Αττική Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των ΚοινΣΕπ.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στις 15/09/2016 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15:30 συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση που πραγµατοποιήθηκε στο αµφιθέατρο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου-Χολαργού), τα µέλη του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας Αττικής κατόπιν της υπ’ αριθµ. πρωτ. οικ. 165806/09-9-2016 πρόσκλησης του Προέδρου κ. Θεόδωρου Σχινά, που κοινοποιήθηκε νόµιµα, στις 09-9-2016, στην Περιφερειάρχη Αττικής, σε καθένα από τους Αντιπεριφερειάρχες καθώς και σε καθένα από τους Περιφερειακούς Συµβούλους. (κατεβάστε το αρχείο)

Έγκριση ολοκλήρωσης της πράξης µε τίτλο «∆ηµιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας» και κωδικό ΟΠΣ 450593.

Η Περιφέρεια Αττικής (∆/νση Αναπτυξιακού Προγραµµατισµού) συµµετείχε ως εταίρος στην Πράξη «∆ηµιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ. Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας» σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 165/2013 και 38/2015 αποφάσεις του Περιφερειακού Συµβουλίου.

Η σύνθεση του εταιρικού σχήµατος ήταν η ακόλουθη:

  • Ελληνική Εταιρία ∆ιοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕ∆Ε) – Συντονιστής εταίρος (leader)
  • Περιφέρεια Αττικής
  • Τ.Ε.Ι. Αθηνών
  • Κέντρο Επιχείρησης και καινοτοµίας ‘BIC Αττικής’
  • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)

Οι στόχοι της παρέµβασης ήταν:

  • Η δηµιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισµού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Επ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονοµίας
  • Η δηµιουργία ενός εθνικού παρατηρητηρίου για την Κοινωνική Οικονοµία και την Κοινωνική Επιχειρηµατικότητα,
  • Η υποβοήθηση στην δηµιουργία Περιφερειακών Μηχανισµών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ. σε περιφερειακό επίπεδο
  • Η διατύπωση και πρόταση θεσµικών παρεµβάσεων. Η υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο 2015.