Εργόσημο ΙΚΑ ποια επαγγέλματα αφορά τι παροχές παρέχει και ποιά τα δικαιολογητικά

Εργόσημο: Αμοιβή και παρακράτηση εισφορών περιστασιακά απασχολούμενων με την διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής: «Εργόσημο». Τροποποιήσεις – Νέες κατηγορίες – Διευκρινίσεις. Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών Ασθένειας.

Το ΙΚΑ κοινοποιεί τις νέες διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4144/2013 σχετικά με το εργόσημο.

Επιπλέον προστίθενται νέες κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων προσώπων μέσω «Εργοσήμου».

Ι. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ & ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ:

Συγκεκριμένα στις ρυθμίσεις των ανωτέρω διατάξεων υπάγονται υποχρεωτικά:

images

Α) Το κατ’ οίκον του εργοδότη απασχολούμενο προσωπικό που παρέχει εξαρτημένη εργασία ή υπηρεσίες, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.. Ενδεικτικά υπάγονται οι εξής εργασίες ή υπηρεσίες :

→ οι υπηρεσίες οικογενειακής βοηθητικής φροντίδας (ενδεικτικά : οικιακοί βοηθοί για οικιακή καθαριότητα και γενικό νοικοκυριό, οδηγοί),

→ οι κηπουρικές εργασίες,

→ η φύλαξη και μεταφορά παιδιών, νηπίων και βρεφών,

→ η υποστήριξη με την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα και σε άτομα με ειδικές ανάγκες, συμπεριλαμβανομένης και της διευκόλυνσης των ατόμων αυτών για συμμετοχή τους σε πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές δραστηριότητες,

→ οι υπηρεσίες που παρέχονται σε προγράμματα αποκατάστασης ατόμων σε ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή σε Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρία, που χαρακτηρίζονται από νοητική στέρηση (Σ. Υ. Α),

→ η περιποίηση ή νοσηλευτική φροντίδα αρρώστων ή κατάκοιτων ατόμων και η βοήθεια σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας (φυσιοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, συνοδεία εκτός οικίας),

→ οι μεμονωμένες μικροεπισκευαστικές εργασίες που δεν συνιστούν οικοδομικές εργασίες,
→ η παράδοση ιδιαίτερων μαθημάτων,
→ αισθητικές φροντίδες (κομμωτική, περιποίηση προσώπου και σώματος).

*Β) Προσωπικό που παρέχει υπηρεσίες καθαρισμού και κηπουρικής κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, αμειβόμενο με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα, είτε προς έναν, είτε προς περισσότερους του ενός εργοδότες, για την ίδια μισθολογική περίοδο, το οποίο υπάγεται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., μη παρέχον την υπηρεσία αυτή ως υπαλληλικό προσωπικό εταιρείας ή ως μέλος εταιρείας.

*Γ)Οι διανομείς διαφημιστικών εντύπων με το σύστημα της διανομής με ή χωρίς διεύθυνση αποδέκτη.

*Δ)Οι απασχολούμενοι στην προώθηση προϊόντων προσώπου και σώματος για λογαριασμό μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων κατ’ οίκον ή σε άλλο χώρο.

*Ε)Οι απασχολούμενοι στην προώθηση καταναλωτικών προϊόντων σε πολυκαταστήματα, καταστήματα τροφίμων και υπεραγορές (super market)

* Νέες κατηγορίες αμειβόμενων και ασφαλιζόμενων προσώπων μέσω «Εργοσήμου».

II. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ – ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ:

Για την αμοιβή και ασφάλιση των ανωτέρω προσώπων τηρείται υποχρεωτικά διαδικασία έκδοσης και εξαργύρωσης ειδικής επιταγής «Εργόσημο». Υπόχρεος έκδοσης του «Εργοσήμου» είναι αποκλειστικά ο εργοδότης ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος αυτού. Δικαίωμα εξαργύρωσης έχει αποκλειστικά ο αποδέκτης του «Εργοσήμου», δηλαδή το πρόσωπο που παρέχει την εργασία και αμείβεται γι’ αυτή με το «Εργόσημο».

Η έκδοση και εξαργύρωση του «Εργοσήμου» αντικαθιστά, κατά τρόπο αποκλειστικό, την χρηματική αποζημίωση των παραπάνω απασχολούμενων προσώπων για την εργασία που παρέχουν.

Κατά την έκδοση του «Εργοσήμου» από τους πιστοποιημένους φορείς (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ) παράγονται δύο στελέχη. Το ένα απ’ αυτά κρατείται και φυλάσσεται από τον εργοδότη ως αποδεικτικό πληρωμής, ενώ το δεύτερο αποδίδεται από τον εργοδότη στον απασχολούμενο ως μέσο εξαργύρωσης, αλλά και ως αποδεικτικό απασχόλησης.

Κατά την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», παρακρατούνται οι ασφαλιστικές κρατήσεις.

• Ο εργοδότης απευθύνεται στον φορέα έκδοσης του «Εργοσήμου» (Ε.Λ.Τ.Α. — ΤΡΑΠΕΖΕΣ) με το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του, όπως προκύπτουν από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.

Σε περίπτωση που επιλέξει εξαργύρωση του «Εργοσήμου» με πίστωση λογαριασμού του εργαζόμενου πρέπει επίσης να προσκομίσει το Ονοματεπώνυμο, τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. του απασχολούμενου.

Σε περίπτωση εξαργύρωσης του «Εργοσήμου» με μετρητά, το Ονοματεπώνυμο, ο Α.Μ.Κ.Α. και ο Α.Φ.Μ. του εργαζόμενου, προσκομίζονται από τον ίδιο κατά την στιγμή της εξαργύρωσης.

