Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα – Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπό στοιχεία Δ13/οικ./33475/1935/15.6.2018 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης»

Άρθρο 1

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (εφεξής πρόγραμμα) είναι προνοϊακό πρόγραμμα που συνδυάζει τρεις (3) πυλώνες:

 1. Εισοδηματική ενίσχυση: το χρηματικό ποσό ενίσχυσης της ωφελούμενης μονάδας, όπως ορίζεται στο άρθρο 2.
 2. Συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: διασύνδεση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον πληρούν τα κριτήρια ένταξης έκαστου προγράμματος, με:
 • Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ανασφαλίστων.
 • Παραπομπή και ένταξη σε δομές και υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και υποστήριξης.
 • Ένταξη σε προγράμματα και κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας.
 • Ένταξη στις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους άπορους.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο παρόχων ύδρευσης.
 • Κοινωνικό τιμολόγιο Δήμων και Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

3. Υπηρεσίες ενεργοποίησης: προώθηση των μελών της ωφελούμενης μονάδας, εφόσον δύνανται να εργαστούν, σε δράσεις που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

 • Την κάλυψη προτεινόμενης θέσης εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης.
 • Τη συμμετοχή σε προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας.
 • Την ένταξη ή την επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα και τα σχολεία δεύτερης ευκαιρίας.

Άρθρο 2

Ορισμοί για την εφαρμογή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος

1. Ως Ωφελούμενες μονάδες ορίζονται οι κάτωθι κατηγορίες:

 • Μονοπρόσωπο νοικοκυριό: κάθε ενήλικο άτομο που διαμένει μόνο του σε κατοικία και δεν εμπίπτει στην κατηγορία ενηλίκων έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
 • Πολυπρόσωπο νοικοκυριό: όλα τα άτομα που διαμένουν κάτω από την ίδια στέγη. Στο πολυπρόσωπο νοικοκυριό εντάσσονται: α) φιλοξενούμενα άτομα ή φιλοξενούμενη οικογένεια, με την προϋπόθεση ότι η φιλοξενία είχε δηλωθεί στην τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος και β) τα ενήλικα τέκνα έως 25 ετών που φοιτούν σε πανεπιστημιακές σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης , ανεξαρτήτως του τόπου διαμονής τους.
 • Άστεγοι: τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ή κάνουν χρήση Υπνωτηρίων, Ξενώνων Μεταβατικής Φιλοξενίας και Ξενώνων γυναικών θυμάτων βίας, που λειτουργούν στους Δήμους, δύναται να είναι δικαιούχοι του προγράμματος. Η διαπίστωση της έλλειψης στέγης δεν δύναται να τεκμηριωθεί μόνο μέσω του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

2. Δικαιούχος: το ενήλικο άτομο που έχει υποβάλει αίτηση για λογαριασμό του νοικοκυριού, η οποία έχει εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

3. Ανήλικα μέλη: τα μέλη του νοικοκυριού έως 18 ετών.

4. Μονογονεϊκή οικογένεια: ένας μόνος γονέας (άγαμος, σε χηρεία ή διαζευγμένος ή σε διάσταση, ή λόγω κράτησης του έτερου γονέα σε σωφρονιστικό κατάστημα), ασκεί κατ’ αποκλειστικότητα εν τοις πράγμασι ή μετά από σχετική ανάθεση με δικαστική απόφαση ή συμβολαιογραφική πράξη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, την προσωρινή ή μόνιμη επιμέλεια ενός ή περισσότερων ανήλικων τέκνων. Για τις ανάγκες του προγράμματος, το νοικοκυριό θα πρέπει να απαρτίζεται αποκλειστικά από τα μέλη της μονογονεϊκής οικογένειας, δηλαδή τον γονέα και το ένα ή περισσότερα ανήλικα τέκνα.

5. Απροστάτευτα τέκνα: τα ανήλικα μέλη του νοικοκυριού που είναι ορφανά και από τους δύο γονείς ή που κανείς γονέας δεν μπορεί να ασκήσει τη γονική τους μέριμνα, λόγω ασθενείας, αναπηρίας, κράτησης ή στρατιωτικής θητείας και που η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε μέλος του νοικοκυριού.

6. Εξαιρέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα: από την ένταξη στο πρόγραμμα εξαιρούνται και δεν θεωρούνται μέλη του νοικοκυριού οι κάτωθι κατηγορίες:

 • Άτομα τα οποία φιλοξενούνται ή περιθάλπονται σε Μονάδες Κλειστής Φροντίδας ή σε Στέγες Υποστηριζό-μενης Διαβίωσης.
 • Άτομα, τα οποία φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυ-χοκοινωνικής Αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες κ.λπ.), ή είναι δικαιούχοι του προγράμματος Προστατευ-μένων Διαμερισμάτων του άρθρου 9 του ν. 2716/1999.
 • Άτομα τα οποία φιλοξενούνται σε Μονές.
 • Άτομα που κρατούνται σε σωφρονιστικά καταστήματα ε) Άτομα που διαμένουν στο εξωτερικό.

7. Εγγυημένο ποσό: το ποσό που εγγυάται το πρόγραμμα για κάθε νοικοκυριό, ανάλογα με τον αριθμό και την ηλικία των μελών του, μετά και την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του προγράμματος. Το εγγυημένο ποσό ορίζεται ως ακολούθως:

 • Για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό: 200€ ανά μήνα.
 • Για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξηση του εγγυημένου ποσού κατά 100€ ανά μήνα.
 • Για κάθε ανήλικο μέλος του νοικοκυριού: προσαύξη-ση του εγγυημένου ποσού κατά 50 € ανά μήνα.
 • Στο νοικοκυριό που απαρτίζεται αποκλειστικά από μονογονεϊκή οικογένεια, το μεγαλύτερο σε ηλικία ανήλικο μέλος λογίζεται ως ενήλικας.
 • Σε νοικοκυριό με απροστάτευτο/α τέκνο/α, για τις ανάγκες υπολογισμού του εγγυημένου ποσού κάθε απροστάτευτο τέκνο λογίζεται ως ενήλικας.

Ως ανώτατο όριο του εγγυημένου ποσού ορίζονται τα 900 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως της σύνθεσης του νοικοκυριού.

8. Δηλούμενο εισόδημα: το συνολικό πραγματικό εισόδημα από κάθε πηγή προέλευσης – προ φόρων, μετά την αφαίρεση των εισφορών για κοινωνική ασφάλιση – που εισπράχθηκε από όλα τα μέλη του νοικοκυριού, κατά τους έξι (6) μήνες πριν από το μήνα υποβολής της αίτησης. Στο συνολικό δηλούμενο εισόδημα συμπεριλαμβάνεται και το σύνολο των επιδομάτων και άλλων ενισχύσεων, καθώς και το εισόδημα που απαλλάσσεται από το φόρο ή φορολογείται με ειδικό τρόπο, με τις εξαιρέσεις που αναφέρονται παρακάτω.

Το δηλούμενο εισόδημα δεν περιλαμβάνει: α) το επίδομα αναδοχής του άρθρου 9 του ν. 2082/1992 (Α’ 158), β) τα μη ανταποδοτικά επιδόματα αναπηρίας που χορηγούνται από το κράτος, γ) την οικονομική ενίσχυση που χορηγείται στην περ. γ’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.δ. 57/1973 (Α’ 149) σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία θεομηνίας και λοιπών φυσικών καταστροφών, δ) το επίδομα που καταβάλλεται σε ανέργους δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α’ 88), όπως ισχύει, και ε) το σύνολο του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας για δύο (2) περιόδους ενίσχυσης στις περιπτώσεις αυτονόμησης φιλοξενούμενων σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε υπνωτήρια, λόγω ένταξης στην αγορά εργασίας. Για την ένταξη στη ρύθμιση απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση αίτησης για λήψη του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος εντός της δομής και η αυτονόμηση από αυτήν εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ένταξη στην αγορά εργασίας.

9. Υπολογισμός του εισοδήματος για ένταξη στο πρόγραμμα: για την ένταξη στο πρόγραμμα και τον υπολογισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης, αφαιρείται από το συνολικό δηλούμενο εισόδημα, το 20% του καθαρού εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες, προγράμματα κοινωφελούς εργασίας ή από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.

10. Μηνιαίο ποσό εισοδηματικής ενίσχυσης: η διαφορά μεταξύ του εξαπλάσιου ύψους του εγγυημένου ποσού και του εξαμηνιαίου δηλούμενου εισοδήματος του νοικοκυριού, όπως αυτό υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, διαιρούμενη δια έξι.

11. Περίοδος Ενίσχυσης: η περίοδος των έξι μηνών, κατά τους οποίους χορηγείται το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης.

12. Μη δυνάμενοι για εργασία: για τους σκοπούς του προγράμματος, μη δυνάμενοι για εργασία θεωρούνται οι δικαιούχοι και τα μέλη του νοικοκυριού, που ανήκουν στις κάτωθι κατηγορίες:

 • ΑμεΑ, τα οποία σύμφωνα με την γνωμάτευση της Επιτροπής Πιστοποίησης Αναπηρίας έχουν κριθεί, ή που δηλώνουν, προσκομίζοντας και πιστοποιητικό του ποσοστού αναπηρίας από την Επιτροπή Πιστοποίησης Αναπηρίας, στο σχετικό πεδίο της αίτησης για ένταξη στο πρόγραμμα, «ανίκανα για εργασία».
 • Φοιτητές προγραμμάτων πλήρους φοίτησης, μαθητευόμενοι των επαγγελματικών σχολών ή όσοι εξασκούνται πρακτικά στα πλαίσια επαγγελματικού εκπαιδευτικού προγράμματος χωρίς εργασιακή σχέση.

13. Δυνάμενοι για εργασία: θεωρούνται οι δικαιούχοι και τα μέλη του νοικοκυριού, ηλικίας 18 έως 65 ετών, που δεν εργάζονται και δεν ανήκουν στις ανωτέρω κατηγορίες.

Άρθρο 3

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Τα νοικοκυριά εντάσσονται στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τα ακόλουθα εισοδηματικά, περιουσιακά και κριτήρια διαμονής:

1. Εισοδηματικά κριτήρια

Το δηλούμενο εισόδημα του νοικοκυριού, όπως υπολογίζεται για τους σκοπούς της ένταξης στο πρόγραμμα, τους έξι (6) τελευταίους μήνες πριν το μήνα υποβολής της αίτησης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξαπλάσιο του εγγυημένου ποσού για κάθε τύπο νοικοκυριού.

Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Για κάθε επιπλέον μέλος προστίθεται το εξαπλάσιο του αντίστοιχου εγγυημένου ποσού, όπως ορίζεται στο άρθρο 2. Το δηλούμενο εισόδημα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.400 ευρώ, ανεξαρτήτως του αριθμού των μελών του νοικοκυριού.

2. Περιουσιακά κριτήρια α. Ακίνητη περιουσία:

Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, όπως αυτή προσδιορίζεται για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με τις διατάξεις του ν. 4223/2013 (Α’ 287) και προκύπτει από την τελευταία εκδοθείσα πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.

β. Κινητή περιουσία:

Η αντικειμενική δαπάνη των επιβατικών αυτοκινήτων Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.), Μικτής Χρήσης (Μ.Χ.), όπως προκύπτει στην τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολό της, το ποσό των 6.000 ευρώ.

γ. Περιουσιακό τεκμήριο:

1. Το συνολικό ποσό από τόκους καταθέσεων των μελών του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, όπως προκύπτει στην τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει ετησίως το ποσό που προκύπτει από τον κατωτέρω μαθηματικό τύπο:

Ετήσιος τόκος = όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού * μέσο ετήσιο καταθετικό επιτόκιο/100

Ως όριο καταθέσεων για κάθε τύπο νοικοκυριού ορίζεται το κάτωθι:

Ως έτος υπολογισμού του μέσου καταθετικού επιτοκίου ορίζεται εκείνο στο οποίο αντιστοιχεί στην τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου.

2. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις νοικοκυριών, τα μέλη των οποίων, βάσει της τελευταίας εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος:

 • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελείας,
 • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
 • δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
 • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των, δασκάλους και λοιπό προσωπικό,

όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1).

