Πλήρες επιχειρηματικό πλάνο και προτάσεις για την συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την τοπική ανάπτυξη με παραδείγματα προς εφαρμογή


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 620 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου και πρότασης για συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων για την τοπική ανάπτυξη απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και εξέταση. 

Παρακάτω, θα σας δώσω μια λεπτομερή περιγραφή και παραδείγματα που θα σας βοηθήσουν να συντάξετε μια τέτοια πρόταση.

Title: Πρόταση Συνεργασίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για Τοπική Ανάπτυξη

Περίληψη των κυριότερων σημείων:

 • Δώστε μια σύντομη επισκόπηση της πρότασης.
 • Τονίστε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών συνεταιρισμών για τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.

1. Εισαγωγή:

 • Εισαγωγή της έννοιας των κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων και του ρόλου τους στην τοπική ανάπτυξη.
 • Αναφέρετε τον σκοπό και τους στόχους της πρότασης.

2. Ιστορικό:

 • Παρουσίαση της τρέχουσας κοινωνικοοικονομικής κατάστασης στην περιοχή.
 • Προσδιορίστε τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες για τοπική ανάπτυξη.
 • Παράδειγμα: «Η πόλη [Town Name] αντιμετωπίζει υψηλά ποσοστά ανεργίας, φθίνουσα βιομηχανική βάση και περιορισμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης».

3. Σκεπτικό για συνεργασία:

 • Εξηγήστε γιατί είναι απαραίτητη η συνεργασία μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνικών συνεταιρισμών.
 • Παράδειγμα: «Οι συνεταιρισμοί μπορούν να βοηθήσουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας, στη βελτίωση των κοινωνικών υπηρεσιών και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης, ευθυγραμμιζόμενοι με τους αναπτυξιακούς στόχους της κυβέρνησης».

4. Στόχοι:

 • Περιγράψτε τους συγκεκριμένους στόχους και τα αποτελέσματα της συνεργασίας.
 • Παράδειγμα: «Να δημιουργηθούν 500 νέες θέσεις εργασίας την επόμενη τριετία μέσω της ίδρυσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων».

5. Προτεινόμενες ενέργειες:

 • Περιγράψτε τις στρατηγικές και τις δραστηριότητες για την επίτευξη των στόχων.
 • Δώστε παραδείγματα πρωτοβουλιών, όπως:
  • Ίδρυση Ταμείου Τοπικής Ανάπτυξης για την οικονομική ενίσχυση των κοινωνικών συνεταιρισμών.
  • Παροχή προγραμμάτων κατάρτισης και ανάπτυξης ικανοτήτων για μέλη του συνεταιρισμού.
  • Δημιουργία θερμοκοιτίδας συνεργασίας για να βοηθήσει στην ανάπτυξη της επιχείρησης.

6. Ρόλοι και αρμοδιότητες:

 • Καθορισμός του ρόλου τόσο της τοπικής αυτοδιοίκησης όσο και των κοινωνικών συνεταιρισμών στην εφαρμογή του σχεδίου.
 • Παράδειγμα: «Η τοπική κυβέρνηση θα παρέχει χρηματοδότηση και ρυθμιστική υποστήριξη, ενώ οι συνεταιρισμοί θα διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές δραστηριότητες και τη δημιουργία θέσεων εργασίας».

7. Πόροι και προϋπολογισμός:

 • Προσδιορίστε τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που απαιτούνται για τη συνεργασία.
 • Συμπεριλάβετε μια ανάλυση προϋπολογισμού.
 • Παράδειγμα: “Το έργο θα απαιτήσει μια αρχική επένδυση 1,5 εκατομμυρίων $ σε τρία χρόνια, με το 70% να προέρχεται από την τοπική κυβέρνηση και το 30% από συνεταιριστικές συνεισφορές.”

8. Χρονοδιάγραμμα:

 • Παρουσιάστε ένα χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων και την επίτευξη των ορόσημων.
 • Παράδειγμα: «Έτος 1: Ίδρυση ταμείου και ανάπτυξη συνεταιριστικών ικανοτήτων. Έτος 2: Έναρξη των πρώτων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Έτος 3: Επέκταση και δημιουργία θέσεων εργασίας».

9. Παρακολούθηση και αξιολόγηση:

 • Περιγράψτε τους μηχανισμούς παρακολούθησης και αξιολόγησης της προόδου του έργου.
 • Εξηγήστε πώς θα μετρηθεί η επιτυχία.
 • Παράδειγμα: «Θα υποβάλλονται τακτικές τριμηνιαίες εκθέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, οικονομικών καταστάσεων και εκτιμήσεων επιπτώσεων».

10. Βιωσιμότητα και μακροπρόθεσμος αντίκτυπος:

 • Συζητήστε πώς η συνεργασία θα εξασφαλίσει βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
 • Παράδειγμα: «Η δημιουργία αυτοσυντηρούμενων κοινωνικών συνεταιρισμών θα συνεχίσει να αποφέρει οικονομικά και κοινωνικά οφέλη πέρα ​​από τη διάρκεια του έργου».

11. Εκτίμηση κινδύνου:

 • Προσδιορίστε πιθανούς κινδύνους και στρατηγικές μετριασμού.
 • Παράδειγμα: «Οι οικονομικές πτώσεις μπορεί να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα των συνεταιρισμών. Ως εκ τούτου, θα συσταθεί ένα ταμείο έκτακτης ανάγκης».

12. Συμπέρασμα:

 • Συνοψίστε την πρόταση και επαναλάβετε τα οφέλη της συνεργασίας.
 • Ενθαρρύνετε την υποστήριξη και τη συνεργασία από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

13. Παραρτήματα:

 • Συμπεριλάβετε τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα, όπως οικονομικές προβλέψεις, επιχειρηματικά σχέδια συνεργασίας ή δεσμευτικές επιστολές.

14. Στοιχεία επικοινωνίας:

 • Δώστε στοιχεία επικοινωνίας για βασικά άτομα που εμπλέκονται στην πρόταση.

Θυμηθείτε να προσαρμόσετε αυτήν την πρόταση στο συγκεκριμένο τοπικό πλαίσιο και τις ανάγκες σας. Επιπλέον, συνεργαστείτε με αξιωματούχους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ηγέτες κοινωνικών συνεταιρισμών και μέλη της κοινότητας για να συγκεντρώσετε τη συμβολή και την υποστήριξή τους για την πρόταση.