Στο ΦΕΚ το Πρόγραμμα ενίσχυσης Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πατήστε στην εικόνα για να κατεβάσετε το ΦΕΚ

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καταρτίζεται πρόγραμμα με σκοπό την ενίσχυση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) για την προώθηση των δράσεών τους και για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εξειδικεύεται ο σκοπός της ενίσχυσης και καθορίζονται οι κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών, τα κριτήρια, ο προϋπολογισμός και οι όροι ένταξης των πράξεων στο πρόγραμμα, η διαδικασία έκδοσης των σχετικών προσκλήσεων και υποβολής και αξιολόγησης των αιτήσεων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την καταβολη της ενίσχυσης, ο έλεγχος της πορείας υλοποίησης των πράξεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

2. Φορέας διαχείρισης του προγράμματος ορίζεται η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας.

3. Την αξιολόγηση των προτάσεων δύναται να εκπονούν και αξιολογητές του Μητρώου Αξιολογητών του Ενδιάμεσου Φορέα Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ). Στους αξιολογητές του προηγούμενου εδαφίου και στα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης δύναται να καταβάλλεται αποζημίωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).

4. Το πρόγραμμα της παραγράφου 1 χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την επιφύλαξη των διατάξεων περί κρατικών ενισχύσεων. Το μέγιστο ποσό του προϋπολογισμού που δύναται να βαρύνει το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για το ανωτέρω πρόγραμμα ανέρχεται σε 20.000.000 ευρώ.