Δυνατότητες Ευρωπαϊκής δραστηριοποίησης Φορέων Κ.Αλ.Ο.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ; {https://eur-lex.europa.eu}

 • Καθορίζουν το νομικό καθεστώς της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE), η οποία έχει στόχο να βοηθήσει τους συνεταιρισμούς που δραστηριοποιούνται σε περισσότερες από μία χώρες της ΕΕ.
 • Παρέχουν επίσης νομική βάση για άλλες εταιρείες που επιθυμούν να συστήσουν όμιλο.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Σύσταση

Μια SCE μπορεί να συσταθεί:

 • από πέντε τουλάχιστον φυσικά πρόσωπα ή εταιρείες:
  • οι οποίες εδρεύουν σε τουλάχιστον δύο χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ, π.χ. την ΕΕ, την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία)·
  • έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο μιας χώρας της ΕΕ·
  • και διέπονται από το δίκαιο τουλάχιστον δύο διαφορετικών χωρών της ΕΕ·
 • με συγχώνευση συνεταιρισμών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο μιας χώρας της ΕΕ και έχουν την καταστατική έδρα τους και την κεντρική τους διοίκηση στην εν λόγω χώρα, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο από αυτούς διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών χωρών της ΕΕ·
 • με μετατροπή συνεταιρισμού που έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο μιας χώρας της ΕΕ και έχει την καταστατική του έδρα και την κεντρική του διοίκηση εντός του ΕΟΧ αν έχει τουλάχιστον, εγκατάσταση ή θυγατρική υπαγόμενη στο δίκαιο μιας άλλης χώρας της ΕΕ για τουλάχιστον δύο έτη.

Μια χώρα της ΕΕ μπορεί να προβλέπει ότι μια εταιρεία που δεν έχει την κεντρική της διοίκηση στον ΕΟΧ μπορεί να συμμετάσχει στη σύσταση μιας SCE εφόσον:

 • έχει συσταθεί σύμφωνα με το δίκαιο χώρας της ΕΕ·
 • έχει την καταστατική έδρα της στην εν λόγω χώρα της ΕΕ·
 • διατηρεί πραγματικό και συνεχή δεσμό με την οικονομία χώρας της ΕΕ.

Κεφάλαιο

Το κεφάλαιο μιας SCE, που αντιπροσωπεύεται από τα μερίδια των μελών, πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 000 ευρώ. Μια SCE δύναται να περιλαμβάνει ένα περιορισμένο ποσοστό «μελών επενδυτών». Αυτοί δεν χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του συνεταιρισμού και έχουν περιορισμένα δικαιώματα ψήφου.

Φορολογία

Μια SCE έχει το ίδιο φορολογικό καθεστώς με κάθε πολυεθνική εταιρεία και, ως εκ τούτου, πρέπει να καταβάλει φόρο σε εκείνες τις χώρες στις οποίες είναι μόνιμα εγκατεστημένη.

Καταστατική έδρα

Η καταστατική έδρα μιας SCE μπορεί να μεταφερθεί σε άλλη χώρα της ΕΕ χωρίς αυτό να συνεπάγεται τη λύση της SCE ή τη δημιουργία νέας εταιρείας. Η καταστατική έδρα και η κεντρική διοίκηση πρέπει να βρίσκονται στον ίδιο τόπο.

Λύση, εκκαθάριση, αφερεγγυότητα και αναστολή πληρωμών

Μια SCE δύναται να διαλυθεί είτε με:

 • απόφαση της γενικής συνέλευσης, ιδίως όταν λήξει η προθεσμία που καθορίζεται στους κανόνες ή όταν το κεφάλαιο μειωθεί κάτω του ελάχιστου επιπέδου·
 • είτε με απόφαση δικαστηρίου, για παράδειγμα, όταν η καταστατική έδρα έχει μεταφερθεί εκτός του ΕΟΧ.

Σε περιπτώσεις εκκαθάρισης, αφερεγγυότητας ή αναστολής πληρωμών, η SCE υπόκειται στους νόμους της χώρας στην οποία έχει την καταστατική της έδρα.

Ρόλος των εργαζομένων

Οι ρυθμίσεις περί του ρόλου των εργαζομένων (ενημέρωση, διαβούλευση και συμμετοχή) πρέπει να καθορίζονται σε κάθε SCE. Κατά τον καθορισμό των εν λόγω ρυθμίσεων, οι εθνικοί κανόνες της χώρας στην οποία βρίσκεται η κεντρική διοίκηση ισχύουν για τις SCE:

 • που έχουν συσταθεί αποκλειστικά από φυσικά πρόσωπα ή από μια μοναδική νομική οντότητα και από φυσικά πρόσωπα, και
 • που απασχολούν στο σύνολό τους τουλάχιστον 50 εργαζομένους ή 50 εργαζομένους ή περισσότερους εργαζομένους σε μόνο μία χώρα της ΕΕ.

Έκθεση

Σε έκθεση του 2012 της Επιτροπής, βάσει δημόσιας διαβούλευσης, διαπιστώθηκε ότι είχαν συσταθεί σχετικά ελάχιστες SCE. Δέσμευση της εν λόγω έκθεσης ήταν να τεθούν ερωτήσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη σχετικά με το ενδεχόμενο απλοποίησης του καταστατικού και τον τρόπο υλοποίησής της.

Το 2010, σε μια διάσκεψη της Προεδρίας της ΕΕ στην Κύπρο κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Έτους Συνεταιρισμών, αποφασίστηκε να μην πραγματοποιηθεί καμία τροποποίηση του κανονισμού, αλλά να αναζητηθούν οι λόγοι για την ανεπαρκή εφαρμογή της SCE από τους φορείς της αγοράς.

Ομάδα εργασίας

Η ομάδα εργασίας για τους συνεταιρισμούς ιδρύθηκε το 2013 προκειμένου να αξιολογήσει τις ειδικές ανάγκες των συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε σχέση με ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως το κατάλληλο ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ, ο εντοπισμός των εμποδίων σε εθνικό επίπεδο και η διεθνοποίηση των συνεταιρισμών. (Βλέπε έκθεση των συζητήσεων της ομάδας εργασίας και πρακτικά της συνάντησης).

ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΟΔΗΓΙΑ;

Η οδηγία εφαρμόζεται από τις 18 Αυγούστου 2003. Οι χώρες της ΕΕ έπρεπε να την ενσωματώσουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 18 Αυγούστου 2006.

Ο κανονισμός εφαρμόζεται από τις 18 Αυγούστου 2006.

ΠΛΑΙΣΙΟ

Ευρωπαϊκή συνεταιριστική εταιρεία

ΠΡΑΞΕΙΣ

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1435/2003, του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 1-24)

Διαδοχικές τροποποιήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003 έχουν ενσωματωθεί στο πρωτότυπο κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη έκδοση έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης

Οδηγία 2003/72/ΕΚ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, για τη συμπλήρωση του καταστατικού του ευρωπαϊκού συνεταιρισμού όσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων (ΕΕ L 207 της 18.8.2003, σ. 25-36)

Βλέπε ενοποιημένη έκδοση.

ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1435/2003, του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εταιρείας (SCE) [COM(2012) 72 final της 23.2.2012]

Ο Κανονισμός της ΕΕ για την Ευρωπαϊκή Συνεταιριστική Εταιρεία έχει ενσωματωθεί στην Εθνική έννομη τάξη με τους νόμους, Ν. 3517/ 2006 άρθρα 2 και 3 και Ν. 4099/2012 άρθρα 136 και εντεύθεν