Ανάθεση από ΕΛΤΑ Έργου θυρίδων συναλλαγής 16 Καταστηµάτων σε ΚοινΣΕπ

Ανάθεση Έργου θυρίδων συναλλαγής 16 Καταστηµάτων EΛΤΑ που λειτουργούν στις περιοχές των ∆ήµων της Βόρειας Αθήνας και Ανατολικής Αττικής, δικαιοδοσίας της Περιφ. ∆/νσης ∆ικτύου Λιανικής Αττικής Αποφασίζουµε Την ανάθεση παροχής…

Ανάθεση σε ΚοινΣΕπ διαχείριση Δημοτικού Εντευκτηρίου Εκάλης

Η ΕΜΠΝΕΥΣΗ Κοιν.Σ.Επ. εξεδήλωσε ενδιαφέρον για την παροχή των υπηρεσιών της στην ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε. Η δεύτερη συμβαλλόμενη, μέσα στα πλαίσια του καθεστώτος παραχώρησης από τον Δήμο Κηφησιάς στην ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Α.Ε…

Προγραμματική σύμβαση με ΚοινΣΕπ Δήμος Νικολάου Σκουφά ‘Αρτα υψους 40.000 ευρώ

Διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού του δήμου για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσίας με κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις συλλογικού και παραγωγικού σκοπού (ΚΟΙΝΣΕΠ) και με λοιπά ΝΠΙΔ και εταιρείες διάθεσης προσωπικού για την…

Προκήρυξη Διαγωνισμού για ΚοινΣΕπ στα Κεντρικά Τζουμέρκα ύψους 170.872 ευρώ

ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, για την υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων µε ΚΟΙΝ. Σ. ΕΠ. (∆ιάθεση προσωπικού για την κάλυψη δράσεων του ∆ήµου…