Δηλώνει το είδος της παρεχόμενης εργασίας και καταθέτει το ποσό του «Εργοσήμου» (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»), το οποίο αντιστοιχεί στην αμοιβή του εργαζόμενου συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών.

Προκειμένου να είναι εφικτή η έκδοση «Εργοσήμου» από εταιρείες, νομικά πρόσωπα ή διαχείριση πολυκατοικίας, καταχωρείται υποχρεωτικά ο Α.Μ.Κ.Α. – του νομίμου εκπροσώπου ή του διαχειριστή*.

*Σε περίπτωση που η διαχείριση πολυκατοικίας έχει ανατεθεί σε Εταιρεία Εξυπηρέτησης Πολυκατοικιών, καταχωρείται ο Α.Μ.Κ.Α. του συνιδιοκτήτη που η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών έχει ορίσει ως υπεύθυνο, διαμεσολαβητή μεταξύ της προαναφερθείσας εταιρείας και της συνιδιοκτησίας.

Στην συνέχεια καταχωρείται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. της εταιρείας, του νομικού προσώπου ή της διαχείρισης της πολυκατοικίας. Ο Α.Φ.Μ. αναγράφεται υποχρεωτικά πάνω στο «Εργόσημο» μαζί με την επωνυμία της επιχείρησης ή την διεύθυνση της πολυκατοικίας και συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία που οι φορείς έκδοσης αποστέλλουν προς την Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..

Ακολούθως, ο φορέας έκδοσης, αξιοποιώντας τον Α.Μ.Κ.Α. συνδέεται με την βάση δεδομένων του Α.Μ.Κ.Α.- Ε.Μ.Α.Ε.Σ. σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή κατά τη στιγμή της έκδοσης του «Εργοσήμου» και αναζητά τα στοιχεία του εργοδότη στην εν λόγω βάση δεδομένων.

Στη συνέχεια παρουσιάζει τα στοιχεία για επιβεβαίωση στον εργοδότη, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να τα επιβεβαιώσει. Πριν την έκδοση του «Εργοσήμου» ο φορέας έκδοσης αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. με τα στοιχεία του «Εργοσήμου» προς έκδοση.

Επί του αντιτύπου – αποκόμματος, αναγράφονται κατά την έκδοση του «Εργοσήμου» τα ακόλουθα στοιχεία :

α) Ο φορέας έκδοσης του «Εργοσήμου» (Ε.Λ. Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ)

β) Ο αρμόδιος φορέας κοινωνικής ασφάλισης (εν προκειμένο Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.)
γ) Ο μοναδικός αριθμός του «Εργοσήμου»
δ) Ο Α.Μ.Κ.Α. του εργοδότη (με «κρυμμένο» ένα μέρος του ώστε να μην είναι εμφανής)
ε) Τα ονομαστικά στοιχεία του εργοδότη, όπως αυτά έχουν ταυτοποιηθεί και αναφέρονται στο αρχείο του Α.Μ.Κ.Α. – Ε.Μ.Α.Ε.Σ..
στ) Το ποσό του «Εργοσήμου» (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου») δηλαδή το συνολικό ποσό που αφορά την αμοιβή του εργαζομένου και το αναλογούν ποσό ασφαλιστικών κρατήσεων,
ζ) Με βάση την επιλογή φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το είδος της παρεχόμενης εργασίας, αναγράφονται στο «Εργόσημο» οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές της συγκεκριμένης κατηγορίας.
η) Η ημερομηνία έκδοσης του «Εργοσήμου».
θ) Η ημερομηνία λήξης του «Εργοσήμου».
ι) Θέση για αναγραφή ονοματεπώνυμου απασχολούμενου.

Το ποσό του «Εργοσήμου» δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 5 €.

Ο χρόνος ισχύος του, ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του. Μετά τη λήξη της περιόδου αυτής, το «Εργόσημο» δεν μπορεί να εξαργυρωθεί από τον εργαζόμενο, ακυρώνεται αυτομάτως από τον φορέα έκδοσης και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη για πληρωμή παρεχόμενης σ’ αυτόν υπηρεσίας. Στην περίπτωση αυτή, η χρηματική (ονομαστική) αξία του «Εργοσήμου» πιστώνεται από τον φορέα έκδοσης στον φορέα κοινωνικής ασφάλισης που αναγράφεται στο «Εργόσημο» (εν προκειμένω το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) το δε ποσό επιστρέφεται στον εργοδότη, κατόπιν αιτήσεώς του στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας (σχετικές οδηγίες πρόκειται να δοθούν όταν απεικονιστεί η ασφάλιση των εν λόγω προσώπων στο Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.).

«Εργόσημο» που δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον εργοδότη, μπορεί να ακυρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής του με αίτημα του ιδίου στον φορέα έκδοσής του, οπότε το ποσό (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου») επιστρέφεται από τον φορέα έκδοσης (Ε.Λ.Τ.Α. – ΤΡΑΠΕΖΕΣ).

• Οι ασφαλισμένοι προσερχόμενοι στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ ή τα Ε.Α.Τ.Α. για την εξαργύρωση του «Εργοσήμου», πρέπει να προσκομίζουν Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατήριο ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης,τον Α.Μ.Κ.Α. και τον Α.Φ.Μ. τους.

Ευνόητο είναι, ότι η ορθότητα τόσο του Α.Φ.Μ. όσο και του Α.Μ.Κ.Α. πρέπει να προκύπτει από επίσημα σχετικά έγγραφα στοιχεία.

III. ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις μεταβάλλεται το ποσοστό των ασφαλιστικών εισφορών από 20% σε 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του «Εργοσήμου» και επιμερίζεται ανά κλάδο ασφάλισης.

Συγκεκριμένα ορίζεται ότι οι κρατήσεις για ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου των αμειβομένων με «Εργόσημο» προσώπων, υπολογίζονται σε ποσοστό 25% επί της αναγραφόμενης τιμής του «Εργοσήμου» και εμπεριέχονται στην αναγραφόμενη τιμή του «Εργοσήμου». Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από εισήγηση των Διοικητικών Συμβουλίων των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής το ποσοστό αυτό δύναται να αυξομειώνεται, προσαρμοζόμενο στις εκάστοτε κοινωνικές, ασφαλιστικές και οικονομικές συνθήκες.

Τα πρόσωπα που παρέχουν εργασία, η οποία εμπίπτει στις αναφερόμενες στο Κεφάλαιο I. της παρούσας κατηγορίες, αμείβονται υποχρεωτικά με «Εργόσημο» και ασφαλίζονται μέσω της εξαργύρωσης αυτού στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. για τους Κλάδους Σύνταξης, Ασθένειας & Μητρότητας, στο Ε.Τ.Ε.Α. (τ. Ε Τ. Ε. Α. Μ.) για επικουρική ασφάλιση, καθώς και στον τ. Ο.ΕΚ. (εισφορά εργαζόμενου).

Τα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών επιμερίζονται ανά κλάδο ασφάλισης, ως εξής:

Κλάδος Κύριας Σύνταξης 14,45 %,
Κλάδος Ασθένειας σε είδος (Ε.Ο.Π.Υ Υ.) 4,65%,
Κλάδος Ασθένειας & Μητρότητας σε χρήμα 0,86%,
Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) 4,32%
Κλάδος τ. Ο.Ε.Κ. (εισφορά εργαζόμενου) 0,72%

Με βάση τα προαναφερόμενα προκειμένου να υπολογισθεί η Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου» δηλαδή το χρηματικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί από τον εργοδότη ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αυτού στους φορείς έκδοσης και εξαργύρωσης «Εργοσήμου» (Ε.Α.Τ.Α., ΤΡΑΠΕΖΕΣ) το οποίο εμπεριέχει τις Ασφαλιστικές Εισφορές, πρέπει το Καθαρό, προσυμφωνηθέν μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, ποσό Αμοιβής του δευτέρου να πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή 1,333.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Αν για την παρεχόμενη εργασία έχει συμφωνηθεί καθαρό ποσό αμοιβής 600 €, τότε :
600 € Χ 1,333 = 800 € (Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου»).
800 € Χ 25% (Ποσοστό Ασφάλισης) = 200 € (Ασφαλιστικές Εισφορές).

Επειδή από τις κοινοποιούμενες διατάξεις ρητά ορίζεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές αφορούν και τα δύο μέρη, δηλαδή εργοδότη και εργαζόμενο, χωρίς ωστόσο να δίνεται η σχετική αναλογία, προς διευκόλυνση, σας γνωρίζουμε ότι, κατά την ασφαλιστική πρακτική το 1/3 των συνολικά καταβαλλόμενων στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ασφαλιστικών εισφορών αφορά το παρακρατούμενο από τον εργαζόμενο ποσοστό ασφάλισης. (Άλλωστε, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 20 του Ν. 3863/2010 – η οποία όμως, λόγω κατάργησης της παρ. 1 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος εξαιρέθηκε από τις κοινοποιούμενες διατάξεις – αναφέρεται ότι οι ετήσιες καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν κατά τα 2/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργοδότη και κατά το 1/3 από το φορολογητέο εισόδημα του εργαζόμενου).

IV. ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΜΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΡΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ)

Σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 21 του Ν.3863/2010 (τ.Α’/115) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της από την παρ. 8 Α’ του άρθρου 76 του Ν.3996/2011 (τ. A’/170) και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4144/2013 (τ.Α’/88) οι διατάξεις του άρθρου 39 του Ν.2084/1992 (ΦΕΚ 165/ τ.Α’) δεν έχουν εφαρμογή για τα πρόσωπα που υπάγονται στο καθεστώς του «Εργοσήμου».

Συνεπώς Νέοι Ασφαλισμένοι (υπαχθέντες για πρώτη φορά στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα μετά την 1/1/1993) που παράλληλα ασφαλίζονται σε άλλο φορέα λόγω ιδιότητας ή παρεχόμενης εργασίας, δεν δύνανται να επιλέξουν φορέα ασφάλισης.

Συνεπώς δεν χορηγείται βεβαίωση για εξαίρεση από άλλον φορέα (π.χ. Ο.Α.Ε.Ε.) ούτε δεχόμαστε βεβαιώσεις του Ν.2084/1992 άλλων φορέων προκειμένου να εξαιρέσουμε από τους κοινούς κλάδους ασφάλισης.

V. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ:

Α) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΟΣΗΜΑ ΠΟΥ ΕΞΑΡΓΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 1/1/2013 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ
(Νέος τρόπος υπολογισμού ημερών ασφάλισης – Ν.4144/2013)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 21 του Ν. 3863/2010,όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους από την παρ. 8 Α’ του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011 και αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4144/2013.

Τα πρόσωπα για τα οποία έχουν καταβληθεί εισφορές με το «Εργόσημο», δικαιώνονται τόσες ημέρες ασφάλισης, όσες προκύπτουν από τη διαίρεση του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών που έχει παρακρατηθεί μέσω της εξαργύρωσης του «Εργοσήμου» με το ποσό εισφορών που αντιστοιχεί στο ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη της 31ης Δεκεμβρίου του έτους 2011 σύμφωνα με την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε..

Οι ημέρες ασφάλισης, που προκύπτουν κατά τα ανωτέρω, δεν μπορούν να υπερβούν τις 25 ημέρες ασφάλισης ανά ημερολογιακό μήνα ή τις 300 ημέρες ασφάλισης ανά έτος.

Οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του «Εργοσήμου».

Καταργείται ο διπλασιασμός των ημερών ασφάλισης.

Ο τύπος που εφαρμόζεται για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης για «Εργόσημο.» που εξαργυρώνονται από 1/1/2013 και εφεξής
είναι:

Ποσό Ασφαλιστικών Εισφορών (που έχει παρακρατηθεί μέσω «Εργοσήμου»): 11,63 = Ημέρες Ασφάλισης (Κατάργηση Διπλασιασμού)

Το Ποσό των Ασφαλιστικών Εισφορών * που παρακρατήθηκε μέσω «Εργοσήμου» προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της Ονομαστικής του Αξίας με το ποσοστό ασφάλισης με το οποίο έχει εκδοθεί το «Εργόσημο» δηλαδή 20% ή 25% ανάλογα με το πότε αυτό εκδόθηκε, πριν ή μετά την 23η Μαΐου 2013, ημερομηνία καθολικής εφαρμογής από τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ και τα Ε.Α.Τ.Α. του ποσοστού κράτησης 25% (πιθανόν να έχει εκδοθεί και πριν την 23η Μαΐου 2013 «Εργόσημο» με ποσοστό κράτησης 25%).

*Ποσό Ασφαλιστικών Εισφορών =Ονομαστική Αξία «Εργοσήμου» Χ Ποσοστό Ασφάλισης.

Ο Συντελεστής 11,63 προκύπτει ως εξής : 33,57 € Χ 34,65% (Ποσοστό Ασφάλισης)

Ανεξάρτητα από το ποσοστό με το οποίο έγινε η έκδοση του «Εργοσήμου», εφόσον το «Εργόσημο» εξαργυρώθηκε από 1/1/ 2013 και μετά, για τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης ισχύουν τα προαναφερθέντα.

«Εργόσημο» που εκδόθηκε με ποσοστό παρακράτησης ασφαλιστικών εισφορών 20% θα εξαργυρωθεί με το ίδιο ποσοστό κράτησης ακόμα και αν η εξαργύρωση γίνει μετά την 23 Μαΐου 2013.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Έστω εξαργυρωμένα από 1/1/2013 και εφεξής «Εργόσημα» Ονομαστικής Αξίας π.χ. 100 € , έχουμε δύο περιπτώσεις :

α) 100 € Χ 20% = 20 € οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση. Συνεπώς: 20 € : 11,63 =1,71 → 2 Ημέρες Ασφάλισης

β) 100 € Χ 25% = 25 € οι ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση. Συνεπώς: 25 € : 11,63 = 2,14 → 2 Ημέρες Ασφάλισης

Ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού ισχύει για εξαργυρωμένα από 1/1/2013 και εφεξής «Εργόσημα».

Για λόγους χρηστής Διοίκησης περιοριστικά για το Α’ και Β’ τρίμηνο του 2013 οι προκύπτουσες κατά τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού ημέρες ασφάλισης (χωρίς διπλασιασμό) θα επιμεριστούν σε κάθε μήνα του τριμήνου στο οποίο εμπίπτει ο μήνας εξαργύρωσης του «Εργοσήμου», με τον περιορισμό των 25 ημερών ασφάλισης το μήνα (ήτοι 75 ημέρες ασφάλισης το μέγιστο για το Α’ τρίμηνο του 2013 και ομοίως 75 ημέρες ασφάλισης για το Β’ τρίμηνο του 2013).

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ :

Έστω ασφαλισμένος προσκομίζει εξαργυρωμένα μέσα στο έτος 2013 «Εργόσημο.» όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες:

Περιοριστικά Διαχείριση Ημερών Ασφάλισης Α’ τριμήνου 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ

31/1/2013

500,00 €

20%

100,00 €

28/2/2013

110,00 €

20%

22,00 €

29/3/2013

1.800,00 €

20%

ΣΥΝΟΛΟ

360,00 €

482,00 €

Ημέρες ασφάλισης = Συνολικό ποσό εισφορών που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση εργοσήμων το Α’ τρίμηνο 2013 : 11,63

Οι προκύπτουσες κατά τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού ημέρες ασφάλισης, αφού εφαρμοστεί ο κανόνας στρογγυλοποίησης, επιμερίζονται στο τρίμηνο με την πρώτη επιπλέον ημέρα (αν δεν προκύπτει από τη διαίρεση ακέραιος αριθμός) να υπολογίζεται στον πρώτο μήνα του τριμήνου, ενώ τυχόν δεύτερη επιπλέον ημέρα στο δεύτερο μήνα του τριμήνου και τον περιορισμό των 75 ημερών ασφάλισης συνολικά στο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραδείγματος μας :

482,00 : 11,63 = 41,44 δηλαδή 41,4 (στρογγυλοποίηση δεύτερου δεκαδικού αριθμού στον πρώτο).

