Ορισμός – καθηκόντων νοσηλευτών – νοσηλευτριών νοσοκομείων και νοσηλευτικών Ιδρυμάτων.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα για τον ορισμό των αρμοδιοτήτων – καθηκόντων των Νοσηλευτών –τριών των Νοσοκομείων και των λοιπών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του ΕΣΥ καθώς και των δημόσιων δομών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Αναλυτικά η απόφαση:

Αρμοδιότητες και Καθήκοντα Νοσηλευτή -τριας

Ο Νοσηλευτής-τρια εκτελεί τις κάτωθι ενέργειες κατά περίπτωση:

(α) Αυτόνομες Νοσηλευτικές Πράξεις Νοσηλευτή -τριας

 1. Η παροχή ολοκληρωμένης και εξατομικευμένης νοσηλευτικής φροντίδας σε ασθενείς με βάση τις γενικές και εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις του, εφαρμόζοντας επιστημονικές μεθόδους.
 2. Η αξιολόγηση των βιολογικών, ψυχικών, διανοητικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αναγκών, καθώς και των προβλημάτων υγείας – υπαρχόντων ή/και δυνητικών των ασθενών και του οικογενειακού περιβάλλοντος.
 3. Η λήψη νοσηλευτικού ιστορικού:

α) Η συλλογή δεδομένων μέσω της συνέντευξης και της παρατήρησης.

β) Η διενέργεια κλινικής νοσηλευτικής εξέτασης και η έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών όλων των οργανικών λειτουργιών.

γ) Η νοσηλευτική αξιολόγηση και η συνεκτίμηση των διαθέσιμων διαγνωστικών ευρημάτων.

δ) Η μέτρηση, η καταγραφή και η αξιολόγηση των ζωτικών σημείων.

 1. Η συνεκτίμηση της κλινικής σημασίας των ευρημάτων της αξιολόγησης του ασθενούς με τα υπόλοιπα μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού και τη διεπιστημονική ομάδα.
 2. Η αναγνώριση των υπαρκτών και δυνητικών προβλημάτων υγείας, ο ορισμός και η ιεράρχηση των νοσηλευτικών διαγνώσεων και των προβλημάτων που μπορούν να αντιμετωπιστούν με αυτόνομες νοσηλευτικές παρεμβάσεις ή σε συνεργασία με άλλους επαγγελματίες υγείας.
 3. Η ανάπτυξη και η ανάλογη τροποποίηση του σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας με βάση τα ευρήματα της αξιολόγησης, τις επιθυμίες, τις αξίες, τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες του ασθενούς.
 4. Η εφαρμογή, η επίβλεψη και η υλοποίηση του σχεδίου νοσηλευτικής φροντίδας, με βάση επιστημονικές αρχές και δεδομένα (evidence based practice), για κάθε ασθενή για τον οποίο αναλαμβάνει την ευθύνη και η εφαρμογή των ισχυόντων νοσηλευτικών πρωτοκόλλων και κατευθυντήριων οδηγιών μέσω της νοσηλευτικής διεργασίας.
 5. Η επεξήγηση και η αποσαφήνιση των διαδικαστικών μέτρων και θεραπευτικών διαδικασιών στον ασθενή, προκειμένου να εξασφαλίσει την κατανόηση και τη συνεργασία του.
 6. Η προετοιμασία και η ενημέρωση των ασθενών για τις διαγνωστικές εξετάσεις και θεραπείες.
 7. Η ανάπτυξη και η εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης των ασθενών και των οικογενειών με βάση τις τρέχουσες ή/και δυνητικές τους ανάγκες για αυτοφροντίδα και προαγωγή της ανεξαρτησίας τους και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.
 8. Η άσκηση συμβουλευτικής σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών, ανάλογα με την ειδίκευσή του/της.
 9. Η εκπαίδευση και η υποστήριξη του ψυχικά ασθενούς για τη βελτίωση και ανάπτυξη ατομικών, και κοινωνικών δεξιοτήτων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων.
 10. Η εφαρμογή τεχνικών αποκλιμάκωσης της έντασης και η διαχείριση της ψυχοκινητικής διέγερσης.
 11. Η εφαρμογή των ισχυόντων κανονισμών και συστάσεων, των ορθών κλινικών και νοσηλευτικών πρακτικών, για τις διαδικασίες χορήγησης, φύλαξης, ασφάλειας των φαρμάκων και των ελεγχόμενων φαρμάκων.
 12. Η ανάθεση, η καθοδήγηση και η επίβλεψη της εργασίας των βοηθών νοσηλευτών και του βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού.
 13. Η καθοδήγηση, ο συντονισμός, η επίβλεψη και η εκπαίδευση των ειδικευόμενων νοσηλευτών, φοιτητών, των σπουδαστών και των μαθητευόμενων των σχολών νοσηλευτικής.
 14. Η καθοδήγηση και ο προσανατολισμός του νεοεισερχόμενου στην υγειονομική μονάδα νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και η μέριμνα για τη συνεχιζόμενη εκπαίδευση του.
 15. Η αναγνώριση των κλινικών προβλημάτων, η ανάπτυξη ερευνητικών προτάσεων και η διεξαγωγή κλινικών ερευνών με σκοπό την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και της βελτίωση της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας, τηρώντας τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους κανονισμούς και συστάσεις του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.
 16. Η εισήγηση κριτηρίων ποιότητας και ασφάλειας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας και η τροποποίηση νοσηλευτικών πρακτικών με βάση τα ερευνητικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες των επιστημονικών και θεσμοθετημένων οργάνων.
 17. Η συμμετοχή σε επιτροπές αντίστοιχες των νοσηλευτικών αρμοδιοτήτων του.
 18. Η συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας υγείας και με εμπλεκόμενους φορείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας σε περίπτωση μαζικών καταστροφών και άλλων έκτακτων καταστάσεων.
 19. Η συμμετοχή στον καθορισμό της πολιτικής υγείας στον εργασιακό του/της χώρο και σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων του συστήματος υγείας.
 20. Η άσκηση κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που εμφανίζεται στο αντικείμενο της ειδικότητάς του/της με την εξέλιξη της τεχνολογίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της κάθε φορά ισχύουσας νομοθεσίας.
 21. Η παροχή πληροφοριών στον ασθενή και τους οικείους του σε θέματα που αφορούν:

