Αλλες Κοιν.Σ.Επ

Εάν θέλετε και εσείς να δείτε εδώ την αναφορά στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση σας στείλτε μας μήνυμα από εδώ, επίσης μπορείτε να καταχωρήσετε την Κοιν.Σ.Επ. σας δωρεάν εδώ

Συμπαράσταση στην Δυτική Αθήνα link

Όπως αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσης μας το αντικείμενο της δραστηριότητας μας είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων. Η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής η περιφερειακής ανάπτυξης, η πραγμάτωση μη κερδοσκοπικών σκοπών μέσω της συνεργασίας και της συλλογικής προσπάθειας για την ικανοποίηση συλλογικών και κοινωνικών αναγκών.

Εκάτη link

Η ΚοινΣΕπ Εκάτη συστάθηκε με βάση το ειδικό νομοθετικό πλαίσιο του Ν.4019/2011 για την «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα» από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και έχοντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις εισήχθη στο Μητρώο του. Δράσεις: Παροχή Υπηρεσιών και Προϊόντων σε τομείς όπως Περιβάλλον Οικολογία Πολιτισμός Εκπαίδευση Παροχές Κοινής Ωφέλειας Αξιοποίηση Τοπ. Προϊόντων Διατήρηση Παραδοσιακών Δραστηριοτήτων

Πολιτιστική αθλητική δράση Αιγάλεω link

Η Κοιν.Σ.Επ πολιτιστική αθλητική δράση Αιγάλεω απαρτίζεται από 18 μέλη – εργαζόμενους στις παρακάτω ειδικότητες. 11 καθηγητές διαφόρων αθλημάτων όπως χορός, κολύμβηση, ποδόσφαιρο, αντισφαίριση, ποδοσφαίριση, μπάσκετ, ενόργανη και ρυθμική γυμναστική, ποδηλασία, άρση βαρών και γυμναστική (pilates) και σε Αμέα. 4 νοσηλευτές , 1 φυσιοθεραπευτής και 1 διοικητικό. Όλοι οι εργαζόμενοι έχουν απασχοληθεί επί σειρά ετών στον δήμο Αιγάλεω αλλά και σε όμορους δήμους. Η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων συμφερόντων. Η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον την προώθηση της απασχόλησης την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής η περιφερειακής ανάπτυξης. Έδρα δήμος Αιγάλεω περιφερειακής ενότητας Δυτικής Αττικής

Belleville sin Patron link

Πρό­κει­ται για έ­να κα­φέ- μπαρ – βι­βλιο­πω­λείο στη Θεσ­σα­λο­νί­κη που δη­μιουρ­γή­θη­κε το 2011 α­πό 7 ά­το­μα, με σκο­πό το βιο­πο­ρι­σμό τους μέ­σα α­πό την ε­ναλ­λα­κτι­κή δο­μή ερ­γα­σίας του συ­νε­ται­ρι­σμού. Η «Όμορ­φη Πό­λη Χω­ρίς Αφε­ντι­κά», ό­πως εί­ναι το ό­νο­μα του κα­φέ – μπα­ρ, σύμ­φω­να με τον Άρη ε­ξε­λίσ­σε­ται κα­λά και τα μέ­λη του κα­τα­φέρ­νουν να βγά­ζουν τα προς το ζην. Αυ­τό ο­φεί­λε­ται, ό­πως μας ε­ξη­γεί, στο πά­ντρε­μα του κοι­νω­νι­κού πλαι­σίου του εγ­χει­ρή­μα­τος, με τη ποιό­τη­τα αυ­τού που προ­σφέ­ρουν. Και σε αυ­τήν την πε­ρί­πτω­ση ο συ­νε­ται­ρι­σμός μπο­ρεί να δη­μιουρ­γή­θη­κε την ε­πο­χή της κρί­σης, αλ­λά δεν α­πο­τε­λεί γι’ αυ­τούς ευ­και­ρια­κή λύ­ση. «Αντι­λη­φθή­κα­με την οι­κο­νο­μι­κή κρί­ση ως ευ­και­ρία για να χτί­σου­με νέες δο­μές, α­κό­μα και αν υ­πάρ­ξει α­νά­πτυ­ξη δεν θα αλ­λά­ξου­με τη δο­μή της κοι­νω­νι­κής αυ­τοορ­γά­νω­σης».

Οι εκ­δό­σεις των συ­να­δέλ­φων link

Eνα πα­ρά­δειγ­μα συ­νε­ται­ρι­στι­κής ε­πι­χεί­ρη­σης μη κερ­δο­σκο­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα σε έ­ναν δια­φο­ρε­τι­κό το­μέα, αυ­τόν του βι­βλίου, εί­ναι «Οι εκ­δό­σεις των συ­να­δέλ­φων». Ξε­κί­νη­σε το 2009 ως εκ­δο­τι­κή πρω­το­βου­λία α­πό το Σω­μα­τείο του Συλ­λό­γου Υπαλ­λή­λων Βι­βλίου – Χάρ­του Αττι­κής για να διευ­ρυν­θεί και να αυ­το­νο­μη­θεί στη συ­νέ­χεια. Όπως α­να­φέ­ρει ο Γ.Κ., μέ­λος του Συ­νε­ται­ρι­σμού, «Οι Εκδό­σεις των Συ­να­δέλ­φων» εί­ναι μια κοι­νω­νι­κή συ­νε­ται­ρι­στι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση. Στη λει­τουρ­γία της, ό­μως, ε­φαρ­μό­ζει την ά­με­ση δη­μο­κρα­τία, με α­ντιιε­ραρ­χι­κό πνεύ­μα και διά­θε­ση για συ­ναί­νε­ση με­τα­ξύ των με­λών. Από το Σε­πτέμ­βριο του 2012 τα μέ­λη του συ­νε­ται­ρι­σμού προ­χώ­ρη­σαν έ­να βή­μα πα­ρα­πά­νω ξε­κι­νώ­ντας τη λει­τουρ­γία ε­νός ε­ναλ­λα­κτι­κού βι­βλιο­πω­λείου στα Εξάρ­χεια, στο ο­ποίο δια­τί­θε­νται χι­λιά­δες βι­βλία με­τα­ξύ των ο­ποίων βέ­βαια και οι τίτ­λοι οι ο­ποίοι εκ­δί­δο­νται α­πό την ε­πι­χεί­ρη­ση τους. Δί­νε­ται με­γά­λη έμ­φα­ση στα πο­λι­τι­κά βι­βλία χω­ρίς να α­γνοού­νται η λο­γο­τε­χνία και η ποίη­ση. «Η α­ντί­λη­ψη των με­λών του συ­νε­ται­ρι­σμού», ε­πι­ση­μαί­νει ο Γ.Κ, «εί­ναι ό­τι το βι­βλίο δεν εί­ναι α­πλώς έ­να ε­μπό­ρευ­μα, ού­τε έ­να προϊόν ε­φή­με­ρο με μο­να­δι­κό στό­χο την πώ­λη­ση». Ο στό­χος του εγ­χει­ρή­μα­τος το­νί­ζει ο ί­διος, δεν εί­ναι να γί­νουν πλού­σιοι ό­σοι συμ­με­τέ­χουν σε αυ­τό, αλ­λά οι α­να­γνώ­στες να έρ­θουν πιο κο­ντά στο ποιο­τι­κό, πο­λι­τι­κό βι­βλίο. Ση­μα­ντι­κό εί­ναι βέ­βαια να ε­ξα­σφα­λι­στεί ό­τι οι ερ­γα­ζό­με­νοι στο βι­βλιο­πω­λείο και στον εκ­δο­τι­κό οί­κο θα λαμ­βά­νουν τον α­πα­ραί­τη­το μι­σθό για να ζουν α­ξιο­πρε­πώς. Για να συμ­βεί αυ­τό εί­ναι α­πα­ραί­τη­τη η στή­ρι­ξη του κό­σμου και ο Γ.Κ. δη­λώ­νει ό­τι μέ­χρι τώ­ρα η α­ντα­πό­κρι­ση του κό­σμου εί­ναι θε­τι­κή. Θεω­ρεί ό­τι σε μια πε­ρίο­δο κρί­σης ό­πως η ση­με­ρι­νή ο κό­σμος βλέ­πει το βι­βλίο ως διέ­ξο­δο, α­να­ζη­τώ­ντας σε αυ­τό νέες ι­δέες οι ο­ποίες ί­σως δώ­σουν α­πά­ντη­ση στα ε­ρω­τή­μα­τα τα ο­ποία έ­χει.

Goji Berry

«Σκο­πός εί­ναι να ορ­γα­νω­θούν πολ­λοί πα­ρα­γω­γοί α­πό τη Δυ­τι­κή Μα­κε­δο­νία και να δρα­στη­ριο­ποιη­θού­με στον το­μέα της πα­ρα­γω­γής, της με­τα­ποίη­σης και της ε­ξα­γω­γής, α­πο­φεύ­γο­ντας τους με­σά­ζο­ντες», μας ε­ξη­γεί ο Νί­κος Πά­ντζιος, α­ντι­πρό­ε­δρος της προ­σω­ρι­νής διοι­κού­σας ε­πι­τρο­πής. Στό­χος του συ­νε­ται­ρι­σμού εί­ναι η προώ­θη­ση και α­ξιο­ποίη­ση ε­ναλ­λα­κτι­κών και βιο­λο­γι­κών καλ­λιερ­γειών της Κο­ζά­νης. Ο συ­νε­ται­ρι­σμός εί­ναι α­κό­μα υ­πό σύ­στα­ση, κα­θώς κα­θυ­στε­ρούν σε γρα­φειο­κρα­τι­κά θέ­μα­τα του νό­μου πε­ρί α­γρο­τι­κών συ­νε­ται­ρι­σμών, σύμ­φω­να με τον ί­διο. Πα­ρό­λ’ αυ­τά οι α­παι­τού­με­νοι πα­ρα­γω­γοί για τον συ­νε­ται­ρι­σμό έ­χουν συ­γκε­ντρω­θεί και προ­χω­ρά­νε.

Συ­νε­ται­ρι­σμός Γο­νέων Χα­λαν­δρίου

Ο Συ­νε­ται­ρι­σμός Γο­νέων Χα­λαν­δρίου εί­ναι μια κοι­νω­νι­κή συ­νε­ται­ρι­στι­κή ε­πι­χεί­ρη­ση, η ο­ποία δη­μιουρ­γή­θη­κε με σκο­πό να κα­λύ­ψει τα δρα­μα­τι­κά κε­νά στον το­μέα της προ­σχο­λι­κής εκ­παί­δευ­σης. Απο­τε­λού­με­νος α­πό 12 μέ­λη, 11 γο­νείς και μια ερ­γα­ζό­με­νη παι­δα­γω­γό ο συ­νε­ται­ρι­σμός ξε­κί­νη­σε το Νοέμ­βριο τη λει­τουρ­γία ε­νός χώ­ρου φύ­λα­ξης βρε­φών με σκο­πό να στη­ριχ­θούν οι γο­νείς, οι ο­ποίοι δυ­σκο­λεύο­νται ι­διαί­τε­ρα λό­γω του υ­ψη­λού κό­στους των τρο­φείων να βρουν έ­ναν κα­τάλ­λη­λο χώ­ρο φύ­λα­ξης για τα παι­διά τους. Όπως ε­πι­ση­μαί­νει ο Κώ­στας Γε­ρο­λυ­μά­τος, μέ­λος του Συ­νε­ται­ρι­σμού, «στό­χος των Γο­νέων Χα­λαν­δρίου εί­ναι στο μέλ­λον να ξε­κι­νή­σει η λει­τουρ­γία ε­νός κα­νο­νι­κού παι­δι­κού σταθ­μού και ε­νός φρο­ντι­στη­ρίου για μα­θη­τές γυ­μνα­σίου». Ένα α­πό τα με­γά­λα πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της λει­τουρ­γίας του Συ­νε­ται­ρι­σμού, σύμ­φω­να με τον ί­διο, εί­ναι ό­τι οι γο­νείς μπο­ρούν να ε­λέγ­χουν ό,τι συμ­βαί­νει στο σταθ­μό ε­φό­σον συμ­με­τέ­χουν ό­λοι μα­ζί στη λή­ψη των ορ­γα­νω­τι­κών α­πο­φά­σεων. Το κό­στος φύ­λα­ξης των βρε­φών κυ­μαί­νε­ται α­πό 120 έως 150 ευ­ρώ, ε­νώ για τους ι­διω­τι­κούς παι­δι­κούς σταθ­μούς το κό­στος εί­ναι του­λά­χι­στον 300 ευ­ρώ. Για την παι­δα­γω­γό το κί­νη­τρο να ερ­γα­στεί α­πο­τε­λε­σμα­τι­κά εί­ναι με­γα­λύ­τε­ρο ε­πει­δή α­μεί­βε­ται πο­λύ κα­λύ­τε­ρα α­πό τα μι­σθο­λο­γι­κά ό­ρια τα ο­ποία θέ­τει το μνη­μό­νιο. «Σε πε­ρί­πτω­ση που προ­χω­ρή­σει η λει­τουρ­γία του συ­νε­ται­ρι­στι­κού φρο­ντι­στη­ρίου ο κα­θη­γη­τής ή οι κα­θη­γη­τές οι ο­ποίοι θα δι­δά­σκουν τα παι­διά θα λαμ­βά­νουν το μι­σθό που προ­βλέ­πε­ται α­πό τη σύμ­βα­ση του 2009», το­νί­ζει ο Κώ­στας Γε­ρο­λυ­μά­τος.

Συ­νε­ται­ρι­στές Ζω­γρά­φου link

Οι Συ­νε­ται­ρι­στές Ζω­γρά­φου βρί­σκο­νται στο τε­λι­κό στά­διο της συ­γκρό­τη­σής τους. Στό­χος αυ­τού του μη κερ­δο­σκο­πι­κού κα­τα­να­λω­τι­κού συ­νε­ται­ρι­σμού εί­ναι η προ­μή­θεια και διά­θε­ση προϊό­ντων στις κα­λύ­τε­ρες δυ­να­τές τι­μές στα μέ­λη του. Όπως διευ­κρι­νί­ζει η Φα­νή Μπου­μπού­λη, μέ­λος των Συ­νε­ται­ρι­στών η πα­ρο­χή ερ­γα­σίας σε α­νέρ­γους δεν εί­ναι ο ά­με­σος στό­χος του συ­νε­ται­ρι­σμού. Αυ­τό μπο­ρεί να συμ­βεί μό­νο αν διευ­ρυν­θεί σε με­γά­λο βαθ­μό ο κύ­κλος ερ­γα­σιών του, ώ­στε να εί­ναι δυ­να­τή η πρόσ­λη­ψη κά­ποιου υ­παλ­λή­λου ε­ξη­γεί η ί­δια. «Εμείς θέ­λου­με να ερ­χό­μα­στε σε α­πευ­θείας ε­πα­φή με τους πα­ρα­γω­γούς, να προ­μη­θευό­μα­στε τα προϊό­ντα χω­ρίς την ε­πι­βά­ρυν­ση του με­σά­ζο­ντα και χω­ρίς να υ­πάρ­χει ου­σια­στι­κά κέρ­δος α­πό την πώ­λη­ση των προϊό­ντων Αν υ­πάρ­χει πλεό­να­σμα θα δια­τε­θεί για κοι­νω­νι­κούς σκο­πούς για να ε­νι­σχυ­θούν συ­μπο­λί­τες μας οι ο­ποίοι έ­χουν α­νά­γκη α­πό τρό­φι­μα ή κά­ποιου άλ­λου εί­δους βοή­θεια», ε­πι­ση­μαί­νει η Φ. Μπου­μπού­λη.

Αίγλη Παραδοσιακό καφενείο link

Ιδρύσαμε την πρώτη Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση στο νησί και την δεύτερη στην Ελλάδα. Η επιχείρηση λειτουργεί με τις αρχές της Κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας. Με γνώση και ευαισθησία στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες των ειδικών ομάδων στην πρόσβαση αγοράς εργασίας, στην επιχείρηση εργάζονται συνολικά 15 γυναίκες, αρχηγοί και παιδιά μονογονεικων και πολύτεκνων οικογενειών, γυναίκες πάνω από 50 ετών. Συνειδητά επιλέξαμε να δημιουργήσουμε την επιχείρηση μας με τον Ν. 4019/11 όπου προβλέπετε ότι οι εταίροι αμείβονται μόνο με το μισθό τους εάν εργάζονται και τα κέρδη της επιχείρησης επενδύονται υποχρεωτικά για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σκοπός της προσπάθειας μας είναι η ανάδειξη και προβολή της τοπικής μας γαστρονομίας ,ως αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής μας παράδοσης και ιστορίας και η σύνδεση της τοπικής παραγωγής με τον τουρισμό με στόχο η τοπική γαστρονομία να γίνει πόλος έλξης και μοχλός μια διαφορετικής τουριστικής ανάπτυξης. Με σεβασμό στους συμπατριώτες μας και τους επισκέπτες μας φιλοδοξούμε να έχουμε μόνο φίλους που θα εκτιμήσουν την δουλειά και την προσπάθεια μας