Άρα : 41 ημέρες ασφάλισης (μετά από τη στρογγυλοποίηση του πρώτου δεκαδικού αριθμού στην ακέραια μονάδα).

Συνεπώς : 41 ημέρες ασφάλισης : 3 (επιμερισμός στο τρίμηνο) = 13,66

Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ιανουάριος

14

Φεβρουάριος

14

Μάρτιος

13

Σύνολο :

41

Περιοριστικά Διαχείριση Ημερών Ασφάλισης Β’ τριμήνου 2013

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ

1/4/2013 750€ 20%

150,00 €

18/4/2013 120€ 20%

24,00 €

30/4/2013 750€ 20%

150,00 €

20/5/2013 140€ 20%

28,00 €

31/5/2013 750€ 25%

187,50 €

20/6/2013 140€ 25%

ΣΥΝΟΛΟ:

35,00 €

574,50 €

Ημέρες ασφάλισης = Συνολικό ποσό εισφορών που παρακρατήθηκαν κατά την εξαργύρωση εργοσήμων το Β’ τρίμηνο 2013 : 11,63

Οι προκύπτουσες κατά τον ανωτέρω τρόπο υπολογισμού ημέρες ασφάλισης, αφού εφαρμοστεί ο κανόνας στρογγυλοποίησης, επιμερίζονται στο τρίμηνο με την πρώτη επιπλέον ημέρα (αν δεν προκύπτει από τη διαίρεση ακέραιος αριθμός) να υπολογίζεται στον πρώτο μήνα του τριμήνου, ενώ τυχόν δεύτερη επιπλέον ημέρα στο δεύτερο μήνα του τριμήνου και τον περιορισμό των 75 ημερών ασφάλισης συνολικά στο τρίμηνο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα του παραδείγματος μας : 574,50 : 11,63 = 49,39 δηλαδή 49,4 (στρογγυλοποίηση δεύτερου δεκαδικού αριθμού στον πρώτο).

Άρα : 49 Ημέρες Ασφάλισης (μετά από τη στρογγυλοποίηση του πρώτου δεκαδικού αριθμού στην ακέραια μονάδα).

Συνεπώς : 49 Ημέρες Ασφάλισης : 3 (επιμερισμός στο τρίμηνο) = 16,3

Β’ ΤΡΙΜΗΝΟ 2013

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Απρίλιος 17
Μάιος 16
Ιούνιος 16
Σύνολο : 49

Για εργόσημα που εξαργυρώνονται από 1/7/2013 και εφεξής οι ημέρες ασφάλισης ανάγονται στο μήνα εξαργύρωσης του «Εργοσήμου», μέχρι 25 Ημέρες Ασφάλισης το μέγιστο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ

ΑΞΙΑ ΕΡΓΟΣΗΜΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΠΟΥ

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

5/7/2013

850 €

25%

212,50 €

212,50 : 11,63 =18,27 Συνεπώς 18

31/7/2013

500 €

25% ΣΥΝΟΛΟ:

125,00 : 11,63 = 10,74 Συνεπώς 11

Από 23/5/2013 έχει τεθεί σε καθολική εφαρμογή η διάθεση «Εργοσήμων» με ποσοστό παρακράτησης 25% από τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ και τα Ε.Λ.Τ.Α.. Επιπλέον από την ίδια ημερομηνία εκδίδονται «Εργόσημα» για τις ΝΕΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Β) ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΙΑ ΕΞΑΡΓΥΡΩΜΕΝΑ ΜΕΧΡΙ 31/12/2012 «ΕΡΓΟΣΗΜΑ» (Εφαρμογή προϊσχύουσων διατάξεων)

Όσον αφορά τον υπολογισμό των ημερών ασφάλισης, πριν τις τροποποιήσεις που επέφεραν οι κοινοποιούμενες διατάξεις, σας γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός των ημερών ασφάλισης «Εργοσήμων» που εξαργυρώθηκαν μέχρι 31/12/2012 γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με τα υπ. αριθμ. Α21/449/25/22.2.2012 και Α21/449/18/29.12.2011 Γενικά Έγγραφα της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων, με την πρόσθετη πληροφορία ότι οι ημέρες ασφάλισης πρέπει να επιμερίζονται κατά μήνα, με τον περιορισμό των τριάντα (30) ημερών ανά ημερολογιακό μήνα και ενενήντα (90) ημερών ανά ημερολογιακό τρίμηνο, τριακοσίων εξήντα (360) ημερών ανά ημερολογιακό έτος.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για την εφαρμογή των προϊσχύουσων διατάξεων, κάθε έτος χωρίζεται σε τέσσερα (4) τρίμηνα ήτοι:

1° τρίμηνο : Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος
2° τρίμηνο : Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος
3° τρίμηνο : Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος
4° τρίμηνο : Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος

Οι εισφορές από τα εξαργυρωμένα «Εργόσημα» κάθε ημερολογιακού τριμήνου αθροίζονται και το ποσό που προκύπτει, αρχικά διαιρείται με τον συντελεστή 11,88 και στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται επί 2 (bonus).

Οι προκύπτουσες με τον προαναφερόμενο τρόπο υπολογισμού ημέρες ασφάλισης ανάγονται στο τρίμηνο εξαργύρωσης του «Εργοσήμου», χωρίς να μπορούν να υπερβούν τις τριάντα (30) ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα και ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό τρίμηνο.

Επιπλέον, όταν από την διαίρεση των ημερών ασφάλισης (όπως προκύπτουν μετά από την εφαρμογή του κανόνα της στρογγυλοποίησης- βλέπε Μέρος Γ’ του Κεφ.ν.) : 3 (επιμερισμός στο τρίμηνο) δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, η πρώτη επιπλέον ημέρα υπολογίζεται στον πρώτο μήνα του τριμήνου, ενώ τυχόν δεύτερη επιπλέον ημέρα στον δεύτερο μήνα του τριμήνου.

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ : Συνολικό ποσό εξαργυρωμένων «Εργοσήμων» 3ου τριμήνου 2012 : 1000 €
Ημέρες Ασφάλισης : 34 (1000 €Χ20% =200 €: 11,88X2 =33,67. Άρα 34Η.Α.)

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2012 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ιούλιος 12
Αύγουστος 11
Σεπτέμβριος 11
Σύνολο : 34

Τονίζουμε ότι: ο ανωτέρω τρόπος υπολογισμού ισχύει για εξαργυρωμένα μέσα στο έτος 2012 «Εργόσημα», ενώ για «Εργόσημα» που έχουν εξαργυρωθεί από 1/1/2013 και εφεξής ισχύει ο νέος τρόπος υπολογισμού ημερών ασφάλισης βάση των κοινοποιούμένων διατάξεων (Ν. 4144/2013 άρθρο 74).

Είναι προφανές ότι, εφόσον από το ύψος της δηλωθείσας (με την αγορά «Εργοσήμου») αμοιβής προκύπτουν περισσότερες ημέρες ασφάλισης, απ’ όσες ορίζονται κατά τα ανωτέρω, οι επιπλέον ημέρες ασφάλισης δεν μπορούν να αποδοθούν στην ασφαλιστική ιστορία του απασχολούμενου, ούτε δύναται να ικανοποιηθεί αίτημα περί επιστροφής του ποσού ασφαλιστικών εισφορών που δεν ενημερώνει ασφαλιστική ιστορία, καθώς δεν αντιστοιχεί σε αχρεώστητη καταβολή εισφορών, αλλά σε αμοιβή του απασχολούμενου για την παρεχόμενη προς τον εργοδότη του εργασία.

Γ) ΚΑΝΟΝΑΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:

Τρόπος στρογγυλοποίησης των ημερών ασφάλισης ο οποίος ισχύει ανεξάρτητα από την ημερομηνία εξαργύρωσης πριν ή μετά την 1/1/2013 :

Το 2° δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείται ως προς το πρώτο δεκαδικό ψηφίο ως εξής :
> αν είναι 0 – 4, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω,
> αν είναι 5 – 9, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω.
Το 1° δεκαδικό ψηφίο στρογγυλοποιείται ως προς τον ακέραιο αριθμό ως εξής :
> αν είναι 0 – 4, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα κάτω,
> αν είναι 5 – 9, η στρογγυλοποίηση γίνεται προς τα πάνω.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ:

→ Σύμφωνα με το Α23/592/53/5.6.2012 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων, προκειμένου οι Υπηρεσίες Εσόδων των Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου να χορηγήσουν Βεβαίωση Ημερών Ασφάλισης από εξαργυρωμένα «Εργόσημα» (δεδομένο ότι ο χρόνος ασφάλισης με «Εργόσημο» δεν υποστηρίζεται ακόμη μηχανογραφικά,) σε υπηκόους τρίτων χωρών, για την ανανέωση της Άδειας Παραμονής τους, απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφέρεια, Δήμος) που ζητά τον χρόνο ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Όμως στις περιπτώσεις που τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα αδυνατούν να προσκομίσουν την ανωτέρω βεβαίωση μπορεί να ληφθεί υπόψη η προηγούμενη απόφαση για ανανέωση της Άδειας Παραμονής, στην οποία αναγράφεται η περίοδος ισχύος της, δηλαδή η χρονική περίοδος μέσα στην οποία αναζητείται από την αρμόδια Υπηρεσία (Περιφέρεια, Δήμος) ασφάλιση του αιτούντος.

→ Υπενθυμίζουμε ότι με το Α21/449/33/16.4.2013 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων, δόθηκε η δυνατότητα στα πρόσωπα που απασχολήθηκαν κατ’ οίκον ενός εργοδότη και που εκ παραδρομής ο εργοδότης τους για το έτος 2012, αντί να τα ασφαλίσει με «Εργόσημο», κατέβαλλε εισφορές με το προηγούμενο σύστημα (καταβάλλοντας αποδεδειγμένα εισφορές στο Α.Μ.Ε. που είχε λάβει ως εργοδότης-οικία) να παραμείνει ισχυρή η ασφάλισή τους, με την προϋπόθεση ότι θα υποβληθούν Α.Π.Δ. (Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις) για την αντίστοιχη χρονική περίοδο, μέσα στις οριζόμενες προθεσμίες.

→ Σύμφωνα με το Α21/449/50/25.6.2013 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων, δόθηκε η δυνατότητα καταβολής εισφορών των απασχολούμενων κατ’ οίκον του εργοδότη με δελτίο παροχής υπηρεσιών για περίοδο απασχόλησης μέχρι 31/12/2011.

Σε περίπτωση που πιστώνεται λογαριασμός ασφαλισμένου για Τραπεζική συναλλαγή που αφορά «Εργόσημο» (στοιχεία που πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στο παραστατικό της Τράπεζας) τότε ταυτόχρονα έχουμε και εξαργύρωση του «Εργοσήμου».

Ωστόσο το Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.A.M. όταν έχει αμφιβολία, έχει τη δυνατότητα να προβαίνει σε ενέργειες (επικοινωνία με την Τράπεζα, προσκόμιση επιπλέον στοιχείων) για να διαπιστώσει ότι όντως έχει γίνει εξαργύρωση του «Εργοσήμου».

