Υπαίθριο εμπόριο: Τα δικαιολογητικά για την άδεια παραγωγού και επαγγελματία πωλητή


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 580 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης  σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη χορήγηση, τη μεταβίβαση και την ανανέωση της άδειας παραγωγού και επαγγελματία πωλητή και των αντίστοιχων θέσεων ή δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο υπαίθριο εμπόριο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ

Άρθρο 1

Δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας και την απόδοση θέσεων ή δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο παραγωγού πωλητή

1. Για την έκδοση και τη χορήγηση, σε φυσικό πρόσωπο, άδειας παραγωγού πωλητή και απόδοσης θέσεων σε αγορά υπαίθριου εμπορίου ή δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο κατόπιν έκδοσης προκήρυξης, απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών και στοιχείων:

α) αίτηση του υποψηφίου στην οποία περιλαμβάνονται: αα) τα στοιχεία ταυτότητας,

αβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του υποψηφίου,

αγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του υποψηφίου,

αδ) τα πωλούμενα είδη,

αε) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

αστ) ο αριθμός μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό και

αζ) οι θέσεις άσκησης δραστηριοποίησης για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές και το στάσιμο ή οι περιοχές δραστηριοποίησης για τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο,

αη) υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου,

β) τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την προκήρυξη για την απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων μοριοδότησης, σύμφωνα με τη μοριοδότηση της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4849/2021 (Α’ 207),

γ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS),

δ) ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

ε) ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), που έχει εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται,

στ) βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του ν. 3874/2010 (Α’ 151), στην οποία αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι επαγγελματίας αγρότης,

ζ) τελευταία δήλωση στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής ΕΛΓΑ, η) υπεύθυνη δήλωση για τις ποσότητες, που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο, ανά προϊόν, για τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δήλωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης και της τελευταίας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής Ε.Λ.Γ.Α.,

θ) αν τα προϊόντα ανήκουν σε αυτά που δεν δηλώνονται στο Ο.Σ.Δ.Ε., υπεύθυνη δήλωση ότι τα προϊόντα αυτά προέρχονται από ίδια παραγωγή και την ποσότητα που θα διαθέσει στο υπαίθριο εμπόριο,

ι) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

ια) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ιβ) των ειδικών δικαιολογητικών του άρθρου 7, κατά περίπτωση.

2. Για την έκδοση και τη χορήγηση, σε νομικό πρόσωπο, άδειας παραγωγού πωλητή και απόδοσης θέσεων σε αγορά υπαίθριου εμπορίου κατόπιν έκδοσης προκήρυξης, απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων επιπρόσθετων δικαιολογητικών και στοιχείων:

α) για τους αγροτικούς, τους γυναικείους συνεταιρισμούς και τις ομάδες και οργανώσεις παραγωγών:

αα) πράξη συγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου, ή του διοικούντος οργάνου,

αβ) κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Α.Φ.Μ.) κάθε παραγωγού,

αγ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και βεβαίωση ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (TAXIS),

β) για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) παραγωγικού σκοπού:

βα) πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),

ββ) καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι η παραγωγή ειδών που περιλαμβάνονται στα είδη πώλησης παραγωγού πωλητή της κοινής υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

βγ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και βεβαίωση ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ (TAXIS),

βδ) κατάσταση μελών, στην οποία αναφέρεται και ο ΑΦΜ κάθε μέλους.

3. Τα δικαιολογητικά των περ. α’, γ’, στ’, ζ’, η’, θ’, ι’, ια’ και ιβ’ της παρ. 1 θα πρέπει να είναι επίκαιρα και σε ισχύ, να βρίσκονται στην κατοχή του φυσικού προσώπου, παραγωγού πωλητή, να φυλάσσονται στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύονται στην αρμόδια αρχή ή τα αρμόδια όργανα ελέγχου, εφόσον ζητηθούν.