3. Κριτήρια διαμονής

Τα νοικοκυριά διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια.

Άρθρο 4

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

 1. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησης στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απαιτείται αφενός η εγγραφή τους στο σχολείο για το τρέχον σχολικό έτος αφετέρου η επαρκής φοίτησή τους για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος. Η τελευταία προϋπόθεση θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του.
 2. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσης επαρκούς φοίτησης λόγω αδικαιολόγητων απουσιών του/της μαθητή/τριας, το νοικοκυριό δύναται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα έξι(6) μήνες μετά από τη διαπίστωσή της, υπό την προϋπόθεση της εγγραφής στο νέο σχολικό έτος. Η αναστολή του δικαιώματος υποβολής αίτησης εφαρμόζεται μία φορά κατά τη διάρκεια του ίδιου σχολικού έτους.

Άρθρο 5

Ειδικοί όροι ένταξης στο πρόγραμμα

 1. Οι άστεγοι που διαμένουν σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας ή σε Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας δύνα-νται να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο περιόδους ενίσχυσης κατά το διάστημα παραμονής τους στις ανωτέρω δομές. Η αίτηση υποβάλλεται από τον επόμενο μήνα αυτού της εισαγωγής τους στη δομή.
 2. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους, που είναι εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, κατά παρέκκλιση της παρ. 1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).
 3. Οι ικανοί προς εργασία ωφελούμενοι του προγράμματος Στέγαση και Εργασία για τους Αστέγους, οι οποίοι, μετά τη λήξη του δικαιώματός τους, απεντάσσονται από το πρόγραμμα, είναι εγγεγραμμένοι στον Ο.Α.Ε.Δ. και δεν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας, δικαιούνται να λάβουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για διάστημα δώδεκα (12) μηνών, κατά παρέκκλιση της παρ.1 του άρθρου 3 και της παρ. 1 του άρθρου 7, κατόπιν ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής αίτησης σε ειδική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Άρθρο 6

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Η διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα αποτελείται από τα κάτωθι στάδια:

1. Υποβολή της αίτησης: η αίτηση δύναται να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του προγράμματος. Η αίτηση, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του νόμου 1599/1986 (Α’ 75) ως προς τα δηλωθέντα στοιχεία, υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) είτε από τους αιτούντες απευθείας, είτε μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων στους οποίους διαμένουν οι αιτούντες. Τα νοικοκυριά που απαρτίζονται και από φιλοξενούμενα μέλη, τα νοικοκυριά με απροστάτευτα τέκνα, οι άστεγοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες υποβάλλουν αίτηση αποκλειστικά στις ως άνω υπηρεσίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την οριστική υποβολή της αίτησης αποτελεί η συμπλήρωση όλων των υποχρεωτικών πεδίων της, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων επικοινωνίας και συγκεκριμένα, διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αριθμού κινητής τηλεφωνίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας δύνανται να αντλούνται από το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας του άρθρου 17 του ν. 4704/2020 (Α’ 133).

1.1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον/την υπόχρεο ή τον/τη σύζυγο ή το μέλος συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του νοικοκυριού και εφόσον έχει υποβληθεί δήλωση φορολογίας εισοδήματος από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Σε περίπτωση νοικοκυριού που απαρτίζεται και από φιλοξενούμενα μέλη, η αίτηση υποβάλλεται αποκλειστικά από τον/την υπόχρεο ή τον/ τη σύζυγο ή το μέλος συμφώνου συμβίωσης του υπόχρεου υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της φιλοξενούσας μονάδας, για το σύνολο των μελών του νοικοκυριού.

1.1. α) Διαδικασία απευθείας υποβολής αίτησης από τον αιτούντα: ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω της ανωτέρω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, στην οποία εισέρχεται με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (κωδικοί taxisnet). H επεξεργασία των δηλούμενων στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης γίνεται για τους σκοπούς της παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).

αα) Ο αιτών συμπληρώνει υποχρεωτικά στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). Όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα μέσω διαλει-τουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020 εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης και ο αιτών συμπληρώνει αυτά που λείπουν.

ββ) Μετά την ολοκλήρωση συμπλήρωσης της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, ο αιτών δύναται να υποβάλει οριστικά την αίτηση.

γγ) Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει αποκλειστικά στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή στο Κέντρο Κοινότητας του τόπου διαμονής του τα απαιτού-μενα δικαιολογητικά. Σε αυτή την περίπτωση, δεν παρέχεται η επιλογή οριστικής υποβολής της αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (βλ. περίπτωση 1-2- του παρόντος άρθρου).

1.1. β) Διαδικασία υποβολής μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας του τόπου διαμονής: ο αιτών με αυτοπρόσωπη παρουσία προσκομίζει το έντυπο συναίνεσης στον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας, υπογεγραμμένο, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από όλα τα ενήλικα μέλη του νοικοκυριού. Το έντυπο συναίνεσης βρίσκεται αναρτημένο στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος. Το έντυπο συναίνεσης υποβάλλεται και στην περίπτωση μονοπρόσωπου νοικοκυριού. H επεξεργασία των δηλούμενων στοιχείων μέσω της ηλεκτρονικής διασταύρωσης γίνεται για τους σκοπούς της παρ. 5 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α’ 94). Αιτήσεις υποβάλλονται με εξουσιοδότηση μόνο σε περίπτωση που συντρέχουν σοβαροί λόγοι υγείας, όπως αυτό αποδεικνύεται από σχετικά δικαιολογητικά που χορηγούνται από δημόσια αρχή.

αα) Για τη συμπλήρωση της αίτησης, ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος ενημερώνει τον αιτούντα για όσα στοιχεία έχουν προσυμπληρωθεί και είναι διαθέσιμα μέσω διαλειτουργικότητας από τις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων των φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του ν. 4727/2020. Ο αιτών επισημαίνει τα στοιχεία που λείπουν και ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος, αφού συμπληρώσει τα στοιχεία της αίτησης στην ανωτέρω ηλεκτρονική πλατφόρμα, εκτυπώνει την αίτηση με τα δηλωθέντα στοιχεία.

