήτων των μελών της με το ανάλογο υπόδειγμα αίτησης (Γ01)

Προσοχή: Το πρακτικό γενικής συνέλευσης θα πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη (δεν υπογράφουν μέλη που αποχώρησαν) και να σφραγιστεί στο τέλος με την σφραγίδα που θα μονογραφεί από τον Προεδρεύοντα της Διοικούσας Επιτροπής όπως επίσης θα σφραγιστούν και θα μονογραφούν από τον Προεδρεύοντα της Διοικούσας Επιτροπής κάθε συνοδευτική αίτηση (Γ1,2). και  το πρακτικό Διοικούσας Επιτροπής αν υπάρχει και νέα ΔΕ.

Σε περίπτωση που θέλετε την βοήθεια μας σε κάθε στάδιο λειτουργίας της ΚοινΣΕπ σας μπορείτε να μας καλέσετε από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στην συνέχεια η στα τηλέφωνα μας.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (το όνομα και ο διακριτικός τίτλος της ΚοινΣΕπ)

Στην (περιοχή σας) σήμερα ημέρα/μήνας του έτους xxxx οι :

1) …………… ………….. του …………. και της …………., που γεννήθηκε στο/ην …………………. το έτος ………. κάτοικος …………………. (οδός …………… αριθμός …..) κάτοχος του ΑΔΤ ……………….. του Α.Τ. ………… με ΑΦΜ …………….. της Δ.Ο.Υ. …………….

συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν την συνέχιση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, το καταστατικό της οποίας έχει ως εξής:

(άρθρα 1-28) ……….

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄  ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 29ο

Το Καταστατικό αυτό ρυθμίζει τα θέματα εκείνα που αξιώνει ο Ν.4430/2016, όπως ισχύει. Για τα υπόλοιπα θέματα ισχύουν οι ρυθμίσεις του Ν.1667/1986, όπως ισχύει.

ΤΑ ΜΕΛΗ

Υπογραφές Μελών

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας
Φίσκιλης Άγγελος Wind – 69310 25400 Vodafone – 69566 95666

Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.