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 74 του Ν. 4144/2013 ορίζεται ότι στο τέλος κάθε έτους ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης εκδίδει (και όχι αποστέλλει, όπως όριζαν οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3863/2010) ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση* σε εργοδότη και εργαζόμενο. Συνεπώς, οι Υπηρεσίες Εσόδων Υποκαταστημάτων Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., τόπου κατοικίας, εκδίδουν, την προαναφερθείσα ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση, εφόσον τους ζητηθεί.

* Η ετήσια συγκεντρωτική (απολογιστική) κατάσταση του Φ.Κ.Α. (βεβαίωση για την εφορία), αποτελεί βεβαίωση για τις καταβληθείσες, μέσα στο προηγούμενο έτος, εισφορές (όχι βεβαίωση αποδοχών). Σύμφωνα με την καταργηθείσα διάταξη της παρ.5 του άρθρου 20 του ν.3863/2010, συνυποβάλλεται με την φορολογική δήλωση, ως δικαιολογητικό για την έκπτωση του φόρου εισοδήματος.

→ Επισημαίνουμε ότι και στην περίπτωση ασφάλισης μέσω «Εργοσήμου», προκειμένου αυτή να χωρήσει, βασική προϋπόθεση είναι η παροχή της εργασίας.

Σύμφωνα με πάγια νομολογία (ΣτΕ : 2745/83, 4328/84, 1917/88 κ.α.) η πραγματοποίηση ημερών στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.A.M. αποτελεί πραγματικό γεγονός η ύπαρξη ή ανυπαρξία του οποίου ερευνάται ελεύθερα από τα ασφαλιστικά όργανα, στην αποκλειστική ευχέρεια των οποίων ανήκει η διενέργεια ελέγχου για την εξακρίβωση του πραγματικού της απασχόλησης.

Το αρμόδιο επί του ελέγχου ασφαλιστικό όργανο ερευνά ελεύθερα τα πραγματικά στοιχεία, δικαιούμενο, προς εξακρίβωση, να ενεργήσει προς απόδειξη αυτών εξέταση μαρτύρων, αυτοψία, να ζητήσει πληροφορίες από κάθε Δημόσια, Δημοτική ή άλλη αρχή και να αποφαίνεται ελεύθερα και κατά συνείδηση, σύμφωνα με το Νόμο και τους Κανονισμούς.

Συνεπώς, παρά τις ιδιομορφίες της εργασιακής σχέσης, πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι (επιτόπιοι, λοιπών στοιχείων κ.λπ.) προκειμένου ο Διευθυντής (Άρθρα 119 & 121 του Κ.Α. Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) του αρμόδιου Υποκαταστήματος τόπου απασχόλησης μετά από συνεκτίμηση των σχετικών στοιχείων του διενεργηθέντα ελέγχου να αποφαίνεται σχετικά με το αν η ασφάλιση μέσω «Εργοσήμου» αφορά πραγματική απασχόληση του προσώπου, ώστε να περιορίζονται φαινόμενα εικονικής ασφάλισης με σκοπό την συμπλήρωση προϋποθέσεων για λήψη παροχών.

→ Όπως είναι γνωστό, τα κατ’ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με α’ ή β’ βαθμού συγγένεια δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.A.M. με τις διατάξεις του κεφ. Ζ’ (άρθρα 52-56) του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.A.M., αλλά ούτε και με τις μεταγενέστερες διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 2639/1998 και του άρθρου 69 παρ. 5 του ν. 2679/1999 (σχετ. το με αριθ. Α22/405/23-7-1999 Γενικό Έγγραφο της Δ/νσης Ασφάλισης-Εσόδων).

Κατ’ αναλογία, μετά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 20 και 21 του Ν. 3863/2010, όπως τροποποιήθηκαν από την παρ. 8 Α’ του άρθρου 76 του Ν. 3996/2011 και αντικαταστάθηκαν από τις κοινοποιούμενες διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4144/2013 (ασφάλιση μέσω «Εργοσήμου»), οι υπηρεσίες που παρέχουν τα κατ’ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με συγγένεια α ή β’ βαθμού, δεν θεωρούνται εξαρτημένη εργασία και συνεπώς δεν υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. μέσω της διαδικασίας έκδοσης – εξαργύρωσης «Εργοσήμου».

Συνεπώς ασφάλιση που έχει χωρήσει μέσω «Εργοσήμου» σε πρόσωπα που συνδέονται με τον εργοδότη τους με συγγένεια α’ ή β’ βαθμού δεν θεωρείται ισχυρή, και πρέπει να ακυρωθεί. Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ακύρωσης της ασφάλισης, καθώς και το πώς θα αντιμετωπισθούν τυχόν αιτήσεις επιστροφής εισφορών, θα δοθούν, όταν η απεικόνιση της ασφάλισης των αμειβομένων με το «Εργόσημο» υποστηριχθεί μηχανογραφικά από το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

→ Όσον αφορά τη διεκπεραίωση υποβληθέντων καταγγελιών σας γνωρίζουμε ότι:

Για την χρονική περίοδο πριν την εφαρμογή των διατάξεων περί ασφάλισης μέσω «Εργοσήμου», δηλαδή την χρονική περίοδο κατά την οποία τα κατ’ οίκον απασχολούμενα πρόσωπα υπάγονταν στις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 2639/1998, οι καταγγελίες απορρίπτονται, καθ όσον σύμφωνα με το άρθρο 54 του Κεφ. Ζ’ του Κανονισμού Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. η ασφαλιστική σχέση των προσώπων αυτών αρχίζει και λήγει κάθε φορά κατά την χρονολογία αναγγελίας (από τον εργοδότη ή τον ασφαλισμένο) ή κατά την χρονολογία που θα λάβουν γνώση τα όργανα του Ιδρύματος και ποτέ αναδρομικά.