4. Επιπρόσθετα, για τους αγροτικούς και τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις ομάδες και τις οργανώσεις παραγωγών τα δικαιολογητικά της περ. α’ της παρ. 2 πρέπει να είναι επίκαιρα και σε ισχύ και να φυλάσσονται στο χώρο εργασίας και επιδεικνύονται στην αρμόδια αρχή ή τα αρμόδια όργανα ελέγχου εφόσον ζητηθούν.

5. Επιπρόσθετα, για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) παραγωγικού σκοπού τα δικαιολογητικά της περ. β’ της παρ. 2 πρέπει να είναι επίκαιρα και σε ισχύ και να φυλάσσονται στο χώρο εργασίας και επιδεικνύονται στην αρμόδια αρχή ή τα αρμόδια όργανα ελέγχου εφόσον ζητηθούν.

6. Τα στοιχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ και της περ. ια’ της παρ. 1 του άρθρου 1 που υποβάλλονται από τα νομικά πρόσωπα αφορούν τους παραγωγούς που θα διενεργούν την πώληση.

7. Η αίτηση της περ. α’ της παρ. 1 υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και, συνεπώς, δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία και εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Για τα δικαιολογητικά των περ. β’ έως και ιβ’ της παρ. 1 και της παρ. 2 εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

Άρθρο 2

Δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται για την ανανέωση άδειας και των θέσεων ή του δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο παραγωγού πωλητή

1. Για την ανανέωση της ισχύος της άδειας παραγωγού πωλητή απαιτείται η υποβολή αίτησης με τα στοιχεία της άδειάς του και τα δικαιολογητικά του άρθρου 1, πλην της περ. β’ και του αποδεικτικού έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή της περ. γ’. Ειδικώς, τα δικαιολογητικά της υποπερ. αδ της περ. α’ και των περ. ζ, η και θ της παρ. 1 του άρθρου 1 υποβάλλονται ετησίως στην αρμόδια αρχή σε χρονικό διάστημα που ορίζεται από αυτήν.

2. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και μέχρι την 31/12/2022 δεν απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών των περ. δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 1, περί αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Άρθρο 3

Δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται για τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων ή του δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο παραγωγού πωλητή

1. Στην περίπτωση μεταβίβασης της άδειας λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης ή αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4849/2021, αίτηση από τον κάτοχο της άδειας συνοδευόμενη από τα από τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) βεβαίωση συνταξιοδότησης του κατόχου της άδειας ή υπεύθυνη δήλωση οριστικής παύσης δραστηριοποίησης λόγω παραίτησης από την άδεια ή βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας, κατά περίπτωση,

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του κατόχου της άδειας,

γ) αίτηση του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια στην οποία αναφέρονται:

γα) τα στοιχεία της ταυτότητάς του,

γβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του,

γγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του,

δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου,

ε) τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της υποπερ. αστ’ της περ. α’ και των περ. γ’ έως και ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 1.

2. Στην περίπτωση μεταβίβασης της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που δικαιούται να αποκτήσει την άδεια με τις αντίστοιχες θέσεις ή τα αντίστοιχα δικαιώματα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4849/2021, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου της άδειας:

α) αίτηση στην οποία αναφέρονται:

αα) τα στοιχεία της ταυτότητάς του,

αβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, αγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του,

β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την άδεια και ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου,

γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου,

δ) πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών,

ε) έγγραφη παραίτηση των πιθανών υπόλοιπων δικαιούχων ή δημοσιευμένη διάταξη τελευταίας βούλησης με την οποία καθίσταται κληρονόμος της άδειας συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποποιήθηκε την κληρονομιά ή πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια αρχή,

στ) τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία της υποπερ. αστ της περ. α’ και των περ. γ’ έως και ιβ’ της παρ. 1 του άρθρου 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΠΩΛΗΤΕΣ

Άρθρο 4

Δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται για τη χορήγηση άδειας και την απόδοση θέσεων ή δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο επαγγελματία πωλητή

1. Για την έκδοση και τη χορήγηση, σε φυσικό πρόσωπο, άδειας επαγγελματία πωλητή και απόδοσης θέσεων σε αγορά υπαίθριου εμπορίου ή δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο κατόπιν έκδοσης προκήρυξης, απαιτείται η προσκόμιση των ακόλουθων δικαιολογητικών και στοιχείων:

