Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων ΚΑλΟ

Αριθ. 61621/Δ5.2643 (ΦΕΚ Β’ 56/18-01-2017) (download)

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

Α. Τις διατάξεις:

1. Του π.δ. 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 141/Α/29-08-2014) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Των άρθρων 54 και 90 του π.δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/22-04-2005).

3. Του π.δ. 24/2015 (ΦΕΚ 20/Α/27-01-2015) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

4. Του π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/Α/23-9-2015) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Της υπ’ αριθμ. Υ56/21-10-2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ 2281/B/22-10-2015).

6. Της παρ.3 του αρ.4 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/ 31.10.2016) «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις».

7. Τα αρ. 17 και 18 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/Α/23-12-2016) «Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη Ανάπτυξη και άλλες διατάξεις».

Β. Την με αρ. πρωτ. 61625/554/30-12-2016 εισήγηση της Γενικής Διευθύντριας Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Γ. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δημόσια δαπάνη,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 1
Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1. Σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) συνιστάται Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής «Μητρώο»). Το Μητρώο είναι η βάση δεδομένων που τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή από το Τμήμα Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (εφεξής «Τμήμα Μητρώου») του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) και στην οποία εγγράφονται οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, όπως ορίζονται στο αρ.3 του ν. 4430/2016.

2. Το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας τηρείται σε ηλεκτρονική μορφή. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ατελώς. Είναι ελεύθερα προσβάσιμο και υπόκειται στους κανόνες της διαφάνειας μέσω της ανάρτησης των εγγραφών του στο αντίστοιχο ιστολόγιο, αλλά και της δυνατότητας πληροφόρησης κάθε ενδιαφερόμενου.

3. Στοιχεία που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των μελών των εγγεγραμμένων φορέων του Μητρώου, τα οποία τηρούνται από το τμήμα Μητρώου, υπόκεινται στις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της εμπιστευτικότητας.

4. Στη σφραγίδα, στα έντυπα, στα έγγραφα και στις συμβάσεις που υπογράφουν οι Κοιν.Σ.Επ., οι Κοι.Σ.Π.Ε., οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων και οι άλλοι Φορείς Κοινωνικής Οικονομίας αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός εγγραφής τους στο Μητρώο (Α.Γε.Μ.Κ. Ο.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

5. Το Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας αποτελείται από τα εξής επιμέρους Μητρώα:
α. Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας (εφεξής «Μ.Κ.Ε»), στο οποίο εγγράφονται:
i) υποχρεωτικά, οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (εφεξής «Κοιν.Σ.Επ.») και οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων (εφεξής «Συν.Εργ.»), οι οποίες συστήνονται με βάση τον ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και οι Κοι.Σ.Π.Ε. του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 99/Α/17.5.1999) και
ii) προαιρετικά, σύμφωνα με το αρ.35 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), οι Κοιν.Σ.Επ. που συστάθηκαν με το ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011)
Το Μ.Κ.Ε περιλαμβάνει πέντε επιμέρους κατηγορίες (Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων, Κοι.Σ.Π.Ε, Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας και Συνεταιρισμοί Εργαζομένων).
β. Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Ε.Μ.Α.Φ.Κ.Α.Ο), (εφεξής «Ειδικό Μητρώο») στο οποίο εγγράφονται προαιρετικά τα υφιστάμενα νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν σωρευτικά τα ειδικά κριτήρια που περιγράφονται στο άρθρο 3, παρ.1 εδάφ.δ’ του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). Το Ειδικό Μητρώο διακρίνεται σε επιμέρους κατηγορίες ανάλογα με την νομική μορφή των εγγεγραμμένων Φορέων.
Ειδικότερα, περιλαμβάνει τις εξής κατηγορίες:
i) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί του ν. 4384/2016
ii) Αστικοί Συνεταιρισμοί του ν. 1667/1986
iii) Αστικές εταιρίες των αρ. 741 Α.Κ
iv) Λοιπές νομικές μορφές.

Άρθρο 2
Αριθμός Εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1. Οι Κοιν.Σ.Επ., Συν.Εργ. και οι Άλλοι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας που εγγράφονται στο Μητρώο λαμβάνουν υποχρεωτικά Αριθμό Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας (Α.Γε.Μ.Κ.Ο).

2. Ο Α.Γε.Μ.Κ.Ο αποτελείται από δώδεκα ψηφία και διαρθρώνεται ως εξής:
– Τα ψηφία που βρίσκονται στις θέσεις 1 έως και 7 χρησιμοποιούνται ως μοναδικός 7ψήφιος αύξων αριθμός.
– Το ψηφίο που βρίσκεται στην θέση 8 χρησιμοποιείται για το προσδιορισμό του επιμέρους Μητρώου στον οποίο εντάσσεται ο Φορέας. Ειδικότερα: Στους φορείς που εντάσσονται στο Μ.Κ.Ε (Κοιν.Σ.Επ., Συν.Εργ.) αποδίδεται το ψηφίο 0, ενώ στους Φορείς που εντάσσονται στο Ειδικό Μητρώο αποδίδεται το ψηφίο 1.
– Το ψηφίο που βρίσκεται στην θέση 9 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της νομικής μορφής και της κατηγορίας του Φορέα. Ειδικότερα, για τους Φορείς που εντάσσονται στο ΜΚΕ αποδίδονται τα εξής ψηφία:
0 για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων,
1 για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων,
2 για Κοι.Σ.Π.Ε,
3 για Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας,
4 για Συνεταιρισμούς Εργαζομένων.
Για τους φορείς που εντάσσονται στο Ειδικό Μητρώο, αποδίδονται τα εξής ψηφία:
0:Αγροτικός Συνεταιρισμός,
1: Αστικοί Συνεταιρισμοί ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/6-12-1986)
2:Αστική εταιρία αρ.741 επ. ΑΚ,
3: Σωματεία (αρ.78 επ ΑΚ), 4:Λοιπές νομικές μορφές
– Τα ψηφία που βρίσκονται στις θέσεις 10 έως και 11 χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της έδρας (Περιφέρεια) του Φορέα, ως εξής:
01: Περιφέρεια Αττικής,
02:Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης,
03: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου,
04:Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
05:Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
06:Περιφέρεια Ηπείρου,
07:Περιφέρεια Θεσσαλίας,
08: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων,
09: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
10:Περιφέρεια Κρήτης,
11: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,
12:Περιφέρεια Πελοποννήσου,
13:Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.
– Το ψηφίο που βρίσκεται στη θέση 12 χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του νομικού πλαισίου αρχικής εγγραφής του Φορέα σε Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας. Ειδικότερα, στους Φορείς που είχαν εγγραφεί στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011) αποδίδεται το ψηφία 0, ενώ στους Φορείς που εγγράφονται για πρώτη φορά στο Μητρώο του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) αποδίδεται το ψηφίο 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΗΤΡΩΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 3
Κριτήρια Εγγραφής των Κοιν.Σ.Επ. στο Μ.Κ.Ε

1. Στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας εγγράφονται:
α) υποχρεωτικά οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.). οι οποίες συστήνονται με βάση τον ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και
β) προαιρετικά, σύμφωνα με το αρ. 35 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), οι Κοιν.Σ.Επ. που συστάθηκαν με το ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2016).

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), διακρίνονται στις ακόλουθες δύο κατηγορίες:
α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης, οι οποίες διακρίνονται στις εξής υποκατηγορίες:
i) Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων και
ii) Ένταξης Ειδικών Ομάδων και
β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.

3. Τα κριτήρια για την εγγραφή και την πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ. στο Μ.Κ.Ε διακρίνονται:
α) σε γενικά κριτήρια, τα οποία έχουν οριζόντια εφαρμογή για όλα τα νομικά πρόσωπα ανεξάρτητα από την κατηγορία του Μητρώου που θα εγγραφούν και
β) σε ειδικά κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται ανάλογα με την επιμέρους κατηγορία του Μητρώου στην οποία επιθυμούν να εγγραφούν.

Άρθρο 4
Γενικά κριτήρια

1. Κάθε νέο νομικό πρόσωπο που συστήνεται και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), προκειμένου να πιστοποιηθεί ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση και να εγγραφεί στο Μ.Κ.Ε, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα γενικά κριτήρια:
α) να εξειδικεύει ως καταστατικό σκοπό την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζεται στις παρ.2 και 3 του αρ.2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016),
β) να διαθέτει τουλάχιστον πέντε μέλη (Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας) ή επτά μέλη (Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης),
γ) σε περίπτωση που μέλη του είναι νομικά πρόσωπα, το ποσοστό συμμετοχής τους να μην υπερβαίνει το 1/3 των μελών,
δ) να μην συμμετέχουν σε αυτό ως μέλη Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ε) να μην συμμετέχουν σε αυτό ως μέλη Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που υπάγονται σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με εξαίρεση τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης και υπό την προϋπόθεση ύπαρξης προηγούμενης έγκρισης από το φορέα που εποπτεύει το Ν.Π.Δ.Δ.
στ) κάθε μέλος του να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα ύψους κατ’ ελάχιστο 100 ευρώ
ζ) όλα τα μέλη του να έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν,
η) όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής να είναι και μέλη της επιχείρησης,
θ) να απαγορεύει τη διανομή των κερδών στα μέλη του, εκτός αν τα μέλη είναι και εργαζόμενοι σε αυτό,
ι) να διανέμει ποσοστό 35% των κερδών στους εργαζόμενους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.
ια) να μην συμμετέχει σε αυτό ως μέλος, όποιος συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα. Ως ίδιες δραστηριότητες για τους σκοπούς της παρούσας νοούνται οι δραστηριότητες που εντάσσονται στην ίδια δευτεροβάθμια κατηγορία Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ)., σύμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων (Α.Υ.Ο.Ο. 1100330/1954/ΔΜ/ΠΟΛ.1133/6.10.2008, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)
ιβ) να τηρεί τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/ Α/6-12-1986) , ως προς την σχέση μεταξύ των μελών, τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη λύση του, με τις εξαιρέσεις που ρητά προβλέπονται στο ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

2. Κάθε νομικό πρόσωπο έχει δικαίωμα εγγραφής μόνο σε μία κατηγορία του Μητρώου. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες στον παρόντα νόμο προϋποθέσεις, μία Κοιν.Σ.Επ. μπορεί να τροποποιήσει το καταστατικό της με σκοπό να ενταχθεί σε άλλη κατηγορία Κοιν.Σ.Επ. Η τροποποίηση πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας.
Η αλλαγή κατηγορίας Κοιν.Σ.Επ. σύμφωνα με το παρόν άρθρο δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν παρέλθει χρονική περίοδος έξι μηνών από την λήξη της συμμετοχής της Κοιν.Σ.Επ. σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ή από την λήξη σύμβασης της Κοιν.Σ.Επ. με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 5
Ειδικά Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων

1. Για την ένταξη μιας Κοιν.Σ.Επ. στην κατηγορία Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων, βασικό ειδικό κριτήριο είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). Προϋπόθεση για την πλήρωση του κριτηρίου είναι τουλάχιστον το 30% των εργαζομένων (κριτήριο απασχόλησης) και των μελών (κριτήριο συμμετοχής) να ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες.
Στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες ανήκουν:
α) τα άτομα με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής σε ποσοστό άνω του 50% (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή),
β) τα άτομα με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα άτομα,
γ) οι ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά,
δ) οι φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.

2. Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει, παράλληλα με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, να υποβάλει τα κάτωθι δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τήρηση του κριτηρίου συμμετοχής, ανάλογα με την Ευάλωτη Κοινωνική Ομάδα, στην οποία ανήκουν τα μέλη:
i) Άτομα με αναπηρίες: Απόφαση εν ισχύ αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή απόφαση εν ισχύ των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας, με την οποία πιστοποιείται το ποσοστό και το είδος της αναπηρίας του εργαζομένου.
ii) Άτομα εξαρτημένα ή απεξαρτημένα από ουσίες: Βεβαίωση από επίσημο φορέα ή άλλο θεσμοθετημένο για το σκοπό αυτό δημόσιο ή ιδιωτικό θεραπευτικό ίδρυμα, (18 ΑΝΩ, ΚΕ.ΘΕ.Α. ή από θεραπευτικές κοινότητες στις οποίες έχει χορηγηθεί η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από το Υπουργείο Υγείας), από την οποία θα προκύπτει ότι ο εργαζόμενος είναι, ή διατέλεσε στο παρελθόν, χρήστης ναρκωτικών ή άλλων ουσιών.
iii) Φυλακισμένοι, αποφυλακισμένοι: Βεβαίωση του Δ/ ντή του Σωφρονιστικού καταστήματος από την οποία προκύπτει ο εγκλεισμός του εργαζόμενου στο σωφρονιστικό κατάστημα, ή αποφυλακιστήριο.
iv) Ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά: Απόφαση αρμόδιου Δικαστηρίου Ανηλίκων από την οποία προκύπτει η επιβολή αναμορφωτικών ή θεραπευτικών μέτρων ή ο εγκλεισμός του ανήλικου σε κατάστημα κράτησης νέων.

3. Σε ότι αφορά την τήρηση του κριτηρίου απασχόλησης, η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να ενημερώνει το Τμήμα Μητρώου εντός δέκα (10) ημερών από την πρόσληψη εργαζομένου, υποβάλλοντας πλέον των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου και Πίνακα Προσωπικού κατατεθειμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας.

4. Ο έλεγχος τήρησης των κριτηρίων γίνεται σε ετήσια βάση. Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων οφείλει, μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων, να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου στοιχεία, που τεκμηριώνουν την πλήρωση του κριτηρίου κατά το προηγούμενο έτος.

5. Στην περίπτωση που η εκπλήρωση των κριτηρίων παύσει προσωρινά, λόγω αποχώρησης μέλους ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου που ανήκει στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του ή λόγω λήξης ισχύος του πιστοποιητικού αναπηρίας μέλους ή εργαζόμενου η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης οφείλει να προβεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών στις απαραίτητες εγγραφές μελών ή/και προσλήψεις εργαζομένων, ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου.

6. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να αποκατασταθεί το απαιτούμενο ποσοστό, η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να τροποποιήσει το Καταστατικό της και να μετατραπεί σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.
Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η μετατροπή εντός δύο (2) μηνών, η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο.

Άρθρο 6
Ειδικά Κριτήρια Εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Ένταξης Ειδικών Ομάδων

1. Για την ένταξη μιας Κοιν.Σ.Επ. στην κατηγορία Ένταξης Ειδικών Ομάδων, βασικό ειδικό κριτήριο είναι η προώθηση της ένταξης στην οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων που ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). Προϋπόθεση για την πλήρωση του κριτηρίου είναι τουλάχιστον το 50% των εργαζομένων (κριτήριο απασχόλησης) και των μελών (κριτήριο συμμετοχής) να ανήκουν στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες.
Στις Ειδικές Κοινωνικές Ομάδες ανήκουν: ανήκουν:
α) τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας,
β) τα θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων,
γ) οι άστεγοι,
δ) τα άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας,
ε) οι οικονομικοί μετανάστες,
στ) οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου,
ζ) οι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,
η) τα άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες,
θ) οι μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε (25) ετών και άνω των πενήντα (50) ετών.

2. Η υποψήφια Κοιν.Σ.Επ. πρέπει, παράλληλα με την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, να υποβάλει ανάλογα με την Ειδική Ομάδα Πληθυσμού, στην οποία ανήκουν τα μέλη, τα κάτωθι δικαιολογητικά που να τεκμηριώνουν την τήρηση του κριτηρίου συμμετοχής:
i) Θύματα ενδοοικογενειακής βίας: Βεβαίωση αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής σχετικά με την ύπαρξη περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.
ii) Θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων: Βεβαίωση αστυνομικής ή άλλης δημόσιας αρχής.
iii) Άστεγοι: Βεβαίωση καταγραφής από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή χρήσης των υπηρεσιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων, που λειτουργούν στους Δήμους.
iv) Άτομα που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας: Φορολογική δήλωση τελευταίου οικονομικού έτους και πίνακας περιουσιακής κατάστασης (Ε9).
v) Οικονομικοί μετανάστες: άδεια διαμονής και εργασίας
vi) Πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου:
Βεβαίωση χορήγησης άσυλου ή βεβαίωση περί κατάθεσης αίτησης ασύλου από την αρμόδια Δημόσια Αρχή.
vii) Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών: Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
viii) Άτομα με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι Έλληνες Τσιγγάνοι, οι Πομάκοι και οι Μουσουλμάνοι, που πιστοποιούνται με βάση τη γλώσσα (Ρομανί, Πομακικί), τις παραδόσεις και τη θρησκεία τους): Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας)
ix) Μακροχρόνια άνεργοι έως είκοσι πέντε ετών και άνω των πενήντα ετών: Κάρτα ανεργίας σε ισχύ.

3. Σε ότι αφορά την τήρηση του κριτηρίου απασχόλησης, η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να ενημερώνει το Μητρώο εντός δέκα ημερών από την πρόσληψη εργαζομένου, υποβάλλοντας πλέον των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου και Πίνακα Προσωπικού κατατεθειμένο στην Επιθεώρηση Εργασίας.

4. Ο έλεγχος τήρησης των κριτηρίων γίνεται σε ετήσια βάση. Η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης Ειδικών Ομάδων οφείλει μαζί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου στοιχεία, που τεκμηριώνουν την πλήρωση του κριτηρίων κατά το προηγούμενο έτος.

5. Στην περίπτωση που η εκπλήρωση των κριτηρίων παύσει προσωρινά, λόγω αποχώρησης μέλους ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζόμενου που ανήκει στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του, η Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης οφείλει να προβεί εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών στις απαραίτητες εγγραφές μελών ή/και προσλήψεις εργαζομένων, ενημερώνοντας σχετικά το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου.

6. Αν η προθεσμία παρέλθει χωρίς να αποκατασταθεί το απαιτούμενο ποσοστό, η Κοιν.Σ.Επ. οφείλει να τροποποιήσει το Καταστατικό της και να μετατραπεί σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας.
Αν δεν πραγματοποιηθεί αυτή η μετατροπή εντός δύο (2) μηνών, η Κοιν.Σ.Επ. διαγράφεται οριστικά από το Μητρώο.

Άρθρο 7
Ειδικά Κριτήρια εγγραφής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας

1. Για την εγγραφή της Κοιν.Σ.Επ. στην κατηγορία Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας, απαιτείται η επιχείρηση να αναπτύσσει δραστηριότητες «βιώσιμης ανάπτυξης», ή/και να παρέχει «κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος», όπως ορίζονται στις παρ. 5 και 6 του αρ.2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).
Ειδικότερα, ως δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης, ορίζονται οι οικονομικές δραστηριότητες, εμπορικές ή ανταλλακτικές, που προωθούν την αειφορία του περιβάλλοντος, την κοινωνική και οικονομική ισότητα, καθώς και την ισότητα των φύλων, προστατεύουν και αναπτύσσουν τα κοινά αγαθά και προωθούν τη διαγενεακή και πολυπολιτισμική συμφιλίωση, δίνοντας έμφαση στις ιδιαιτερότητες των τοπικών κοινωνιών.
Ενδεικτικά, η βιώσιμη ανάπτυξη περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες:
α. Την προστασία και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
β. Την αειφόρο γεωργία και κτηνοτροφία, η οποία δίνει έμφαση στη διατήρηση και διάδοση απειλούμενων τοπικών παραδοσιακών ποικιλιών ή «φυλών» και στην αποτροπή διείσδυσης γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.
γ. Την τοπικά και περιφερειακά υποστηριζόμενη γεωργία ή κτηνοτροφία, που συμβάλλει στην ανάπτυξη απευθείας εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών και ενισχύει την προσβασιμότητα σε είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων του πληθυσμού, μέσα από την απευθείας διάθεσή τους.
δ. Το δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Ως δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο ορίζεται η βασισμένη στο διάλογο, τη διαφάνεια και τον αλληλοσεβασμό εμπορική σύμπραξη, που επιδιώκει μεγαλύτερη ισοτιμία στο διεθνές και εγχώριο εμπόριο. Συνεισφέρει στη βιώσιμη ανάπτυξη, προσφέροντας καλύτερους όρους εμπορίας των προϊόντων και διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των περιθωριοποιημένων παραγωγών και εργαζομένων.
ε. Την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές σε μικρή κλίμακα και την ανάπτυξη τεχνολογίας που μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
στ. Τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων και απορριμμάτων σε τοπικό επίπεδο, με συμμετοχή των πολιτών, μέσα από την επαναχρησιμοποίηση, αξιοποίηση, ανακύκλωση των αποβλήτων ή μέσα από τον επανασχεδιασμό του τρόπου παραγωγής και διανομής των προϊόντων.
ζ. Την κατασκευή και συντήρηση υποδομών και ενέργειας σε δημοκρατική συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
η. Την ανάπτυξη δεξιοτήτων και μεταφορά τεχνογνωσίας.
θ. Τον εναλλακτικό, θεματικό και ήπιο τουρισμό.
ι. Το σχεδιασμό και τη διάθεση καινοτόμων και ελεύθερων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών ή κάθε μορφή τεχνολογίας που προωθεί την ομότιμη και βασισμένη στα κοινά παραγωγή.
ια. Την παραγωγή, τη μεταποίηση, την προώθηση ή τη διατήρηση της παραγωγικής ή πολιτιστικής κληρονομιάς κάθε τόπου.
ιβ. Την παραγωγή και προώθηση της ανεξάρτητης πολιτισμικής δημιουργίας.
ιγ. Την περιβαλλοντική αναβάθμιση των οικισμών και του κτιριακού αποθέματος.
ιδ. Τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας με κοινωνικά και περιβαλλοντικά κριτήρια.
Ως «Κοινωνικές υπηρεσίες γενικού συμφέροντος», ορίζονται οι υπηρεσίες που είναι προσβάσιμες σε όλους, προάγουν την ποιότητα ζωής και παρέχουν κοινωνική προστασία σε ομάδες όπως ηλικιωμένοι, βρέφη, παιδιά, άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις και περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική στέγαση, την κοινωνική σίτιση, την παιδική φροντίδα, τη μακροχρόνια φροντίδα και τις υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής, χωρίς, ωστόσο, να υποκαθιστούν τις γενικές υποχρεώσεις του κράτους στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής.
Οι δραστηριότητες της Κοιν.Σ.Επ. πρέπει να περιγράφονται με σαφήνεια στο Καταστατικό, να συνδέονται άμεσα με την επίτευξη συγκεκριμένων και διατυπωμένων στο καταστατικό σκοπών και να μην παρουσιάζουν ετερογένεια.