ββ) Η εκτυπωμένη αίτηση υπογράφεται από τον αι-τούντα, πριν την οριστική της υποβολή και φυλάσσεται στο αρχείο από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλο. Με την υπογραφή του ο αιτών δηλώνει ότι επιβεβαιώνει το περιεχόμενο της αίτησης και σε περίπτωση που δεν προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων η αίτηση υποβάλλεται οριστικά.

γγ) Σε περίπτωση που προκύπτει αναντιστοιχία μεταξύ των δηλωθέντων στοιχείων και του αποτελέσματος των διασταυρώσεων, η αίτηση παραμένει σε εκκρεμότητα και ο αιτών υποχρεούται να προσκομίσει στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή στο Κέντρο Κοινότητας κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό για την τεκμηρίωση της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού.

1.2. Προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών: οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ελέγχουν τα προσκο-μιζόμενα δικαιολογητικά και βεβαιώνουν την αποδοχή ή τη μη αποδοχή των δηλωθέντων στην αίτηση, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Εν συνεχεία, υποβάλλουν οριστικά την αίτηση και τηρούν αρχείο των δικαιολογητικών κάθε νοικοκυριού.

1.3. Μετά την οριστική υποβολή και σε περίπτωση που η αίτηση εγκριθεί, η πράξη έγκρισης εκτυπώνεται σε ένα αντίτυπο, το οποίο παραλαμβάνεται από τον αιτούντα.

2. Επεξεργασία της αίτησης: η επεξεργασία της αίτησης και η επιλογή των δικαιούχων γίνεται με βάση: α) τα δηλωθέντα από τον αιτούντα στοιχεία, β) τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ως προς αυτά, οι οποίες διενεργού-νται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και γ) τα προ-σκομιζόμενα δικαιολογητικά, όπου αυτά απαιτούνται.

 1. Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης, το νοικοκυριό πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα και υπάρχει ταύτιση των δηλωθέντων στοιχείων με αυτά που προκύπτουν από τις διασταυρώσεις, η αίτηση γίνεται δεκτή και σημαίνεται αυτομάτως με την ένδειξη «Εγκεκριμένη».
 2. Σε περίπτωση που μετά την οριστική υποβολή και επεξεργασία της αίτησης το νοικοκυριό δεν πληροί τα κριτήρια υπαγωγής στο πρόγραμμα, η αίτηση σημαίνε-ται αυτομάτως με την ένδειξη «Μη έγκριση». Οι λόγοι της απόρριψης αναγράφονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.

3. Η εγκεκριμένη αίτηση δύναται να τροποποιηθεί από τον δικαιούχο απευθείας, ή μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής, καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος της αποκλειστικά για τη διόρθωση των στοιχείων επικοινωνίας, της διεύθυνσης αλληλογραφίας, του αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) ή των πεδίων διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες.

4. α) Διασύνδεση με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά: κατά το στάδιο υποβολής των αιτήσεων και προσκόμισης των δικαιολογητικών, οι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας ενημερώνουν τους αιτούντες για τη δυνατότητα πρόσβασης σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά, εφόσον πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

β) Επιπλέον, οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού κατόπιν ειδοποίησης επισκέπτονται τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή των Κέντρων Κοινότητας για την ενημέρωσή τους και την παραπομπή τους ανάλογα με την περίπτωση, σε συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχονται σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. Η παρακολούθηση της διαδικασίας των παραπομπών γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους υπάλληλους των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας με την κατάρτιση ατομικού/οικογενειακού πλάνου κοινωνικής ενδυνάμωσης του νοικοκυριού.

5. α) Υπηρεσίες ενεργοποίησης: οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που δύνανται να εργαστούν και δεν διαθέτουν κάρτα ανεργίας εγγράφονται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους στο πρόγραμμα. Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ., επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (Κ.Π.Α.2) που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και συνεργάζονται με τους Εργασιακούς Συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.

β) Η μεθοδολογία, η διαδικασία και οι άξονες προτεραιότητας για τη διασύνδεση των δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και των υπόλοιπων μελών του νοικοκυριού με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά καθώς και με υπηρεσίες ενεργοποίησης για την ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας εξειδικεύονται από τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Στρατηγική και σε Προγράμματα Διασύνδεσης των Πυλώνων του Προγράμματος.

Άρθρο 7

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται, κατά περίπτωση, στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των Κέντρων Κοινότητας για την τεκμηρίωση των κριτηρίων και των προϋποθέσεων ένταξης στο πρόγραμμα, είναι:

1. Σε περίπτωση που η μόνιμη κατοικία διαμονής του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης είναι διαφορετική από αυτή που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται: α) για διαμονή σε ιδιόκτητη κατοικία, η προσκόμιση συμβολαίου που τεκμηριώνει την ιδιοκτησία και λογαριασμού ΔΕΚΟ,

 • για διαμονή σε ενοικιαζόμενη κατοικία, η προσκόμιση αντιγράφου ηλεκτρονικού μισθωτηρίου και λογαριασμού ΔΕΚΟ,
 • για διαμονή σε δωρεάν παραχωρημένη κατοικία, η δήλωση της παραχώρησης στην τελευταία πράξη προσδιορισμού φόρου και η προσκόμιση λογαριασμού ΔΕΚΟ.

2. α) Στην περίπτωση των αστέγων απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης φιλοξενίας από Υπνωτήριο ή Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας ή βεβαίωση από την Κοινωνική Υπηρεσία ή το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου ότι διαμένει στο δρόμο ή σε ακατάλληλο κατάλυμα.

β) Στην περίπτωση αυτονόμησης αστέγων από Υπνωτήριο ή Ξενώνα Μεταβατικής Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας και για την εφαρμογή της παρ. 8 του άρθρου 2 απαιτείται:

 • βεβαίωση λήξης φιλοξενίας λόγω αυτονόμησης και
 • σύμβαση εργασίας και αναγγελία πρόσληψης μισθωτού ή απασχόλησης σε προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα ή οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα εργασίας.

3. Σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κ.τ.λ).

