Διαδικασίες Επιλογής, Συνέντευξης και Αξιολόγησης Μέλους για Ένταξη σε ΚοινΣΕπ.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της κοινοτικής ανάπτυξης, στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην αντιμετώπιση διαφόρων κοινωνικών προκλήσεων. 

Για να εξασφαλιστεί η επιτυχία και η βιωσιμότητα τέτοιων εγχειρημάτων, είναι απαραίτητη μια καλά καθορισμένη διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης μελών. 

Αυτό το άρθρο θα εμβαθύνει στις βασικές σκέψεις και τα βήματα που εμπλέκονται στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος μέλους για μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση.

1. Κατανόηση της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης:

Πριν εμβαθύνουμε στην επιλογή και την αξιολόγηση των μελών, είναι σημαντικό να έχουμε μια σαφή κατανόηση της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτά τα εγχειρήματα χαρακτηρίζονται από δημοκρατική διακυβέρνηση, οικονομικές δραστηριότητες που στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των μελών και δέσμευση για κοινωνική και κοινοτική ανάπτυξη.

2. Βασικές αξίες και αποστολή:

Καθορίστε τις βασικές αξίες και την αποστολή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης. Αυτές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τις αρχές της αλληλεγγύης, της ισότητας και της κοινωνικής ευθύνης. Διατυπώστε ξεκάθαρα τους στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα του συνεταιρισμού για την καθοδήγηση της διαδικασίας επιλογής μελών.

3. Νομικό πλαίσιο:

Διασφάλιση ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί εντός του νομικού πλαισίου της δικαιοδοσίας στην οποία είναι εγκατεστημένος. Εξοικειωθείτε με τους τοπικούς συνεταιριστικούς νόμους, κανονισμούς και απαιτήσεις που διέπουν την επιλογή μελών και την επιλεξιμότητα.

4. Κριτήρια μέλους:

Καθιερώστε σαφή και χωρίς αποκλεισμούς κριτήρια συμμετοχής που ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και την αποστολή του συνεταιρισμού. Λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η κατοικία, η δέσμευση στους στόχους του συνεταιρισμού και η προθυμία να συμμετάσχετε ενεργά στις δραστηριότητές του. Περιγράψτε με σαφήνεια τις απαιτήσεις επιλεξιμότητας και τυχόν πιθανούς περιορισμούς.

5. Διαδικασία αίτησης:

Αναπτύξτε μια απλή και προσβάσιμη διαδικασία αίτησης μέλους. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ένα έντυπο αίτησης, τεκμηρίωση επιλεξιμότητας και μια σαφή εξήγηση των προσδοκιών του συνεταιρισμού από τα μέλη του. Παρέχετε επαρκή υποστήριξη στους αιτούντες σε όλη τη διαδικασία.

6. Επιτροπή Επιλογής:

Σχηματίστε μια επιτροπή επιλογής υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων συμμετοχής. Η επιτροπή θα πρέπει να αποτελείται από άτομα που κατανοούν την αποστολή του συνεταιρισμού και μπορούν να αξιολογήσουν αμερόληπτα τους αιτούντες με βάση τα καθορισμένα κριτήρια.

7. Συνέντευξη και Προσανατολισμός:

Πραγματοποιήστε συνεντεύξεις με τα υποψήφια μέλη για να αξιολογήσετε την ευθυγράμμισή τους με τις αξίες και τη δέσμευση του συνεταιρισμού. Επιπλέον, παρέχετε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα προσανατολισμού για την εξοικείωση των νέων μελών με τη δομή, τις δραστηριότητες και τις προσδοκίες του συνεταιρισμού.

8. Δοκιμαστική περίοδος:

Εξετάστε το ενδεχόμενο εφαρμογής μιας δοκιμαστικής περιόδου κατά την οποία νέα μέλη συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες του συνεταιρισμού προτού αποκτήσουν καθεστώς πλήρους μέλους. Αυτό επιτρέπει τόσο στον συνεταιρισμό όσο και στο νέο μέλος να αξιολογήσουν τη συμβατότητα.

9. Συνεχής αξιολόγηση:

Θέσπιση μηχανισμών για τη συνεχή αξιολόγηση των συνεισφορών των μελών, την τήρηση των αρχών συνεργασίας και τη συνολική δέσμευση. Οι τακτικές αξιολογήσεις μπορούν να βοηθήσουν στον εντοπισμό περιοχών προς βελτίωση και στη διασφάλιση της συνεχούς ευθυγράμμισης με την αποστολή του συνεταιρισμού.

10. Συμπεριληπτική Λήψη Αποφάσεων:

Ενθαρρύνετε τις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων εντός του συνεταιρισμού, επιτρέποντας στα μέλη να έχουν φωνή σε σημαντικές αποφάσεις. Αυτό όχι μόνο ενισχύει το αίσθημα της ιδιοκτησίας, αλλά προωθεί επίσης ένα περιβάλλον συνεργασίας και χωρίς αποκλεισμούς.

