ΕΣΠΑ: Ποιές δράσεις αναμένεται να προκυρηχθούν μέσα στο α’ εξάμηνο του ’17


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Συνολικά 4,6 δισ. ευρώ θα διατεθούν έως το 2020,στο πλαίσιο των δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)  . Από το ποσό αυτό 3,64 δισ. αποτελούν συνεισφορά των ταμείων Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΠΑ και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της Ε.Ε. και το υπόλοιπο ποσό θα καλυφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο.

Το πρώτο εξάμηνο του 2017 αναμένεται ενδεικτικά η προκήρυξη δράσεων σχετικά με την:

• Ενίσχυση της περιβαλλοντικής βιομηχανίας.
• Ενίσχυση της ίδρυσης νέων τουριστικών μονάδων ή επέκταση υφιστάμενων με την ανέγερση νέων μονάδων.
• Εξωστρέφεια – διεθνοποίηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).
• Αναβάθμιση μεσαίων επιχειρήσεων για την επέκτασή τους στις νέες αγορές.
• Ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας υφιστάμενων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
• Αναβάθμιση εταιρειών franchising.
• Στοχευμένη ενίσχυση εκσυγχρονισμού υποδομών και εξοπλισμού θεατρικών και κινηματογραφικών αιθουσών και αιθουσών εικαστικών τεχνών.

Δράση «Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ»:

Η δράση προκηρύχθηκε πρόσφατα, θα χρηματοδοτεί έργα έρευνας, ανάπτυξης και παραγωγής καινοτομίας επιχειρήσεων ή συμπράξεων επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών. Θα υλοποιηθεί με τρεις κύκλους έως το 2020 και θα έχει προϋπολογισμό 280 εκατ. ευρώ. Στον Α΄ κύκλο, για τον οποίο δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, θα διατεθούν 126 εκατ. ευρώ. Η παραπάνω χρηματοδότηση επιδιώκει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα, καθώς και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Υλοποίηση δράσης: Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια των κύκλων, αλλά θα αξιολογούνται στις καθορισμένες καταληκτικές ημερομηνίες κάθε κύκλου, οι οποίες θα ορίζονται από την πρόσκληση της δράσης. Ο Α΄ κύκλος έχει καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προτάσεων τη 17η Μαΐου 2017 και χρονική διάρκεια υλοποίησης τους 36 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των έργων.

Πού αποσκοπεί: Η εν λόγω δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται στο οικοσύστημα της έρευνας και της καινοτομίας, προκειμένου: α) να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με ερευνητικά κέντρα και ελληνικά πανεπιστήμια, ώστε να αποκτηθεί και να αξιοποιηθεί εμπορικά η ερευνητική γνώση και να παραχθεί πρωτογενώς ελληνική αξιοποιήσιμη καινοτομία, β) να αναπτύξουν προϊόντα που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο τεχνολογικής ωριμότητας, ακόμα και στο στάδιο της αρχικής ιδέας (π.χ. startups) και γ) να ενισχύσουν ενέργειες προώθησης και προβολής, όπως π.χ. η συμμετοχή σε εκθέσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να ανακαλύψουν νέες ευκαιρίες διάθεσης και εκμετάλλευσης των προϊόντων τους. Σε αντίθεση με προηγούμενες δράσεις, δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό προτάσεων στις οποίες μπορεί να συμμετέχει ένας ερευνητικός οργανισμός ή επιχείρηση ανά κύκλο.

Τομείς που ενισχύονται: Οι χρηματοδοτούμενες ενέργειες αφορούν στους τομείς των α) υλικών – κατασκευών, β) τουρισμού, γ) αγροτοδιατροφής και βιομηχανίας τροφίμων, δ) περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης, ε) υγείας και φαρμάκων, στ) μεταφορών και logistics, ζ) ενέργειας, η) τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, καθώς και θ) πολιτισμού και δημιουργικών βιομηχανιών.

Σε ποιους απευθύνεται: Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις, ερευνητικούς οργανισμούς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα κ.λπ.) και λοιπούς φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί ή ως επιχειρήσεις. Ειδικότερα, οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις είναι δυνατόν να κατατάσσονται σε όλες τις κατηγορίες με βάση το μέγεθός τους (μικρές, μεσαίες, μεγάλες) και μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες είτε σε συμπράξεις με ερευνητικούς οργανισμούς. Επισημαίνεται ότι η δράση αυτή είναι από τις ελάχιστες του ΕΣΠΑ 2014-2020 στις οποίες μπορούν να υποβληθούν προτάσεις για επιχορήγηση από μεγάλες επιχειρήσεις (πάνω από 250 άτομα προσωπικό και πάνω από 50 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών).

Επιλέξιμες δραστηριότητες: Για την υλοποίηση των σχεδίων τους, οι δυνητικοί δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο για την περίπτωσή τους μείγμα ενεργειών, αξιοποιώντας ένα ευρύ φάσμα ενισχυόμενων δαπανών στις ακόλουθες κατηγορίες: α) κλασικές δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης, β) δράσεις προώθησης της καινοτομίας, γ) υποστηρικτικές ενέργειες όπως συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις, συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών: Χρηματοδοτούνται οι επιλέξιμες δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου, όπως είναι οι δαπάνες προσωπικού, δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού, δαπάνες απόσβεσης κτιρίων, δαπάνες για ανάθεση έρευνας επί συμβάσεων, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβουλευτικές υπηρεσίες, γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου (δημοσιότητα, ταξίδια, αναλώσιμα κ.λπ.). Οι δαπάνες καινοτομίας αφορούν μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς και οι δαπάνες συμμετοχής σε εκθέσεις αφορούν μόνο μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επισημαίνεται ότι ο δικαιούχος πρέπει να υποβάλει αίτηση ενίσχυσης πριν από την έναρξη των εργασιών για το έργο, καθώς η ενίσχυση έχει τον χαρακτήρα κινήτρου. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του έργου καθίσταται μη επιλέξιμο.

Ανώτερος συνολικός προϋπολογισμός πρότασης ανά κατηγορία: Ερευνα και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις: Από 0,2 έως 0,5 εκατ. ευρώ, ανάλογα με τον αριθμό των επιχειρήσεων που συμμετέχουν. Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς: Μέχρι 1 εκατ. ευρώ. Αξιοποίηση Ερευνητικών Αποτελεσμάτων: Μέχρι 2 εκατ. ευρώ.

Υψος Επιχορήγησης: Εξαρτάται από το μέγεθος της επιχείρησης, την κατηγορία παρέμβασης και τον χαρακτηρισμό κάθε ενότητας εργασίας (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτη σκοπιμότητας) και κυμαίνεται από 25% έως 80% επί του προϋπολογισμού των επιλέξιμων δαπανών.

πηγή: Grant Thornton-Aναδημοσίευση από την Έντυπη Κaθημερινή