Η Συμβολή της Κοινωνικής Οικονομίας στην Ανάπτυξη του Κράτους


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Σήμερα θα συζητήσουμε ένα ουσιαστικό θέμα που επηρεάζει την οικονομική ανάπτυξη κάθε κράτους – την κοινωνική οικονομία. Η κοινωνική οικονομία είναι ένα πλαίσιο οικονομικής δραστηριότητας που καθοδηγείται από τον στόχο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής βελτίωσης και όχι απλώς από τη μεγιστοποίηση του κέρδους.

Περιλαμβάνει μια σειρά διαφορετικών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων συνεταιρισμών, μη κερδοσκοπικών και κοινωνικών επιχειρήσεων, που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις στις κοινότητές τους.

Η κοινωνική οικονομία έχει τη δυνατότητα να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους, ειδικά εκείνου που χρειάζεται να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Από αυτή την άποψη, θα επισημάνω ορισμένα από τα οφέλη της κοινωνικής οικονομίας και πώς μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός κράτους.

Πρώτον, η κοινωνική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη. Παρέχει μια πλατφόρμα για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες των μειονεκτούντων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, των γυναικών, των νέων και των ατόμων με αναπηρία. Με τη δημιουργία θέσεων εργασίας, τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη της ικανότητας αυτών των ομάδων, η κοινωνική οικονομία μπορεί να συμβάλει στην προώθηση της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς και στη μείωση της ανισότητας σε ένα κράτος.

Δεύτερον, η κοινωνική οικονομία μπορεί να προωθήσει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Καθώς οι οργανισμοί στην κοινωνική οικονομία λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τις παραδοσιακές επιχειρήσεις, τείνουν να είναι πιο ευέλικτοι και καινοτόμοι στην αντιμετώπιση κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών προκλήσεων. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί είναι πιο πιθανό να πειραματιστούν με νέα επιχειρηματικά μοντέλα, προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινότητας, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε θετικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά αποτελέσματα. Υποστηρίζοντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στην κοινωνική οικονομία, ένα κράτος μπορεί να διαφοροποιήσει την οικονομική του βάση και να δημιουργήσει νέες ροές εσόδων.

Τρίτον, η κοινωνική οικονομία μπορεί να ενισχύσει την ανθεκτικότητα της οικονομίας ενός κράτους. Με τη δημιουργία μιας αποκεντρωμένης και διαφοροποιημένης οικονομίας, η κοινωνική οικονομία μπορεί να μειώσει τον αντίκτυπο των οικονομικών κραδασμών και να παράσχει προστατευτικό κάλυμμα έναντι των διακυμάνσεων των παγκόσμιων αγορών. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί τείνουν να λειτουργούν τοπικά, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο πιθανό να ενσωματωθούν στην κοινότητα και να ανταποκριθούν καλύτερα στις τοπικές ανάγκες. Με την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, ένα κράτος μπορεί να οικοδομήσει μια πιο ανθεκτική οικονομία που είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να αντέχει σε οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Τέταρτον, η κοινωνική οικονομία μπορεί να προωθήσει την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Καθώς οι οργανισμοί στην κοινωνική οικονομία οδηγούνται από μια κοινωνική και περιβαλλοντική αποστολή, είναι πιο πιθανό να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές και να συμβάλουν στη δημιουργία μιας πιο βιώσιμης οικονομίας. Με την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας, ένα κράτος μπορεί να μειώσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του, να προωθήσει την αειφόρο ανάπτυξη και να συμβάλει στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Συμπερασματικά, η κοινωνική οικονομία προσφέρει μια σειρά από οφέλη που μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη ενός κράτους. Μπορεί να δημιουργήσει βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη, να προωθήσει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, να ενισχύσει την οικονομική ανθεκτικότητα και να προωθήσει την κοινωνική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Υποστηρίζοντας την κοινωνική οικονομία, ένα κράτος μπορεί να οικοδομήσει μια πιο δίκαιη και βιώσιμη οικονομία που να καλύπτει τις ανάγκες όλων των πολιτών του. Προτρέπω τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους ηγέτες επιχειρήσεων και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να συνεργαστούν για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και την οικοδόμηση ενός φωτεινότερου μέλλοντος για όλους.