Εργόσημο Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». Τροποποιήσεις – Νέες κατηγορίες – Διευκρινίσεις. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένειας. (κατεβάστε από εδώ τις διατάξεις για ΟΓΑ)

images

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4144/2013 με θέμα «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Φ.Ε.Κ.88/τΑ’ 718-4-2013), με τις οποίες αντικαθίστανται τα άρθρα 20 και 21 του Ν. 3863/2010 (Φ.Ε.Κ. 115/ τ.A’/15-7-2010), όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 Α’ του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011 (Φ.Ε.Κ.170/τ.Α’ /5-8-2011), και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την εφαρμογή τους:

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3863/2010, και 76, παρ.8 Α’, του Ν. 3996/2011 καθώς και της με αριθμ. 14913/343/Φ10034/27.6.2011 (τ. Β’ 1586) Απόφασης Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες τέθηκαν σε πλήρη εφαρμογή από την 1-1-2012 σε όλες τις κατηγορίες του κατ’ οίκον απασχολούμενου προσωπικού, επανακαθορίστηκε η ασφάλιση των προσώπων που παρέχουν εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενα με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε κατ’ οίκον ενός εργοδότη, είτε κατ’ οίκον πολλών εργοδοτών, για την ίδια μισθολογική περίοδο και υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Επίσης είναι γνωστό ότι, στο διάστημα της πρακτικής εφαρμογής των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων ανέκυψαν σοβαρά προβλήματα που κατέστησαν αναγκαία την τροποποίησή τους, ώστε με τις απαραίτητες βελτιώσεις, το «Εργόσημο», να καταστεί θεσμός και να επιτύχει τον στόχο του αρχικού σχεδιασμού , που είναι να αντιμετωπιστούν ασφαλιστικά ειδικές μορφές περιστασιακής απασχόλησης.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις επέρχονται σημαντικές αλλαγές τόσο ως προς το ποσοστό ασφάλισης και τον τρόπο υπολογισμού των ημερών ασφάλισης, όσο και ως προς τον χρόνο μέσα στον οποίο αυτές ανάγονται.

Επιπλέον προστίθενται νέες κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων προσώπων μέσω «Εργοσήμου».