Δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της έδρας της επιχείρησης

Ύστερα από την καθιέρωση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων, υπεκμισθώσεων, παραχώρησης χρήσης (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) ακίνητης περιουσίας, ως δικαιολογητικά για τον προσδιορισμό της έδρας της επιχείρησης συνυποβάλλονται κατά περίπτωση τα εξής :

Αν η έδρα της επιχείρησής σας είναι σε χώρο που έχετε πλήρη κυριότητα ή επικαρπία, χρειάζεστε αντίγραφα του Ε9 σας.

Εφόσον ο χώρος παραχωρείται δωρεάν χρειάζεστε:

  • υπεύθυνη δήλωση του παραχωρητή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ
  • Ε9 και Ε1 του ιδιοκτήτη (ή των ιδιοκτητών) και
  • ηλεκτρονική δήλωση δωρεάν παραχώρησης μέσω TAXIS.

Σε περίπτωση που ενοικιάζετε χώρο για τη νέα επιχείρηση, πρέπει να έχετε:

  • μισθωτήριο
  • υπεύθυνη δήλωση ιδιοκτήτη για προηγούμενο ενοικιαστή
  • ΑΦΜ ιδιοκτήτη

Για μισθωμένο ακίνητο: Αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, εφόσον έχει καταρτιστεί και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης. Αν πρόκειται για προφορική συμφωνία αρκεί η ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης.

Στην περίπτωση που ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη (μισθωτής ή εκμισθωτής) είναι διοικητική αρχή συνυποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο από το πρωτότυπο ή το ακριβές αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου ή απλό αντίγραφο αυτού που συνοδεύεται με Υπεύθυνη Δήλωση ν. 1599/86 στην οποία ο ενδιαφερόμενος βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων.

Για ιδιόκτητο ακίνητο: τίτλος ιδιοκτησίας.

Για δωρεάν παραχώρηση χώρου: Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86 του ιδιοκτήτη του χώρου.

Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης ακίνητης περιουσίας (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος): αντίγραφο συμφωνητικού της υπεκμίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης, εφόσον έχει καταρτιστεί και ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της υπεκμίσθωσης ή παραχώρησης χρήσης. Αν πρόκειται για προφορική συμφωνία αρκεί η ηλεκτρονικά εκτυπωμένη μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξη υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της υπεκμίσθωσης ή της παραχώρησης χρήσης.

Σε περίπτωση που δηλώνεται ως επαγγελματική στέγη η κατοικία και από το περιεχόμενο του μισθωτηρίου δεν παρέχεται δυνατότητα χρησιμοποίησης του μισθίου ως επαγγελματικού χώρου, υποβάλλεται αντίγραφο του μισθωτηρίου συμβολαίου και της ηλεκτρονικά εκτυπωμένης μέσω του δικτύου TAXISnet απόδειξης υποβολής πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης καθώς και υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του μισθωτή, στην οποία δηλώνεται ότι η κατοικία θα χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική στέγη