Διαδικασία Ανοίγματος Τραπεζικού Λογαριασμού για ΚοινΣΕπ

Για τη νομιμοποίηση των εκπροσώπων της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης απαιτείται η προσκόμιση των κατωτέρω δικαιολογητικών εγγράφων:

  1. Επικυρωμένου αντιγράφου του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ. μετά της σχετικής ειδικής σήμανσης με ειδική σφραγίδα από το Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ) .
  2. Βεβαίωσης Εγγραφής από το άνω Μητρώο.
  3. Πιστοποιητικού , πρόσφατης ημερομηνίας, από το Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας περί των μεταβολών του καταστατικού της Κοιν.Σ.Επ.
  4. Πρακτικού της Γενικής Συνέλευσης, με αναφορά στην απαρτία (δηλαδή να μνημονεύεται ποια και πόσα εκ των μελών ήσαν παρόντα ή απόντα, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση) περιλαμβάνον την εκλογή των μελών της Διοικούσας Επιτροπής.
  5. Πρακτικού της Διοικούσας Επιτροπής περί συγκροτήσεώς της σε σώμα, απονομής αξιωμάτων και παροχής εξουσιοδοτήσεως (να μνημονεύεται ποιοι και πόσοι σύμβουλοι ήσαν παρόντες ή απόντες, αν και κλητεύθηκαν στη συνεδρίαση).
  6. Βεβαίωσης καταχώρισης της νέας Διοικούσας Επιτροπής στο Μητρώο.
  7. Πιστοποιητικού του Γραμματέα του αρμόδιου Πρωτοδικείου περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί της εκλογής των μελών της Διοικούσας Επιτροπής, (το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την πάροδο τριάντα ημερών από την καταχώρηση της σχετικής απόφασης της Γ.Σ. στο Μητρώο).

Στο ενδιάμεσο δε χρονικό διάστημα Δήλωση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής περί μη προσβολής του κύρους της απόφασης Γ.Σ. περί εκλογής των μελών αυτής.

  • Αν στην Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης συμμετέχουν ως μέλη Ν.Π.Δ.Δ., ή Ν.Π.Ι.Δ. θα προσκομίζεται και η σχετική έγκριση του Δημόσιου φορέα που τα εποπτεύει.
  • Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα άνω υπό 3 και 4 θα πρέπει να είναι θεωρημένα από τα, κατά το καταστατικό, αρμόδια όργανα της Κοιν.Σ.Επ.
  • Αν στην Κοιν.Σ.Επ. συμμετέχουν ως μέλη εταιρείες ή άλλα νομικά πρόσωπα, θα προσκομίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα των εκπροσώπων τους, καθώς και απόφαση του αρμοδίου οργάνου τους, περί συμμετοχής στη συγκεκριμένη Κοιν.Σ.Επ. και ορισμού εκπροσώπου για την υπογραφή του καταστατικού της ή των σχετικών τροποποιήσεων. Επίσης θα προσκομίζεται επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού της μετέχουσας εταιρείας ή άλλου νομικού προσώπου, ώστε να ελεγχθεί εάν η δυνατότητα συμμετοχής της εταιρείας στην Κοιν.Σ.Επ. προβλέπεται στο καταστατικό της.