α) αίτηση του υποψηφίου στην οποία περιλαμβάνονται: αα) τα στοιχεία ταυτότητας,

αβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), αγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),

αδ) τα πωλούμενα είδη,

αε) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

αστ) οι θέσεις άσκησης δραστηριοποίησης για τους πωλητές σε λαϊκές αγορές και το στάσιμο ή οι περιοχές δραστηριοποίησης για του πωλητές που δραστηριοποιούνται στο πλανόδιο εμπόριο,

αζ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου,

β) τα δικαιολογητικά που καθορίζονται από την προκήρυξη για την απόδειξη της συνδρομής των κριτηρίων μοριοδότησης, σύμφωνα με τη μοριοδότηση της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4849/2021 (Α’ 207),

β1) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS),

γ) τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της συνδρομής των προϋποθέσεων της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4849/2021, δηλαδή βεβαίωσης ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. και βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας, (αφορά μόνο τους υποψήφιους επαγγελματίες πωλητές στο στάσιμο εμπόριο),

δ) ισχύον αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170),

ε) ισχύον αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας του άρθρου 24 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), που έχει εκδοθεί για οποιονδήποτε λόγο, από την οποία προκύπτει ότι δεν υφίσταται οφειλή ή υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ή ότι υφίσταται ρυθμισμένη οφειλή και οι όροι της ρύθμισης τηρούνται,

στ) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

ζ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

2. Τα δικαιολογητικά των περ. α’, γ’, στ’ και ζ’ της παρ. 1, καθώς και ο αριθμός μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό, θα πρέπει να βρίσκονται στην κατοχή του φυσικού προσώπου, επαγγελματία πωλητή, να φυλάσσονται στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύονται στην αρμόδια αρχή ή τα αρμόδια όργανα ελέγχου εφόσον ζητηθούν. Τα δικαιολογητικά των περ. α’, στ’ και ζ’, καθώς και ο αριθμός μητρώου εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών για τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό, πρέπει να είναι επίκαιρα και σε ισχύ.

3. Η αίτηση της περ. α’ της παρ. 1 υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) και, συνεπώς, δεν συνοδεύεται από δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα αναφερόμενα σε αυτήν στοιχεία και εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986. Για τα δικαιολογητικά των περ. β’ έως και ζ’ εφαρμόζεται το άρθρο 11 του ν. 2690/1999 (Α’ 45).

4. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά της παρ. 1 προσκομίζονται και από τον κάτοχο άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών που αιτείται την μετατροπή της άδειάς του σε άδεια επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 66 του ν. 4849/2021.

Άρθρο 5

Δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται για την ανανέωση άδειας και των θέσεων ή του δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο επαγγελματία πωλητή

1. Για την ανανέωση της ισχύος της άδειας επαγγελματία πωλητή απαιτείται η υποβολή αίτησης με τα στοιχεία της άδειάς του και τα δικαιολογητικά του άρθρου 4, πλην των περ. β’ και γ’ της παρ. 1 του ιδίου άρθρου, καθώς και αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS).

2. Για την πρώτη εφαρμογή της παρούσας και μέχρι την 31/12/2022 δεν απαιτείται η προσκόμιση του δικαιολογητικού των περ. δ’ και ε’ της παρ. 1 του άρθρου 4, περί αποδεικτικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

Άρθρο 6

Δικαιολογητικά και στοιχεία που απαιτούνται για τη μεταβίβαση της άδειας και των θέσεων ή του δικαιώματος δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο επαγγελματία πωλητή

1. Στην περίπτωση μεταβίβασης της άδειας λόγω συνταξιοδότησης, παραίτησης ή αναπηρίας του κατόχου σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4849/2021, αίτηση από τον κάτοχο της άδειας συνο-δευόμενη από τα από τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιο-λογητικά:

α) Βεβαίωση συνταξιοδότησης του κατόχου της άδειας ή υπεύθυνη δήλωση οριστικής παύσης δραστηριοποί-ησης λόγω παραίτησης από την άδεια ή βεβαίωση που εκδίδεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (Κ.Ε.Π.Α.), στην οποία αναγράφεται το ποσοστό της αναπηρίας, κατά περίπτωση,

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του κατόχου της άδειας,

γ) αίτηση του προσώπου στο οποίο μεταβιβάζεται η άδεια στην οποία αναφέρονται:

γα) τα στοιχεία της ταυτότητάς του,

γβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του, γγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του,

δ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου,

ε) τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των περ. γ’ έως και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4.

2. Στην περίπτωση μεταβίβασης της άδειας λόγω θανάτου, το πρόσωπο που δικαιούται να αποκτήσει την άδεια με τις αντίστοιχες θέσεις ή τα αντίστοιχα δικαιώματα δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, υποβάλλει στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4849/2021, εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών, από την ημερομηνία θανάτου του κατόχου της άδειας:

α) αίτηση στην οποία αναφέρονται: αα) τα στοιχεία της ταυτότητάς του, αβ) ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του, βγ) ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) του,

β) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α’ 75), στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται την άδεια ότι δεν κατέχει οποιουδήποτε τύπου άλλη άδεια υπαίθριου εμπορίου,

γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου του αδειούχου,

δ) πιστοποιητικό εγγύτερων συγγενών,

ε) έγγραφη παραίτηση των πιθανών υπόλοιπων δικαιούχων ή δημοσιευμένη διάταξη τελευταίας βούλησης με την οποία καθίσταται κληρονόμος της άδειας συνοδευ-όμενη από υπεύθυνη δήλωση ότι δεν αποποιήθηκε την κληρονομιά ή πρακτικό διενέργειας δημόσιας κλήρωσης από την αρμόδια αρχή,

στ) τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία των περ. γ’ έως και ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 4.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7

Δικαιολογητικά ανά πωλούμενο είδος

Ανάλογα με το είδος ή τα είδη που πωλεί ο παραγωγός πωλητής στις αγορές υπαιθρίου εμπορίου υποβάλει, στην αρμόδια αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Για τη διάθεση αυγών: άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της πτηνοτροφικής μονάδας ή νόμιμη απαλλαγή από τη σχετική διαδικασία αδειοδότησης, σύμφωνα με τον ν. 4056/2012 (Α’ 52), καθώς και βεβαίωση ωοσκοπικού ελέγχου, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 853/2004 (L 139/55) και 589/2008 (L 163/6). Σε κάθε περίπτωση απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση του κωδικού εκμετάλλευσης.

β) Για τη διάθεση μελιού: επικυρωμένο φωτοαντίγραφο μελισσοκομικού βιβλιαρίου, νομίμως θεωρημένου σύμφωνα με την υπ’ αρ. 370910/14.5.2001 (Β’ 642) απόφαση του Υπουργού Γεωργίας.

γ) Για τη διάθεση πουλερικών και κονίκλων: άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης ή άδεια εγκατάστασης της μονάδας σύμφωνα με τον ν. 4056/2012 (Α’ 52). Ειδικά, οι παραγωγοί, που η ετήσια παραγωγή τους δεν υπερβαίνει τα 10.000 πουλερικά ή λαγόμορφα και οι οποίοι δεν υποχρεούνται στη σφαγή σε εγκεκριμένα πτηνοσφαγεία ή σε εγκεκριμένα σφαγεία λαγομόρφων αντίστοιχα, ακολουθούν τις υποχρεώσεις που θέτει η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται η εκμετάλλευση.

δ) Για τη διάθεση προϊόντων αλιείας: βεβαίωση σε ισχύ του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του αλιευτικού σκάφους, το ιδιοκτησιακό του καθεστώς, τα χρησιμοποιούμενα αλιευτικά εργαλεία, τα είδη ψαριών που αλιεύονται, οι συνολικές ποσότητες ανά είδος, καθώς και ότι το σκάφος βρίσκεται σε λειτουργία.

