Η λύση στο πρόβλημα ρευστότητας των επιχειρήσεων – Άρθρο του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Ι. Τσακίρη


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στο νέο οικονομικό περιβάλλον που «ενσαρκώνεται» πλέον στη χώρα μας αναμένεται να διαδραματίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο καθώς είναι αυτές που έχουν τη δυνατότητα να εκτοξεύσουν τον δείκτη ανάπτυξης αλλά και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Οι ΜΜΕ αποτελούν το 99% του συνολικού αριθμού επιχειρήσεων της χωράς μας και σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες φαίνεται πως συμβάλουν κατά 85% στην ιδιωτική απασχόληση και στο 70% της ετήσιας προστιθεμένης αξίας, ενώ έχουν την μεγαλύτερη συνεισφορά στο ΑΕΠ σε σύγκριση με τις 27 χώρες της Ε.Ε.

Τέλος, καλύπτουν δυο στις τρεις θέσεις εργασίας, που υπάρχουν στην χώρα μας.

Μία από τις βασικές προκλήσεις όμως που αντιμετωπίζουν σήμερα οι περισσότερες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι η μειωμένη ρευστότητα και το πολύ μικρό μέγεθός τους, που δεν τις καθιστά ανταγωνιστικές. Ακόμα και αν μία επιχείρηση είναι κερδοφόρα, ένα σοβαρό πρόβλημα ρευστότητας μπορεί να την οδηγήσει άμεσα σε παύση των εργασιών της.

Ένα πρόβλημα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που καλούνται σήμερα οι ελληνικές ΜΜΕ να αντιμετωπίσουν είναι η περιορισμένη πρόσβαση στην Τραπεζική χρηματοδότηση. Αυτές οι επιχειρήσεις που έχουν τις μεγαλύτερες ανάγκες χρηματοδότησης, έχουν σήμερα και την μικρότερη προσβασιμότητα στο τραπεζικό σύστημα.

Πέραν των προβλημάτων σε επίπεδο προσφοράς χρηματοδότησης, υπάρχουν και αδυναμίες από πλευράς της ζήτησης κεφαλαίων, δηλαδή από την πλευρά των ΜΜΕ. Είναι γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος των σημερινών προβλημάτων των ΜΜΕ πηγάζουν ή συνδέονται με την οικονομική κρίση που συντελείται στη χώρα τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, η οικονομική κρίση επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τις ΜΜΕ, όχι μόνο γιατί η μείωση του εισοδήματος και της κατανάλωσης είχε ως άμεσο αποτέλεσμα τον περιορισμό του κύκλου εργασιών τους, αλλά και γιατί τα εγγενή χαρακτηριστικά τους δεν τους επέτρεψαν να αντιδράσουν αποτελεσματικά στις συνέπειες της οικονομικής αυτής κρίσης.

Ειδικότερα, ο προσανατολισμός των ΜΜΕ σε συγκεκριμένους κλάδους, με περιορισμένη προστιθέμενη αξία, η γεωγραφική συγκέντρωση σε ορισμένες περιοχές, ο μικρός αριθμός εργαζομένων ανά επιχείρηση, η υπερίσχυση της ατομικής επιχείρησης και η χαμηλή παραγωγικότητα ανά επιχειρηματική μονάδα ήταν στοιχεία που, σε συνδυασμό με την οικονομική ύφεση, επέδρασαν ανασταλτικά στη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων χρηματοδότησης.

Οι ΜΜΕ φαίνεται ναι έχουν δυσκολία προσαρμογής άμεσα στις νέες συνθήκες. Στηρίζουν τις ανάγκες χρηματοδότησής τους σε προβλέψεις που τελικά αποδεικνύονται μη ρεαλιστικές, με αποτέλεσμα, ακόμα και αν λάβουν την όποια απαιτούμενη χρηματοδότηση, αυτή να μην επαρκεί για την πληρωμή των απαιτούμενων υποχρεώσεων. Ουσιαστικά, ο περιορισμός ρευστότητας των ΜΜΕ είναι αποτέλεσμα τόσο του περιορισμού των διαθέσιμων κεφαλαίων σε επίπεδο προσφοράς όσο και των αδυναμιών σε επίπεδο ζήτησης.

Για το λόγο αυτό, η λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων χρηματοδότησης, ρευστότητας και λειτουργίας των ΜΜΕ απαιτούν ένα συνδυασμό δράσεων προκειμένου τα προβλήματα αυτά να καταστούν, αρχικά, διαχειρίσιμα και εντέλει να ξεπεραστούν.

Όσον αφορά το κομμάτι της ρευστότητας, κεντρικό ρόλο, εκτός βέβαια από τις εμπορικές τράπεζες, έχουν και τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία με τα οποία έχουμε εφοδιάσει την αγορά τα τελευταία χρόνια. Τα εργαλεία αυτά αντεπεξέρχονται πληρέστερα στις ανάγκες των ΜΜΕ, συγχρόνως όμως στοχεύουν και στην πλευρά της ζήτησης, μέσα από την υποστήριξη των ΜΜΕ σε επίπεδο επιχειρηματικής αναβάθμισης. Σε κάθε περίπτωση, τα χρηματοδοτικά όσο και τα λειτουργικά προβλήματα των ΜΜΕ, μπορούν να λυθούν με τη δημιουργία ενός «υβριδικού» μηχανισμού συνολικής επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης και ανάπτυξης.