Μέχρι 30.06.2017 η υποβολή αίτησης για τροποποίηση καταστατικού για τις ΚοινΣΕπ του ν. 4019/2011


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Αν θέλετε βοήθεια στην τροποποίηση του καταστατικού σας και την ετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων ελάτε σε επαφή μαζί μας από την φόρμα επικοινωνίας η καλέστε μας στα τηλέφωνα που θα βρείτε στο τέλος του άρθρου. – 
Διευκρινίσεις για την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016, παρέχει η απόφαση της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας, αρμόδιας για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνιας Αντωνοπούλου, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ.

Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι, «μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), των Συν.Εργαζομένων, των Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και των άλλων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε αυτό, δύνανται να διενεργούνται και χειρόγραφα. Στην περίπτωση αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα προτυποποιημένα έγγραφα από τη διαδικτυακή σελίδα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να τα υποβάλουν στο αρμόδιο τμήμα.

Κατά τη διάρκεια της χειρόγραφης λειτουργίας του Μητρώου, όλες οι οριζόμενες στα άρθρα της παρούσας προθεσμίες για την καταχώριση, τον έλεγχο στοιχείων, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, την έγγραφη ειδοποίηση, την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων και όποιας άλλης απαιτούμενης από το τμήμα Μητρώου ενέργειας, παρατείνονται κατά πέντε ημερολογιακές ημέρες.

Οι εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), αιτήσεις προσωρινής εγγραφής στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011) θα πρέπει να επανυποβληθούν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και να εξεταστούν κατά προτεραιότητα από το τμήμα Μητρώου. Για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), αιτήσεις οριστικής εγγραφής του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011) εκδίδεται από το τμήμα Μητρώου βεβαίωση καταχώρισης Διοικούσας Επιτροπής και ενημερώνεται ο φάκελος της επιχείρησης με τα λοιπά υποβληθέντα έγγραφα (βεβαίωση έναρξη εργασιών στη ΔΟΥ, ετήσιος προγραμματισμός).

Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), Κοιν.Σ.Επ. ένταξης μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης ευάλωτων ομάδων ή σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης ειδικών ομάδων και οι Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού και οι Κοιν.Σ.Επ. κοινωνικής φροντίδας μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας ή σε συνεταιρισμούς εργαζομένων με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους και, μετά την υποβολή αίτησης, η οποία κατατίθεται στο τμήμα Μητρώου, μέχρι 30.06.2017. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας στο τμήμα Μητρώου και να συνοδεύεται από το τροποποιημένο καταστατικό και το πρακτικό ΓΣ σχετικά με τη λήψη απόφασης τροποποίησης.

Οι υφιστάμενοι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/17.5.1999) εγγράφονται αυτοδικαίως στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, χωρίς νέα αίτησή τους.

Οι φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να φέρουν την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, υποχρεούνται, μέχρι 31.03.2017, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, διαφορετικά διαγράφονται αυτοδίκαια από αυτά. Το τμήμα Μητρώου υποχρεούται να απαντήσει στην αίτηση του φορέα εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών από τη λήψη της αίτησης. Ο φορέας διατηρεί την ιδιότητα μέλους του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για το διάστημα μεταξύ της υποβολής της αίτησής του και της οριστικής απάντησης του τμήματος Μητρώου.

Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι Κοιν.Σ.Επ. ένταξης, Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού και Κοιν.Σ.Επ. κοινωνικής φροντίδας, καθώς και οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση, παύουν να θεωρούνται Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). Το Τμήμα Μητρώου εκδίδει σχετικές διαπιστωτικές πράξεις διαγραφής τις οποίες κοινοποιεί στις αρμόδιες ΔΟΥ».

[bestwebsoft_contact_form]

69310.25400 – Wind
6956.6956.66 – Vodafone
Φίσκιλης Αγγελος