Πλήρες αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο με παραδειγματα για δημιουργία ΚοινΣΕπ στην παροχή υπηρεσιων Εναλλακτικής Ιατρικης


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία ενός λεπτομερούς επιχειρηματικού σχεδίου για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση στην παροχή υπηρεσιών εναλλακτικής ιατρικής συνεπάγεται προσεκτικό σχεδιασμό και εξέταση διαφόρων παραγόντων.

Ακολουθεί μια περιεκτική περίληψη επιχειρηματικού σχεδίου με παραδείγματα προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις σας:

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

 • Εισαγωγή: Παρέχετε μια σύντομη επισκόπηση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησής σας, της αποστολής της και των υπηρεσιών εναλλακτικής ιατρικής που σκοπεύετε να προσφέρετε.
 • Όραμα και αποστολή: Δηλώστε ξεκάθαρα το μακροπρόθεσμο όραμα και την αποστολή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησής σας.

Περιγραφή δουλειάς:

 • Επωνυμία επιχείρησης: Επιλέξτε ένα όνομα που αντικατοπτρίζει τις αξίες και τις υπηρεσίες σας, π.χ. Συνεταιρισμός Holistic Harmony.
 • Νομική δομή: Περιγράψτε τη νομική δομή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησής σας, λαμβάνοντας υπόψη το συνεταιριστικό μοντέλο.
 • Τοποθεσία: Καθορίστε τη γεωγραφική περιοχή όπου θα παρέχονται οι υπηρεσίες σας.


Στόχοι:

 • Βραχυπρόθεσμοι στόχοι: Στόχοι επιτεύξιμοι εντός του πρώτου έτους, όπως η δημιουργία βάσης πελατών και η πρόσληψη προσωπικού.
 • Μακροπρόθεσμοι στόχοι: Φιλοδοξίες για τα επόμενα 3-5 χρόνια, όπως η επέκταση των προσφορών υπηρεσιών ή το άνοιγμα επιπλέον τοποθεσιών.

Προϊόντα και υπηρεσίες:

 • Προσφορές Εναλλακτικής Ιατρικής: Αναλυτικά οι συγκεκριμένες υπηρεσίες εναλλακτικής ιατρικής που σκοπεύετε να παρέχετε, όπως βελονισμός, βοτανοθεραπεία και ολιστική συμβουλευτική.
 • Μοναδική πρόταση πώλησης: Επισημάνετε τι ξεχωρίζει τον συνεταιρισμό σας, όπως εξατομικευμένα σχέδια θεραπείας ή μια προσέγγιση που βασίζεται στην κοινότητα.

Ανάλυση αγοράς:

 • Αγορά-στόχος: Προσδιορίστε τα ιδανικά δημογραφικά, ψυχογραφικά στοιχεία και τη γεωγραφική θέση του πελάτη σας.
 • Ανάλυση ανταγωνιστών: Προσδιορίστε και αναλύστε ανταγωνιστές στον τομέα της εναλλακτικής ιατρικής, επισημαίνοντας κενά σε υπηρεσίες ή τομείς προς βελτίωση.

Στρατηγική μάρκετινγκ και πωλήσεων:

 • Κανάλια μάρκετινγκ: Χρησιμοποιήστε διαδικτυακά και εκτός σύνδεσης κανάλια για να προωθήσετε τις υπηρεσίες σας, όπως μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τοπικές εκδηλώσεις και συνεργασίες με οργανισμούς που σχετίζονται με την υγεία.
 • Στρατηγική τιμολόγησης: Καθορίστε ανταγωνιστική αλλά βιώσιμη τιμολόγηση για τις υπηρεσίες εναλλακτικής ιατρικής σας.

Οργανωτική δομή:

 • Μέλη ομάδας: Καταγράψτε το βασικό προσωπικό και τους ρόλους τους, δίνοντας έμφαση στα προσόντα και την εμπειρία.
 • Διακυβέρνηση: Περιγράψτε τη συνεταιριστική δομή, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και της συμμετοχής των μελών.

Ανάλυση SWOT:

 • Δυνατά σημεία: Εσωτερικοί παράγοντες που δίνουν στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησή σας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
 • Αδυναμίες: Εσωτερικοί παράγοντες που μπορεί να εμποδίσουν την επιτυχία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησής σας.
 • Ευκαιρίες: Εξωτερικοί παράγοντες που μπορούν να αξιοποιηθούν για την ανάπτυξη.
 • Απειλές: Εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να θέτουν προκλήσεις στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησή σας.

Οικονομικό σχέδιο:

 • Κόστος εκκίνησης: Περιγράψτε τα αρχικά έξοδα, όπως αδειοδότηση, εξοπλισμός και μάρκετινγκ.
 • Ροές εσόδων: Αναλυτικά οι πηγές εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των τελών υπηρεσιών, των συνδρομών ή των πωλήσεων προϊόντων.
 • Προϋπολογισμός: Παρέχετε έναν λεπτομερή προϋπολογισμό για το πρώτο έτος, συμπεριλαμβανομένων εσόδων και εξόδων.

Διαχείριση κινδύνου:

 • Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους, όπως ρυθμιστικές αλλαγές ή οικονομική ύφεση.
 • Αναπτύξτε στρατηγικές για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων, όπως η διαφοροποίηση των υπηρεσιών ή η δημιουργία ενός χρηματοοικονομικού αποθέματος ασφαλείας.

Σχέδιο εφαρμογής:

 • Χρονοδιάγραμμα: Δημιουργήστε ένα λεπτομερές χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησής σας, συμπεριλαμβανομένων των βασικών ορόσημων.
 • Βήματα Δράσης: Αναλύστε τη διαδικασία υλοποίησης σε δραστικά βήματα, από την εξασφάλιση αδειών έως την πρόσληψη προσωπικού.

Ελεγχος και αξιολόγηση:

 • Καθορίστε βασικούς δείκτες απόδοσης (KPI) για την παρακολούθηση της επιτυχίας.
 • Να αξιολογείτε και να προσαρμόζετε τακτικά τις στρατηγικές σας με βάση τα δεδομένα απόδοσης.

Κοινωνικός αντίκτυπος:

 • Περιγράψτε πώς η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρησή σας θα επηρεάσει θετικά την κοινότητα, όπως η παροχή οικονομικά προσιτής υγειονομικής περίθαλψης ή η προώθηση της ολιστικής ευημερίας.

Παράρτημα:

 • Συμπεριλάβετε δικαιολογητικά, όπως βιογραφικά των βασικών μελών της ομάδας, δεδομένα έρευνας αγοράς και οποιαδήποτε νομική τεκμηρίωση.

Θυμηθείτε ότι αυτό είναι ένα πρότυπο και θα πρέπει να το προσαρμόσετε ώστε να ταιριάζει στις συγκεκριμένες λεπτομέρειες της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησής σας σε υπηρεσίες εναλλακτικής ιατρικής. Συμβουλευτείτε πάντα τους σχετικούς εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες στον τομέα για να εξασφαλίσετε την ακρίβεια και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.