Τροποποίηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τροποποίηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 2021-2025 – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 58305/ 25-05-2021 (Β’ 2182) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

  • ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  • ΥΓΕΙΑΣ
  • ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  • ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
  • ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία» (Α’ 36) και ιδίως της παρ. 78 του άρθρου 139 αυτού,

β) του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),

γ) του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133),

δ) του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019,

ε) του π.δ. 5/2022 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων» (Α’ 15),

στ) του π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130),

ζ) του π.δ. 79/2023 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 131),

η) του π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2) και

θ) της υπ’ αρ. 58305/25-05-2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Δικαιοσύνης, Υποδομών και Μεταφορών και Επικρατείας «Υιοθέτηση σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις περιόδου 20212025» (Β’ 2182).

2. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4868/ 22-01-2024 εισήγηση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Ανάπτυξης, από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025, και την επικαιροποίηση των δράσεων του σύμφωνα με την τρέχουσα πρόοδο που έχει συντελεστεί στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων στη χώρα αλλά και για την αποτύπωση των προτεραιοτήτων για τα επόμενα δύο έτη.

Ειδικότερα:

Ι) Προστίθενται οι ακόλουθες δράσεις:

α) Δράση 1Α, με τίτλο «Πρόταση και ψήφιση σχεδίου νόμου νέων απλοποιήσεων και βελτιώσεων του ρυθμιστικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις»,

β) Δράση 54Α με τίτλο «Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος για τη συστηματοποίηση διαδικασιών προετοιμασίας και ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων για την κάλυψη των αναγκών της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων ως ΕΚΑΑ»,

γ) Δράση 55Α με τίτλο «Δημιουργία Ηλεκτρονικών Μητρώων Προμηθειών Υγείας (ν. 4685/2021)»,

δ) Δράση 55Β με τίτλο «Αποτύπωση ενιαίας κωδικοποίησης ιατροτεχνολογικού υλικού στις μονάδες υγείας» και

ε) Δράση 70Α με τίτλο «Επικαιροποίηση του Κανονισμού Διενέργειας Ελέγχων της ΕΑΔΗΣΥ».

ΙΙ) Διαγράφονται οι ακόλουθες δράσεις προκειμένου να επανεξεταστούν στο πλαίσιο του επόμενου σχεδίου δράσης για την Εθνική Στρατηγική για τις Δημόσιες Συμβάσεις (2026-2030):

α) Δράση 29 με τίτλο «Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγή καλών πρακτικών και μοντέλων εφαρμογής: Smart Contract Register (ωφελούμενος ΕΑΑΔΗΣΥ) στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας από EBRD και DG REGIO και συμμετέχοντα ΚΜ Ελλάδα και Πολωνία»,

β) Δράση 31 με τίτλο «Ανάπτυξη ΟΠΣ ΕΑΑΔΗΣΥ με κορμό την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (υποστήριξη data analytics, forecasting, ανάλυση κινδύνων και της βελτιστοποίησης του συστήματος, κ.λπ.)»,

γ) Δράση 45 με τίτλο «Project THORAX: Δημιουργία Ολοκληρωμένου (integrated) Συστήματος νέας γενιάς λήψης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Based Decision Support System) για ανάγκες εθνικής ασφάλειας και άμυνας»,

δ) Δράση 53 με τίτλο «Πολιτεία Καινοτομίας ΧΡΩΠΕΙ – ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικότητας» και

ε) Δράση 70 με τίτλο «Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ και διασύνδεση αυτής με άλλα πληροφοριακά συστήματα».

ΙΙΙ) Διαγράφονται οι ακόλουθες δράσεις λόγω ολοκλήρωσής τους πριν από την έναρξη της περιόδου εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τις Δημόσιες Συμβάσεις 2021-2025 ή τη συγχώνευσή τους με άλλες δράσεις του υφιστάμενου σχεδίου:

α) Δράση 59 με τίτλο «Παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων κοινωνικού και εργατικού δικαίου στις δημόσιες συμβάσεις με προγράμματα επιθεωρήσεων/ ελέγχων από ΣΕΠΕ» που προβλέπεται ήδη από το άρθρο 18 του ν. 4412/2016 και

β) Δράση 65 με τίτλο «Εφαρμογή μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης ΑΑ/ΑΦ για τις στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις: πράσινες, κοινωνικές, καινοτόμες» που συγχωνεύεται με τη δράση 64 «Συνεργασία με τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 340 για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων».

ΙV) Τροποποιούνται οι ακόλουθες δράσεις προκειμένου οι τίτλοι τους να αντιστοιχούν στα δεδομένα που ισχύουν σήμερα:

α) Δράση 12 με νέο τίτλο «Νομοθετική αντιμετώπιση της δημοσίευσης διαβαθμισμένων πληροφοριών για λόγους εθνικής ασφάλειας με βάση το άρθρο 38, παρ. 5 του ν. 4412/2016»,

β) Δράση 26 με νέο τίτλο «Διερεύνηση της ετοιμότητας του τραπεζικού συστήματος για την ηλεκτρονική έκδοση εγγυήσεων του άρθρου 72 του 4412/2016»,

γ) Δράση 42 με νέο τίτλο «Προώθηση των στόχων του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Διαχείρισης Αστικών Λυμάτων Οικισμών μέσω της ανάπτυξης, επικαιροποίησης και παρακολούθησης της εφαρμογής υποδείγματος διακήρυξης και προτύπου σχεδίου σύμβασης για την «Κατασκευή και Λειτουργία Μονάδας Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων»,

δ) Δράση 47Α με νέο τίτλο «Αντικατάσταση στόλου αστικών λεωφορείων με λεωφορεία αντιρρυπαντικής τεχνολογίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη»,

ε) Δράση 49 με νέο τίτλο «Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στις Δημόσιες Συμβάσεις μέσω προκαταρτικών διαβουλεύσεων και έρευνας αγοράς σε κεντρικούς διαγωνισμούς. Επιμορφωτικά σεμινάρια για αναθέτουσες αρχές και οικονομικούς φορείς σε συνεργασία με τα Εμπορικά, Βιοτεχνικά και Επαγγελματικά Επιμελητήρια»,

στ) Δράση 58 με νέο τίτλο «Υποστήριξη σύναψης συμβάσεων ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα σε Προστατευόμενα Παραγωγικά Εργαστήρια/Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης/Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης»,

ζ) Δράση 66 με νέο τίτλο «Διαμόρφωση πλαισίου διαχείρισης κινδύνων στις δημόσιες συμβάσεις και εργαλείων για την εφαρμογή του»,

η) Δράση 68 με νέο τίτλο «Επικαιροποίηση Ερωτηματολογίου ελέγχου της ΕΑΔΗΣΥ» και

θ) Δράση 69 με νέο τίτλο «Επικαιροποίηση κώδικα δεοντολογίας των ελεγκτών της ΕΑΔΗΣΥ».