Χρηματοδότηση νέων επενδύσεων για «Πράσινο Αγροτουρισμό»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το ποσό των 49 εκατ. ευρώ θα διαθέσει το Ταμείο Ανάκαμψης για την επιδότηση επενδυτικών σχεδίων στον τομέα του αγροτουρισμού.

Εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις και θέλετε να υποβάλετε αίτημα στήριξης στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα επικοινωνίας που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου και ένας συνεργάτης μας θα έλθει άμεσα σε επαφή μαζί σας.

Το πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός» αφορά προτάσεις που συνδέουν τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με τον τριτογενή, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό προϊόν, και θα δέχεται αιτήσεις από τις 5 Ιουλίου έως και τις 30 Σεπτεμβρίου, ενώ φορέας υλοποίησης είναι το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όροι και προϋποθέσεις

Δικαιούχοι μπορούν να κριθούν όλα τα νομικά πρόσωπα είτε ανήκουν στις μικρομεσαίες (ΜμΕ) είτε στις μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού (ΓΑΚ), εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Προσφέρουν διατροφή και προϊόντα αγροδιατροφής στους επισκέπτες εντός του χώρου εγκατάστασης ή και στον τόπο παροχής υπηρεσιών βιωματικού τουρισμού της επιχείρησης.
β) Οι πρώτες ύλες προέρχονται:
αα) Από συμβολαιακή γεωργία σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος, ή
ββ) Από καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας σε ποσοστό κατ’ ελάχιστον 60% κατ’ έτος.

Η ανωτέρω υποχρέωση των υποπεριπτώσεων α) και β) ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών. Τα συμβόλαια συνάπτονται μεταξύ του δικαιούχου της ενίσχυσης και των παραγωγών του γεωργικού προϊόντος ή μεταξύ του δικαιούχου και Ομάδων Παραγωγών, Οργανώσεων Παραγωγών, Ενώσεων Οργανώσεων Παραγωγών, Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ανώνυμων Εταιρειών των οποίων η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις». Με την πάροδο τριετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός δύο μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η παραπάνω προϋπόθεση των περιπτώσεων α), β).

Δικαιούχοι δεν μπορούν να κριθούν πρόσωπα που λειτουργούν υπό τη μορφή της εταιρείας αστικού δικαίου, με εξαίρεση τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις. Επίσης, δεν μπορούν να κριθούν ως δικαιούχοι οι νομικές μορφές της κοινοπραξίας.

Σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους και τους κωδικούς, στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν οι ακόλουθες δραστηριότητες κατά την έννοια της NACE:
α) NACE 55: Καταλύματα.
β) NACE 56: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης.
γ) NACE 79: Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και υπρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες.
δ) NACE 90: Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση.
ε) NACE 91: Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες.
στ) NACE 93: Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Ειδικά ως προς τα καταλύματα, στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύεται η ίδρυση των ακόλουθων λειτουργικών μορφών καταλυμάτων υπό τους εξής όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
α) Ξενοδοχεία κλασικού τύπου 5, 4 ή 3 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 10 δωματίων και 20 κλινών.
β) Ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων δωματίων 5 ή 4 αστέρων, ελάχιστης δυναμικότητας 30 κλινών.
γ) Ενοικιαζόμενα δωμάτια 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών.
δ) Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα 4 κλειδιών, ελάχιστης δυναμικότητας 5 δωματίων και 10 κλινών.
ε) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες μεμονωμένες ή σε σειρά ή σε συγκρότημα, μονώροφες ή δυώροφες μονοκατοικίες που έχουν αυτοτέλεια λειτουργίας, ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση η κάθε μια και ιδιωτικότητα, ελάχιστων διαστάσεων:
αα) μονόχωρες 40 τ.μ.,
ββ) δύο κύριων χώρων 60 τ.μ.

Οι βασικοί  στόχοι

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την τοποθέτησή τους σε σημεία προσέλκυσης επισκεπτών – τουριστών και την ανάπτυξη δράσεων βιωματικού αγροτουρισμού. Επιπλέον στόχοι είναι η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, καθώς και η βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

Τα πέντε κριτήρια για την υπαγωγή σχεδίων στη δράση

Για να ενταχθεί ένα επενδυτικό σχέδιο στο πρόγραμμα «Πράσινος Αγροτουρισμός» θα πρέπει να καλύπτει τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

1. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου: Η ωριμότητα του επενδυτικού σχεδίου αφορά την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής και τεκμηριώνεται με συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

2. Νόμιμη σύσταση δικαιούχου: Η νόμιμη σύσταση του δικαιούχου τεκμηριώνεται με τα δικαιολογητικά που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση του προγράμματος.

3. Πράσινη μετάβαση:
α) Απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται στη συνέχεια:
– Επενδύσεις σε κτηριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
– Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
– Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
– Επενδύσεις σε ΑΠΕ.
– Επενδύσεις σε υποδομές για την εξοικονόμηση ύδατος.
– Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.

4. Υλοποίηση σχεδίου βιωματικού αγροτουρισμού: Παρουσίαση βιωματικού αγροτουρισμού όπου λαμβάνονται υπόψη τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Περιλαμβάνεται κατ’ ελάχιστον μία από τις ακόλουθες δράσεις:
– Προώθηση της τοπικής γαστρονομίας.
– Προώθηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από αγροτικές δραστηριότητες.
– Διασύνδεση της ενισχυόμενης τουριστικής δραστηριότητας με τοπικές επιχειρήσεις και φορείς στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων βιωματικού τουρισμού.

5. Βιωσιμότητα της επένδυσης: Για τον προσδιορισμό της βιωσιμότητας της επένδυσης, τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης είναι:
α) Γενική ρευστότητα του φορέα πριν από την επένδυση > 1. Αφορά τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση.
β) Καθαρό περιθώριο κέρδους του φορέα μετά την επένδυση > 1%.
γ) Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης του φορέα μετά την επένδυση για περίοδο 10 ετών > 10.
δ) Ικανότητα αποπληρωμής τοκοχρεολυσίων του φορέα μετά την επένδυση < 2.

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας