Επιδοτηση ανεργων μεχρι 600 ευρω μηνιαιως για αμοιβες και εισφορες


Αγοράστε τα αγαπημένα σας προϊόντα από τους χορηγούς μας και υποστηρίξτε μαςΕάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 570 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Εσύ έχεις ενημερωθεί για την Πανελλήνια Ένωση Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας;


Από 1/7/2013 έως 31/10/2014 Ωφελούμενοι είναι:

Άνεργοι οι οποίοι ανήκουν σε α)μειονεκτική και σε β) πολύ μειονεκτική θέση.

Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

α) Ως άτομα μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι:

Κατά τους τελευταίους 6 μήνες πριν την υπόδειξή τους δεν είχαν απασχοληθεί σε κανονικά αμειβόμενη θέση με καθεστώς πλήρους απασχόλησης

 • ή Είναι απόφοιτοι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, οι οποίοι δεν ολοκλήρωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή δεν παρακολούθησαν επαγγελματική κατάρτιση
 • ή Είναι άνω των 50 ετών
 • ή Είναι αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών.

β) Ως άτομα πολύ μειονεκτικής θέσης θεωρούνται όσοι διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 24 μηνών.

Οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν από τις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα δεν υποβάλλουν αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα από την αρμόδια Υπηρεσία όπου είναι εγγεγραμένοι άνεργοι.

Τι χρηματοδοτείται

Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης για τους ωφελούμενους (μισθωτούς και ημερομισθίους) ανέρχεται στο 50% του συνόλου των α)ακαθάριστων πραγματικών μηνιαίων αποδοχών (καθαρές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένου) και β) των αντίστοιχων εργοδοτικών εισφορών (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) με ανώτερο ποσό τα 24 ευρώ ημερησίως ή τα 600 ευρώ μηνιαίως.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται: α) σε 12 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε μειονεκτική θέση β) σε 12 έως 24 μήνες για τους ανέργους που θα προσληφθούν και ανήκουν σε πολύ μειονεκτική θέση. Για προσλήψεις ατόμων έως 31/10/2013, 24 μήνες. Για προσλήψεις ατόμων από 1/11/2013 έως 30/04/2014,18 μήνες. Για προσλήψεις ατόμων από 01/05/2014 έως 31/10/2014, 12 μήνες.

Δεν υπάγονται:

 • Όλες οι επιχειρήσεις που διέπονται, όσον αφορά στην πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/94(ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν.3812(ΦΕΚ 234/Α/28.12.2009)
 • Οι δικαιούχοι επιχειρήσεις που χαρακτηρίζονται ως προβληματικές
 • Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις όπως αυτές προβλέπονται στο άρθρο 1,παρ.3 του κανονισμού ΕΚ απ.800/2008 της επιτροπής της 6ης Αυγούστου 2008
 • Τα νυχτερινά κέντρα,οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης ,οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου
 • Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους
 • Τα υποκαταστήματα εταιριών που έχουν την έδρα τους στο εξωτερικό
 • Εξωχώριες εταιρίες, σύλλογοι, σωματεία
 • Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα
 • Όταν το αντικείμενο εργασιών μιας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος
 • Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων

Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή:

 • Για τα άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα από την επιχείρηση, είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο χώρο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας
 • Για άτομα που απασχολούνταν στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με όμοια δραστηριότητα
 • Για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή (λήξη ωραρίου)
 • Για άτομα που είναι ομόρρυθμοι εταίροι σε Ο.Ε. και Ε.Ε.
 • Για άτομα που είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε. και για άτομα που είναι μέλη σε συνεταιρισμούς
 • Για άτομα που είναι εταίροι στις Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε.
 • Για άτομα που τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν.2643/98
 • Για άτομα που θα προσληφθούν για την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων της επειχείρησης όπως της δημιουργίας θέσεων εργασίας από επενδυτικά σχέδια που εντάσσονται σε άλλο καθεστώς ενίσχυσης, που αφορά σε μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος των προσληφθέντων
 • Για άτομα που θα προσλάβουν οι έμμεσοι εργοδότες, δηλ οι (αρχικοί) εργοδότες προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης)
 • Για άτομα που θα απασχοληθούν με μίσθωση-σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή

Δικαιολογητικά

1.Έντυπη κατάσταση που θα πειρλαμβάνει: ονοματεπώνυμο προσληφθέντων, τον Α.Μ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και το ΑΜΚΑ, την ειδική κατηγορία ανέργου, τη χρονολογία πρόσληψης, την ημερομηνία γέννησης, τα ημερομίσθια κατά μήνα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό των μηνιαίων αποδοχών του εργαζόμενου, το ποσό των εργοδοτικών εισφορών, το συνολικό ποσό των ακαθάριστων μηνιαίων αποδοχών και των εργοδοτικών εισφορών, το ποσό της επιχορήγησης που καταβάλει ο ΟΑΕΔ, υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τους προσληφθέντες μισθωτούς όπου θα δηλώνουν ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση
2.Μισθολογικές καταστάσεις ή Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις
3.Γραμμάτια είσπραξης ή βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης
4.Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής όπου απιτείται.
5.Ακριβές αντίγραφο κατάστασης του προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΙΚΑ-ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ

Για περισσότερες πληροφορίες ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.
Τηλ.: 210 8813760-1, e-mail: anadrash3@gmail.com