Η Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία για επαρκείς κατώτατους μισθούς για τους εργαζόμενους στην ΕΕ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σήμερα σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την οδηγία σχετικά με τους επαρκείς κατώτατους μισθούς που πρότεινε η Επιτροπή τον Οκτώβριο του 2020.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει την πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε σήμερα. Στην αρχή της θητείας της, η πρόεδρος της Επιτροπής φον ντερ Λάιεν υποσχέθηκε ένα νομικό μέσο για να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι στην ΕΕ θα έχουν δίκαιο κατώτατο μισθό και επανέλαβε αυτή τη δέσμευση στην πρώτη  της ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης το 2020 . 

Η Οδηγία θεσπίζει ένα πλαίσιο για την επάρκεια των υποχρεωτικών κατώτατων μισθών, προωθώντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθών και ενισχύοντας την αποτελεσματική πρόσβαση των εργαζομένων στην προστασία του κατώτατου μισθού στην ΕΕ.

Οι επαρκείς κατώτατοι μισθοί είναι σημαντικοί για την ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης και τη στήριξη μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάκαμψη. Οι καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης ωφελούν επίσης τις επιχειρήσεις καθώς και την κοινωνία και την οικονομία γενικότερα, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα.

Η προστασία του κατώτατου μισθού υπάρχει σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, είτε μέσω του νομοθετικού κατώτατου μισθού και συλλογικών συμβάσεων, είτε αποκλειστικά μέσω συλλογικών συμβάσεων.

Η διασφάλιση ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν επαρκείς μισθούς είναι απαραίτητη για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας τους και για την οικοδόμηση δίκαιων και ανθεκτικών οικονομιών και κοινωνιών. Ωστόσο, ορισμένοι εργαζόμενοι επηρεάζονται από χαμηλή επάρκεια ή/και κενά στην κάλυψη της προστασίας του κατώτατου μισθού.

Η νέα οδηγία στοχεύει να το αντιμετωπίσει με τη θέσπιση ενός πλαισίου της ΕΕ για τη βελτίωση της επαρκούς προστασίας του κατώτατου μισθού. Αυτό θα γίνει με πλήρη σεβασμό των εθνικών παραδόσεων και αρμοδιοτήτων καθώς και της αυτονομίας των κοινωνικών εταίρων. Δεν απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίσουν υποχρεωτικούς κατώτατους μισθούς, ούτε καθορίζει κοινό επίπεδο κατώτατου μισθού σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα κύρια στοιχεία της Οδηγίας είναι:

 • Πλαίσιο για τον καθορισμό και την επικαιροποίηση των υποχρεωτικών κατώτατων μισθών: Τα κράτη μέλη με υποχρεωτικούς κατώτατους μισθούς θα πρέπει να θεσπίσουν ένα υγιές πλαίσιο διακυβέρνησης για τον καθορισμό και την ενημέρωση των κατώτατων μισθών. Αυτό περιλαμβάνει:
  • σαφή κριτήρια για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού (συμπεριλαμβανομένων: της αγοραστικής δύναμης λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ζωής, το επίπεδο, την κατανομή και το ρυθμό αύξησης των μισθών και την εθνική παραγωγικότητα).
  • τη χρήση ενδεικτικών τιμών αναφοράς για την καθοδήγηση της αξιολόγησης της επάρκειας των κατώτατων μισθών, με την οδηγία να παρέχει ενδείξεις για πιθανές τιμές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν·
  • τακτικές και έγκαιρες ενημερώσεις των κατώτατων μισθών·
  • δημιουργία συμβουλευτικών οργάνων, στα οποία θα μπορούν να συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι·
  • τη διασφάλιση ότι οι διακυμάνσεις και οι μειώσεις των υποχρεωτικών κατώτατων μισθών σέβονται τις αρχές της μη διάκρισης και της αναλογικότητας, συμπεριλαμβανομένης της επιδίωξης θεμιτού σκοπού· και
  • ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον εκ του νόμου καθορισμό και επικαιροποίηση του κατώτατου μισθού.
 • Προώθηση και διευκόλυνση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους μισθούς: σε όλα τα κράτη μέλη, η οδηγία υποστηρίζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι χώρες με υψηλή κάλυψη συλλογικών διαπραγματεύσεων τείνουν να έχουν χαμηλότερο μερίδιο χαμηλόμισθων εργαζομένων, χαμηλότερη μισθολογική ανισότητα και υψηλότερους μισθούς. Επιπλέον, η οδηγία ζητά από τα κράτη μέλη όπου η κάλυψη των συλλογικών διαπραγματεύσεων είναι μικρότερη από 80% να καταρτίσουν ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
 • Βελτιωμένη παρακολούθηση και επιβολή της προστασίας του κατώτατου μισθού: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την κάλυψη και την επάρκεια του κατώτατου μισθού και να διασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι έχουν πρόσβαση στην επίλυση διαφορών και έχουν δικαίωμα επανόρθωσης. Η συμμόρφωση και η αποτελεσματική επιβολή είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου οι εργαζόμενοι να επωφεληθούν πραγματικά από την πρόσβαση στην προστασία του κατώτατου μισθού και να προωθήσουν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που βασίζεται στην καινοτομία, την παραγωγικότητα και τον σεβασμό των κοινωνικών προτύπων.

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπόκειται πλέον σε επίσημη έγκριση από τους συννομοθέτες. Μόλις δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα, η οδηγία θα τεθεί σε ισχύ 20 ημέρες μετά τη δημοσίευσή της και τα κράτη μέλη θα πρέπει στη συνέχεια να μεταφέρουν τα νέα στοιχεία της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο εντός δύο ετών.

Το δικαίωμα σε επαρκείς κατώτατους μισθούς ενσωματώνεται στην Αρχή 6 του  Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων , που διακηρύχθηκε από κοινού από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο εξ ονόματος όλων των κρατών μελών και την Επιτροπή στο Γκέτεμποργκ τον Νοέμβριο του 2017. Η οδηγία για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς είναι μία από τις βασικές ενέργειες του  Σχεδίου Δράσης του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων για  την περαιτέρω εφαρμογή των αρχών του Πυλώνα.

Η Επιτροπή πρότεινε  οδηγία για τους επαρκείς κατώτατους μισθούς  στις 28 Οκτωβρίου 2020, μετά από διαβούλευση σε δύο στάδια με τους κοινωνικούς εταίρους που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 154 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Η οδηγία της ΕΕ βασίζεται στο άρθρο 153 παράγραφος 1 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ για τις συνθήκες εργασίας.