Άρθρο 8
Κριτήρια Εγγραφής των Συνεταιρισμών Εργαζομένων στο Μ.Κ.Ε

1. Στο Μ.Κ.Ε εγγράφονται υποχρεωτικά οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων (Συν.Εργ.). οι οποίοι συστήνονται με βάση τον ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

2. Κάθε νέο νομικό πρόσωπο που συστήνεται και διέπεται από τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), προκειμένου να πιστοποιηθεί ως Συνεταιρισμός Εργαζομένων και να εγγραφεί στο Μ.Κ.Ε, πρέπει να πληροί σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Να εξειδικεύει ως καταστατικό σκοπό την συλλογική ωφέλεια, όπως ορίζεται στην παρ.2 του αρ.2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).
β) Να διαθέτει τουλάχιστον τρία μέλη.
γ) Τα μέλη του να είναι αποκλειστικά φυσικά πρόσωπα.
δ) Τα μέλη του να μην συμμετέχουν σε άλλο συνεταιρισμό εργαζομένων.
ε) Κάθε μέλος να διαθέτει τουλάχιστον μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ύψους κατ’ ελάχιστον 100 ευρώ.
στ) Όλα τα μέλη να έχουν δικαίωμα μιας ψήφου ανεξάρτητα από τον αριθμό των συνεταιριστικών μερίδων που κατέχουν.
ζ) Όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι και μέλη της επιχείρησης.
η) Να διανέμει ποσοστό 35% των κερδών στους εργαζόμενους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης του Φορέα αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.
θ) Να τηρεί τις διατάξεις του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/ Α/6-12-1986) , ως προς την σχέση μεταξύ των μελών, τη διοίκηση, τη λειτουργία και τη λύση του, με τις εξαιρέσεις που ρητά προβλέπονται στο ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).
ι) Να εφαρμόζει, ρητά ορισμένο στο Καταστατικό ή σε απόφαση Γενικής Συνέλευσης, σύστημα αμοιβών και όρων εργασίας.

Άρθρο 9
Διαδικασία Εγγραφής στο Μ.Κ.Ε (Κοιν.Σ.Επ., Συν. Εργαζομένων)

1. Ο υποψήφιος Φορέας (Κοιν.Σ.Επ. ή Συν.Εργ.) μετά τη σύνταξη του καταστατικού, οφείλει να υποβάλει ηλεκτρονικά στο Μητρώο αίτηση εγγραφής.

2. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης έγγραφής πραγματοποιείται μέσω ειδικής διαδικτυακής πύλης (εφεξής «πλατφόρμα»), η οποία αποτελεί τμήμα της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Μητρώου. Η ευθύνη για την λειτουργία και διαχείριση της πλατφόρμας ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Η αίτηση υποβάλλεται από φυσικό πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο μέσω του Καταστατικού ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου.

4. Για την υποβολή της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος δημιουργεί ηλεκτρονικό λογαριασμό του υπό σύσταση Φορέα στην πλατφόρμα.

Άρθρο 10
Δικαιολογητικά εγγραφής

1. Η αίτηση εγγραφής συνοδεύεται από:
α) Το καταστατικό σε ψηφιακή μορφή με εμφανείς τις πρωτότυπες υπογραφές των ιδρυτικών μελών σε όλες τις σελίδες και,
β) ξεχωριστή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, υπογεγραμμένη από το κάθε ιδρυτικό μέλος, στην οποία θα αναγράφεται ότι δεν συμμετέχει σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα, (για σύσταση Κοιν.Σ.Επ.) ή σε άλλο Συν. Εργ. (για σύσταση Συν.Εργ.) ή διαφορετικά τα στοιχεία της Κοιν.Σ.Επ. ή του Συν.Εργ. στον οποίο συμμετέχει.

2. Στην περίπτωση που μέλος της Κοιν.Σ.Επ. υποβάλει αίτηση εγγραφής στην κατηγορία «Ένταξης», είναι Νομικό Πρόσωπο Δημόσιου Δικαίου που υπάγεται σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να υποβληθεί και η σχετική έγκριση του εποπτεύοντα φορέα.

3. Στην περίπτωση που ιδρυτικό μέλος της Κοιν.Σ.Επ. είναι νομικό πρόσωπο, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβληθούν ακριβή αντίγραφα νομιμοποιητικών εγγράφων για την συμμετοχή του στην υπό σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και εξουσιοδότησης σε φυσικό πρόσωπο για την υπογραφή του Καταστατικού της.

Άρθρο 11
Εξέταση αίτησης εγγραφής

1. Το Τμήμα Μητρώου, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης προβαίνει σε εξέτασή της, ως προς την τήρηση των διατάξεων του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), την εκπλήρωση των γενικών και ειδικών κριτηρίων εγγραφής και την πληρότητα των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

2. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν αποκλίσεις από τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και τα σχετικά κριτήρια, ή ελλείψεις άλλων δικαιολογητικών, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει τον Φορέα, μέσω της πλατφόρμας, προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών και ακολούθως να υποβάλει συμπληρωματική ηλεκτρονική αίτηση με συνημμένα τα νέα δικαιολογητικά.

3. Με την παραλαβή της συμπληρωματικής αίτησης, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε εκ νέου εξέτασή της εντός είκοσι (20) ημερών. Αν μετά την υποβολή της συμπληρωματικής αίτησης προκύπτει η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε απόρριψη του αιτήματος μέσω της πλατφόρμας. Επίσης, αν δεν υποβληθεί συμπληρωματική αίτηση εντός της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε απόρριψη του αιτήματος.

4. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει σχετικά τον Φορέα, προκειμένου να προβεί εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη της ενημέρωσης στην αποστολή του Καταστατικού σε φυσική μορφή και με πρωτότυπές υπογραφές. Η υποβολή γίνεται με χρήση πρότυπης έντυπης αίτησης, η οποία διατίθεται στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Στην έντυπη αίτηση αναγράφεται υποχρεωτικά, ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, δεν έχει υποβληθεί η έντυπη αίτηση, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε απόρριψη του αιτήματος.

5. Μετά την παραλαβή του πρωτότυπου Καταστατικού, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων του με το αντίστοιχο ηλεκτρονικά υποβληθέν. Εφόσον δεν υπάρχουν αποκλίσεις, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος, απόδοση Αριθμού Γε.Μ.Κ.Ο. και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής, στην οποία επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο του εγκεκριμένου Καταστατικού.
Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο Φορέας, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει εκ νέου το Καταστατικό σε φυσική μορφή εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας, χωρίς να έχει υποβληθεί το Καταστατικό, το Τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα.

6. Η βεβαίωση εγγραφής αποτελεί δικαιολογητικό για την πραγματοποίηση της έναρξης εργασιών στην αρμόδια Φορολογική Αρχή καθώς και για υποβολή σε άλλες Δημόσιες Αρχές.

7. Ο Φορέας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας και αφού λάβει τη Βεβαίωση Εγγραφής, οφείλει εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο, να υποβάλει μέσω της πλατφόρμας τα εξής δικαιολογητικά:
α) αντίγραφο βεβαίωσης έναρξης εργασιών στη Δ.Ο.Υ
β) το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων με περίοδο αναφοράς έως το τέλος του τρέχοντος έτους. Ειδικά, για τις εγγραφές που πραγματοποιούνται τους τελευταίους τέσσερις (4) μήνες του έτους, η περίοδος αναφοράς εκτείνεται έως το τέλος του επόμενου έτους.
γ) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για εκλογή της Διοικούσας Επιτροπής, (για Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (για Συν.Εργ.), εκτός εάν αυτή έχει οριστεί απευθείας από το Καταστατικό και
δ) Πρακτικό της Διοικούσας Επιτροπής (για Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (για Συν.Εργ.) για συγκρότησή της σε σώμα.

8. Σε περίπτωση που η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει μέσω της πλατφόρμας, τον νόμιμο εκπρόσωπο τού Φορέα για την υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών. Αν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση, χωρίς να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, ο Φορέας διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο. Το Τμήμα Μητρώου εκδίδει διαπιστωτική πράξη διαγραφής την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

9. Η βεβαίωση εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετησίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της παρούσης.