ε) Για τη διάθεση αλιευμάτων υδατοκαλλιεργειών: βεβαίωση του Τμήματος Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, από την οποία προκύπτει ότι η μονάδα είναι σε λειτουργία και στην οποία αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αλιευμάτων.

στ) Για τη διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων): άδεια απόσταξης του αρμόδιου τελωνείου σύμφωνα με τις παρ. Ε.3 και Ε.8 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001 (Α’ 281).

ζ) Για τη διάθεση των προϊόντων οικοτεχνίας του άρθρου 3 της υπ’ αρ. 4912/120862/5.11.2015 (Β’ 2468) απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: βεβαίωση του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) σε ισχύ.

η) Για τη διάθεση πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών: βεβαίωση συνδρομής των νομίμων προϋποθέσεων, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 2078/80743/25.7.2017 (Β’ 2679) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκτός των περιπτώσεων παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών ειδών που καθορίζονται με την υπουργική απόφαση του τετάρτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 1564/1985 (Α’ 164).

θ) Για τη διάθεση εμφιαλωμένου οίνου: δήλωση συγκομιδής, δήλωση παραγωγής οίνων και γλευκών, δήλωση αποθεμάτων προηγούμενου έτους, αν υπάρχει, και αντίγραφο της δήλωσης του μικρού οινοπαραγωγού που υποβάλλεται στην αρμόδια τελωνειακή αρχή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της υπό στοιχεία ΔΕΦΚΦΒ-5026381 ΕΞ 2015/16.12.2015 (Β’ 2785) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

ι) Για τη διάθεση μεταποιημένων προϊόντων που δεν μεταποιούνται σε εγκατάσταση του παραγωγού, αλλά σε μη ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, άδεια λειτουργίας ή άδεια προέγκρισης της εγκατάστασης. Επιπλέον, ο παραγωγός πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχει διαθέσιμα τα παραστατικά στοιχεία από τα οποία προκύπτουν οι ποσότητες του προϊόντος που παραδόθηκαν στην εγκατάσταση μεταποίησης και αντίστοιχα οι τελικές ποσότητες των προϊόντων που παρέλαβε.

ια) Για τη διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων:

ιαα) Για τους κτηνοτρόφους που αξιοποιούν τα εθνικά μέτρα για την ιδιοπαραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων στην κτηνοτροφική τους εκμετάλλευση, σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπ’ αρ. 3724/162303/22.12.2014 (Β’ 3438) κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

i) Βεβαίωση της κτηνιατρικής υπηρεσίας για την καταχώριση της εν λόγω δραστηριότητας,

ii) βεβαίωση εγγραφής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνιτών (Κ.Η.Μ.Ο.) για τα εν λόγω προϊόντα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 4912/120862/5.11.2015 απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ιαβ) Για τους κτηνοτρόφους που διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκεκριμένη εγκατάσταση:

i) Βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης παραγωγής στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχων Τροφίμων (ΕΦΕΤ),

ii) αν πρόκειται για μισθωμένη εγκατάσταση, μισθωτήριο καταχωρημένο στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ-TAXIS.

ιαγ) Για τους κτηνοτρόφους που δεν διαθέτουν ιδιόκτητη ή μισθωμένη εγκατάσταση, αλλά παραδίδουν το γάλα σε εγκεκριμένη μονάδα, λαμβάνοντας τελικό μεταποιημένο προϊόν:

i) βεβαίωση της καταχώρισης της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος στη λίστα των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.) και

ii) ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του κτηνοτρόφου και της εγκατάστασης μεταποίησης του γάλακτος.

ιβ) Για τη διάθεση οποιουδήποτε βιολογικού προϊόντος, οι απαραίτητες πιστοποιήσεις, σύμφωνα με τους Κανονισμούς 834/2007 (L 189), 889/2008 (L 250) και 1235/2008 (L 334) και την υπ’ αρ. 2543/103240 /2.10.2017 (Β’3529) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων . Στην περίπτωση αυτή και μόνο επιτρέπεται να προσθέσει την ένδειξη «βιολογικό» στην πινακίδα του.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab