Ενημέρωση Σχετικά Με Υποχρέωση Εγγραφής των ΚοινΣΕπ Στο Γ.Ε.Μη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Με το ν.4635/2019 (Α’167)«Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» θεσπίζεται υποχρέωση των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ να εγγράφονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) του Υπουργείου Ανάπτυξης.» (περ. στ’. παρ.1 αρ.86). Η έναρξη ισχύος αυτής της υποχρέωσης βάσει της παρ.3 αρ.116 του ίδιου νόμου ορίζεται σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του παρόντος (30-10-2019), ήτοι από 31-1-2020.

Με την παρ.4 αρ.86 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, μπορεί να προβλέπεται η εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. φυσικών ή νομικών προσώπων ή ενώσεων προσώπων ή νομικών οντοτήτων, πέραν αυτών που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2. Με όμοια απόφαση ορίζονται η διαδικασία, οι σχετικές προθεσμίες και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, όπως επίσης ο τρόπος, η διαδικασία και ο χρόνος της μεταφοράς στο Γ.Ε.ΜΗ., των πράξεων και στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων σε άλλα μητρώα, η αρμοδιότητα των οποίων μεταφέρεται πλέον στο Γ.Ε.ΜΗ.

Όπως μας ενημέρωσε η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείο Ανάπτυξης, καθώς μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ και δεν έχει πραγματοποιηθεί η ανωτέρω μεταφορά στο ΓΕΜΗ, δεν υφίσταται εκ των πραγμάτων εγγραφή των ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ στο Γ.Ε.ΜΗ και συνεπώς δεν μπορεί να εκδοθεί καμία βεβαίωση καταχώρησης/τροποποίησης τους μέσω των Υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι έως και την ουσιαστική ενεργοποίησης της ανωτέρω πρόβλεψης, για την οποία θα υπάρξει αρμοδίως ενημέρωση, η διαδικασία εγγραφής, τροποποίησης στοιχειών, διαγραφής και έκδοσης βεβαιώσεων σχετικά με τις Κοιν.Σ.Επ συνεχίζει να πραγματοποιείται με την διαδικασία που προβλέπεται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο (ν.4430/2016 (Α’205) και την Υ.Α 61621/2643/30-12-2016 (Β’56/2017))

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Κοντονάσιου Ελένη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΦΟΡΕΏΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 – Αθήνα
Πληροφορίες : Ν.Μποσινάκος
Τηλέφωνο : 210 3256571
e-mail:nmposinakos@ypakp.gr

Αθήνα , 21-2-2020
Α.Π: 9115/76