Άρθρο 12
Στοιχεία καταχώρισης στο Μ.Κ.Ε

1. Κατά την φάση εγγραφής και για όλη την περίοδο ένταξης των Φορέων στο Μ.Κ.Ε., τα στοιχεία που καταχωρούνται στην ηλεκτρονική βάση του Μητρώου και δημοσιεύονται στην πλατφόρμα είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία Ταυτότητας: επωνυμία επιχείρησης, διακριτικός τίτλος, νομική μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., συνολικός αριθμός μελών, αριθμός μελών – φυσικά πρόσωπα, αριθμός μελών – νομικά πρόσωπα (για Κοιν.Σ.Επ.), αριθμός μελών- Ν.Π.Δ.Δ. (για Κοιν.Σ.Επ.), καταστατικός σκοπός, αντικείμενο δραστηριότητας – ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας/σες δραστηριότητας, τρόπος διανομής κερδών, ύψος υποχρεωτικής συνεταιριστικής μερίδας, Καταστατικό με τυχόν τροποποιήσεις σε κωδικοποιημένη μορφή, απόφαση ΓΣ περί συστήματος αμοιβών (για Συν. Εργαζομένων).
β) Στοιχεία Έδρας: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός, Ταχυδρομικός Κώδικας/Τ.Θ., Τηλέφωνο Επικοινωνίας, Fax Επικοινωνίας, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail), Διεύθυνση Ιστότοπου (website)
γ) Στοιχεία Μελών του Φορέα:
γα) Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Ένταξη στις Ευάλωτες ή στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.).
γβ) Νομικά Πρόσωπα (για Κοιν.Σ.Επ.): Επωνυμία, Νομική Μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Διεύθυνση Έδρας (Νομός, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, Οδός, Αριθμός Τ.Κ.), Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Έτος Ίδρυσης, καταστατικός Σκοπός, Αντικείμενο Κύριας Δραστηριότητας – ΚΑΔ, Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αν ναι, αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.), απόφαση έγκρισης εποπτεύοντος Φορέα (για Κοιν.Σ.Επ. Ενταξης), ονοματεπώνυμο εκπροσώπου στην Κοιν.Σ.Επ.
δ) Στοιχεία Μελών της Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., Ιδιότητα/Θέση στη Διοικούσα Επιτροπή ή στο Διοικητικό Συμβούλιο, Αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, Αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, Ένταξη στις Ειδικές ή Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), Συμμετοχή σε άλλη Κοιν.Σ.Επ. (αν ναι, αναγράφονται η επωνυμία, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ.)
ε) Διάρκεια Θητείας της Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου: Ημερομηνία λήξης θητείας της Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Στοιχεία Έναρξης Δραστηριότητας: Αριθμός πρωτοκόλλου και ημερομηνία Έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
ζ) Οικονομικές καταστάσεις του ν. 4308/2014 η) Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογι-σμού: Ετήσιο Σχέδιο Δράσης-Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων.

2. Τα παραπάνω στοιχεία επικαιροποιούνται με πρωτοβουλία του Φορέα, απευθείας μέσω του λογαριασμού του στην πλατφόρμα. Για τα στοιχεία που απαιτείται η έγκριση της Διοίκησης, σύμφωνα με το άρθρο 13 της παρούσας, η επικαιροποίηση πραγματοποιείται από το Τμήμα Μητρώου.

Άρθρο 13
Τροποποίηση Στοιχείων των Φορέων

1. Τα στοιχεία του Φορέα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου Φορέα και μετά από έγκριση του Τμήματος Μητρώου στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
α) τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού, και
β) αλλαγή της σύνθεσης της Διοικούσας Επιτροπής (Κοιν.Σ.Επ.) ή του Διοικητικού Συμβουλίου (Συν.Εργ.).

2. Τα στοιχεία του Φορέα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου Φορέα και χωρίς προηγούμενη έγκριση της Διοίκησης στην περίπτωση αλλαγής λοιπών στοιχείων του Φορέα.

3. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης στοιχείων του Φορέα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Οι Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση τροποποίησης των στοιχείων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της μεταβολής. Κατ’ εξαίρεση η αίτηση υποβάλλεται εντός τριών (3) μηνών από την αποχώρηση μέλους που ανήκει σε Ειδική ή Ευάλωτη Ομάδα Πληθυσμού σε Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, όταν η τροποποίηση αφορά προσθήκη μέλους για την αποκατάσταση του κριτηρίου συμμετοχής. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης επιβάλλεται στον Φορέα πρόστιμο του αρ. 11 παρ.3 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/ Α/31.10.2016).

4. Εάν λόγω της τροποποίησης, ο Φορέας παραβιάζει τις προβλέψεις του παρόντος Νόμου, το Τμήμα Μητρώου καλεί τον Φορέα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών να υποβάλει νέα αίτηση με την οποία θα ανακαλεί την προηγούμενη μεταβολή ή θα προσαρμόζεται στις διατάξεις του Νόμου. Εάν δεν υποβληθεί νέο αίτημα ή εάν ούτε με την νέα αίτηση προκύπτει συμμόρφωση με το ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), το Τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα και διαγράφει τον Φορέα από το Μητρώο.

5. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος τροποποίησης Καταστατικού, το Τμήμα Μητρώου εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης, στην οποία επισυνάπτεται επικυρωμένο αντίγραφο του τροποποιημένου Καταστατικού.
Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος αλλαγής σύνθεσης Διοικούσας Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου, το Τμήμα Μητρώου εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης αλλαγής σύνθεσής Διοικούσας Επιτροπής ή Διοικητικού Συμβουλίου.

6. Ο Φορέας οφείλει να δηλώσει την μεταβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβολής στην Δ.Ο.Υ., και εντός τριάντα (30) ημερών από την έγκριση της μεταβολής από το Τμήμα Μητρώου, ο Φορέας υποβάλει συμπληρωματικά αντίγραφο της δήλωσης μεταβολής στην Δ.Ο.Υ.
Σε περίπτωση μη υποβολής της ή εκπρόθεσμης υποβολής της, επιβάλλεται πρόστιμο του αρ.11 παρ. 3 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

Άρθρο 14
Διαγραφή των Φορέων (Κοιν.Σ.Επ., Συν.Εργ..) από το Μ.Κ.Ε

1. Οι Φορείς διαγράφονται από το Μ.Κ.Ε, με απόφαση της Διοίκησης στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν δεν υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο.
ii) Όταν το μέλος του Μ.Κ.Ε ή τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος.
iii) Όταν παραμένουν αδρανείς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, δηλαδή δεν εμφανίζουν οικονομική δραστηριότητα σε δυο συνεχείς οικονομικές χρήσεις. Ως οικονομική δραστηριότητα, για τις Κοιν.Σ.Επ. και τους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, νοείται η πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από την επιχείρηση.

2. Κάθε Φορέας, μέλος του Μ.Κ.Ε, διαγράφεται από αυτό, στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μελών του αποφασίσει τη λύση του νομικού προσώπου.

3. Η λύση του νομικού προσώπου και κατ’ επέκταση η διαγραφή του από το Μητρώο επέρχεται επίσης υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που:
α) τα μέλη του μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζει κατά περίπτωση ο ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) (αρ.15, παρ.2 και αρ,.25 παρ.2),
β) υπάρξει τελεσίδικη απόφαση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρ.15 και στην παρ.4 του αρ.25 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)
γ) σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/6-12-1986) λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του και δεν αποφασιστεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του και δ) κηρυχθεί σε πτώχευση.

Άρθρο 15
Διαδικασία διαγραφής

1. Η διαδικασία διαγραφής των Φορέων από το Μ.Κ.Ε με απόφαση ΓΣ πραγματοποιείται ως εξής:
α) Ο Φορέας εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης περί λύσης, οφείλει να υποβάλει σχετική ηλεκτρονική αίτηση στο Τμήμα Μητρώου, μέσω της πλατφόρμας με συνημμένο το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης.
β) Το Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του αιτήματος προβαίνει σε εξέταση της αίτησης. Σε περίπτωση που απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει τον Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει με συμπληρωματική αίτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της ειδοποίησης.

2. Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης, καλείται ο Φορέας να υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών με έντυπη αίτηση (στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης), τα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή. Εάν δεν υποβληθούν ή υποβληθούν εκπρόθεσμα τα δικαιολογητικά, επιβάλλεται πρόστιμο. της παρ.3 του αρ.11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

3. Με την έγκριση του αιτήματος διαγραφής, η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα Πιστοποιητικό Λύσης-Βεβαίωση Διαγραφής, ενώ ταυτόχρονα καταχωρείται στο Μητρώο σήμανση ότι η επιχείρηση βρίσκεται σε διαδικασία εκκαθάρισης και ενημερώνεται υπηρεσιακά η αρμόδια Δ.Ο.Υ.

4. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης και πάντως εντός έξι (6) μηνών από την έκδοση της Βεβαίωσης Διαγραφής, ο Φορέας υποχρεούται να υποβάλει στο Τμήμα Μητρώου:
α) αντίγραφο της βεβαίωσης διακοπής εργασιών στη Δ.Ο.Υ. και
β) οικονομικές καταστάσεις στις οποίες θα αποτυπώνεται το αποτέλεσμά της εκκαθάρισης, καθώς και αποδεικτικά κατάθεσης τυχόν απομένοντος ενεργητικού στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας. Στη συνέχεια, το Τμήμα Μητρώου καταχωρεί την οριστική διαγραφή της επιχείρησης από το Μ.Κ.Ε. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά της προηγούμενης παραγράφου, το Τμήμα Μητρώου επιβάλει πρόστιμο της παρ.3 του αρ.11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

5. Η διαδικασία διαγραφής από το Μ.Κ.Ε με πρωτοβουλία της Διοίκησης, πραγματοποιείται ως εξής:
α) Το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει την επιχείρηση σχετικά με την απόφαση διαγραφής και την καλεί εντός προθεσμίας ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών να υποβάλει με ηλεκτρονική αίτηση Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης με το οποίο θα αποφασίζεται η μετατροπή της επιχείρησης σε άλλη νομική μορφή, και η διανομή της περιουσίας της σύμφωνα με το άρθρο 22 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή η λύση και εκκαθάρισή της.
β) Εάν η ανωτέρω προθεσμία παρέλθει χωρίς να υποβληθεί η ανωτέρω αίτηση και το σχετικό πρακτικό ΓΣ, το Τμήμα Μητρώου διαγράφει αυτεπάγγελτα τον Φορέα από το Μ.Κ.Ε. και επιβάλει πρόστιμο της παρ.3 του αρ.11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).
γ) Εάν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει τον Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να τα υποβάλει με συμπληρωματική αίτηση εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την λήψη της ειδοποίησης.
δ) Σε περίπτωση που η αίτηση είναι πλήρης, καλείται ο Φορέας να υποβάλει εντός τριάντα (30) ημερών με έντυπη αίτηση (στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης), τα δικαιολογητικά σε φυσική μορφή. Εάν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά, επιβάλλεται πρόστιμο. της παρ.3 του αρ.11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)

6. Η απόφαση διαγραφής του Φορέα από το Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας κοινοποιείται με ευθύνη του Τμήματος Μητρώου στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Μητρώο- Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), αλλά και της παρούσης, κάθε Φορέας υποχρεούται να λαμβάνει έγκριση από το Τμήμα Μητρώου σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού, αλλαγής της σύνθεσης των μελών της Διοικούσας Επιτροπής και να ενημερώνει το Μητρώο, χωρίς υποχρέωση έγκρισης, σε περίπτωση αλλαγής λοιπών στοιχείων της επιχείρησης.

2. Ο Φορέας υποχρεούται, από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας του, να παρουσιάζει ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης του. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους Φορείς με κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προηγούμενης ετήσιας χρήσης μεγαλύτερα από το 300% του ετήσιου κόστους μισθοδοτικής δαπάνης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό χωρίς επιδόματα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών λαμβάνεται, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α’, του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/ 24-11-2014).

3. Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών του Φορέα δεν μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων του Φορέα Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων του Φορέα, κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως του Φορέα για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών, για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος. Ο υπολογισμός των ανωτέρω ποσοστών πραγματοποιείται σε όρους Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

4. Οι Φορείς υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στοιχεία για την λειτουργία τους, από τα οποία να τεκμηριώνεται η πλήρωση των κριτηρίων εγγραφής τους. Συγκεκριμένα, οφείλουν να υποβάλουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του προηγούμενου έτους. Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από το ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014) .

5. Για την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού η επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία εμπρόθεσμης συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τις Οικονομικές της καταστάσεις και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, μέσω της πλατφόρμας, ηλεκτρονική αίτηση καταχώρησης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, με βάση ειδικό πρότυπο έντυπο.

6. Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στη αίτηση είναι τα εξής:
α) Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών (με την οποία εγκρίθηκαν απολογισμός-προγραμματισμός και οικονομικές καταστάσεις,
β) Οικονομικές καταστάσεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014)
γ) Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ή του Διοικητικού Συμβουλίου περί μη απασχόλησης προσωπικού κατά το έτος αναφοράς.
δ) Πίνακα Προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης),
ε) Δικαιολογητικά για τους εργαζόμενους που αφορά ο απολογισμός και προσελήφθησαν εντός του έτους,από τα οποία θα προκύπτει ότι τηρούνται τα κριτήρια απασχόλησης και συμμετοχής (μόνο για τις Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης).
στ) Πρακτικό ΓΣ για λήψη απόφασης σχετικά με την διανομή των κερδών στους εργαζομένους και αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αποτυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού καθώς και αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο διανομής τους. (μόνο για Κοιν.Σ.Επ.)
ζ) Αποδεικτικά καταβολής των αμοιβών στα μέλη, (μόνο για Συν.Εργ.. )
η) Αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο καταβολής σε τραπεζικό λογαριασμό του Φορέα ή μεταβίβασης των συνεταιριστικών μερίδων (υποχρεωτικών και προαιρετικών)

7. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν τεκμηριώνεται η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου ενημερώνει σχετικά τον Φορέα και τον καλεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλει πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία. Αν από τα νέα στοιχεία δεν προκύπτει η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, ο Φορέας διαγράφεται από το Μ.Κ.Ε.

8. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι ο Φορέας παραμένει σε αδράνεια για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις, ο Φορέας διαγράφεται από το Μ.Κ.Ε.

9. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τα ανωτέρω το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος, εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου.

Άρθρο 17
Εγγραφή των Κοι.Σ.Π.Ε. στο Μ.Κ.Ε

1. Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης, που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 99/Α/17.5.1999) εγγράφονται στο Μ.Κ.Ε και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ένταξης», αυτοδίκαια, όπως ρητά ορίζει το εδαφ. αγ’ της παρ.2 του αρ.14 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

2. Ο Κοι.Σ.Π.Ε, οφείλει να συμπληρώσει την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο και να την υποβάλει ηλεκτρονικά, συνοδευόμενη από τα εξής:
α) Ισχύον καταστατικό σε ηλεκτρονική μορφή.
β) Πιστοποιητικό εγγραφής και μεταβολών στα Μητρώα του Ειρηνοδικείου.
γ) Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Εποπτικού και Διοικητικού Συμβούλιου.
δ) Πρακτικό συγκρότησης αυτών σε σώμα.
ε) Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης των πρακτικών στο Ειρηνοδικείο.
στ) Βεβαίωση Έναρξης Δραστηριότητας.
ζ) Αναλυτικός πίνακας με τα στοιχεία εργαζομένων για τη χρήση που προηγείται του έτους εγγραφής.
η) Άδεια Λειτουργίας ή Βεβαίωση νόμιμης απαλλαγής από αυτή.
θ) Απόφαση έγκρισης σκοπιμότητας από το Υπουργείο Υγείας.

3. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης έγγραφης πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του Μητρώου. Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Κοι.Σ.Π.Ε.

4. Το Τμήμα Μητρώου, εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης προβαίνει σε εξέτασή της για να διαπιστώσει την τήρηση των διατάξεων του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

5. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις δικαιολογητικών, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει τον Κοι.Σ.Π.Ε, μέσω της πλατφόρμας προκειμένου να προβεί στις αναγκαίες διορθώσεις και ακολούθως να υποβάλει ηλεκτρονικά με συμπληρωματική αίτηση τα διορθωμένα δικαιολογητικά εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών

6. Με την παραλαβή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε εκ νέου έλεγχό της αίτησης, εντός είκοσι (20) ημερών. Αν και μετά την υποβολή των συμπληρωματικών δικαιολογητικών προκύπτει η μη συμμόρφωση με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε οριστική απόρριψη του αιτήματος μέσω της πλατφόρμας. Επίσης, αν δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα τα δικαιολογητικά, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε απόρριψη του αιτήματος.

7. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει σχετικά τον Φορέα, προκειμένου να προβεί εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της ενημέρωσης στην αποστολή επικυρωμένου από την αρμόδια αρχή αντιγράφου του Καταστατικού, σε φυσική μορφή. Η υποβολή γίνεται με έντυπη αίτηση στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο αριθμός πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησης. Αν μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας, δεν έχει υποβληθεί αντίγραφο Καταστατικού, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε απόρριψη του αιτήματος.

8. Μετά την παραλαβή του αντίγραφου Καταστατικού, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε σύγκριση των στοιχείων του με το αντίστοιχο ηλεκτρονικά υποβληθέν. Εφόσον δεν υπάρχουν αποκλίσεις, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος, απόδοση Αριθμού Γε..Μ.Κ.Α.Ο. και έκδοση της σχετικής βεβαίωσης εγγραφής.

9. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίσεις, ενημερώνεται ηλεκτρονικά ο Κοι.Σ.Π.Ε, ο οποίος υποχρεούται να προσκομίσει το ορθό Καταστατικό εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών. Μετά την παρέλευση της εν λόγω προθεσμίας χωρίς την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, το Τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα.

10. Η Βεβαίωση Εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετησίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της παρούσας.

Άρθρο 18
Στοιχεία καταχώρισης στο Μητρώο

1. Κατά την εγγραφή και για το διάστημα ένταξης των Κοι.Σ.Π.Ε στο Μητρώο, τα στοιχεία που καταχωρούνται και δημοσιεύονται στην πλατφόρμα είναι αναλυτικά τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία Ταυτότητας: Επωνυμία επιχείρησης, διακριτικός τίτλος, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., στοιχεία υπουργικής απόφασης έγκρισης σκοπιμότητας, έτος ίδρυσης, αριθμός μελών, αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους (σε ετήσιες μονάδες εργασίας-ΕΜΕ), αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους που ανήκει στις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (ΕΜΕ), καταστατικός σκοπός, αντικείμενο δραστηριότητας, ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας δραστηριότητας.
β) Στοιχεία Έδρας: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας/ΤΘ, τηλέφωνο επικοινωνίας, Fax επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), διεύθυνση ιστοσελίδας (web site).
γ) Στοιχεία μελών του φορέα (προαιρετικά)
γα) Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, ένταξη στις ευάλωτες ή ειδικές ομάδες πληθυσμού (προσδιορισμός), συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
γβ) Νομικά Πρόσωπα: Επωνυμία, νομική μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, οδός, αριθμός Τ.Κ.), αριθμός υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων, αριθμός προαιρετικών συνεταιριστικών μερίδων, έτος ίδρυσης, καταστατικός σκοπός, αντικείμενο κύριας δραστηριότητας – ΚΑΔ, συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
δ) Στοιχεία μελών του εποπτικού συμβουλίου: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ιδιότητα/θέση στο εποπτικό συμβούλιο, ένταξη στις ευάλωτες ή ειδικές ομάδες πληθυσμού (προσδιορισμός), συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
ε) Διάρκεια θητείας του εποπτικού συμβουλίου: Ημερομηνία λήξης θητείας του εποπτικού συμβουλίου.
στ) Στοιχεία μελών του Διοικητικού Συμβουλίου: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ιδιότητα/θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο, ένταξη στις ευάλωτες ή ειδικές ομάδες πληθυσμού (προσδιορισμός), συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφονται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
ζ) Διάρκεια θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου: Ημερομηνία λήξης θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
η) Ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και απολογισμού: Ετήσιο σχέδιο δράσης – προγραμματισμός δραστηριοτήτων.
θ) Οικονομικές καταστάσεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014)

Άρθρο 19
Τροποποίηση Στοιχείων των Κοι.Σ.Π.Ε

1. Τα στοιχεία του Μητρώου τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου Κοι.Σ.Π.Ε στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού, β) αλλαγή της σύνθεσης του οργάνου Διοίκησης ή του Εποπτικού Συμβουλίου και γ) αλλαγή λοιπών στοιχείων του Κοι.Σ.Π.Ε.

2. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης στοιχείων του Κοι.Σ.Π.Ε υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας. Οι ΚΟΙ.Σ.ΠΕ που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση τροποποίησης των στοιχείων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης της μεταβολής στην την αρμόδια δικαστική αρχή για τις περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου ή από την επέλευση της μεταβολής για την περίπτωση γ’. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης επιβάλλεται στον Κοι.Σ.Π.Ε πρόστιμο του αρ. 11 παρ.3 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά. Ειδικότερα:
α) Για την τροποποίηση Καταστατικού απαιτούνται:
i) Τροποποιημένο καταστατικό με θεώρηση του Ειρηνοδικείου.
ii) Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.
β) Για την αλλαγή της σύνθεσης του Οργάνου Διοίκησης ή του Εποπτικού Συμβουλίου, απαιτούνται:
i) Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών από το οποίο θα προκύπτει η εκλογή των νέων μελών του Οργάνου Διοίκησης, ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η αντικατάσταση μέλους του.
ii) Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του.
iii) Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης της νέας σύνθεσης των μελών του Οργάνου Διοίκησης στο οικείο Ειρηνοδικείο.
iv) Δήλωση Μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.
γ) Για την αλλαγή λοιπών στοιχείων απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών που τεκμηριώνουν την μεταβολή.

4. Εάν λόγω της τροποποίησης, ο Κοι.Σ.Π.Ε παραβιάζει τις προβλέψεις του παρόντος νόμου, το Τμήμα Μητρώου καλεί τον Κοι.Σ.Π.Ε εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών να υποβάλει νέα αίτηση με την οποία θα ανακαλεί την προηγούμενη μεταβολή ή θα προσαρμόζεται στις διατάξεις του νόμου.
Εάν δεν υποβληθεί νέο αίτημα ή εάν ούτε με την νέα αίτηση προκύπτει συμμόρφωση με το ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), το Τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα και διαγράφει τον Κοι.Σ.Π.Ε από το Μητρώο.
Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, το Τμήμα Μητρώου εκδίδει βεβαίωση καταχώρησης τροποποίησης Καταστατικού ή αλλαγής σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης ή Εποπτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 20
Διαγραφή των Κοι.Σ.Π.Ε. από το Μητρώο

1. Οι Κοι.Σ.Π.Ε διαγράφονται από το Μητρώο, με απόφαση της Διοίκησης στις εξής περιπτώσεις:
i) Όταν το μέλος του Μητρώου ή τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος.
ii) Όταν παραμένουν αδρανείς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο ετών, δηλαδή δεν εμφανίζουν οικονομική δραστηριότητα σε δυο συνεχείς οικονομικές χρήσεις. Για τους Κοι.Σ.Π.Ε, ως οικονομική δραστηριότητα νοείται η πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών από την επιχείρηση.
iii) Όταν δεν εγκριθεί η τροποποίηση στοιχείων του Κοι.Σ.Π.Ε σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο.

2. Κάθε Κοι.Σ.Π.Ε, μέλος του Μητρώου διαγράφεται από αυτό, στην περίπτωση που η Γενική Συνέλευση των μελών της αποφασίσει τη λύση του νομικού προσώπου.

3. Η λύση του νομικού προσώπου και κατ’ επέκταση η διαγραφή του από το Μητρώο επέρχεται επίσης υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που:
α) Τα μέλη του μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζει κατά περίπτωση ο ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 99/Α/17.5.1999).
β) Αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως αυτός ορίζεται στο Καταστατικό του και δεν έχει αποφασιστεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του.
γ) Αν κηρυχθεί σε πτώχευση.
δ) Αν υπάρξει δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα αρθρα 10 και 11 του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/6-12-1986).

4. Η διαδικασία διαγραφής των Κοι.Σ.Π.Ε από το Μητρώο με απόφαση ΓΣ πραγματοποιείται ως εξής:
α) Ο Κοι.Σ.Π.Ε. εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης περί λύσης, οφείλει να υποβάλει μέσω της πλατφόρμας σχετική αίτηση με συνημμένο το Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης, στο Τμήμα Μητρώου.
β) Το Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε εξέταση της αίτησης. Με την έγκριση του αιτήματος διαγραφής, η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα τη Βεβαίωση Διαγραφής.

5. Στην περίπτωση που η διαγραφή από το Μητρώο γίνεται με πρωτοβουλία της Διοίκησης, το Τμήμα Μητρώου πραγματοποιεί αυτεπάγγελτα την διαγραφή με βάση την σχετική απόφαση διαγραφής.

Άρθρο 21
Υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Μητρώο-Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), αλλά και της παρούσης, κάθε Κοι.Σ.Π.Ε. υποχρεούται να ενημερώνει το Τμήμα Μητρώου σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού ή αλλαγής της σύνθεσης του Οργάνου Διοίκησης ή αλλαγής λοιπών στοιχείων του Κοι.Σ.ΠΕ.

2. Ο Κοι.Σ.Π.Ε υποχρεούται, από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας του, να παρουσιάζει ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης του. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους Φορείς με κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προηγούμενης ετήσιας χρήσης μεγαλύτερα από το 300% του ετήσιου κόστους μισθοδοτικής δαπάνης ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό χωρίς επιδόματα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών λαμβάνεται, όπως ορίζεται στο Παράρτημα Α’, του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014).

3. Οι Κοι.Σ.Π.Ε., κατ’ αναλογία των υποχρεώσεων των Κοιν.Σ.Επ. και με δεδομένο ότι εξομοιώνονται με αυτές ως προς τις ευεργετικές διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/ Α/31.10.2016), υποχρεούνται σε ετήσια βάση να υποβάλουν στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων τους, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων τους του προηγούμενου έτους.
Επίσης, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις Οικονομικές Καταστάσεις που προβλέπονται από το ν. 4308/2014. (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014).

4. Για την υποβολή του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού απαιτείται:
α) Η επιχείρηση εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία εμπρόθεσμης συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τις Οικονομικές της καταστάσεις και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, αίτηση καταχώρησης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, με βάση ειδικό πρότυπο έντυπο επισυνάπτοντας τα εξής δικαιολογητικά:
i) Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών.
ii) Οικονομικές καταστάσεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014).
iii) Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους.
iv) Πίνακα Προσωπικού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.
β) Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της αίτησης, εξετάζει την αίτηση καταχώρησης.

5. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι ο Κοι.Σ.Π.Ε. παραμένει σε αδράνεια για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου προβαίνει στην διαγραφή του Κοι.Σ.Π.Ε από το Μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Άρθρο 22
Κριτήρια ένταξης στο Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1. Τα μη μονοπρόσωπα νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που επιθυμούν να εγγραφούν στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Να αναπτύσσουν δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας όπως ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του αρ. 2 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).
β) Να μεριμνούν για την πληροφόρηση και τη συμμετοχή των μελών του και να εφαρμόζουν δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την αρχή ένα μέλος μία ψήφος, ανεξάρτητα από τη συνεισφορά κάθε μέλους.
γ) Το καταστατικό τους να προβλέπει περιορισμούς στη διανομή των κερδών, ως εξής:
i. Ποσοστό τουλάχιστον 5% διατίθεται για το σχηματισμό αποθεματικού.
ii. Ποσοστό έως 35% αποδίδεται στους εργαζόμενους του Φορέα, εκτός κι αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου iii.
iii. Το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.
δ) Εφαρμόζουν σύστημα σύγκλισης στην αμοιβή της εργασίας, κατά το οποίο ο ανώτατος καθαρός μισθός δεν μπορεί να υπερβαίνει περισσότερο από τρεις φορές τον κατώτατο, εκτός και αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης αποφασίσουν διαφορετικά.
ε) Αποβλέπουν στην ενδυνάμωση των οικονομικών δραστηριοτήτων τους και τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης κοινωνικής ωφέλειας μέσω της οριζόντιας και ισότιμης δικτύωσης με άλλους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
στ) Δεν έχουν ιδρυθεί και δεν διοικούνται άμεσα ή έμμεσα από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. α’ ή β’ βαθμού ή από άλλο νομικό πρόσωπο του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Άρθρο 23
Εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο

1. Κάθε φορέας αυτής της κατηγορίας οφείλει να συμπληρώσει και να υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής μέσω της πλατφόρμας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:
α) Αίτηση εγγραφής (σύμφωνα με προτυποποιημένο έντυπο).
β) Κωδικοποιημένο ισχύον καταστατικό.
γ) Βεβαίωση για τις τροποποιήσεις του καταστατικού από αρμόδια υπηρεσία.
δ) Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Οργάνου Διοίκησης.
ε) Πρακτικό συγκρότησης του Οργάνου Διοίκησης σε σώμα.
στ) Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης των πρακτικών στην αρμόδια υπηρεσία.
ζ) Βεβαίωση έναρξης Δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ.
η) Απόφαση αρμοδίου Οργάνου του Φορέα για εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο.

2. Το Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της αίτησης, την εξετάζει ως προς την τήρηση των κριτηρίων εγγραφής. Αν απαιτούνται επιπλέον δικαιολογητικά ή περαιτέρω διευκρινίσεις, το Τμήμα Μητρώου καλεί τον Φορέα να υποβάλει συμπληρωματική αίτηση εντός τριάντα (30) ημερών. Εάν δεν υποβληθούν τα απαιτούμενα στοιχεία ή αν υποβληθούν ελλιπή στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα.

3. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου, το τμήμα Μητρώου καλεί τον Φορέα, να αποστείλει το Καταστατικό σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο). Μετά την παραλαβή και εφόσον αυτά είναι σύμφωνα με τα ηλεκτρονικά υποβληθέντα, το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος παράγεται αυτόματα από την πλατφόρμα ο Αριθμός Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας του Φορέα και η βεβαίωση Εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο.
Αν το υποβληθέν έντυπο Καταστατικό εμφανίζει αποκλίσεις σε σχέση με το ηλεκτρονικά υποβληθεν, το Τμήμα
Μητρώου καλεί τον Φορέα να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών συμπληρωματική αίτηση με νέο Καταστατικό. Αν δεν υποβληθεί ή αν το υποβληθέν εμφανίζει αποκλίσεις εκ νέου σε σχέση με το ηλεκτρονικά υποβληθέν, το αίτημα απορρίπτεται.

4. Η βεβαίωση εγγραφής ισχύει έως την υποβολή του πρώτου Ετησίου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, οπότε αντικαθίσταται από το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 26 της παρούσης.