Μυγδονία link

Η Μυγδονία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (ΑΜΚΕ Δ00035) είναι ΚΟΙΝωνική – μη κερδοσκοπική – Συνεταιριστική ΕΠιχείριση συλλογικού και παραγωγικού σκοπού που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2012. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα τα βότανα έπαιξαν και παίζουν σημαντικό ρόλο στην παραδοσιακή ιατρική πολλών πολιτισμών. Η Μυγδονία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.  εκμεταλλευόμενη τις γνώσεις και εμπειρίες των προγόνων μας εκσυγχρόνισε τις συνταγές που μεταφέρθηκαν στο χρόνο από γιαγιά σε κόρη και εγγονή.  Δημιουργήσαμε μια σειρά από προϊόντα με βάση τα βότανα για την ανακούφιση προβλημάτων υγείας κυρίως δερματικά και για τα μαλλιά. Σήμερα παράγουμε χειροποίητα σαπούνια με ελαιόλαδο, αλισίβα και βότανα, βοτανόλαδα, κεραλοιφές με μέλι, μελισσοκέρι, ελαιόλαδο και βότανα και σαπούνια γλυκερίνης με αιθέρια έλαια βοτάνων. Η Μυγδονία ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. συνεχώς πειραματίζεται με νέες δημιουργίες προϊόντων σε συνεργασία με ειδικούς βοτανολόγους και χημικούς  και σε σύντομο χρονικό διάστημα θα δημιουργήσει μια νέα σειρά προϊόντων περιποίησης για άνδρες και σαπούνια γενικής οικιακής χρήσης.

Παράταιρο (Καφενείο) link

Είναι η πρώτη Αστική Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση για την Αλληλέγγυα Οικονομία και τον Πολιτισμό που οργανώθηκε στον Κορυδαλλό. Πρόκειται για μια κολεκτίβα ανθρώπων και αποτέλεσμα συλλογικής δουλειάς οκτώ ανθρώπων. Οι κύριοι σκοποί του ‘Σπιρτόκουτου’ είναι η επιδίωξη του συλλογικού οφέλους και η εξυπηρέτηση γενικότερων κοινωνικών συμφερόντων όπως και την διάδοση και ανάπτυξη της ιδέας της αλληλέγγυας οικονομίας. Ειδικότερα, σκοπός του Συνεταιρισμού μέσω του ‘Παράταιρου’ είναι η παραγωγή προϊόντων και η παροχή υπηρεσιών για την ικανοποίηση των αναγκών της συλλογικότητας (πολιτισμός, περιβάλλον, οικολογία, εκπαίδευση, παροχές κοινής ωφέλειας, αξιοποίηση τοπικών προϊόντων, διατήρηση παραδοσιακών δραστηριοτήτων και επαγγελμάτων κ.α.) που προάγουν το τοπικό και συλλογικό συμφέρον, την προώθηση της απασχόλησης, την ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής και την ενδυνάμωση της τοπικής ή περιφερειακής ανάπτυξης. Με βάση αυτές τις αρχές ο Συνεταιρισμός ‘Σπιρτόκουτο’ επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ανθρώπινο δίκτυο, όσο γίνεται περισσότερο οριζόντιο, ώστε να αναδεικνύει την ανθρώπινη εργασία μέσα από τη συλλογικότητα, την αξιοπρέπεια και την ισοτιμία, απαλλαγμένη από κάθε είδους εκμετάλλευση, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες να φτάνουν στους καταναλωτές μαζί και με τα πρόσωπα και τον αγώνα των ανθρώπων που τα παράγουν και τα προσφέρουν και μάλιστα σε τιμές αξιοπρεπείς για τους παραγωγούς και τους εργαζόμενους και συγχρόνως συμφέρουσες για τους καταναλωτές.

Η Τέχνη στο Παλιό Λιτρίβι link

Η “Τέχνη στο Παλιό Λιτρίβι” είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση που σκοπό έχει να αγκαλιάσει κάθε ειλικρινή και ουσιαστική έκφανση της τέχνης και του πολιτισμού. Η \”Τέχνη στο Παλιό Λιτρίβι\” διοργανώνει εκθέσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις και εργαστήρια με αντικείμενο τη θεωρία και την πράξη της τέχνης. Ένας από τους βασικούς της στόχους είναι να φέρει σε επαφή χώρους και ανθρώπους με κοινή αντίληψη και στάση ως προς τους τρόπους επίλυσης των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό μέσα από την καλλιέργεια ουσιαστικού διαλόγου με βάση την τέχνη και τον πολιτισμό.