4. α) Σε περίπτωση που οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο έχει μεταβληθεί σε σχέση με ό,τι εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων λόγω κατάσχεσης ή καταστροφής, απαιτείται η προσκόμιση στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας δικαιολογητικού τεκμηρίωσης του λόγου της απώλειας του περιουσιακού στοιχείου.

β) Δεν υπάρχει η δυνατότητα προσκόμισης δικαιο-λογητικών για τεκμηρίωση μεταβολής στους τόκους καταθέσεων του νοικοκυριού.

5. Σε περίπτωση που ο αιτών ή ενήλικο μέλος του νοικοκυριού είναι αλλοδαπός, και η άδεια διαμονής δεν δύναται να βεβαιωθεί ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουρ-γικότητας των σχετικών πληροφοριακών συστημάτων απαιτείται η προσκόμιση άδειας διαμονής σε ισχύ ή η βεβαίωση κατάθεσης αιτήματος ανανέωσής της.

6. Σε περίπτωση που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η εγγραφή και η επάρκεια φοίτησης δεν δύναται να βεβαιωθούν ηλεκτρονικά μέσω διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης από τον Διευθυντή ή Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας.

Άρθρο 8

Χρόνος, τρόπος και διάρκεια καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης

1. Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης πραγματοποιείται κατόπιν αίτησης σύμφωνα με το άρθρο 6 και έχει διάρκεια έξι μήνες.

2. Το δικαίωμα στην καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης ισχύει από την 1η ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν κατά τον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Το ελάχιστο ποσό που καταβάλλεται είναι 10 ευρώ ανά μήνα.

3. Η εισοδηματική ενίσχυση καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, ο οποίος τηρείται υποχρεωτικά σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα. Η ενίσχυση δεν καταβάλλεται εάν ο αιτών δεν έχει δηλώσει στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος ή σε περίπτωση αποτυχίας της ταυτοποίησής του μέσω ΑΦΜ.

4. Σε περίπτωση που το συνολικό καταβαλλόμενο ποσό είναι ίσο με ή υπερβαίνει τα 100 ευρώ ανά μήνα, ποσοστό 50% δαπανάται αποκλειστικά μέσω χρήσης προπληρωμένης τραπεζικής κάρτας του δικαιούχου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κανένα περιορισμό για οποιαδήποτε αγορά (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών αγορών) ή πληρωμή. Δεν υπάρχει δυνατότητα ανάληψης μετρητών από την προπληρωμένη τραπεζική κάρτα. Για το υπόλοιπο 50% υπάρχει η δυνατότητα ανάληψης μετρητών, μέσω τραπεζικού καταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος που ο δικαιούχος τηρεί λογαριασμό ή/και μέσω χρεωστικής κάρτας, από Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές (ΑΤΜ) των πιστωτικών ιδρυμάτων. Για τους σκοπούς του προγράμματος και μόνο, οι δικαιούχοι δεν επιβαρύνονται με κόστη έκδοσης ή συναλλαγών από τη χρήση των ανωτέρω καρτών, με την εξαίρεση των συναλλαγών αναλήψεων μετρητών από ΑΤΜ άλλης τράπεζας, από εκείνη στην οποία τηρεί λογαριασμό ο δικαιούχος.

5. Μετά την πάροδο έξι μηνών από την έκδοση της πράξης έγκρισης, ο δικαιούχος δύναται να επανυποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.

6. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα χορηγείται από τον Ο.Π.Ε.Κ.Α. βάσει του πίνακα δικαιούχων που συντάσσει η εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. επιχορηγείται για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/ 39549/0026/12-6-2015 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1138). Ο Ο.Π.Ε.Κ.Α. στέλνει αίτημα επιχορήγησης στη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας. Η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας εκδίδει πράξη έγκρισης δαπάνης και κατάσταση δαπάνης, τις οποίες μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά επιχορήγησης, όπως προβλέπο-νται από τις κείμενες διατάξεις, διαβιβάζει στην Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης, με αίτημά της για έκδοση χρηματικού εντάλματος προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

Άρθρο 9

Υποχρεώσεις της ωφελούμενης μονάδας

Οι δικαιούχοι και τα υπόλοιπα μέλη του νοικοκυριού:

 1. Υποβάλλουν Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος κάθε έτος.
 2. Συναινούν στη διενέργεια κοινωνικής έρευνας και σε κατ’ οίκον επισκέψεις από υπαλλήλους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή των Κέντρων Κοινότητας για επιτόπια επαλήθευση της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
 3. Εφόσον δύνανται να εργαστούν, υποχρεούνται:
 • να εγγράφονται, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, στο μητρώο ανέργων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από τον μήνα έγκρισης της αίτησής τους.
 • να ανανεώνουν την κατάσταση ανεργίας τους, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ..
 • υπό την επιφύλαξη λόγων ανωτέρας βίας, να επισκέπτονται όποτε κληθούν, σε προκαθορισμένη από τον Ο.Α.Ε.Δ. ημερομηνία, τα Κ.Π.Α.2 που εξυπηρετούν το Δήμο διαμονής τους και να συνεργάζονται με τους εργασιακούς συμβούλους για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης.
 • να αποδέχονται κάθε προτεινόμενη κατάλληλη θέση εργασίας, όπως αυτή ορίζεται από το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., ή τη συμμετοχή σε κάθε δράση προώθησης στην εργασία, όπως δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης, συμβουλευτικής και επιχειρηματικότητας.

4. Εφόσον εργάζονται, οφείλουν να μην παραιτούνται εκούσια και αναιτιολόγητα από την εργασία τους.

5. Ανταποκρίνονται σε σχετική ειδοποίηση για την παροχή υπηρεσιών εξατομικευμένης προσέγγισης, όπως ψυχοκοινωνικής στήριξης, επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης κ.ο.κ. από ειδικευμένους υπαλλήλους της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου διαμονής τους, των Κέντρων Κοινότητας και των ΚΠΑ του ΟΑΕΔ.

