Η τελική έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην Ελλάδα


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η έκθεση αυτή συντάχθηκε από τους φορείς European Village και Social Enterprise UK για λογαριασμό του British Council στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας προς το Ελληνικό Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα από την Υπηρεσία Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS). H μεθοδολογία που υιοθετήθηκε σχεδιάσθηκε από κοινού και από τους δύο φορείς και είναι αποτέλεσμα συμφωνίας με τα κύρια εμπλεκόμενα μέρη.

Το British Council θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια, παρέχοντας με αυτόν τον τρόπο πλούσιο και πολύτιμο υλικό και ανεκτίμητες πρωτοποριακές ιδέες. Θερμές ευχαριστίες αρμόζουν επίσης σε εκείνους από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχουν προσφέρει πολύτιμες συμβουλές και συστάσεις για την κατάρτιση της παρούσας έκθεσης.

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα ευρήματα μιας μελέτης που διεξήχθη με στόχο να παράσχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί σήμερα στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα (ΚΑΛΟ), και να ερευνήσει τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος για την υποστήριξη των φορέων της ΚΑΛΟ.

Αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου προγράμματος τεχνικής βοήθειας με επίκεντρο την ΚΑΛΟ το οποίο υλοποιείται από το British Council για λογαριασμό του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Ελλάδα με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω της Υπηρεσίας Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Η παρούσα μελέτη, ένας συνδυασμός ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, είναι η μεγαλύτερη που έχει διεξαχθεί μέχρι ήμερα στην Ελλάδα στον τομέα της ΚΑΛΟ, ως προς τον αριθμό των φορέων που συμμετείχαν σε αυτήν. Βασίζεται σε προγενέστερες μελέτες χαρτογράφησης και έρευνας που έγιναν με σκοπό να αποτυπώσουν τη γενικότερη εικόνα του τομέα της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα. Η έκθεση αυτή έχει στόχο να λειτουργήσει ως ένα χρήσιμο εργαλείο για το ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. προκειμένου να κατανοήσει σε βάθος τα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες του οικοσυστήματος της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα κατά τον σχεδιασμό πρωτοβουλιών και πολιτικών στήριξης του εν λόγω τομέα. Μπορεί επίσης να φανεί χρήσιμο εργαλείο και για άλλους παράγοντες που θέλουν να υποστηρίξουν τους φορείς της ΚΑΛΟ, και βέβαια, για τους ίδιους τους φορείς της ΚΑΛΟ. 10

Η ΚΑΛΟ στην Ελλάδα

Η ευρύτερη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία στην Ελλάδα είναι ένα φαινόμενο τόσο παλαιό όσο και νέο. Οι ρίζες του μπορούν να εντοπιστούν σε ένα σύνολο παραγόντων, ο πιο σημαντικός εκ των οποίων είναι τα συνεταιριστικά κινήματα που αναπτύχθηκαν με τα χρόνια, αν και μεγάλο μέρος των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα αυτό δρομολογήθηκε από την πρόσφατη νομοθεσία και τα πρόσφατα πολιτικά κινήματα. Αυτό σημαίνει ότι ο τομέας της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα βρίσκεται σε ένα σχετικά πρώιμο στάδιο. Υφίσταται δυναμικές αλλαγές, αλλά ταυτόχρονα έχει άμεση ανάγκη για υποστήριξη, ιδίως με τη μορφή της ανάπτυξης δεξιοτήτων, δικτύωσης, χρηματοδοτικών και άλλων πολιτικών που θα δημιουργήσουν ένα ευνοϊκό περιβάλλον.

Όπως αποκαλύπτει αυτή η έκθεση, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση του αντικτύπου της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα. Οι φορείς της ΚΑΛΟ βοηθούν στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις σημαντικότερες προκλήσεις της χώρας, ιδιαίτερα της φτώχιας και της ανεργίας, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν να προωθήσουν και να παρουσιάσουν εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα που ενσωματώνουν το κοινωνικό όφελος στην οικονομική δραστηριότητα.

Η ΚΑΛΟ στην Ελλάδα είναι επί του παρόντος ελάχιστα ανεπτυγμένη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με την πλειοψηφία των φορέων της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα να είναι μικροί σε μέγεθος και προσφάτως συσταθέντες, ενώ ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες οικονομικές συνθήκες σχετικά με την έναρξη των νέων φορέων, την οικονομική βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της αγοράς.

Παράλληλα, το υφιστάμενο αντίξοο οικονομικό και κοινωνικό τοπίο στην Ελλάδα θεωρείται από τους φορείς της ΚΑΛΟ ως ένας λόγος για τον οποίο υπάρχει ανάγκη για μια πιο ισχυρή ΚΑΛΟ, προκειμένου να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες, να αντιμετωπίσει την ανεργία και να θεσπίσει νέα οικονομικά και επιχειρηματικά μοντέλα σε περιοχές όπου τα συμβατικά μοντέλα έχουν αποτύχει.

Βασικά ευρήματα

Η μελέτη αυτή απευθύνθηκε σε 1.265 φορείς της ΚΑΛΟ τόσο μέσα από ποσοτικές όσο και από ποιοτικές ερευνητικές μεθόδους. Στους εν λόγω φορείς απεστάλη πρόσκληση συμμετοχής στην έρευνα που διεξήχθη μέσω του διαδικτύου και εξ αυτών ανταποκρίθηκαν οι 251.

Επίσης συγκροτήθηκαν περισσότερο στοχευμένες ομάδες εστίασης και διεξήχθησαν συνεντεύξεις με καίρια εμπλεκόμενα μέρη εντός του τομέα της ΚΑΛΟ. – {κατεβάστε την έκθεση από εδώ}


Discover more from ΔΙΚΤΥΟ ΚοινΣΕπ

Subscribe to get the latest posts sent to your email.