Μία θέση Επιστημονικού Συνεργάτη στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


images
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο της υλοποίησης της Οριζόντιας Πράξης «Δημιουργία και λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» με κωδικό MIS 450593 στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα να υποβάλουν πρότασεις για τη σύναψη των συμβάσεων μισθώσεως έργου με το ΕΚΚΕ στο πλαίσιο της εκτελέσεως του Υποέργου 2 «Δράσεις του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών» για την υλοποίησης της Πράξης «Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» (κωδικό ΟΠΣ 450593) του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού.

Ο στόχος της Πράξης είναι η δημιουργία ενός Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Eπ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, ο Κεντρικός Μηχανισμός υποστήριξης, θα λειτουργεί ως Πάροχος κατάλληλων μεθοδολογιών και εργαλείων τα οποία είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης των Κοιν.Σ.Επ., καθώς επίσης και για την υποστήριξη, ανάπτυξη και διαχείριση των Κοιν.Σ.Επ. προκειμένου αυτές να καταστούν βιώσιμες.

Στο πλαίσιο του παρόντος υποέργου, το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, ως Συνδικαιούχος Εταίρος του Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης, έχει αναλάβει την υλοποίηση δράσεων επιστημονικής και συμβουλευτικής υποστήριξης και δημοσιότητας.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η εξής:

– Δράση Β.2.2: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση το εκπαιδευτικό υλικό που θα δημιουργηθεί και εκχώρηση του προς το ΕΚΔΔΑ για να συμπεριληφθεί στο δικό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Στο πλαίσιο της εν λόγω Δράσης θα υποβληθούν προτάσεις για το παρακάτω αντικείμενο:

(1) Μία Θέση Επιστημονικού Συνεργάτη για την κατάρτιση Εκπαιδευτικού προγράμματος.

(Κωδικός Θέσης 06)

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  > εδώ

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την πρότασή τους, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, σε σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υπ’ αριθ. πρωτ 1304/341ΓΠ/7-7-2015 – Ερευνητικό Πρόγραμμα «Δημιουργία και Λειτουργία Κεντρικού Μηχανισμού Υποστήριξης της Ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας» και κωδικό ΟΠΣ 450593 του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, στη διεύθυνση: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Γραφείο Πρωτοκόλλου, 8ος όροφος), Κρατίνου 9 και Αθηνάς, 105 52 Αθήνα, μέχρι και την 22η Ιουλίου 2015 και ώρα 14.30.