α) Τη λειτουργία του νοσοκομείου.

β) Τη νομοθεσία των υπηρεσιών υγείας.

γ) Την εφαρμοζόμενη θεραπευτική αγωγή.

δ) Την κάλυψη προϊόντων και υπηρεσιών από ασφαλιστικούς φορείς.

 1. Η συμμετοχή στη διαλογή ασθενών στα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, θέτοντας προτεραιότητες και παραπέμποντας στους αρμόδιους κατά περίπτωση επαγγελματίες υγείας.
 2. Η διενέργεια περιφερικής προσπέλασης για τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα.
 3. Η διενέργεια οξυμετρίας και καπνομετρίας και η εκτίμηση των αποτελεσμάτων τους.
 4. Η διενέργεια μέτρησης κεντρικής φλεβικής πίεσης.
 5. Η λήψη μέτρων για την πρόληψη και φροντίδα επιπλοκών από μακροχρόνια κατάκλιση.
 6. Η περιποίηση και η θεραπεία των κατακλίσεων.
 7. Η περιποίηση των στομιών και η εκπαίδευση του ασθενούς και των φροντιστών του.
 8. Η υποβοήθηση, η φροντίδα και η αξιολόγηση της λειτουργίας απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.
 9. Η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενούς με όλες τις μεθόδους.
 10. Η παρακολούθηση των ασθενών για έγκαιρη διαπίστωση δυσχερειών ή επιπλοκών από τη νόσο, τις διαγνωστικές εξετάσεις και τα θεραπευτικά σχήματα.
 11. Η διενέργεια ηλεκτροκαρδιογραφήματος και η εκτίμηση των επειγουσών παθολογικών καταστάσεων αυτού.
 12. Η διενέργεια μέτρησης και καταγραφής των προσλαμβανόμενων και αποβαλλόμενων υγρών, καθώς και η αξιολόγηση των ευρημάτων.
 13. Η διενέργεια αναρρόφησης (ενδοτραχειακή – ρινο- τραχειακή – ρινική – στοματικής κοιλότητας, γαστρικού υγρού) στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και στις Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.
 1. Η εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη με χρήση stick.
 2. Η περιποίηση, η αξιολόγηση και η αλλαγή τραυμάτων και χειρουργικών τομών, καθώς και η αφαίρεση ραμμάτων.
 3. Η συμμετοχή στη διενέργεια της εξωσωματικής λιθοτριψίας, της αιμοκάθαρσης και της περιτοναϊκής κάθαρσης.
 4. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων επειγουσών ενεργειών σε χώρους ή μονάδες, όπου μπορεί να υπάρξουν προβλεπτά οξέα συμβάντα.
 5. Η εφαρμογή πρώτων βοηθειών.
 6. Η εφαρμογή συνδυασμένων μέτρων υποστήριξης της ζωής, βασική και εξειδικευμένη καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.
 7. Η εφαρμογή πρωτοκόλλων και η βρογχοαναρρόφηση τραχειοστομίας, ενδοτραχειακού σωλήνα για την αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων.
 8. Η παροχή ανακουφιστικής, υποστηρικτικής και παρηγορητικής νοσηλευτικής φροντίδας
 9. Η εκπαίδευση του ασθενούς για αυτοφροντίδα, εκπαίδευση οικογένειας, φροντιστών για συνέχιση της φροντίδας στην οικία και τη συμμόρφωση στη θεραπευτική αγωγή.
 10. Η λήψη μέτρων για την ασφάλεια των ασθενών.
 11. Η υποστήριξη στη διαχείριση του πένθους.
 12. Η τήρηση του κώδικα νοσηλευτικής δεοντολογίας, των κανόνων, οδηγιών και συστάσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας της υγειονομικής μονάδας, τα διεθνή πρότυπα.

