Διακήρυξη Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στα κτίρια του ΕΦΚΑ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Διακήρυξη Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών Καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το άρθρο 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ΄αποκλειστικότητα» του Ν.4412/16 {download}

Η Αναθέτουσα Αρχή και κύριος του αντικειμένου της Σύμβασης είναι ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – «ΕΦΚΑ», είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί μη κεντρική αναθέτουσα αρχή και ανήκει στη Γενική κυβέρνηση και συστάθηκε με το Ν.4387/16 (Α’ 85) όπως ισχύει.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 (συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα ) του Ν.4412/2016 :

α) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε) του άρθρου 12 του ν. 2716/1999 (Α΄ 96)

και

β) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ) του άρθρου 2 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), οι οποίοι πληρούν τις προυποθέσεις συμμετοχής της παρούσας