Ενισχύσεις μικρομεσαίων για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Επικρατείας, ανακοινώθηκε η προκήρυξη της δράσης «Ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)». Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακός μετασχηματισμός», που χρηματοδοτεί το Ταμείο Ανάκαμψης. με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) και συνολικό προϋπολογισμό 180 εκατ. ευρώ

Όπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το πρόγραμμα «Ψηφιακά εργαλεία μικρομεσαίων επιχειρήσεων» θα παρέχει επιταγές (vouchers) που θα διατεθούν για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών εργαλείων.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας.

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, μπορούν να ενισχυθούν προκειμένου να:

 • – Εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία.
 • – Αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισαγάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace).
 • – Ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • – Αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές.
Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, και για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά και μεταξύ άλλων οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
 1. Έχουν την έδρα τους ή υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια με ελληνικό ΑΦΜ.
 2. Είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.
 3. Έχουν ιδρυθεί/συσταθεί πριν από την 01.01.2022.
 4. Συνιστούν νομική οντότητα (ανώνυμη εταιρεία, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρεία ή ετερόρρυθμη εταιρεία, ΙΚΕ, ατομική επιχείρηση, κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, συνεταιρισμός) ή ατομική επιχείρηση και τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία.

Για τις ανάγκες της δράσης, οι επιχειρήσεις κατανέμονται σε 4 κατηγορίες, με δύο υποκατηγορίες η κάθε μία, ανάλογα με το μέγεθός τους σε όρους απασχόλησης. Η ένταση της ενίσχυσης για όλες τις κατηγορίες είναι 90% ενώ το ύψος της επιταγής ενίσχυσης (voucher) ανά κατηγορία διαμορφώνεται από 900 ευρώ έως 18.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης, τα ψηφιακά προϊόντα/υπηρεσίες, των οποίων η αγορά ενισχύεται μέσω αυτής, θα πρέπει να συμβάλουν στα ακόλουθα:

 • Βελτίωση της λειτουργίας των επιχειρήσεων, όπως εφαρμογές εμπορικού λογισμικού, εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης πελατών, εφαρμογές διαχείρισης προσωπικού, εκπαίδευσης προσωπικού, εφαρμογές διαχείρισης αποθηκών κ.λπ.
 • Συνεργασία, παραγωγικότητα και απομακρυσμένη εργασία, όπως πλατφόρμες παραγωγικότητας, επικοινωνίας και συνεργασίας, εργαλεία υποστήριξης απομακρυσμένης εργασίας, εργαλεία διαχείρισης εργασιών, έργων και χαρτοφυλακίων κ.λπ.
 • Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως cloud εργαλεία για: marketing automation, digital campaign management & customer loyalty, cloud εργαλεία/connectors που συνδέονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, εργαλεία/connectors σύνδεσης με συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών, εργαλεία/connectors διασύνδεσης με υπηρεσίες μεταφορών κ.ά.
 • Ασφάλεια και εμπιστοσύνη, όπως ασφάλεια για τους τελικούς χρήστες, συνολική παρακολούθηση της ασφάλειας από τρίτο οργανισμό/υπηρεσία, ασφάλεια πρόσβασης σε εφαρμογές και δεδομένα, συμμόρφωση στη διαχείριση δεδομένων, διασφάλιση επιχειρησιακής συνέχειας κ.ά.

Επίσης επιλέξιμες είναι δαπάνες για συμπληρωματικές ενέργειες όπως εγκατάσταση, παραμετροποίηση, ρύθμιση προϊόντος, ενημέρωση, εκπαίδευση προσωπικού, συμβουλευτική υποστήριξη για τον ψηφιακό μετασχηματισμό κ.λπ.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τους κωδικούς (username & password) πρόσβασης της επιχείρησης στις φορολογικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ (πληροφοριακό σύστημα Τaxisnet) μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Διαχείρισης Ενισχύσεων (ΗΠΔΕ) του προγράμματος https://beneficiary.digitalsme.gov.gr. Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στον ιστότοπο της ΚτΠ https://www.ktpae.gr/, της ιστοσελίδας του προγράμματος «Ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ» https://digitalsme.gov.gr/ καθώς και του Ταμείου Ανάκαμψης – Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2022.


Εντοπίστηκε πρόβλημα με το κριτήριο απασχόλησης και  ήδη έχει κατατεθεί σχετικό υπόμνημα με αριθμό 564526 σας το παρουσιάζουμε στην συνέχεια και θα σας κρατούμε ενήμερους για κάθε εξέλιξη

Στο Πρόγραμμα Ενισχύσεις μικρομεσαίων για την απόκτηση νέων ψηφιακών εργαλείων όπου και εντάσσεται και μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση θέτετε ένα όριο στην κατηγορία Οι δικαιούχοι του Προγράμματος εντάσσονται στις ακόλουθες διακριτές κατηγορίες και υποκατηγορίες με κριτήριο την απασχόληση (εξαρτημένη εργασία): 1 0,01 ΕΜΕ < μ ≤ 10 ΕΜΕ

Αυτό το κριτήριο θέτει εκτός ορίων αρκετές Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του νόμου 4430/16 https://koinsep.org/4430-2016/ καθώς σύμφωνα με το Άρθρο 17

Σχέσεις μεταξύ μελών και της Κοιν.Σ.Επ. και παράγραφο 9 έχουμε την δυνατότητα να λειτουργούμε νόμιμα με εθελοντική προσφορά εργασίας των μελών μας ως κατωτέρω

9.Η παροχή υπηρεσιών προς εξυπηρέτηση του σκοπού της Κοιν.Σ.Επ. από μέλη της, τα οποία δεν βρίσκονται σε εργασιακή σχέση με αυτήν, είναι μη αμειβόμενη σύμβαση εντολής κατ’ άρθρο 713 επ. Α.Κ.. Η σύμβαση εντολής που συνάπτεται μεταξύ μελών και Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να γίνεται εγγράφως, να περιγράφει με σαφήνεια την παρεχόμενη υπηρεσία και σε καμία περίπτωση δε μπορεί να υπερβαίνει τις 16 ώρες εβδομαδιαίως.

Παρακαλούμε για την άμεση διόρθωση του κριτηρίου απασχόλησης τουλάχιστον όσο αφορά τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις στο όριο 0,00

Με εκτίμηση Φίσκιλης Αγγελος Πρόεδρος του ΔΣ του Ανεξάρτητου Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας