Επιδοτούμενο πρόγραμμα ρευστότητας από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από τον covid -19


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σήμερα 2 Οκτωβρίου 2020, υπεγράφη απο τον Περιφερειάρχη Δυτ. Μακεδονίας το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν απο τον COVID-19, πρόγραμμα ανάλογο με αυτό που “τρέχει” στην Κ. Μακεδονία απο 03/09/2020.

Εάν η έδρα σας είναι στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και σας ενδιαφέρει η διερεύνηση πιθανότητας ένταξής σας σε αυτό το πρόγραμμα στείλτε μας το μήνυμα σας από την φόρμα που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου

Το πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά την χρηματοδότηση με 100% επιδότηση (και από 5.000€ έως 40.000€) υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων (με ημερομηνία έναρξης πριν την 1/1/2019) που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας.

1.ΣΚΟΠΟΣ

Στόχος του Προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι η ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

2.ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αφορά στη Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Το κίνητρο ενίσχυσης που θα παρέχεται από το πρόγραμμα «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα αφορά επιχορήγηση κατά 100% με τη μορφή του Κεφαλαίου Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • Των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • Των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • Του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών του συνόλου των ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • Του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές – Βιολογικές δραστηριότητες)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

3. ΕΝΙΣΧΥΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιούχοι υποβολής αίτησης ενίσχυσης στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελούν Πολύ μικρές & μικρές επιχειρήσεις (έως 50 άτομα προσωπικό) οι οποίες έχουν προβεί σε έναρξη των εργασιών τους πριν την 1/1/2019 και είχαν δηλώσει ως έξοδα την χρήση του 2019 άνω των 10.000€.

4. ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων στο πλαίσιο του «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι οι ακόλουθες:

 • Να δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ, Ατομική Επιχείρηση, Ν.Ε.Π.Α., ΚΟΙΝΣΕΠ, Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013).
 • Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
 • Να έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του Παραρτήματος Ι και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση (Δηλ. κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους).
 • Το άθροισμα των εξόδων τους για τη χρήση 2019 να είναι μεγαλύτερο των 10.000€.
 • Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.
 • Να μην εκκρεμεί σε βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

5. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Για να είναι επιλέξιμη μια επιχείρηση στο πλαίσιο του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα πρέπει σωρευτικά:

 • Από τις 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης να δραστηριοποιούνταν αδιάλειπτα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ
 • Να είναι δηλωμένος είτε ως ΚΑΔ κυρίας δραστηριότητας είτε ως ΚΑΔ δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

 • Δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα παραγωγής γεωργικών προϊόντων
 • Δραστηριότητες του τομέα της αλιείας
 • Δραστηριότητες του τομέα της υδατοκαλλιέργειας

6. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποτελούν οι κάτωθι κατηγορίες (αφορά το έτος 2021):

 • Των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • Των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • Του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • Του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • Του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές- Βιολογικές δραστηριότητες)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

7. ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης έτους 2019 ήτοι από 5.000€ κατ’ ελάχιστο έως του ποσού των 40.000€ (μέγιστο) επιχορήγηση.

8. Υποβολή αιτήσεων

Οι επενδυτικές προτάσεις του προγράμματος «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά σε ειδικό Πληροφοριακό Σύστημα από 02/10/2020 έως 26/10/2020 ώρα 15:00.

Αν είσαστε υπό σύσταση αναφέρετε το όνομα
πείτε μας μερικά λόγια για τον φορέα σας