Αναλυτικές προτάσεις για την βελτίωση και για να γίνει πιο λειτουργικός ο νόμος 4430 του 2016 που αφορά την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και τον τρόπο λειτουργίας των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Ο ελληνικός νόμος 4430 του 2016 για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) έχει στόχο την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της αλληλεγγύης.

Ωστόσο, υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για την ενίσχυση της λειτουργικότητάς του. Εδώ είναι μερικές προτάσεις:

Τρέχουσες Αδυναμίες του Νόμου 4430/2016

 • Γραφειοκρατία και Πολυπλοκότητα Διαδικασιών: Οι διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ. είναι πολύπλοκες και συχνά αποθαρρύνουν νέους επιχειρηματίες.
 • Έλλειψη Χρηματοδοτικών Εργαλείων: Υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και κεφάλαια για τις Κοιν.Σ.Επ.
 • Ανεπαρκής Ενημέρωση και Εκπαίδευση: Τα μέλη των Κοιν.Σ.Επ. συχνά δεν έχουν επαρκή γνώση για τη διαχείριση και τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεών τους.
 • Ανεπαρκής Στήριξη από το Κράτος: Η κρατική υποστήριξη είναι ανεπαρκής και ασυνεχής, με αποτέλεσμα πολλές Κοιν.Σ.Επ. να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις.

1. Βελτίωση της Διοικητικής Υποστήριξης

 • Δημιουργία Κεντρικού Γραφείου Υποστήριξης Κοιν.Σ.Επ.: Ένα κεντρικό γραφείο θα μπορούσε να παρέχει κατευθύνσεις, συμβουλές και πληροφορίες για την ίδρυση και λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ., μειώνοντας τη γραφειοκρατία και βοηθώντας τις νέες επιχειρήσεις να ξεκινήσουν πιο ομαλά.
 • Εκπαίδευση Δημόσιων Υπαλλήλων: Εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης και υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ., για να κατανοούν καλύτερα τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν αυτές οι επιχειρήσεις.

2. Χρηματοδότηση και Οικονομική Υποστήριξη

 • Ειδικά Χρηματοδοτικά Εργαλεία: Δημιουργία ειδικών χρηματοδοτικών εργαλείων και προγραμμάτων επιχορήγησης για τις Κοιν.Σ.Επ., συμπεριλαμβανομένων χαμηλότοκων δανείων και επιδοτήσεων.
 • Φορολογικά Κίνητρα: Παροχή φορολογικών ελαφρύνσεων και κινήτρων για τις κοινωνικές επιχειρήσεις, όπως μειώσεις στο φόρο εισοδήματος και στον ΦΠΑ.

3. Ενίσχυση της Συνεργασίας και των Δικτύων

 • Δημιουργία Δικτύων Συνεργασίας: Προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Κοιν.Σ.Επ. μέσω της δημιουργίας τοπικών και περιφερειακών δικτύων που θα διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων, την κοινή χρήση πόρων και την ανάπτυξη συνεργασιών.
 • Ετήσια Συνέδρια και Εκδηλώσεις: Οργάνωση ετήσιων συνεδρίων και εκδηλώσεων που θα συγκεντρώνουν όλες τις Κοιν.Σ.Επ., τους επενδυτές και τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανταλλαγή ιδεών και την ενίσχυση των σχέσεων.

4. Βελτίωση της Νομοθετικής Πλαισίωσης

 • Απλούστευση της Νομοθεσίας: Αναθεώρηση του νόμου με στόχο την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των Κοιν.Σ.Επ., μειώνοντας την περιττή γραφειοκρατία.
 • Συμμετοχικές Διαδικασίες Νομοθέτησης: Εμπλοκή των Κοιν.Σ.Επ. και των σχετικών φορέων στη διαδικασία νομοθέτησης για την εξασφάλιση ότι οι νέοι νόμοι και κανονισμοί ανταποκρίνονται στις πραγματικές τους ανάγκες και προκλήσεις.

5. Εκπαίδευση και Ευαισθητοποίηση

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα: Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και σεμιναρίων για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες, καλύπτοντας θέματα όπως η επιχειρηματικότητα, η χρηματοδότηση, η διαχείριση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων.
 • Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης: Οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας στην ευρύτερη κοινή γνώμη.

6. Ενημέρωση της Κοινωνίας

 • Εκστρατείες Ενημέρωσης: Διοργάνωση εθνικών και τοπικών εκστρατειών ενημέρωσης για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και τα οφέλη της.
 • Χρήση Κοινωνικών Δικτύων: Εκμετάλλευση των κοινωνικών δικτύων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης για την προώθηση των Κοιν.Σ.Επ. και των δραστηριοτήτων τους.

7. Κίνητρα για Ενσωμάτωση Κοινωνικής Αξίας

 • Κοινωνικές Συμβάσεις: Παροχή κινήτρων για την ενσωμάτωση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κριτηρίων σε δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες.
 • Φορολογικές Ελαφρύνσεις: Εφαρμογή φορολογικών ελαφρύνσεων για Κοιν.Σ.Επ. που επιδεικνύουν υψηλές επιδόσεις σε κοινωνική και περιβαλλοντική αξία.

8. Παρακολούθηση και Αξιολόγηση

 • Δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης: Καθιέρωση ενός συστήματος παρακολούθησης και αξιολόγησης των Κοιν.Σ.Επ., για να αξιολογείται η πρόοδος και η αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων και των υποστηρικτικών πολιτικών.
 • Τακτική Αναφορά και Δημόσια Λογοδοσία: Υποχρέωση για τακτική αναφορά της απόδοσης των Κοιν.Σ.Επ. και των υποστηρικτικών προγραμμάτων, εξασφαλίζοντας τη δημόσια λογοδοσία και διαφάνεια.

Αυτές οι προτάσεις μπορούν να συμβάλουν στην ενίσχυση της λειτουργικότητας και της αποτελεσματικότητας του νόμου 4430/2016, βοηθώντας τις Κοιν.Σ.Επ. να αναπτυχθούν και να επιτύχουν τους κοινωνικούς και οικονομικούς τους στόχους.

Ο νόμος 4430 του 2016 παρέχει το βασικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα. Ωστόσο, η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νόμου απαιτεί περαιτέρω βελτιώσεις και υποστηρικτικές δράσεις. Μέσα από την ενίσχυση της εκπαίδευσης, τη βελτίωση του χρηματοδοτικού πλαισίου, την απλοποίηση των διαδικασιών και την αύξηση της θεσμικής και κοινωνικής υποστήριξης, οι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να αποτελέσουν βασικό μοχλό βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στη χώρα.

Η βελτίωση του Νόμου 4430/2016 είναι απαραίτητη για την αποτελεσματική προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα. Με τις προτάσεις αυτές, ο νόμος μπορεί να γίνει πιο λειτουργικός, παρέχοντας την απαραίτητη υποστήριξη στις Κοιν.Σ.Επ. για να αναπτυχθούν και να συμβάλλουν θετικά στην κοινωνία και την οικονομία. Η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της ενημέρωσης, η παροχή χρηματοδοτικών εργαλείων και η αύξηση της κρατικής υποστήριξης αποτελούν κρίσιμα βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.