11. Η Διαδικασία της Συνέντευξης και η αρχική Ενημέρωση 

Όταν παίρνετε συνέντευξη από έναν υποψήφιο για συμμετοχή σε μια κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση, είναι σημαντικό να εστιάσετε όχι μόνο στις δεξιότητες και τα προσόντα του αλλά και στη δέσμευσή του στις αξίες και τις αρχές του συνεταιρισμού. Ακολουθούν μερικές προτεινόμενες ερωτήσεις:

 1. Εισαγωγή και κίνητρο:
  • Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τον εαυτό σας και τι σας ώθησε να υποβάλετε αίτηση για μια θέση στην κοινωνική συνεταιριστική μας επιχείρηση;
 2. Κατανόηση των Συνεταιριστικών Αρχών:
  • Πόσο εξοικειωμένοι είστε με τις αρχές μιας συνεταιριστικής επιχείρησης και μπορείτε να μοιραστείτε την κατανόησή σας για το πώς διαφέρουν από άλλα επιχειρηματικά μοντέλα;
 3. Ευθυγράμμιση τιμών:
  • Ποιες συγκεκριμένες αξίες ή αρχές του συνεταιρισμού μας έχουν απήχηση σε εσάς και πώς ενσωματώνετε αυτές τις αξίες στην επαγγελματική σας ζωή;
 4. Εμπειρία και δεξιότητες:
  • Πώς η προηγούμενη εμπειρία και το σετ δεξιοτήτων σας ευθυγραμμίζονται με τις ανάγκες και τους στόχους του συνεταιρισμού μας;
 5. Συνεργασία και ομαδική εργασία:
  • Μπορείτε να δώσετε παραδείγματα επιτυχημένων συνεργατικών έργων στα οποία συμμετείχατε και πώς προσεγγίζετε την εργασία σε ένα ομαδικό περιβάλλον;
 6. Δέσμευση στον κοινωνικό αντίκτυπο:
  • Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι συμβάλλετε στους στόχους κοινωνικού αντίκτυπου του συνεταιρισμού μας;
 7. Επίλυση προβλημάτων και καινοτομία:
  • Μοιραστείτε ένα παράδειγμα μιας κατάστασης όπου έπρεπε να ξεπεράσετε μια πρόκληση ή ένα εμπόδιο. Πώς προσεγγίσατε την επίλυση προβλημάτων και ποιο ήταν το αποτέλεσμα;
 8. Στυλ Επικοινωνίας:
  • Πώς επικοινωνείτε συνήθως με τα μέλη της ομάδας και ποια βήματα λαμβάνετε για να εξασφαλίσετε αποτελεσματική επικοινωνία μέσα σε μια συνεταιριστική δομή;
 9. Προσαρμοστικότητα και ευελιξία:
  • Τα περιβάλλοντα συνεργασίας μπορεί μερικές φορές να απαιτούν ευελιξία. Μπορείτε να δώσετε ένα παράδειγμα για το πότε έπρεπε να προσαρμοστείτε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στους προηγούμενους ρόλους σας;
 10. Δέσμευση για Συνεχή Μάθηση:
  • Πώς παραμένετε ενημερωμένοι για τις τάσεις του κλάδου και τις νέες εξελίξεις και πώς ενσωματώνετε τη συνεχή μάθηση στην επαγγελματική σας ανάπτυξη;
 11. Επίλυση των συγκρούσεων:
  • Περιγράψτε μια κατάσταση όπου είχατε μια σύγκρουση με ένα μέλος της ομάδας ή έναν συνάδελφο. Πώς το χειριστήκατε και τι μάθατε από την εμπειρία;
 12. Μακροπρόθεσμο όραμα:
  • Ποιο είναι το όραμά σας για το μέλλον του συνεταιρισμού και πώς θεωρείτε ότι συμβάλλετε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητά του;

Θυμηθείτε να αφήσετε στον υποψήφιο άφθονο χρόνο να μοιραστεί τις σκέψεις και τις εμπειρίες του και να τον ενθαρρύνετε να παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα όποτε είναι δυνατόν. Αυτές οι ερωτήσεις θα σας βοηθήσουν να αξιολογήσετε όχι μόνο τις δεξιότητές τους, αλλά και την ευθυγράμμισή τους με τις αξίες του συνεταιρισμού και την ικανότητά τους να συνεισφέρουν θετικά στην ομάδα και στους στόχους του κοινωνικού της αντίκτυπου.

Συμπέρασμα:

Μια αποτελεσματική διαδικασία επιλογής και αξιολόγησης μελών είναι απαραίτητη για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Με την τήρηση σαφών κριτηρίων, την προώθηση της ένταξης και τη διατήρηση της δέσμευσης για δημοκρατική διακυβέρνηση, αυτές οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν μια ακμάζουσα κοινότητα μελών που συνεργάζονται για τη βελτίωση της κοινωνίας.