6. Υποχρεούνται κατόπιν σχετικής ειδοποίησης και εφόσον είναι ενήλικοι έως την ηλικία των 45 ετών και δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση είτε να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης απολυτηρίου δημοτικού σχολείου είτε να εγγραφούν σε: (α) σχολεία δεύτερης ευκαιρίας ή στα παραρτήματα αυτών και (β) εσπερινά γυμνάσια.

7. Εξασφαλίζουν τη φοίτηση των ανήλικων μελών του νοικοκυριού στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

8. Υποβάλουν αίτημα ανάκλησης της πράξης έγκρισης στις περ.β’, γ’, δ’ και ε’, της παρ. 1 του άρθρου 11.

9. Τροποποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας, τη διεύθυνση αλληλογραφίας, τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) και τα πεδία διασύνδεσης με τις λοιπές κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες, σε περίπτωση που προκύψει αλλαγή μετά την έγκριση της αίτησης για το πρόγραμμα.

10. Συμπεριλαμβάνουν όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 10

Αναστολή καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης

1. Η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος αναστέλλεται αυτοδίκαια, εάν μέσω των διενεργούμενων ηλεκτρονικών διασταυρώσεων ή από έγγραφα στοιχεία που περιέρχονται στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας ή του Ο.Π.Ε.Κ.Α. προκύπτει αναντιστοιχία ανάμεσα σε όσα δηλώθηκαν στην αίτηση και στην πραγματική κατάσταση του νοικοκυριού. Ο δικαιούχος ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω γραπτού μηνύματος στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, για την αναστολή της καταβολής.

2. Οι δικαιούχοι δύνανται έως το τέλος του μεθεπόμενου μήνα από την ημερομηνία αναστολής να προσκομίσουν κάθε πρόσφορο δικαιολογητικό που τεκμηριώνει τα δηλωθέντα στην αίτηση. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τα Κέντρα Κοινότητας, όποτε κρίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης, διεξάγουν κοινωνική έρευνα και καλούν τους δικαιούχους να παράσχουν διευκρινίσεις.

3. Εάν μετά τη διερεύνηση της υπόθεσης, δεν επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού κατά το μήνα υποβολής της αίτησης και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος, η παροχή καταβάλλεται αναδρομικά. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία, η πράξη έγκρισης ανακαλείται σύμφωνα με το άρθρο 11.

Άρθρο 11

Ανάκληση της πράξης έγκρισης

1. Ο δικαιούχος ή οποιοδήποτε μέλος της ωφελούμενης μονάδας με την υποβολή εντύπου ανάκλησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου ή του Κέντρου Κοινότητας του τόπου διαμονής:

 • Δύναται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της. Σε αυτή την περίπτωση, το νοικοκυριό δεν δύναται να υποβάλει εκ νέου αίτηση πριν την πάροδο έξι μηνών από τον μήνα έγκρισης της τελευταίας αίτησης.
 • Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εντός του μήνα έγκρισης σε περίπτωση που μετά την υποβολή και εντός του ίδιου μήνα, μεταβληθεί η σύνθεση του νοικοκυριού ή η κατάσταση διαμονής (ιδιοκτησία, μίσθωση, δωρεάν παραχώρηση) σε σχέση με τα δηλωθέντα στοιχεία.
 • Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης εντός του μήνα κατά τον οποίο το νοικοκυριό μετακομίζει στο εξωτερικό. Δεν διακόπτεται η καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης εάν η απουσία του δικαιούχου οφείλεται σε λόγους νοσηλείας σε θεραπευτήρια του εξωτερικού, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια αυτής.
 • Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης, στην οποία εμπλέκεται ακούσια. Σε αυτή την περίπτωση δύναται να υποβάλει νέα αίτηση πριν την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης.
 • Υποχρεούται να αιτηθεί την ανάκληση της πράξης έγκρισης έως και τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου, με την επιφύλαξη της περ. δ) της παρ. 2. του παρόντος άρθρου.

2. Η πράξη έγκρισης στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα ανακαλείται αυτοδίκαια:

α) Εάν ένα ή περισσότερα μέλη νοικοκυριού συμμετέχουν σε παραπάνω από μια αιτήσεις ή έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα με παραποιημένα στοιχεία. Σε αυτή την περίπτωση το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο πέντε (5) ετών και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα.

β) Εάν μετά την πάροδο της περιόδου αναστολής καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, επιβεβαιωθεί η αναντιστοιχία μεταξύ των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων και της πραγματικής κατάστασης του νοικοκυριού. Σε αυτήν την περίπτωση:

αα) εάν το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια ένταξης του προγράμματος, δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση τον επόμενο μήνα αυτού της ανάκλησης, ββ) εάν το νοικοκυριό δεν πληροί πλέον τα κριτήρια δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία αναστολής.

γ) Εάν δικαιούχος ή μέλος του νοικοκυριού δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις των περ. 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 9. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το νοικοκυριό έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης από τον επόμενο μήνα από αυτόν κατά τον οποίο εκπληρώθηκαν οι ανωτέρω υποχρεώσεις

δ) Έως και τον επόμενο μήνα από εκείνον του θανάτου του δικαιούχου. Σε αυτή την περίπτωση αίτηση δύναται να επανυποβληθεί από ενήλικο μέλος του νοικοκυριού πριν την πάροδο έξι μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης έγκρισης.

ε) Σε περίπτωση εκ παραδρομής έγκρισης ή τεχνικής αστοχίας.

στ) Εφόσον, κατόπιν τεσσάρων διαδοχικών εντολών πίστωσης, δεν έχει καταστεί δυνατόν να πιστωθεί η εισοδηματική ενίσχυση από τη ΔΙΑΣ Α.Ε. στον τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου, με υπαιτιότητα του δικαιούχου.

ζ) Εάν η επόμενη δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν συμπεριλαμβάνει όλες τις αλλαγές που αναφέρθηκαν κατά τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Άρθρο 12

Αχρεωστήτως καταβληθέντα -Αναδρομικότητα πληρωμών

1. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην αίτηση ένταξης του στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, με σκοπό τον προσπορισμό περιουσιακού οφέλους στον ίδιο ή σε τρίτο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α’ 75).

Σε κάθε περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά στοιχεία παραπέμπονται στον αρμόδιο εισαγγελέα για την εξέταση των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των υπευθύνων.

2. α) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά της παρ. 2.α του άρθρου 11 είτε επιστρέφονται είτε αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.

β) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά των περιπτώσεων 1.β, 1.γ και 1.ε του άρθρου 11, που προκύπτουν λόγω εκπρόθεσμης ανάκλησης της πράξης έγκρισης, καθώς και των περ. 2.β και 2.ε του άρθρου 11 είτε επιστρέφονται είτε συμψηφίζονται σε επόμενες καταβολές είτε αναζητούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.

γ) Τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά καταλογίζονται και επιστρέφονται άτοκα. Για την ανάκτηση αχρε-ωστήτως καταβληθέντων ποσών εφαρμόζονται όσα προβλέπονται στις παρ. 3, 5 και 6 του άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Σε περίπτωση μη επιστροφής τους καταλογίζονται μετά την έκδοση νομίμου τίτλου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (Α’90) στα πρόσωπα στα οποία αχρεωστήτως κατεβλήθησαν.

3. Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης που του αναλογεί εξαιτίας αμέλειας υπαλλήλου των αρμοδίων υπηρεσιών του Δήμου ή των Κέντρων Κοινότητας κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης ή εν γένει για λόγο που τεκμηριωμένα δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του δικαιούχου, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από σχετική εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ή των Κέντρων Κοινότητας προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Α.

4. Εάν ο δικαιούχος δεν έλαβε το ποσό της εισοδηματικής ενίσχυσης εξαιτίας δήλωσης στην αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα αριθμού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο δεν είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος, ή αποτυχίας της ταυτοποίησης μέσω ΑΦΜ, το ποσό καταβάλλεται αναδρομικά, μετά από τη σχετική τροποποίηση της αίτησης και εφόσον δεν έχουν γίνει τέσσερις διαδοχικές αποτυχημένες προσπάθειες πίστωσης από τη ΔΙΑΣ Α.Ε.

Άρθρο 13

Κοινοποίηση πράξεων – Ενδικοφανείς προσφυγές

1. Οι πράξεις έγκρισης, απόρριψης, αναστολής, ανάκλησης και καταλογισμού κοινοποιούνται στον δικαιούχο, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Οι ως άνω πράξεις φέρουν την υπογραφή του αρμοδίου οργάνου του Ο.Π.Ε.Κ.Α.

2. Κατά των ανωτέρω πράξεων επιτρέπεται η άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 46 του ν. 4520/2018 (Α’ 30).

Άρθρο 14

Αρμόδιες Υπηρεσίες

Αρμόδιες υπηρεσίες για την υλοποίηση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι οι εξής:

 • η Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 • η Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
 • ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.),
 • η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
 • η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), στ) η εταιρεία με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.),
 • οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού (Δήμοι),
 • τα Κέντρα Κοινότητας,
 • το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88 του ν. 3996/2011 (Α 170),
 • ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και ια) το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ασκούν τις αρμοδιότητες που ορίΖονται στο π.δ. 134/2017 (Α’ 168).

Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διασφαλίζει, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικό-τητας, τη διαλειτουργικότητα μεταξύ της πλατφόρμας του ΕΕΕ και έτερων πληροφοριακών συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης για την ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλωθέντων στοιχείων της αίτησης.

Η Α.Α.Δ.Ε. διαθέτει τις απαραίτητες διαδικτυακές υπηρεσίες για την ηλεκτρονική διασταύρωση των δηλω-θέντων στοιχείων της αίτησης με όλα τα στοιχεία που διαθέτει το Υπουργείο Οικονομικών.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.:

 • Αναπτύσσουν και διαχειρίζονται το πληροφοριακό σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • Δημιουργούν τη βάση δεδομένων των δικαιούχων του προγράμματος, στην οποία έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι των αρμοδίων υπηρεσιών των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας, του ΟΑΕΔ, του ΟΠΕΚΑ και της Διεύθυνσης Καταπολέμησης της Φτώχειας.
 • Διασταυρώνουν ηλεκτρονικά μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. τα δηλωθέντα στοιχεία με τις διαθέσιμες βάσεις δεδομένων, όπως τις βάσεις δεδομένων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ, της Α.Α.Δ.Ε., των πληροφοριακών συστημάτων του Ο.Α.Ε.Δ., των ασφαλιστικών ταμείων και άλλων φορέων του Δημοσίου Τομέα του άρθρου 2 του ν . 4727/2020.
 • Μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος διενεργούν τον συμψηφισμό ποσών ή τον προσδιορισμό τυχόν αχρεωστήτως κατα-βληθέντων ποσών.
 • Ενημερώνουν, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, όσους έλαβαν την εισοδηματική ενίσχυση του προγράμματος χωρίς να τη δικαιούνται, αποστέλλοντάς τους ατομική ειδοποίηση επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών «μέσω κωδικού πληρωμής».
 • Ελέγχουν τα κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα και καταρτίζουν τους πίνακες δικαιούχων.
 • Αποστέλλουν με σχετικό έγγραφο τους πίνακες δικαιούχων στην αρμόδια Διεύθυνση του ΟΠΕΚΑ, εντός των πρώτων πέντε ημερών εκάστου μήνα.
 • Αποστέλλουν στους δικαιούχους ενημερώσεις/ ειδοποιήσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του αιτούντος/ ωφελουμένου και με μήνυμα στον δηλωθέντα αριθμό κινητού τηλεφώνου τους.
 • Παρέχουν υποστήριξη στις αρμόδιες για το πρόγραμμα υπηρεσίες των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας (τηλεφωνική γραμμή και διαδικτυακό τόπο δημόσιας συζήτησης για την παροχή κατευθύνσεων, οδηγιών και πληροφόρησης που αφορούν αποκλειστικά στη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος).

Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ο.Π.Ε.Κ.Α.:

 • Εκδίδουν τις πράξεις έγκρισης, απόρριψης, αναστολής, ανάκλησης και καταλογισμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.
 • Κοινοποιούν τις ανωτέρω πράξεις στους δικαιούχους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του 4520/2018 (Α’ 30).
 • Μεριμνούν για την ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 12.
 • Εκτελούν όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες για την αναδρομική καταβολή και τους συμψηφισμούς ποσών.
 • Εξετάζουν τις ενδικοφανείς προσφυγές σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 46 του ν.4520/2018 (Α’ 30).
 • Δύναται να ζητούν οποιοδήποτε δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο για τη διαπίστωση των δηλωθέντων στοιχείων, καθώς και να διενεργούν τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του ν. 4520/2018 (Α’ 30).
 • Χορηγούν κωδικούς στους υπαλλήλους των εμπλεκομένων με το πρόγραμμα υπηρεσιών για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος.
 • Διεκπεραιώνουν τις περιπτώσεις μη επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., για τις οποίες έχει αποσταλεί σχετική ειδοποίηση επιστροφής από τη Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων και των Κέντρων Κοινότητας:

 • α) Ορίζουν το προσωπικό που εργάζεται για την εφαρμογή του προγράμματος και τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που έχουν διαβαθμισμένη πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος.
 • β) Εφαρμόζουν τη στρατηγική δημοσιότητας και ενημέρωσης του πληθυσμού, με ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, π.χ. άστεγοι.
 • γ) Υποστηρίζουν τις ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και ιδίως τους άστεγους, κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης (υποστήριξη για υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1, συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, συμπλήρωση της αίτησης, υποστήριξη για το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού).
 • δ) Επεξεργάζονται και υποβάλλουν τις αιτήσεις των εξυπηρετούμενων που διαμένουν στο δήμο τους στην πλατφόρμα του προγράμματος.
 • ε) Ελέγχουν τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
 • στ) Διεξάγουν κοινωνική έρευνα, όπου απαιτείται, για την επαλήθευση του τόπου διαμονής, της σύνθεσης και των συνθηκών διαβίωσης του νοικοκυριού.
 • ζ) Ενημερώνουν τους δικαιούχους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα.
 • η) Διασυνδέουν τα μέλη των νοικοκυριών με συμπληρωματικές κοινωνικές υπηρεσίες, παροχές και αγαθά σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.
 • θ) Καταγράφουν τις παραπομπές και συντάσσουν ατομικό/οικογενειακό πλάνο κοινωνικής επανένταξης με επιδιωκόμενα αποτελέσματα για τις ομάδες προτεραιότητας.
 • ι) Τηρούν το αρχείο των δικαιολογητικών των δικαιούχων.
 • ια) Υποβάλουν προς τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕ-ΚΑ εισηγήσεις για αναδρομική καταβολή ποσών καθώς και εισηγήσεις για αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά σε περίπτωση αναστολής της καταβολής της εισοδηματικής ενίσχυσης με ενέργειες των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου ή των Κέντρων Κοινότητας.
 • ιβ) Διαβιβάζουν στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ καταγγελίες προς διερεύνηση σχετικά με τους δικαιούχους του προγράμματος.
 • ιγ) Παρακολουθούν την εφαρμογή του προγράμματος σε τοπικό επίπεδο.

Τα αρμόδια όργανα του Ο.Α.Ε.Δ.:

 • Υποδέχονται τις παραπομπές από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και τα Κέντρα Κοινότητας.
 • Παρέχουν πληροφόρηση και εντάσσουν τους δικαιούχους και τα μέλη του νοικοκυριού του προγράμματος σε διαθέσιμα προγράμματα συμβουλευτικής, κατάρτισης και προώθησης στην εργασία, είτε γενικά, είτε στοχευμένα στις ανάγκες τους.
 • Ενημερώνουν το πληροφοριακό σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος μέσω διασύνδεσης, για την τήρηση των υποχρεώσεων των ανέργων δικαιούχων και μελών του νοικοκυριού του προγράμματος έναντι του ΟΑΕΔ, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Ο.Α.Ε.Δ., (συνεργασία με εργασιακούς συμβούλους για την εκπόνηση και παρακολούθηση Ατομικού Σχεδίου Δράσης, αποδοχή κατάλληλης θέσης εργασίας κ.λπ.).

Το Ε.Ι.Ε.Α.Δ. υποστηρίζει επιστημονικά και διαχειριστικά το πρόγραμμα σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα και υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Ειδικότερα:

 • Συμβάλλει στη διαδικασία αξιολόγησης του προγράμματος και την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Διαχειρίζεται τις δαπάνες που διατίθενται για την Τεχνική Συνδρομή της υλοποίησης του προγράμματος, βάσει προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Ε.Ι.Ε.Α.Δ. και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Το Ε.Κ.Δ.Δ.Α. σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης για τα στελέχη των αρμοδίων, για την υλοποίηση του προγράμματος, οργάνων και υπηρεσιών.

Άρθρο 15

Αφορολόγητο – Ακατάσχετο

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα είναι αφορολόγητο, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν εκχωρείται, δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, ιδιώτες ή πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια και στον τρόπο υπολογισμού για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Οι άστεγοι, όπως ορίζονται στο άρθρο 2, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του προβλεπόμενου προστίμου για εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Άρθρο 16

Μεταβατικές Διατάξεις

 1. Για την εφαρμογή του άρθρου 4, η πιστοποίηση της επαρκούς φοίτησης των ανήλικων μελών του νοικοκυριού, για το αμέσως προηγούμενο σχολικό έτος, ζητείται για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού έτους 2021-2022. Η εγγραφή σε σχολείο του ανήλικου μέλους του νοικοκυριού, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, ως προϋπόθεση καταβολής του επιδόματος, απαιτείται για πρώτη φορά για το σχολικό έτος 2021-2022.
 2. Οι φιλοξενούμενοι σε Ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, Ξενώνες γυναικών θυμάτων βίας και σε Υπνωτήρια, που έχουν ενταχθεί στην αγορά εργασίας κατά τη δημοσίευση της παρούσας, εντάσσονται στη ρύθμιση του άρθρου 2 για το δηλούμενο εισόδημα, υπό την προϋπόθεση της αυτονόμησης από τις ανωτέρω δομές εντός χρονικού διαστήματος έξι μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας.».