Για την χρονική περίοδο εφαρμογής των διατάξεων του «Εργοσήμου» θα δοθούν σχετικές οδηγίες.

→ Παρακαλούμε για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών του Α21/449/25/22.2.2012 Γενικού Εγγράφου της Δ/νσης Ασφάλισης- Εσόδων, όσον αφορά την θεώρηση βιβλιαρίου ασθένειας. Συγκεκριμένα το Τμήμα Εσόδων Υποκ/τος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. τόπου κατοικίας, με βάση τα εξαργυρωμένα «Εργόσημα», διαβιβάζει Υπηρεσιακό Σημείωμα στο Τμήμα Μητρώου και σε καμία περίπτωση δεν χορηγεί βεβαίωση χρόνου ασφάλισης στους ίδιους τους ασφαλισμένους, όπως έχει υποπέσει στην αντίληψή μας ότι γίνεται από ορισμένα Υποκ/τα.

→ Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι έχουμε ενεργήσει αρμοδίως, ώστε να είναι δυνατή σε σύντομο χρονικό διάστημα η μηχανογραφική απεικόνιση της ασφάλισης των αμειβομένων με «Εργόσημο» προσώπων από το Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.. Σήμερα βρισκόμαστε στη φάση δημιουργίας από τον Ανάδοχο σχετικού λογισμικού για τη διαχείριση «Εργοσήμου».

VII. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, προβλέπεται για πρώτη φορά χορήγηση παροχών ασθένειας σε χρήμα για τους αμειβόμενους με «Εργόσημο», ορίζονται οι προϋποθέσεις για την χορήγησή τους, καθώς και για την χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος.
ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ:

Παροχές ασθένειας σε χρήμα, δύναται να χορηγηθούν στους αμειβόμενους με «Εργόσημο» μετά την συμπλήρωση των παρακάτω χρονικών προϋποθέσεων, και πάντως σε καμία περίπτωση πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν.4144/2013, ήτοι από 18-04-2013.

Συγκεκριμένα:

Α) Για χορήγηση Επιδόματος ασθένειας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 35 του ΑΝ. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες απαιτούνται εκατόν είκοσι (120) ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, το αμέσως προηγούμενο της αναγγελίας της ασθένειας ή το προηγούμενο δεκαπεντάμηνο, στο οποίο δεν συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης, που έχουν πραγματοποιηθεί κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο.

Β) Για χορήγηση Εξόδων κηδείας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 32 του Α.Ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η πραγματοποίηση εκατόν είκοσι (120) ημερών ασφάλισης το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ή το προηγούμενο δεκαπεντάμηνο, μη συνυπολογιζομένων των ημερών ασφάλισης που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Γ) Για την χορήγηση των Επιδομάτων μητρότητας εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39 του Α.Ν. 1846/1951, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα, σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται η πραγματοποίηση διακοσίων (200) ημερών ασφάλισης τα δύο (2) προηγούμενα έτη πριν την πιθανή ή την πραγματική ημέρα τοκετού.

Για την συμπλήρωση των ανωτέρω χρονικών προϋποθέσεων απαιτείται οι ημέρες ασφάλισης να έχουν προκύψει μόνο από εξαργυρωμένα, μετά την 1/1/2013, Εργόσημα. Στις ημέρες αυτές μπορούν να συνυπολογισθούν και ημέρες ασφάλισης εκτός Εργοσήμου.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.):

Για παροχές ασθένειας σε είδος, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του Α.Ν. 1846/1951 (Φ.Ε.Κ. 179, τ. Α ), όπως αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 148 παρ. 1 του Ν. 3655/2008 (Φ.Ε.Κ. 58, τ. Α ), δηλαδή απαιτείται η συμπλήρωση εκατό (100) ημερών ασφάλισης, είτε κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, είτε κατά το τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να συνυπολογίζονται οι ημέρες ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο ημερολογιακό τρίμηνο του δεκαπενταμήνου.

Ειδικά για το έτος 2013 σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 75 του Ν.4144/2013, όλοι οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., (συνεπώς και οι αμειβόμενοι με «Εργόσημο») καθώς και τα μέλη οικογένειάς τους, προκειμένου να καλυφθούν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για παροχές ασθένειας σε είδος, απαιτείται η συμπλήρωση των πενήντα (50) ημερών ασφάλισης, εφαρμοζομένων των διατάξεων περί ασφάλισης βάσει δεκαπενταμήνου.

Για την συμπλήρωση των πενήντα (50) ημερών ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη αποκλειστικά ημέρες ασφάλισης που προκύπτουν από εξαργυρωμένα μετά την 01.01.2013 «Εργόσημα» ( υπολογισμός ημερών ασφάλισης χωρίς διπλασιασμό) καθώς και οποιοσδήποτε άλλος χρόνος ασφάλισης εκτός «Εργοσήμου». Στις περιπτώσεις όπου για χορήγηση παροχών ασθένειας σε είδος, λαμβάνονται υπόψη και ημέρες ασφάλισης από εξαργυρωμένα μέχρι 31.12.2012, «Εργόσημα» ( υπολογισμός ημερών ασφάλισης με διπλασιασμό) απαιτούνται εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης.