ΕΚΤΑΚΤΟ Ενημέρωση για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Όλες οι εταιρικές και άλλες νομικές οντότητες που είτε έχουν στην Ελλάδα μόνιμη εγκατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 4172/2013 και είναι υπόχρεες σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος είτε έχουν στην Ελλάδα την έδρα τους, υποχρεούνται να συλλέγουν και να φυλάσσουν, σε ειδικό μητρώο που τηρούν στην έδρα ή τη μόνιμη εγκατάστασή τους, επαρκείς, ακριβείς και επίκαιρες πληροφορίες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους τους.

Το ειδικό αυτό μητρώο τηρείται επαρκώς τεκμηριωμένο και επικαιροποιημένο, με ευθύνη του νομίμου εκπροσώπου ή ειδικώς εξουσιοδοτημένου προσώπου, με απόφαση του αρμοδίου εταιρικού καταστατικού οργάνου. Τα στοιχεία αυτού του μητρώου καταχωρίζονται στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (Κ.Μ.Π.Δ.), με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων (taxisnet) της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις που καθιστούν το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα υπόχρεο/-η προς καταχώριση, μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα του Κεντρικού Μητρώου Επίσης, μπορείτε να εισέρχεστε απευθείας στη διαδικτυακή εφαρμογή υποβολής με τη χρήση των κωδικών TAXISNET

Σας ενημερώνουμε, ότι η καταχώριση των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων, στην οποία αποτυπώνονται το φυσικό πρόσωπο ή τα φυσικά πρόσωπα στο οποίο ή στα οποία τελικά ανήκει το νομικό πρόσωπο ή η νομική οντότητα ή που ασκούν άμεσα ή έμμεσα έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018, πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας έναρξης εργασιών στη φορολογική διοίκηση. Πέραν των αρχικών καταχωρίσεων, σας γνωρίζουμε ότι κάθε υπόχρεο νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποχρεούται να καταχωρίζει τις αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων του, εντός προθεσμίας 60 ημερών από την ημερομηνία επέλευσης των μεταβολών.

Με τη με αριθ. 100784 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ Β’ 3804) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίστηκε μεταβατικά ότι για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν εγγραφεί στο φορολογικό μητρώο ή είχαν αλλαγές στα στοιχεία των πραγματικών δικαιούχων τους έως και τις 31.08.2022, η προθεσμία υποβολής επεκτείνεται έως τις 31.10.2022, ακόμα και αν έχει παρέλθει η προθεσμία των 60 ημερών. Κατόπιν αυτού, όλες οι αρχικές ή τροποποιητικές δηλώσεις καταχώρισης στοιχείων πραγματικών δικαιούχων που θα οριστικοποιηθούν έως τις 31.10.2022, συμπεριλαμβανομένων αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων που έχουν οριστικοποιηθεί σε προγενέστερο χρόνο, νοούνται ως εμπροθέσμως υποβληθείσες και δεν θα επισύρουν πρόστιμο. Εάν η σύσταση ή η μεταβολή των στοιχείων του νομικού σας προσώπου ή της νομικής σας οντότητας έγινε μετά τις 31.08.2022, για την υποβολή αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης, ισχύει η προθεσμία των εξήντα (60) ημερών από τη σύσταση ή τη μεταβολή των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων.

Τονίζεται ότι μετά την παρέλευση των προθεσμιών καταχώρισης, προβλέπεται σε βάρος του νομικού προσώπου ή της νομικής σας οντότητας η υποβολή προστίμου το οποίο διαμορφώνεται κλιμακωτά. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής καταχώρισης το πρόστιμο είναι εκατό (100) ευρώ, εφ’ όσον η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επέλευσης της προθεσμίας καταχώρισης και πεντακόσια (500) ευρώ, εφ’ όσον η εκπρόθεσμη δήλωση γίνεται πέραν του ενός (1) μηνός και έως τρείς (3) μήνες από την ημερομηνία παρέλευσης της προθεσμίας της παρ. 1. Σε περίπτωση παρέλευσης τριών (3) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας καταχώρισης ή σε περίπτωση μη υποβολής αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης ή υποβολής ελλιπούς ή ανακριβούς αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης καταχώρισης των στοιχείων των πραγματικών δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων ή μη τήρησης ειδικού μητρώου στην έδρα ή τη μόνιμη εγκατάσταση, το πρόστιμο διαμορφώνεται από 5.000 έως 40.000 ευρώ σύμφωνα με τη διαβάθμιση που ορίζει το άρθρο 20 του ν.4557/2018.

Για οποιοδήποτε σχετικό ζήτημα μπορείτε να υποβάλετε γραπτά τα ερωτήματά σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης (με τους κωδικούς σας TaxisNet). Οι απαντήσεις δίνονται από τον ίδιο σύνδεσμο.