Οι διαδικασίες για την αδειοδότηση Μεταποιητικών Επιχειρήσεων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το βασικό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων και που μέχρι σήμερα ισχύει, είναι το δεύτερο μέρος του ν.3982/2011 (άρθρα 17-40), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, οι κανονιστικές πράξεις αυτού, οι εν ισχύ προβλέψεις του ν. 3325/2005 (κυρίως για την Αττική) και η Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 12684/92/2014 (Β΄ 3181).

Αδειοδοτούσα Αρχή είναι η προβλεπόμενη στο άρ. 17 παρ. 14 Ν. 3982/2011, όπως ισχύει. Η διαδικασία αδειοδότησης και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, περιγράφονται στην ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158), ενώ οι Αδειοδοτούσες Αρχές εξειδικεύουν ποια, εκ των αναφερόμενων στην προαναφερθείσα ΥΑ, δικαιολογητικά, απαιτούνται για την αδειοδότηση της εκάστοτε μεταποιητικής δραστηριότητας.

Γενικά η διαδικασία αδειοδότησης έχει 2 στάδια: το στάδιο της εγκατάστασης (άδεια εγκατάστασης) και το στάδιο της λειτουργίας (άδεια λειτουργίας ή βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας ή ενημέρωση για την έναρξη λειτουργίας). Η άδεια εγκατάστασης αφορά στην πρόθεση/σχεδιασμό άσκησης μιας δραστηριότητας και κεντρικό της σημείο αποτελεί η χωροθέτηση της μονάδας όπου θα ασκείται η δραστηριότητα. Η άδεια λειτουργίας/Υπεύθυνη δήλωση/ενημέρωση αφορά στην υλοποίηση της πρόθεσης.

Άδεια εγκατάστασης δεν απαιτείται για τα επαγγελματικά εργαστήρια του άρθρου 17.2 του ν.3982/2011 (επαγγελματικό εργαστήριο = μεταποιητική μονάδα χαμηλής όχλησης με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 37 kW ή θερμική μέχρι 70 kW) και για την εγκατάσταση μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με τον Ν. 4458/1965, σε Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές, που έχουν οργανωθεί σύμφωνα με το Ν. 2545/1997, καθώς και σε Επιχειρηματικά Πάρκα του Ν.3982/2011.

Ειδικότερα, η διαδικασία αδειοδότησης, που κάθε φορά ακολουθείται, διαφοροποιείται με βάση τα εξής κριτήρια:

α) την κατάταξη της δραστηριότητας σε Υψηλή, Μέση, Χαμηλή όχληση βάσει της ΚΥΑ οικ. 3137/191/Φ.15/2012 (Β΄ 1048),

β) το αν η δραστηριότητα έχει τα χαρακτηριστικά του επαγγελματικού εργαστηρίου, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17 του Ν.3982/2011 (επαγγελματικό εργαστήριο = μεταποιητική μονάδα χαμηλής όχλησης με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 37 kW ή θερμική μέχρι 70 kW),

γ) το αν η δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ οικ.12684/92/2014 (Β΄ 3181) (αφορά 103 δραστηριότητες, ρητά αναφερόμενες).

Με βάση τα ανωτέρω, η ακολουθούμενη διαδικασία αδειοδότησης είναι μια από τις ακόλουθες:

 • Βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας (επαγγελματικά εργαστήρια)
 • Άδεια εγκατάστασης + Βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας (μονάδες χαμηλής όχλησης και μονάδες μέσης όχλησης με υποβολή εγγυητικής επιστολής)
 • Άδεια εγκατάστασης + Άδεια λειτουργίας (μονάδες μέσης όχλησης χωρίς υποβολή εγγυητικής επιστολής και μονάδες υψηλής όχλησης)

Στην ειδική περίπτωση, όπου η ασκούμενη δραστηριότητα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ οικ.12684/92/2014:

 • Ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής για έναρξη λειτουργίας (μονάδες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης)
 • Άδεια εγκατάστασης +Ενημέρωση της Αδειοδοτούσας Αρχής για έναρξη λειτουργίας (μονάδες για τις οποίες απαιτείται άδεια εγκατάστασης)
1. Αδειοδότηση επαγγελματικού εργαστηρίου (Βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας)

Η γενική περιγραφή της διαδικασίας αδειοδότησης επαγγελματικού εργαστηρίου είναι η ακόλουθη:

Υπεύθυνη Δήλωση λειτουργίας

 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος Ι της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β΄158)
 • Απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ.Δ.)
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών είτε μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής είτε από τον ενδιαφερόμενο
 • Υποβολή Υ.Δ. λειτουργίας & βεβαίωση (από την Αδειοδοτούσα Αρχή) κατάθεσης της δήλωσης επί αντιγράφου αυτής. Από αυτό το σημείο η δραστηριότητα λογίζεται ως νομίμως λειτουργούσα.
 • Εκ των υστέρων έλεγχος από την Αδειοδοτούσα Αρχή σε τουλάχιστον 20% των επιχειρήσεων που κατέθεσαν την Υ.Δ. κατά το προηγούμενο δίμηνο.
2. Αδειοδότηση μονάδας χαμηλής όχλησης (Άδεια εγκατάστασης & Βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας)

