ΚΑΔ Κοινωνικης Φροντιδας

Προτεινόμενοι ΚΑΔ για Κοιν.Σ.Επ Κοινωνικής Φροντίδας

88 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
88.1 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.10 Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.10.1 Υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία
88.10.11 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους
88.10.11.01 Υπηρεσίες επισκέψεων σε ηλικιωμένους
88.10.12 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων
88.10.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες
88.10.14 Υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες
88.10.15 Υπηρεσίες κέντρων ημερήσιας φροντίδας ενηλίκων με αναπηρίες
88.9 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος
88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών
88.91.1 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά
88.91.11 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά, εκτός όσων αφορούν παιδιά με αναπηρία
88.91.12 Υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας για παιδιά και νέους με αναπηρία
88.91.13 Υπηρεσίες φύλαξης μικρών παιδιών
88.91.13.01 Υπηρεσίες βρεφονηπιοκόμου
88.91.13.02 Υπηρεσίες παιδικού και βρεφονηπιακού σταθμού
88.91.13.03 Υπηρεσίες κατ’ οίκον φύλαξης μικρών παιδιών
88.99 Άλλες δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
88.99.1 Άλλες υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
88.99.11 Υπηρεσίες καθοδήγησης και παροχής συμβουλών π.δ.κ.α. σχετικές με τα παιδιά
88.99.12 Υπηρεσίες πρόνοιας χωρίς παροχή καταλύματος
88.99.12.01 Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οικογενειακού προγραμματισμού
88.99.12.02 Υπηρεσίες χορήγησης συσσιτίων ή κουπονιών σίτισης
88.99.13 Υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για ανέργους
88.99.19 Άλλες κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς παροχή καταλύματος π.δ.κ.α.
88.99.19.01 Υπηρεσίες καθοδήγησης ατόμων με προβλήματα
88.99.19.02 Υπηρεσίες κοινωνικής αρωγής σε θύματα θεομηνιών, πρόσφυγες, μετανάστες κλπ, χωρίς παροχή καταλύματος
88.99.19.03 Υπηρεσίες κοινωνικού λειτουργού

τονισμένοι οι κύριοι ΚΑΔ

πλήρης λίστα Κωδικών Επαγγελμάτων μπορείτε να βρείτε εδώ