β) Νοσηλευτικές Πράξεις Νοσηλευτή/τριας σε εφαρμογή νοσηλευτικών πρωτοκόλλων κατόπιν ιατρικής οδηγίας:

 1. Η εφαρμογή βασικών και εξειδικευμένων τεχνικών θεραπευτικής φροντίδας, υποστήριξης οργανικών λειτουργιών, διαδικασίες συνεχούς επεμβατικής και μη επεμβατικής παρακολούθησης, χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών από όλες τις οδούς, χορήγησης οξυγόνου, χορήγησης υγρών, ολικής παρεντερικής και εντερικής διατροφής και παροχής πρώτων βοηθειών, βρογχικής παροχέτευσης εκκρίσεων, μεταβολικής υποστήριξης και φυσικής αποκατάστασης.
 2. Η υποβοήθηση και η φροντίδα της λειτουργίας απέκκρισης εντέρου και ουροδόχου κύστης.
 3. Η υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας του ασθενούς με όλες τις μεθόδους.
 4. Ο καθετηριασμός ουροδόχου κύστης και οι πλύσεις ουροδόχου κύστης με μόνιμο καθετήρα και κλειστό κύκλωμα παροχέτευσης.
 5. Οι πλύσεις οφθαλμών, ώτων, παραρρινικών κοιλοτήτων, στομάχου και συριγγίων.
 6. Η τοποθέτηση ρινογαστρικού καθετήρα.
 7. Η διενέργεια περιτοναϊκής κάθαρσης και εκπαίδευση του ασθενούς, της οικογένειας, των φροντιστών.
 8. Η λήψη αίματος από αρτηριακή γραμμή για την ανάλυση των αερίων σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και σε Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας.
 9. Η διενέργεια λήψης ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος.
 10. Η προσπέλαση αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης για τη διενέργεια αιμοκάθαρσης στις Μονάδες Τεχνητού Νεφρού.
 11. Η διενέργεια εμβολιασμών.
 12. Η χορήγηση μετάγγισης αίματος και παραγώγων, η πρόληψη και η αντιμετώπιση επιπλοκών από την εφαρμογή τους.
 13. Η διενέργεια καθορισμού ομάδος αίματος και διασταύρωσης αίματος από τους Νοσηλευτές που εργάζονται στα Τμήματα Αιμοδοσίας.
 14. Η εφαρμογή ναρθήκων άνω και κάτω άκρων και η αφαίρεση γύψινων επιδέσμων.
 15. Η εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και σκελετικών έλξεων.
 16. Η λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις.
 17. Η διενέργεια αλλεργικών τεστ (νυγμού, ενδοδερμικά κ.ά.) στα αλλεργιολογικά ιατρεία, η, καθώς και η χορήγηση ορών (αντιτετανικός, αντιοφικός κ.α.).
 18. Η απομόνωση, η διαχείριση και δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών – μεταδοτικών νοσημάτων κα οιουδήποτε επικίνδυνου παράγοντα για τη δημόσια υγεία.
 19. Η πρόληψη και ο έλεγχος των λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.
 20. Η εφαρμογή συστημάτων, πρωτοκόλλων καταγραφής και διαχείρισης ανεπιθύμητων συμβαμάτων.