ΟΚΑΝΑ Πρόσκληση σε ΚοινΣΕπ και ΚοιΣΠΕ για παροχή υπηρεσιών καθαριότητας σε εγκαταστάσεις πανελλαδικά


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Διαγωνισμός για την ανάδειξη των οικονομικών φορέων που θα συμμετέχουν στην συμφωνία – πλαίσιο θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 «Συμβάσεις ανατιθέμενες κατ’ αποκλειστικότητα» και του άρθρου 39 «Συμφωνίες-πλαίσιο» του ν. 4412/2016 (Α’147).

Χρηματοδότηση της συμφωνίας – πλαίσιο Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας συμφωνίας – πλαίσιο, καθώς και των εκτελεστικών συμβάσεων που θα συνομολογηθούν στο πλαίσιο αυτής, είναι ο τακτικός προϋπολογισμός οικονομικών ετών 2022, 2023, 2024 και 2025 του ΟΚΑΝΑ. Ειδικότερα, οι δαπάνες θα βαρύνουν τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Αριθμού Λογαριασμού 62.98.10 «Έξοδα καθαριότητας» του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων των οικείων οικονομικών ετών.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της συμφωνίας – πλαίσιο 1.3.1 Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο

Αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο είναι η παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας και του συνόλου των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ ανά την επικράτεια, για είκοσι τέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα άσκησης δικαιώματος προαίρεσης για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στο κωδικό (ΟΡν) 90911200-8 «Υπηρεσίες καθαρισμού κτιρίων» του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαρισμού θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, που περιγράφονται κατωτέρω και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Πρόσκλησης.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας – πλαίσιο ανέρχεται, συμπεριλαμβανομένης της αξίας του δικαιώματος άσκησης προαίρεσης για ένα επιπλέον έτος, σε ποσό ύψους τριών εκατομμυρίων, εννιακοσίων πενήντα οκτώ χιλιάδων ευρώ, εκατόν είκοσι έξι ευρώ και 79 λεπτών (3.958.126,79) και αναλύεται ως εξής:

α) συνολικό ποσό προ του νομίμου Φ.Π.Α. 24% για τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες της συμφωνίας – πλαίσιο: δύο εκατομμύρια, σαράντα χιλιάδες, οχτακόσια δέκα τέσσερα ευρώ και εξήντα τρία λεπτά (2.040.814,63), Φ.Π.Α. 24%: τετρακόσιες ογδόντα εννέα χιλιάδες, επτακόσια ενενήντα πέντε ευρώ και πενήντα ένα λεπτά (489.795,51), ήτοι: (2.040.814,63 καθαρή αξία + 489.795,51 Φ.Π.Α. 24% = 2.530.610,14 ευρώ).

β) συνολικό ποσό προ του νομίμου Φ.Π.Α. 24% για την τυχόν άσκηση δικαιώματος προαίρεσης για τους δώδεκα (12) μήνες ισχύος της συμφωνίας – πλαίσιο: ένα εκατομμύριο, εκατόν πενήντα μία χιλιάδες, διακόσια είκοσι τρία ευρώ (1.151.223,00), Φ.Π.Α. 24%: διακόσιες εβδομήντα έξι χιλιάδες, διακόσια ενενήντα τρία ευρώ και πενήντα τέσσερα λεπτά (276.293,54), ήτοι: (1.151.223,00 καθαρή αξία +276.293,54 Φ.Π.Α. 24% = 1.427.516,54 ευρώ).

Υποδιαίρεση της συμφωνίας – πλαίσιο σε τμήματα Το αντικείμενο (παροχή υπηρεσιών καθαρισμού) της συμφωνίας – πλαίσιο υποδιαιρείται σε εννέα (9) επιμέρους τμήματα, ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1°: κτιριακές εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας και των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στο Νομό Αττικής, με εκτιμώμενη αξία 1.620.100,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 2°: κτιριακές εγκαταστάσεις των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στην Στερεά Ελλάδα, με εκτιμώμενη αξία 77.054,91 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 3°: κτιριακές εγκαταστάσεις των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στην Θεσσαλία, με εκτιμώμενη αξία 134.846,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 4°: κτιριακές εγκαταστάσεις των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στην Ήπειρο, με εκτιμώμενη αξία 93.838,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 5°: κτιριακές εγκαταστάσεις των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στην Μακεδονία, με εκτιμώμενη αξία 765.245,92 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 6°: κτιριακές εγκαταστάσεις των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στην Δυτική Ελλάδα, με συνολική εκτιμώμενη αξία 268.837,21 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 7°: κτιριακές εγκαταστάσεις των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στην Πελοπόννησο, με συνολική εκτιμώμενη αξία 93.838,00 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 8°: κτιριακές εγκαταστάσεις των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στο Νότιο Αιγαίο, με εκτιμώμενη αξία 38.527,45 € πλέον ΦΠΑ 24%.
ΤΜΗΜΑ 9°: κτιριακές εγκαταστάσεις των αποκεντρωμένων οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ στην νήσο Κρήτη, με συνολική εκτιμώμενη αξία 99.749,17 € πλέον ΦΠΑ 24%.

Τα πλήρη στοιχεία των κτιριακών εγκαταστάσεων των οργανικών Μονάδων του ΟΚΑΝΑ περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα I – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Συμφωνίας – Πλαίσιο. {Περίληψη} – { Πρόσκληση}

Δικαίωμα συμμετοχής – αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων του άρθρου 20 του ν. 4412/2016 Ο ΟΚΑΝΑ επιδιώκει, στο πλαίσιο του ιδρυτικού σκοπού του για την προώθηση της κοινωνικής (επαν)ένταξης ευπαθών ομάδων πληθυσμού, να αξιοποιήσει την δυνατότητα που παρέχεται με τις