Άρθρο 24
Στοιχεία καταχώρησης στο Ειδικό Μητρώο

1. Τα στοιχεία που καταχωρούνται και δημοσιεύονται κατά την εγγραφή και για το διάστημα ένταξης των άλλων φορέων Κοινωνικής Οικονομίας στο Ειδικό Μητρώο αναλυτικά είναι τα ακόλουθα:
α) Στοιχεία Ταυτότητας: Επωνυμία επιχείρησης, νομική μορφή, διακριτικός τίτλος, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., έτος ίδρυσης, αριθμός μελών, αριθμός εργαζομένων προηγούμενου έτους (ΕΜΕ), καταστατικός σκοπός, αντικείμενο δραστηριότητας, ΚΑΔ κύριας και δευτερεύουσας/σες δραστηριότητας.
β) Στοιχεία Έδρας: Περιφέρεια, Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας/ΤΘ, τηλέφωνο επικοινωνίας, Fax επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), διεύθυνση ιστοσελίδας (web site).
γ) Στοιχεία Μελών του Φορέα (Προαιρετικά):
γα) Φυσικά Πρόσωπα: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., αριθμός συνεταιριστικών ή εταιρικών μερίδων, ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
γβ) Νομικά Πρόσωπα: Επωνυμία, νομική μορφή, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., διεύθυνση έδρας (Περιφερειακή Ενότητα, Δήμος, Δημοτικό Διαμέρισμα, οδός, αριθμός Τ.Κ.), αριθμός συνεταιριστικών ή εταιρικών μερίδων, έτος ίδρυσης, καταστατικός σκοπός, αντικείμενο δραστηριότητας – ΚΑΔ, συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
δ) Στοιχεία Μελών του Οργάνου Διοίκησης: Ονοματεπώνυμο, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ., ιδιότητα/θέση στο Όργανο Διοίκησης, αριθμός συνεταιριστικών ή εταιρικών μερίδων, ένταξη στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού (προσδιορισμός), συμμετοχή σε Κοιν.Σ.Επ. (αναγράφεται επωνυμία, ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ.).
ε) Διάρκεια θητείας του Οργάνου Διοίκησης: Ημερομηνία λήξης θητείας του Οργάνου Διοίκησης.
ζ) Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων και Απολογισμού: Ετήσιο σχέδιο δράσης – Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων.
η) Οικονομικές καταστάσεις του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014.

Άρθρο 25
Τροποποίηση στοιχείων των Άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

1. Τα στοιχεία του Μητρώου τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου Φορέα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) τροποποίηση στοιχείων του καταστατικού,
β) αλλαγή των μελών του Οργάνου Διοίκησης και γ) αλλαγή λοιπών στοιχείων του Φορέα.

2. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης στοιχείων του Φορέα υλοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας. Οι Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση τροποποίησης των στοιχείων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης της μεταβολής στην αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή για τις περιπτώσεις α’ και β’ της προηγούμενης παραγράφου ή από την επέλευση της μεταβολής για την περίπτωση γ’. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης επιβάλλεται στον Φορέα πρόστιμο του αρ. 11 παρ.3 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

3. Η αίτηση συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, δηλαδή:
α) Πρακτικά ΓΣ ή Οργάνου Διοίκησης.
β) Τροποποιημένο καταστατικό και αποδεικτικά κατάθεσης του στην αρμόδια Αρχή.
γ) Βεβαίωση μεταβολής στη Δ.Ο.Υ.
δ) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, το οποίο αποφάσισε την έγκριση μεταβίβασης της εταιρικής μερίδας και την είσοδο νέου μέλους ή Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών, η οποία αποφάσισε τη διαγραφή του μέλους και επικυρωμένο αντίγραφο της σελίδας του βιβλίου «Μητρώο Μελών» ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου στην οποία καταχωρίστηκαν τα στοιχεία του νέου μέλους.
ε) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης των μελών από το οποίο θα προκύπτει η εκλογή των νέων μελών του Οργάνου Διοίκησης ή Επικυρωμένο αντίγραφο Πρακτικού του Οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η αντικατάσταση μέλους του.
στ) Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού του οργάνου Διοίκησης, από το οποίο θα προκύπτει η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των μελών του.
ζ) Αποδεικτικά στοιχεία κατάθεσης της νέας σύνθεσης του οργάνου Διοίκησης στο αρμόδιο Δικαστήριο ή άλλη δημόσια υπηρεσία, και
η) Αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την αλλαγή λοιπών στοιχείων του Φορέα.

4. Εάν λόγω της τροποποίησης, ο Φορέας παραβιάζει τις προβλέψεις του παρόντος νόμου, το Τμήμα Μητρώου καλεί τον Φορέα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών να υποβάλει νέα αίτηση με την οποία θα ανακαλεί την προηγούμενη μεταβολή ή θα προσαρμόζεται στις διατάξεις του νόμου.
Εάν δεν υποβληθεί νέο αίτημα ή εάν ούτε με την νέα αίτηση προκύπτει συμμόρφωση με το ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), το Τμήμα Μητρώου απορρίπτει το αίτημα και διαγράφει τον Φορέα από το Μητρώο. Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος, το τμήμα Μητρώου εκδίδει βεβαίωση τροποποίησης.

Άρθρο 26
Διαγραφή των άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από το Ειδικό Μητρώο

1. Οι άλλοι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δύναται να διαγραφούν από μέλη του Μητρώου είτε με απόφαση της Διοίκησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και της παρούσης, είτε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα.

2. Το Τμήμα Μητρώου, διαγράφει από το Ειδικό Μητρώο κάθε νομικό πρόσωπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν διαπιστωθεί ότι το νομικό πρόσωπο μέλος του Μητρώου παραβιάζει συστηματικά τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του ίδιου νόμου,
β) όταν ο Φορέας ή τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος,
γ) όταν παραμένει αδρανές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών, δηλαδή δεν εμφανίζει οικονομική δραστηριότητα σε δυο συνεχείς οικονομικές χρήσεις,
δ) όταν δεν εγκριθεί η τροποποίηση στοιχείων του Φορέα σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.

3. Κάθε μέλος του Ειδικού Μητρώου διαγράφεται από αυτό, σε περίπτωση που το αρμόδιο αποφασιστικό του όργανο αποφασίσει τη λύση του νομικού προσώπου. Η λύση του νομικού προσώπου και κατ’ επέκταση η διαγραφή του από το Μητρώο επέρχεται επίσης υποχρεωτικά στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζει ο Νόμος που το διέπει,
β) αν λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του και δεν αποφασιστεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του, γ) αν κηρυχθεί σε πτώχευση.

4. Η διαδικασία διαγραφής των άλλων Φορέων από το Ειδικό Μητρώο με απόφαση ΓΣ ή οργάνου Διοίκησης πραγματοποιείται ως εξής:
α) Ο Φορέας εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία απόφασης της Γενικής της Συνέλευσης ή του Οργάνου Διοίκησης περί διαγραφής, οφείλει να υποβάλει σχετική ηλεκτρονική αίτηση με συνημμένο το σχετικό Πρακτικό στο Τμήμα Μητρώου,
β) το Τμήμα Μητρώου εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του φακέλου του αιτήματος, προβαίνει σε εξέταση της αίτησης και έγκριση ή απόρριψή της. Με την έγκριση του αιτήματος διαγραφής, η ηλεκτρονική βάση παράγει αυτόματα τη βεβαίωση διαγραφής.

5. Στην περίπτωση που η διαγραφή από το Μητρώο γίνεται με πρωτοβουλία της Διοίκησης, το Τμήμα Μητρώου πραγματοποιεί αυτεπάγγελτα την διαγραφή με βάση την σχετική απόφαση διαγραφής.

6. Οι άλλοι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας μπορούν να ζητήσουν τη διαγραφή τους από το Ειδικό Μητρώο και μετά από σχετική απόφαση του Οργάνου Διοίκησης, χωρίς να απαιτείται απόφαση για λύση του νομικού προσώπου.

Άρθρο 27
Υποχρεώσεις που Απορρέουν από τη Συμμετοχή στο Ειδικό Μητρώο-Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου

1. Κάθε Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, μέλος του Ειδικού Μητρώου, υποχρεούται να ενημερώνει το Τμήμα Μητρώου σε περίπτωση:
α) Τροποποίησης του καταστατικού του
β) Αλλαγής της σύνθεσης των μελών των οργάνων Διοίκησής του
γ) Αλλαγής λοιπών στοιχείων του Φορέα

2. Ο Φορέας υποχρεούται από τη δεύτερη χρήση λειτουργίας του, να παρουσιάζει ετήσια δαπάνη μισθοδοσίας (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) τουλάχιστον ίση με το 25% του κύκλου εργασιών της προηγούμενης χρήσης του. Η υποχρέωση αυτή αφορά τους Φορείς με κύκλο εργασιών και έσοδα επιχορηγήσεων της προηγούμενης ετήσιας χρήσης μεγαλύτερα από το 300 % του ετήσιου κόστους μισθοδοτικής δαπάνης (συμπεριλαμβανομένων των εργοδοτικών εισφορών) ενός υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης, με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό χωρίς επιδόματα. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών λαμβάνεται, όπως ορίζεται στο παράρτημα Α’, του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/24-11-2014).

3. Οι άλλοι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υποχρεούνται, σε ετήσια βάση, να υποβάλουν στο Ειδικό Μητρώο στοιχεία για την λειτουργία τους που να πιστοποιούν ότι δραστηριοποιούνται στο χώρο της Κοινωνικής Οικονομίας και ότι τηρούν τα κριτήρια του άρθρου 3 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). Οφείλουν δηλαδή να υποβάλουν το Ετήσιο Πρόγραμμα Δραστηριοτήτων τους, το οποίο περιλαμβάνει τον προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτύξουν, καθώς και τον απολογισμό των δραστηριοτήτων τους του προηγούμενου έτους.

4. Ο Φορέας εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία εμπρόθεσμης συνεδρίασης της τακτικής Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, η οποία εγκρίνει τον απολογισμό του προηγούμενου έτους, τις Οικονομικές της καταστάσεις και τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του νέου έτους, οφείλει να υποβάλει στο Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, μέσω της πλατφόρμας, ηλεκτρονική αίτηση καταχώρησης στοιχείων του Ετήσιου Προγράμματος Δραστηριοτήτων και Απολογισμού, με βάση ειδικό πρότυπο έντυπο.

5. Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στη ηλεκτρονική αίτηση είναι τα εξής:
α) Πρακτικό της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών (με την οποία εγκρίθηκαν απολογισμός-προγραμματισμός και οικονομικές καταστάσεις,
β) οικονομικές καταστάσεις ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α/ 24-11-2014),
γ) Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις του ΙΚΑ των τεσσάρων τριμήνων του προηγούμενου έτους ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του Προέδρου του Οργάνου Διοίκησης περί μη απασχόλησης προσωπικού κατά το έτος αναφοράς.
δ) Πρακτικό ΓΣ για λήψη απόφασης σχετικά με την διανομή των κερδών στους εργαζομένους και αναλυτική κατάσταση στην οποία θα αποτυπώνεται ο τρόπος υπολογισμού καθώς και αποδεικτικά σχετικά με τον τρόπο διανομής τους.

6. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία δεν τεκμηριώνεται η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου ενημερώνει σχετικά τον Φορέα και τον καλεί εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών να υποβάλει πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχειά. Αν από τα νέα στοιχεία δεν προκύπτει η εκπλήρωση των κριτηρίων εγγραφής, ο Φορέας διαγράφεται από το Ειδικό Μητρώο.

7. Σε περίπτωση που από τα προσκομιζόμενα στοιχεία, προκύπτει ότι ο Φορέας παραμένει σε αδράνεια για δύο συνεχόμενες διαχειριστικές χρήσεις, ο Φορέας διαγράφεται από το Ειδικό Μητρώο.

8. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου σύμφωνα με τα ανωτέρω το Τμήμα Μητρώου προβαίνει σε έγκριση του ηλεκτρονικού αιτήματος. Με την έγκριση του αιτήματος, εκδίδεται μέσω της πλατφόρμας το Πιστοποιητικό Μέλους του Μητρώου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Άρθρο 28
Αυτεπάγγελτος Διοικητικός Έλεγχος

1. Αρμόδια υπηρεσία για την άσκηση αυτεπάγγελτου Διοικητικού ελέγχου είναι το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι Φορέας-Μέλος του Μητρώου παραβιάζει τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) ή αμελεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του σε αυτό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 16, 21 και 27 της παρούσας, καλεί τους εκπροσώπους του Φορέα στην υποβολή έγγραφων διευκρινίσεων και πληροφοριών, θέτοντας προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών. Αν ο Φορέας παρέχει εντός της προθεσμίας, τις πληροφορίες και διευκρινίσεις που του ζητήθηκαν και από τα προσκομισθέντα στοιχεία δε διαπιστώνεται παραβίαση του νόμου, ο έλεγχος περατώνεται.

2. Εφόσον από τον έλεγχο, προκύψει παραβίαση των διατάξεων του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) ή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του στο Μητρώο, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου επιβάλλει τα διοικητικά πρόστιμα, που κατά περίπτωση προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

3. Σε περίπτωση που η προθεσμία της παρ.1 παρέλθει χωρίς να προσκομιστούν τα στοιχεία, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου διενεργεί επιτόπιο έλεγχο ή παραγγέλλει, στη αρμόδια Διεύθυνση της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα του μέλους, τη διενέργεια επιτόπιου ελέγχου στους χώρους λειτουργίας του νομικού προσώπου, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του. Κατά την αυτοψία, ελέγχονται τα βιβλία που τηρεί υποχρεωτικά ο Φορέας βάσει του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) (Μελών Συνεταιρισμού, πρακτικών Γενικής Συνέλευσης και πρακτικών Διοικούσας Επιτροπής), τα φορολογικά βιβλία και στοιχεία για την ταυτοποίηση των όσων έχουν δηλωθεί από το μέλος στο Τμήμα Μητρώου, αλλά και κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο για την διεκπεραίωση του ελέγχου.

4. Αν κατά τον έλεγχο η διοίκηση του Φορέα αρνηθεί τη συνεργασία, οι υπάλληλοι του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου προβαίνουν σε κατάσχεση κάθε εγγράφου και στοιχείου που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο του ελέγχου, συντάσσοντας πρωτόκολλο με αναλυτική περιγραφή των ειδών που κατασχέθηκαν.

5. Σε περίπτωση που ο έλεγχος διενεργείται από την Περιφέρεια, με την ολοκλήρωση του ελέγχου, η αρμόδια Διεύθυνση συντάσσει έκθεση στην οποία παραθέτει τα πορίσματα του ελέγχου, την οποία και αποστέλλει στο
Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, με βάση το πόρισμα του ελέγχου που πραγματοποίησε το ίδιο ή λαμβάνοντας υπόψη το πόρισμα του ελέγχου που της διαβιβάστηκε από τη Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών, επιβάλει διοικητικά πρόστιμα που κατά περίπτωση προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016).

6. Πλέον των ελέγχων που αφορούν στην τήρηση των τυπικών υποχρεώσεων των Φορέων-Μελών του Μητρώου, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαδικασίες, για την ταυτοποίηση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί από το μέλος του Μητρώου και προκειμένου να διαπιστώσει την τήρηση των γενικών και ειδικών κριτηρίων εγγραφής.

7. Στην περίπτωση που από τον έλεγχο προκύπτει ότι δεν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την συμμετοχή στο Μητρώο, ή το μέλος του Μητρώου έχει πάψει να πληροί τα γενικά και ειδικά κριτήρια εγγραφής, παράλληλα με την επιβολή χρηματικού προστίμου, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου μπορεί να διαγράψει τον Φορέα από το Μητρώο.

8. Στην περίπτωση που παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου ή της αρμόδιας Διεύθυνσης της Περιφέρειας, δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τον Φορέα και η διενέργεια αυτοψίας στο χώρο λειτουργίας του και εφόσον παρέλθει χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της πρώτης προσπάθειας επικοινωνίας, το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου διαγράφει τον Φορέα από το Μητρώο.

9. Αν το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου διαπιστώσει ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος, διαγράφει τον Φορέα στον οποίο αυτά μετέχουν από το Μητρώο, ενώ παράλληλα επιβάλλεται πρόστιμο σε βάρος του Φορέα ύψους τουλάχιστον πέντε χιλιάδων (5.000,00 €) ευρώ.

Άρθρο 29
Έλεγχος κατόπιν καταγγελίας

1. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου προβαίνει σε έλεγχο Φορέα μέλους του Μητρώου, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 28, σε περίπτωση που περιέλθει σε γνώση τους καταγγελία άμεσα από ιδιώτη ή έμμεσα μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας του Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, των Διευθύνσεων Ανωνύμων Εταιρειών των Περιφερειών, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Τομέας Απασχόλησης, του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας ή άλλου φορέα.

Άρθρο 30
Επιβολή Προστίμων-Ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Βάσης Δεδομένων

1. Τα ποσά των προστίμων που επιβάλλονται αποτελούν δημόσιο έσοδο και εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ 90/Α/5-4-1974). Τα ποσά που εισπράττονται αποδίδονται στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας.

2. Το Τμήμα Παρακολούθησης και Ελέγχου, φέρει την ευθύνη ενημέρωσης της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων του Μητρώου, σχετικά με την επιβολή προστίμων.

3. Με τον καθορισμό διοικητικού πρόστιμου, οι υπάλληλοι του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχου οφείλουν να εισέλθουν στην ηλεκτρονική βάση και να καταχωρίσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία της απόφασης επιβολής προστίμου, το ύψος του προστίμου, καθώς και το λόγο επιβολής του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 31
Μεταβατικές διατάξεις

1. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοιν.Σ.Επ., των Συν.Εργ.αζομένων, των Κοι.Σ.Π.Ε. και των άλλων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε αυτό, δύνανται να διενεργούνται και χειρόγραφα. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα προτυποποιημένα έγγραφα από τον διαδικτυακή σελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να τα υποβάλουν στο αρμόδιο Τμήμα.

2. Κατά τη διάρκεια της χειρόγραφης λειτουργίας του Μητρώου, όλες οι οριζόμενες στα άρθρα της παρούσας προθεσμίες για την καταχώριση, τον έλεγχο στοιχείων, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, την έγγραφη ειδοποίηση, την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων και όποιας άλλης απαιτούμενης από Τμήμα Μητρώου ενέργειας, παρατείνονται κατά πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες.

3. Οι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/ 2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) αιτήσεις προσωρινής εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011), θα πρέπει να επανυποβληθούν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και να εξεταστούν κατά προτεραιότητα από το Τμήμα Μητρώου.

4. Για τις εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) αιτήσεις οριστικής εγγραφής του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011), εκδίδεται από το Τμήμα Μητρώου βεβαίωση καταχώρισης Διοικούσας Επιτροπής και ενημερώνεται ο φάκελος της επιχείρησης με τα λοιπά υποβληθέντα έγγραφα (βεβαίωση έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ., ετήσιος προγραμματισμός).

Άρθρο 32
Μετάπτωση υφιστάμενων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011) στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)

1. α) Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) Κοιν.Σ.Επ. ένταξης μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης Ευάλωτων Ομάδων ή σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης Ειδικών Ομάδων και οι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού και οι Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ή σε Συνεταιρισμούς Εργαζομένων με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους και μετά την υποβολή αίτησης, η οποία κατατίθεται στο Τμήμα Μητρώου μέχρι 30.6.2017. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας στο Τμήμα Μητρώου και να συνοδεύεται από το τροποποιημένο Καταστατικό και το Πρακτικό ΓΣ σχετικά με την λήψη απόφασης τροποποίησης. Η εξέταση των αιτήσεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 13 της παρούσας.
β) Οι υφιστάμενοι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/17.5.1999) εγγράφονται αυτοδικαίως στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ως Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, χωρίς νέα αίτησή τους.
γ) Οι Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14 του ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να φέρουν την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υποχρεούνται μέχρι 31.3.2017, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 της παρούσας διαφορετικά διαγράφονται αυτοδίκαια από αυτά.

2. Το Τμήμα Μητρώου υποχρεούται να απαντήσει στην αίτηση του Φορέα εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της αίτησης.

3. Ο Φορέας διατηρεί την ιδιότητα μέλους του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για το διάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησής του και της οριστικής απάντησης του Τμήματος Μητρώου.

4. Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της προθεσμίας της παρ.1 του παρόντος άρθρου, οι Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης, Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού και Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας, καθώς και οι Φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίοι δεν θα υποβάλλουν την προβλεπόμενη αίτηση, παύουν να θεωρούνται Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). Το Τμήμα Μητρώου εκδίδει σχετικές διαπιστωτικές πράξεις διαγραφής τις οποίες κοινοποιεί στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2016

Η Αναπληρώτρια Υπουργός
ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