Απαλλαγή ΚοινΣΕπ από δημοτικά τέλη, δημοτικό φωτισμό και ΤΑΠ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης ευάλωτων ομάδων «+εργάζομαι!» (στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης 42 και Μετσόβου – ΑΜΚΕ Α01135) από τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φωτισμό και το ΤΑΠ, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 26476/2017 αίτησή της.(download)

Λήψη απόφασης για την απαλλαγή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης ευάλωτων ομάδων «+εργάζομαι!» (στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης 42 και Μετσόβου – ΑΜΚΕ Α01135) από τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φωτισμό και το ΤΑΠ, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 26476/2017 αίτησή της.

Στο Παλαιό Φάληρο, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, σήμερα την 30η Μαρτίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 συνεδρίασε τακτικά το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την με αρ.πρωτ. 6487/26-3-2018 πρόσκληση του Προέδρου, που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 9 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 6449/26.03.2018 έγγραφο του Δημάρχου Π. Φαλήρου, απευθυνόμενο προς τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχει ως εξής:

«Παρακαλούμε όπως συμπεριλάβετε μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης για την απαλλαγή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης ευάλωτων ομάδων «+εργάζομαι!» (στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης 42 και Μετσόβου – ΑΜΚΕ Α01135) από τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φωτισμό και το ΤΑΠ, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 26476/2017 αίτησή της.

Η προαναφερομένη επιχείρηση λειτουργεί βάσει των διατάξεων του Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/31.10.2016 τεύχος Α’): «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.» σύμφωνα με τον οποίο οι Κοιν.Σ. Επ. έχουν ως καταστατικό σκοπό τη συλλογική και την κοινωνική ωφέλεια, όπως ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 2 και διαθέτουν εκ του νόμου εμπορική ιδιότητα και επιδιώκουν την ένταξη στην οικονομική και κοινωνική ζωή, των ατόμων που ανήκουν στις Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες και στις Ειδικές Ομάδες Πληθυσμού. Σκοπός της εν λόγω Κοιν.Σ.Επ. είναι η προώθηση και ανάπτυξη συλλογικών δράσεων, η επιδίωξη του κοινωνικού οφέλους, η εξυπηρέτηση κοινωνικών συμφερόντων και η προστασία των συλλογικών αγαθών σε τοπικό, περιφερειακό ή / και ευρύτερο επίπεδο και η επιδίωξη της κοινωνικής ενσωμάτωσης ενηλίκων ατόμων, που ανήκουν σε Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού, πασχόντων από σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές αναπηρίες, ιδίως μέσω της προώθησής τους στην απασχόληση.

Η λειτουργία του εναλλακτικού παντοπωλείου-καφενείου ”Παντοκαφενές” εκπληρώνει διττό σκοπό: την ικανοποίηση των θαμώνων, περαστικών, πελατών και την ομαλή κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στην αγορά εργασίας, συμβάλλοντας στην προώθηση του μηνύματος: «Όλοι είμαστε ίσοι και κανένας δεν είναι κατώτερος του άλλου». Απασχολεί άτομα με αυτισμό, νοητική υστέρηση και άλλα προβλήματα ψυχικής υγείας (με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%), τα οποία κάνουν μαθήματα για να προσφέρουν πολύ καλές υπηρεσίες στους θαμώνες. Τα προϊόντα που διατίθενται προέρχονται κατά προτεραιότητα από άλλες ΚοινΣΕπ ή ΚοιΣΠΕ που απασχολούν επίσης ΑμΕΑ. Νέοι άνθρωποι, πολύ ικανοί, με διαγνώσεις αυτισμού, ήπιας νοητικής υστέρησης με ένα ποσοστό αναπηρίας παίρνουν με αυτό το τρόπο την ευκαιρία που τους αξίζει. Μια εργασία στα μέτρα τους, με ανθρώπους που μπορούν να τους υποστηρίξουν και με ένα αντικείμενο εργασιακό που τους απελευθερώνει από το στίγμα της ψυχικής ασθένειας, τους εντάσσει ομαλά στη καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας.

Η επαγγελματική απασχόληση είναι το αποδοτικότερο μέσο για την:

  • αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού
  • την τόνωση της αυτοεκτίμησης
  • την ομαλή ένταξη στο κοινωνικό σύνολο.

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμοντα στα μέλη αυτής εκτός αν τα μέλη αυτά είναι εργαζόμενοι σε αυτή. Στην εν λόγω επιχείρηση οι ιδρυτές δεν έχουν κανένα οικονομικό όφελος από τη δραστηριότητα  της επιχείρησης, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 26476/2017 αίτησή της και διατηρούν το ρόλο του θεραπευτή, εκπαιδευτή, προασπίζοντας καθημερινά το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες για ισότιμη ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες στο κοινωνικό ιστό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, την προτεραιότητα του Δήμου Παλαιού Φαλήρου στην άσκηση κοινωνικών πολιτικών στηρίζοντας και ενισχύοντας δράσεις κοινωνικής καινοτομίας για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων κοινωνικής ένταξης, εισηγούμεθα την απαλλαγή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης ευάλωτων ομάδων «+εργάζομαι!» από τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φωτισμό και το ΤΑΠ ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, την εισήγηση του Δημάρχου και μετά από διαλογικές συζητήσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (download)

Εγκρίνει την απαλλαγή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ένταξης ευάλωτων ομάδων «+εργάζομαι!» από τα δημοτικά τέλη, το δημοτικό φωτισμό και το ΤΑΠ, για τους λόγους που αναλυτικά περιγράφονται στο εισηγητικό της παρούσης.