Η γενική περιγραφή της διαδικασίας αδειοδότησης μονάδας χαμηλής όχλησης είναι η ακόλουθη:

Άδεια εγκατάστασης

 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης και του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος I της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158)
 • Απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας- Σχέδιο Υπεύθυνης Δήλωσης (Υ.Δ.)
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών είτε μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής είτε από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση άδειας εγκατάστασης
 • Έκδοση της άδειας εγκατάστασης
 • Εκ των υστέρων έλεγχος από την Αδειοδοτούσα Αρχή

Υ.Δ. λειτουργίας

 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών είτε μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής είτε από τον ενδιαφερόμενο
 • Υποβολή Υ.Δ. λειτουργίας & βεβαίωση (από την Αδειοδοτούσα Αρχή) κατάθεσης της δήλωσης επί αντιγράφου αυτής.Από αυτό το σημείο η δραστηριότητα λογίζεται ως νομίμως λειτουργούσα.
 • Εκ των υστέρων έλεγχος
3. Αδειοδότηση μονάδας μέσης όχλησης (Άδεια εγκατάστασης & Βεβαίωση κατάθεσης Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας με υποβολή εγγυητικής επιστολής ή Άδεια εγκατάστασης & Άδεια λειτουργίας)

Η γενική περιγραφή της διαδικασίας αδειοδότησης μονάδας μέσης όχλησης είναι η ακόλουθη:

Άδεια εγκατάστασης (ανεξαρτήτως της υποβολής εγγυητικής επιστολής)

 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης και του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος I της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158)
 • Απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και την υποβολή της Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας(Σχέδιο Υ.Δ.) ή (για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά) για την έκδοση άδειας λειτουργίας
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών είτε μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής είτε από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση άδειας εγκατάστασης
 • Εκ των προτέρων έλεγχος
 • Έκδοση της άδειας εγκατάστασης

Υ.Δ. λειτουργίας με υποβολή εγγυητικής επιστολής

 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών είτε μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής είτε από τον ενδιαφερόμενο και υποβολή εγγυητικής επιστολής
 • Υποβολή Υ.Δ. λειτουργίας & βεβαίωση (από την Αδειοδοτούσα Αρχή) κατάθεσης της δήλωσης επί αντιγράφου αυτής. Από αυτό το σημείο η δραστηριότητα λογίζεται ως νομίμως λειτουργούσα.
 • Εκ των υστέρων έλεγχος

Ή

Άδεια λειτουργίας (χωρίς υποβολή εγγυητικής επιστολής)

 • Αίτηση και συγκέντρωση δικαιολογητικών είτε μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής είτε από τον ενδιαφερόμενο
 • Εκ των προτέρων έλεγχος
 • Έκδοση άδειας λειτουργίας
4. Αδειοδότηση μονάδας υψηλής όχλησης (Άδεια εγκατάστασης & Άδεια λειτουργίας)

Η γενική περιγραφή της διαδικασίας αδειοδότησης μονάδας υψηλής όχλησης είναι η ακόλουθη:

Άδεια εγκατάστασης

 • Υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης και του Ερωτηματολογίου του Παραρτήματος I της ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158)
 • Απάντηση της Αδειοδοτούσας Αρχής για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και της άδειας λειτουργίας
 • Συγκέντρωση δικαιολογητικών είτε μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής είτε από τον ενδιαφερόμενο για την έκδοση άδειας εγκατάστασης
 • Εκ των προτέρων έλεγχος
 • Έκδοση της άδειας εγκατάστασης

Άδεια λειτουργίας

 • Αίτηση και συγκέντρωση δικαιολογητικών είτε μέσω της Αδειοδοτούσας Αρχής είτε από τον ενδιαφερόμενο
 • Εκ των προτέρων έλεγχος
 • Έκδοση της άδειας λειτουργίας

Σε όλες τις περιπτώσεις που περιγράφηκαν ανωτέρω, για τις ενέργειες της Διοίκησης προβλέπονται συγκεκριμένες και σύντομες προθεσμίες.

5. Αδειοδότηση δραστηριότητας που ανήκει στις 103 δραστηριότητες του πεδίου εφαρμογής της ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014 (Β΄ 3181) (Άδεια εγκατάστασης & Άδεια λειτουργίας)

α) Η υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης, εφόσον υφίσταται, παραμένει. Τηρούνται τα ανωτέρω αναφερόμενα ανάλογα με τον βαθμό όχλησης της μονάδας. (Οι περιπτώσεις που προβλέπεται απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης αναφέρονται ανωτέρω, π.χ. εργαστήρια).

β) Η διαφοροποίηση εντοπίζεται στο στάδιο λειτουργίας της δραστηριότητας, όπου δεν απαιτείται η κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης λειτουργίας ή η έκδοση άδειας λειτουργίας. Ο φορέας της δραστηριότητας οφείλει να ενημερώσει την Αδειοδοτούσα Αρχή για την έναρξη λειτουργίας της δραστηριότητας, αφού έχει προηγουμένως εφοδιαστεί με όλα τα προβλεπόμενα από την ΥΑ οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β΄ 158) δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία και οφείλει να διατηρεί πάντοτε σε ισχύ.

Πηγή : http://startupgreece.gov.gr/