Λήψη Απόφασης επί αιτήματος ΚοινΣΕπ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ για παραχώρηση χώρου.


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Στη Σπερχειάδα σήμερα Παρασκευή 19 Απριλίου 2019 και ώρα 11.00, συνήρθαν σε δημόσια τακτική συνεδρίαση τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από την υπ’ αριθ. 3833/2628/15.04.2019 έγγραφη πρόσκληση του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, τοιχοκολλήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων και ταχυδρομήθηκε σε καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καθώς, στον κ. Δήμαρχο και στους Προέδρους & Μέλη των Δημοτικών & τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης : {download}

Λήψη Απόφασης επί αιτήματος ΚοινΣΕπ ΠΑΛΑΙΟΒΡΑΧΑ για παραχώρηση χώρου

Η ΚοινΣΕπ Παλαιοβράχας με δραστηριότητες εκτός των άλλων, την καλλιέργεια γεωργικών προϊόντων και την τυποποίηση- μεταποίησή τους.

Σύμφωνα με την παρ. 2α του άρθρου 185 του Ν. 3463/06 είναι επιτρεπτή η δωρεάν παραχώρηση για την ενίσχυση της τοπικής ωφέλειας.

Η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας γνωμοδοτεί θετικά για το εν λόγω θέμα.

Προτείνω την δωρεάν παραχώρηση στην ΚοινΣΕπ Παλαιοβράχας του χώρου (πρώην γαλατάδικο).

Στην συνέχεια και μετά από διαλογική συζήτηση ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το σώμα όπως ψηφίσει επί της εισηγήσεως.