Διαγραφές ΚοινΣΕπ οι λόγοι και οι αιτίες


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Πολλοί οι λόγοι και οι αιτίες που μπορεί να οδηγήσουν μια ΚοινΣΕπ στην διαγραφή. Το πρώτο που θα πρέπει να κάνει κάθε ενδιαφερόμενος που θέλει να δημιουργήσει μια ΚοινΣΕπ είναι να διαβάσει καλά και με υπομονή το καταστατικό που θα υπογράψει για να δει τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνει με την συμμετοχή του σε μια ΚοινΣΕπ.

Ας δούμε μερικούς λόγους όπως προβλέπονται στον νόμο 4430/16 τι μπορεί να προκαλέσει την διαγραφή μιας ΚοινΣΕπ

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι νομικά ή φυσικά πρόσωπα με την ιδιότητα του μέλους Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας χρησιμοποιούν τις ρυθμίσεις του παρόντος νόμου με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος, πέραν της επιβολής προστίμου σε βάρος τους, ο Φορέας Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στον οποίο αυτά μετέχουν διαγράφεται από το Μητρώο με απόφαση του Τμήματος Παρακολούθησης και Ελέγχων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η απόφαση περί διαγραφής του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας από το Μητρώο κοινοποιείται στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Τα παραπάνω μέλη για διάστημα τριών (3) ετών δεν έχουν δικαίωμα να είναι μέλη οποιουδήποτε Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ή εφόσον πρόκειται για νομικά πρόσωπα, να είναι τα ίδια Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. {4430/16 Άρθρο 11 §4}

Οι αδρανείς Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας διαγράφονται από το Μητρώο. Ως αδράνεια νοείται η έλλειψη οικονομικής δραστηριότητας του Φορέα για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών {4430/6 Άρθρο 11 §8}

Σε περίπτωση που η προθεσμία της προηγούμενης παραγράφου παρέλθει χωρίς να υποβληθούν τα προβλεπόμενα στοιχεία, το Τμήμα Μητρώου ενημερώνει μέσω της πλατφόρμας, τον νόμιμο εκπρόσωπο τού Φορέα για την υποχρέωση υποβολής των ανωτέρω δικαιολογητικών. Αν παρέλθουν τριάντα (30) ημέρες από την ειδοποίηση, χωρίς να υποβληθούν τα σχετικά δικαιολογητικά, ο Φορέας διαγράφεται αυτοδίκαια από το Μητρώο. Το Τμήμα Μητρώου εκδίδει διαπιστωτική πράξη διαγραφής την οποία κοινοποιεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. Αυτό αφορά την υποβολή προσθέτων στοιχείων εγγραφής μετά την λήψη ΑΦΜ {61621/Δ5.2643 Άρθρο 11 §8}

Η λύση του νομικού προσώπου και κατ’ επέκταση η διαγραφή του από το Μητρώο επέρχεται επίσης υποχρεωτικά στις περιπτώσεις που:
α) τα μέλη του μειωθούν κάτω από το ελάχιστο όριο που ορίζει κατά περίπτωση ο ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) (αρ.15, παρ.2 και αρ,.25 παρ.2),
β) υπάρξει τελεσίδικη απόφαση κατά τα προβλεπόμενα στην παρ.4 του αρ.15 και στην παρ.4 του αρ.25 του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016)
γ) σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11του ν. 1667/1986 (ΦΕΚ 196/Α/6-12-1986) λήξει ο χρόνος διάρκειάς του, όπως αυτός ορίζεται στο καταστατικό του και δεν αποφασιστεί προηγούμενα από τη Γενική Συνέλευση η παράταση της διάρκειάς του και δ) κηρυχθεί σε πτώχευση. {61621/Δ5.2643 Άρθρο 14 §3}

1. Οι άλλοι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας δύναται να διαγραφούν από μέλη του Μητρώου είτε με απόφαση της Διοίκησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και της παρούσης, είτε με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Φορέα.
2. Το Τμήμα Μητρώου, διαγράφει από το Ειδικό Μητρώο κάθε νομικό πρόσωπο στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Αν διαπιστωθεί ότι το νομικό πρόσωπο μέλος του Μητρώου παραβιάζει συστηματικά τις διατάξεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια του ίδιου νόμου,
β) όταν ο Φορέας ή τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε αυτό, χρησιμοποιούν τις ευνοϊκές ρυθμίσεις του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016) με σκοπό να αποκομίσουν για λογαριασμό των ιδίων ή για λογαριασμό άλλων παράνομο περιουσιακό όφελος,
γ) όταν παραμένει αδρανές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) ετών, δηλαδή δεν εμφανίζει οικονομική δραστηριότητα σε δυο συνεχείς οικονομικές χρήσεις,
δ) όταν δεν εγκριθεί η τροποποίηση στοιχείων του Φορέα σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. {61621/Δ5.2643 Άρθρο 26 §1,2}

Ο Κυριότερος λόγος που επιφέρει διαγραφή μιας ΚοινΣΕπ δυστυχώς είναι η παραβίαση της παρακάτω παραγράφου και το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις.

Ο αριθμός των εργαζομένων μη μελών δε μπορεί να υπερβαίνει σε ποσοστό το 40% του συνόλου των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ.. Το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξάνεται μέχρι και το 50% του συνολικού ποσοστού των εργαζομένων της Κοιν.Σ.Επ. κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του Τμήματος Μητρώου επί αιτήσεως της Κοιν.Σ.Επ. για την αντιμετώπιση έκτακτων εποχικών αναγκών για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά ημερολογιακό έτος. {4430/6 Άρθρο 18}

Δυστυχώς πολλές ΚοινΣΕπ εν τη αγνοία τους έχουν παραβεί την διάταξη αυτή καθώς είτε δεν διαβάζουν το καταστατικό που υπογράφουν η δεν δίνουν σημασία στην τήρηση όσων έχουν υπογράψει και για αυτό τον λόγο το Μητρώο ζητά από όλα τα μέλη να υπογράφουν κάθε σελίδα του καταστατικού πριν το υποβάλλουν για έγκριση.

Αγαπητοί κύριοι και κυρίες πριν κάνετε οποιαδήποτε κίνηση που ίσως αγνοείται τα επακόλουθα της καλέστε μας η αναθέστε μας την τεχνική σας κάλυψη για να είμαστε πάντα δίπλα σας και να σας βοηθάμε στην λειτουργία της ΚοινΣΕπ σας χωρίς τον κίνδυνο της διαγραφής σας.