Χορήγηση Αριθμών Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Γ.Ε.ΜΗ.) στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ν.4430/2016) που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. – Διεύθυνση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ΚΑΛΟ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, σε εφαρμογή του ν.4919/22 (Α’71), αποδόθηκαν και κοινοποιήθηκαν ηλεκτρονικά από το αρμόδιο (ως Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ.) Τμήμα της Δ/νσης Κ.ΑΛ.Ο. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων οι Αριθμοί Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Α.Γ.Ε.ΜΗ.) στους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας οικονομίας (Φορείς Κ.ΑΛ.Ο.), που είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.

Συνολικά, αποδόθηκαν 1.890 νέοι Α.Γ.Ε.ΜΗ. για τους οποίους η Υπηρεσία είχε στην διάθεσή της τον Α.Φ.Μ. της επιχείρησης. Παράλληλα, 149 ακόμη φορείς (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε, Κοιν.Σ.Επ. και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων), οι οποίοι είχαν ήδη λάβει  Α.Γ.Ε.ΜΗ. μέσω Επιμελητηρίων μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα των Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, διατηρώντας φυσικά τον ίδιο Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Όλοι οι φορείς έχουν ειδοποιηθεί με e-mail (από την ηλεκτρονική διεύθυνση mitrwokoin@ypakp.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλωθεί από τους Φορείς στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο.). Αν παρόλα αυτά, κάποια επιχείρηση δεν έχει λάβει το σχετικό μήνυμα και αφού ελέγξει και την ενοχλητική αλληλογραφία (spam), ας επικοινωνήσει με την Υπηρεσία, αναφέροντας τον Α.Φ.Μ. ή το Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο. της επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι, μέσα από τον ιστότοπο δημοσιότητας του Γ.Ε.ΜΗ. (https://www.businessregistry.gr/) μπορεί κάθε επιχείρηση να ελέγξει (κάνοντας χρήση του Α.Γ.Ε.ΜΗ. της)  αν έχουν καταχωρηθεί σωστά τα στοιχεία της. Επισημαίνεται ότι από το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. έχουν καταχωρηθεί τα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. Αν υπάρχουν αποκλίσεις από τα πραγματικά στοιχεία, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με το προαναφερθέν Τμήμα.

Επισημαίνεται ότι για τους φορείς που:

  1. Έχουν διαγραφεί από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και έχουν στείλει στην Υπηρεσία τα πρόσθετα στοιχεία διαγραφής (διακοπή Δ.Ο.Υ., οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης), στο πεδίο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» υπάρχει η ένδειξη «ΔΙΑΓΡΑΦΗ» και οι φορείς δεν έχουν καμία υποχρέωση λόγω της χορήγησης του Α.Γ.Ε.ΜΗ.
  2. Έχουν διαγραφεί από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. και δεν έχουν στείλει στην Υπηρεσία τα πρόσθετα στοιχεία διαγραφής (διακοπή Δ.Ο.Υ., οικονομικές καταστάσεις εκκαθάρισης), στο πεδίο «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ» υπάρχει η ένδειξη «ΛΥΣΗ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ» και οι φορείς θα πρέπει να αποστείλουν τα συγκεκριμένα δικαιολογητικά μέσω kalo.yeka.gr υποβάλλοντας ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ.
  3. Για όλους τους υπόλοιπους Φορείς, στο πεδίο ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ αναγράφεται η ένδειξη «ΕΝΕΡΓΗ».
  4. Οι φορείς (Κοιν.Σ.Επ, Συν.Εργαζομένων) που είναι εγγεγραμμένοι στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. (δηλαδή διαθέτουν Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο) και δεν έχουν λάβει Α.ΓΕ.ΜΗ., θα πρέπει να ολοκληρώσουν μέσω kalo.yeka.gr τη διαδικασία ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ, ώστε να καταχωρηθεί ο Α.Φ.Μ. τους στο Γ.Ε.ΜΗ. και να τους αποδοθεί ο Α.Γ.Ε.ΜΗ.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ν.4919/2022, ο Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. αναγράφεται υποχρεωτικά:

α) Σε κάθε έγγραφο που υποβάλλεται προς καταχώριση στο Γ.Ε.ΜΗ.,

β) σε κάθε έγγραφο που εκδίδουν οι Υ.Γ.Ε.ΜΗ.,

γ) σε κάθε έγγραφο που αφορά στον υπόχρεο και φέρει την επωνυμία του,

δ) στους διαδικτυακούς τόπους του υπόχρεου.

Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα οι φορείς να προσθέσουν τον Α.Γ.Ε.ΜΗ. στα έντυπα και ηλεκτρονικά έγγραφά τους και τις ιστοσελίδες τους.

