Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφίζει την Τετάρτη την έκθεση δικής του πρωτοβουλίας για το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η SEE χαιρετίζει το έργο ως θετική συμβολή για μια φιλόδοξη εφαρμογή του Σχέδιου Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και καλεί τους ευρωβουλευτές να ψηφίσουν υπέρ Juan Manuel Sánchez (ισπανική κυβέρνηση), οι ευρωβουλευτές Manon Aubry, Monica Semedo, Patrizia Toia και Jordi Cañas, ο Γερμανός Υφυπουργός Sven Giegold και ο Πρόεδρος της SEE Juan Antonio Pedreño

Την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ψηφίσει το σχέδιο έκθεσης ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για την Κοινωνική Οικονομία (SEAP). έργο που εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τη μεγάλη πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) του Κοινοβουλίου και περιλαμβάνει επίσης γνωμοδοτήσεις από τις Επιτροπές Περιφερειακής Ανάπτυξης και Νομικών Θεμάτων.

Η SEE χαιρετίζει το σχέδιο έκθεσης, το οποίο περιλαμβάνει θετικά στοιχεία προς τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνικής οικονομίας για την εφαρμογή του SEAP, και συγχαίρει τους ευρωβουλευτές που συμμετείχαν ενεργά στη σύνταξη αυτής της έκθεσης INI, καθώς ο εισηγητής Jordi Cañas (Renew, ES), Heléne Fritizon (S&D, SE), Katrin Langensiepen (Πράσινοι, DE), Κωνσταντίνος Αρβανίτος (GUE/NGL, EL) και Margarita de la Pisa Carrion (ECR), μαζί με τον Niyazi Kizilyürek (GUE/NGL, CY, μέλος του Επιτροπή REGI) και Adrián Vázquez Lázara (Ανανέωση, ES, μέλος της επιτροπής JURI), μεταξύ πολλών ιδιαίτερα αφοσιωμένων ευρωβουλευτών.

Μερικά από τα κυριότερα σημεία της έκθεσης:

χαιρετίζει ένθερμα την πρόταση σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τους όρους πλαισίου της κοινωνικής οικονομίας που θα εγκριθεί το 2023· τονίζει ότι η σύσταση θα πρέπει να παρέχει έναν κοινό ορισμό της κοινωνικής οικονομίας σε επίπεδο Ένωσης με βάση τις κύριες αρχές και τα χαρακτηριστικά της όπως παρουσιάζονται στο ΣΔΑΕ κ.λπ.

καλεί την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης να προωθήσουν την κοινωνική οικονομία διεθνώς και να αυξήσουν την προβολή του κλάδου στην εξωτερική διάσταση των πολιτικών της Ένωσης, μεταξύ άλλων, αναγνωρίζοντας και περιλαμβάνοντας την ιδιαιτερότητά του σε μελλοντικές συμφωνίες σύνδεσης και παρέχοντας πληροφορίες και κατάρτιση για την κοινωνική οικονομία στο προσωπικό της αντιπροσωπείας της ΕΕ κ.λπ.

χαιρετίζει την ανακοίνωση ότι θα διεξαχθεί νέα μελέτη για τη συλλογή ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών για την κοινωνική οικονομία σε όλα τα κράτη μέλη (…)· καλεί την Επιτροπή, ως μέρος αυτής της εργασίας, να επικαιροποιήσει τη μελέτη του 2012 για τα αμοιβαία αγαθά στην Ένωση, προκειμένου να εντοπίσει ευκαιρίες και εμπόδια στην ανάπτυξή τους, ιδίως στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και της ασφάλισης· καλεί την Επιτροπή και τις εθνικές στατιστικές αρχές να συνεργαστούν με την Eurostat για τη συλλογή τυποποιημένων δεδομένων και την τακτική ενημέρωση και ανάλυση τους·

χαιρετίζει το έργο της Επιτροπής για μια μεταβατική οδό για την κοινωνική οικονομία και τα γειτονικά βιομηχανικά οικοσυστήματα·

καλεί τα κράτη μέλη να ορίσουν συντονιστές κοινωνικής οικονομίας και να δημιουργήσουν τοπικά σημεία επαφής κοινωνικής οικονομίας με σκοπό την ευαισθητοποίηση και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε υποστήριξη και χρηματοδότηση, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης της ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να δημιουργήσει μια ενιαία διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΕ για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών και των δικτύων κοινωνικής οικονομίας, υπογραμμίζει ότι η διαχείριση αυτής της πλατφόρμας πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά δίκτυα κοινωνικής οικονομίας και την ομάδα εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής για την κοινωνική οικονομία και τις κοινωνικές επιχειρήσεις (GECES).

Ο πρόεδρος της SEE Juan Antonio Pedreño δήλωσε:

Καλούμε όλους τους βουλευτές του ΕΚ να ψηφίσουν υπέρ αυτής της έκθεσης. Το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία είναι μια δημόσια πολιτική της ΕΕ «μια φορά στη δεκαετία» ύψιστης ποιότητας. Μια πολιτική που -αν εφαρμοστεί με το σωστό επίπεδο φιλοδοξίας και σύγκλισης μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών, των περιφερειακών αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών- μπορεί να οδηγήσει σε μια επιχειρηματική επανάσταση σε όλη την Ευρώπη και πέρα ​​από αυτήν.

Μια «επανάσταση της κοινωνικής οικονομίας» θα δημιουργήσει περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για όλους, θα ενισχύσει τις ίσες ευκαιρίες, θα τονώσει μια συλλογική και δημοκρατική επιχειρηματικότητα (μια άλλη μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας στην υπηρεσία των ανθρώπων) και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών μέσω συνεταιρισμών, αμοιβαίων εταιρειών, ενώσεων, ίδρυμα, κοινωνικές επιχειρήσεις και άλλες μορφές κοινωνικής οικονομίας· θα επιταχύνει τις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές καινοτομίες και θα ενισχύσει την ενιαία μας αγορά.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Διακομματική του για την Κοινωνική Οικονομία θα πρέπει να διαδραματίσουν βασικό ρόλο στην εφαρμογή του ΣΔΑΕ.