Ευκαιρίες χρηματοδότησης για επιχειρήσεις με 4 προγράμματα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις ανοικτές δράσεις «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Άλμα», «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» και «Επιχειρούμε Έξω». Το ύψος του επιλέξιμου προϋπολογισμού και της επιδότησης. Οι προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων.

Το ποσό των 300 εκατ. ευρώ έχουν αυτή τη στιγμή στη διάθεσή τους οι ελληνικές επιχειρήσεις, ως μορφή άμεσης ενίσχυσης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού, ή για να ενισχύσουν την εξαγωγική τους δραστηριότητα.

Οι ενισχύσεις αυτές προέρχονται από πόρους τους ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), που χειρίζεται το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Τα «εμβληματικά» προγράμματα του ΕΠΑνΕΚ που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη, είναι οι «δίδυμες» δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», ο «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός» και το «Επιχειρούμε Έξω».

Το πρώτο και το τρίτο πρόγραμμα είναι εστιασμένα στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενώ το δεύτερο αφορά αποκλειστικά μεσαίες επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον κοινοτικό ορισμό. Δηλαδή επιχειρήσεις που απασχολούν από 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.

Οι «δίδυμες» δράσεις

Οι δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα», συνολικής δημόσιας δαπάνης 100 εκατ. ευρώ (από 50 εκατ. ευρώ έκαστη), έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύσουν τις δικαιούχες επιχειρήσεις είτε να κάνουν τα πρώτα τους ψηφιακά βήματα, είτε να αναβαθμιστούν περισσότερο.

Το ποσοστό της επιδότησης καθορίζεται στο 50% του επενδυτικού σχεδίου που θα κατατεθεί και οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αποκτήσουν καινούργιο εξοπλισμό, λογισμικό και Υπηρεσίες Τεχνολογιών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το ύψος της επιχορήγησης μπορεί να ανέλθει έως και τις 200.000 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής στις δράσεις έχουν οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017. Η υποβολή των αιτήσεων «κλείνει» στις 2 Οκτωβρίου 2018. Σημειώνεται ότι η αρχική προθεσμία έληγε στις 17 Σεπτεμβρίου, ωστόσο, δόθηκε ολιγοήμερη παράταση.

Το «Ψηφιακό Βήμα» αφορά σε ψηφιακά ανώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε χαμηλή ή μέση ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Αντίστοιχα το «Ψηφιακό Άλμα» αφορά σε ψηφιακά ώριμες επιχειρήσεις (κατάταξη σε Ανώτερη ή Ανώτατη ψηφιακή βαθμίδα), οι οποίες θα μπορούν να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο προϋπολογισμού από 55.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ.

Επιδοτούμενες Δαπάνες

Στο πλαίσιο των δύο δράσεων, επιδοτούμενες είναι οι εξής δαπάνες:

α) Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

β) Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού.

γ) Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

– Δύο τουλάχιστον γλώσσες

– Μobile responsive

– Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και ηλεκτρονικών πληρωμών

δ) Υπηρεσίες που αφορούν σε:

– φιλοξενία (hosting, collocation)

– σύνδεση στο διαδίκτυο

– ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)

– ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης

– ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,

– μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

ε) Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

Ποιοτικός εκσυγχρονισμός

Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων και κατά προτεραιότητα αυτών που δραστηριοποιούνται στους εννέα στρατηγικούς τομείς του ΕΠΑνΕΚ, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό τους και στην ποιοτική αναβάθμισή τους.

Με προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 150 εκατ. ευρώ και με ποσοστό επιδότησης 50%, το πρόγραμμα επιχορηγεί επενδυτικά σχέδια ύψους από 50.000 έως 400.000 ευρώ, που θα περιλαμβάνουν την απόκτηση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την άσκηση της οικονομικής δραστηριότητάς της, την εισαγωγή συστημάτων πιστοποίησης- διαχείρισης ποιότητας, τον σχεδιασμό, την τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων.

Συμπληρωματικά ενισχύονται δαπάνες προμήθειας μεταφορικών μέσων, υπηρεσιών συμβούλων για την παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου, καθώς και πλήρους μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει αρχίσει από τις 27 Ιουνίου και θα παραμείνει ανοικτή έως την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της πρόσκλησης.

Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας

Όπως προαναφέρθηκε, τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν -κατά προτεραιότητα- στους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ):

– Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

– Ενέργεια

– Εφοδιαστική Αλυσίδα

– Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

– Περιβάλλον

– Τουρισμός

– Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

– Υγεία

– Υλικά – Κατασκευές.

Σημειώνεται ότι αποκλείονται από τη δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και έναν από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

01. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες

02. Δασοκομία και υλοτομία

03. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

Υπογραμμίζεται ότι επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 50.000 ευρώ κρίνονται μη επιλέξιμα και δεν μπορούν να υποβληθούν. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο θα έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 400.000 ευρώ, το υπερβάλλον ποσό θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή 100% για την υλοποίηση του σχεδίου.

Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης – ελέγχου αποτελεί το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου, συμπεριλαμβανομένου και του υπερβάλλοντος κόστους. Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 24 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Συνοπτικά, οι κατηγορίες των επιλέξιμων δαπανών του προγράμματος είναι οι εξής:

1. Μηχανήματα – Εξοπλισμός

2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας,

3. Σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων

4. Μεταφορικά Μέσα

5. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου

6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό) με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας).

Επιχειρούμε Έξω

Με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ το πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω» στοχεύει στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις. Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω», οι μικροί εξαγωγείς, θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντός 30 μηνών, συνολικά, έως και 50.000 για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, έχουν κλείσει τουλάχιστον μία διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας, διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι αφορούν σε προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις, παράγουν/ μεταποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά, αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που παράγουν/μεταποιούν.

Η υποβολή των αιτήσεων μπορεί να γίνει έως και τον Ιούνιο του 2018, εκτός και αν έως τότε εξαντληθεί ο διαθέσιμος προϋπολογισμός.

Όροι και προϋποθέσεις

Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης προϋπολογισμού έως 100.000 ευρώ.

Ο προϋπολογισμός ανά εμπορική έκθεση ανέρχεται στα παρακάτω ποσά:

– μέχρι 20.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 20 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 10.000 ευρώ

– μέχρι 35.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο μέχρι 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 17.500 ευρώ

– μέχρι 50.000 ευρώ ανά έκθεση στις περιπτώσεις συμμετοχής με περίπτερο άνω των 50 τ.μ., με ανώτατο ποσό δημόσιας επιχορήγησης 25.000 ευρώ.

Τι χρηματοδοτείται

Οι επιλέξιμες δαπάνες στο πλαίσιο του προγράμματος είναι οι εξής:

– Κόστος συμμετοχής και κόστος καταχώρισης/εγγραφής στον κατάλογο της Έκθεσης

– Έξοδα μετακίνησης και διαμονής έως 4 εκπροσώπων της επιχείρησης που θα συμμετάσχουν σε κάθε εμπορική έκθεση, όπως αεροπορικά εισιτήρια και επιμέρους μετακινήσεις προς και από τον χώρο της έκθεσης

– Διαμονή στη χώρα όπου πραγματοποιείται η έκθεση.

– Ενοίκιο περιπτέρου, κόστος κατασκευής/διαμόρφωσης και ενοικίαση εξοπλισμού (π.χ. οπτικοακουστικός εξοπλισμός).

– Κόστος αποστολής και επιστροφής των εκθεμάτων, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους ασφάλισης αυτών

– Αμοιβές εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών απαραίτητων για τη διαχείριση/λειτουργία του περιπτέρου (π.χ. διερμηνέας, φύλακας περιπτέρου κ.λπ.)

– Κόστος σχεδιασμού και μετάφρασης φυλλαδίου/-ων

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης έως και 30 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης των επενδυτικών σχεδίων στη δράση.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν επιπλέον ενημέρωση για τα προγράμματα αυτά παρακαλούνται να συμπληρώσουν την φόρμα

ΠΡΟΣΟΧΗ Η φόρμα είναι μόνο για χρηματοδοτικά θέματα. Για δημιουργία ΚοινΣΕπ πατήστε εδώ

[bestwebsoft_contact_form]