Επισημαίνεται ότι η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. δεν συνεπάγεται τη διαγραφή της επιχείρησης από το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν.4430/2016, το οποίο εξακολουθεί τη λειτουργία του (αρ.15 ν.4919/22) και οι φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε αυτό διατηρούν την ιδιότητα του Φορέα Κ.ΑΛ.Ο., τον Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.ΓΕ.Μ.Κ.Ο.), καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις (π.χ. ετήσια υποβολή αίτησης Πιστοποιητικού Μέλους) που συνεπάγεται η υπαγωγή τους στον ν.4430/2016.

Μέχρι την πλήρη προσαρμογή της πλατφόρμας του Γ.Ε.ΜΗ. στα πεδία της πλατφόρμας του Γενικού Μητρώου Φορέων Κ.ΑΛ.Ο., η υποβολή αιτήσεων θα συνεχίσει να γίνεται μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr με χρήση των κωδικών taxisnet της επιχείρησης (για αιτήσεις τροποποίησης στοιχείων, διαγραφής ή χορήγησης βεβαιώσεων μεταβολών, μη λύσης-μη εκκαθάρισης και σύνθεσης οργάνου διοίκησης) ή του νομίμου εκπροσώπου (για αιτήσεις εγγραφής).

Θα ακολουθήσει ενημέρωση σχετικά με την ενεργοποίηση της πρόσβασης των Φορέων Κ.ΑΛ.Ο. στην πλατφόρμα του Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για τον τρόπο απόκτησης των αντίστοιχων κωδικών πρόσβασης.

Οι βεβαιώσεις που θα χορηγούνται ηλεκτρονικά από τις Υ.Γ.Ε.ΜΗ. του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στους Φορείς και οι αντίστοιχες Ανακοινώσεις που θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Γ.Ε.ΜΗ.:

    • Θα φέρουν ένδειξη «Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (αρ.20 ν.4919/22)»
    • Θα αναγράφουν τον Αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. της επιχείρησης
    • Θα φέρουν ψηφιακή υπογραφή του αρμόδιου στελέχους της Υ.Γ.Ε.ΜΗ.

Επιπλέον, σύμφωνα με το αρ. 18 του ν.4919/22, για τα νομικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 16,  (περιλαμβάνονται και οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων) η καταχώριση και η δημοσίευση στο Γ.Ε.ΜΗ. των νομικών γεγονότων, δηλώσεων, εγγράφων και λοιπών στοιχείων είναι υποχρεωτική, προκειμένου να επέλθουν τα εξής έννομα αποτελέσματα:

1) απόκτηση νομικής προσωπικότητας, εφόσον είναι υπό σύσταση,

2) τροποποίηση του καταστατικού τους,

3) ολοκλήρωση της συγχώνευσης, της διάσπασης ή της μετατροπής τους,

4) θέση τους σε λύση, μετά από απόφαση των εταίρων τους ή μετά από έκδοση σχετικής διοικητικής πράξης,

5) αναβίωσή τους, εφόσον είναι υπό εκκαθάριση, καθώς και στις περιπτώσεις παύσης των εργασιών της διαδικασίας πτώχευσης, λόγω της εξόφλησης των πτωχευτικών πιστωτών, πτωχευτικής αποκατάστασης ή σε όποια άλλη περίπτωση προβλέπεται αναβίωση νομικού προσώπου,

6) απώλεια της νομικής προσωπικότητας με την καταχώριση της διαγραφής του νομικού προσώπου,

7) επανεγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. και θέση εκ νέου σε κατάσταση εκκαθάρισης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 28.

Συνεπώς, μοναδικό αποδεικτικό έγγραφο για την απόδειξη της επέλευσης των ανωτέρω νομικών γεγονότων αποτελεί η αντίστοιχη βεβαίωση που χορηγείται από την αρμόδια Υ.Γ.Ε.ΜΗ. και φέρει τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται παραπάνω, κατόπιν φυσικά  αίτησης του Φορέα μέσω του kalo.yeka.gr .

Τέλος, επισημαίνουμε ότι οι Κοιν.Σ.Επ. και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων απαλλάσσονται από τα τέλη Γ.Ε.ΜΗ. (παρ. 2 αρ.49 ν.4919/2022).

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα θέματα που προαναφέρθηκαν, μπορείτε να απευθύνεστε στα e-mail: mitrwokoin@ypakp.gr και kalo@ypakp.gr , καθώς και στα τηλ. 2103256480, -570, -571,-147, -037, -572.