Μετάβαση Κοιν.Σ.Επ. και άλλων φορέων στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας – Λύση Κοιν.Σ.Επ. και Συνεταιρισμών Εργαζομένων


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Δύο τροπολογίες έχουν κατατεθεί στο σχέδιο νόμου “Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη” σχετικά με το νόμο 4430/2016 για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.

Με τις διατάξεις της πρώτης τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία μετάβασης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), και άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας, στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την συγκεκριμένη διάταξη διασαφηνίζεται η διαδικασία μετάβασης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και των άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας του καταργημένου αρ.14 του Ν.4019/2011 στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Επιπλέον, δίδεται επαρκές χρονικό διάστημα σε όλες τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ώστε τα μέλη τους να διερευνήσουν το αν δύνανται και επιθυμούν να συνεχίσουν ως Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις ή ως Συνεταιρισμοί Εργαζομένων ή αν επιλέγουν να διαγραφούν από το Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Άρθρο …..

Η παράγραφος 2 του άρθρου 35 του ν.4430/2016 τροποποιείται ως εξής:
«2α) Οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ Ένταξης Ευάλωτων Ομάδων ή σε Κοιν.Σ.Επ Ένταξης Ειδικών Ομάδων και οι Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικού και Παραγωγικού Σκοπού και οι Κοιν.Σ.Επ. Κοινωνικής Φροντίδας μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας ή σε Συνεταιρισμό Εργαζομένων με αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού τους και μετά την υποβολή αίτησης, η οποία κατατίθεται στο «Τμήμα Μητρώου» μέχρι 30.06.2017. Διαφορετικά, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
β) Οι υφιστάμενοι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) του ν.2716/1999 (Α’ 96) εγγράφονται αυτοδίκαια στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ως Κοιν.Σ.Επ.Ένταξης, χωρίς αίτησή τους.
γ) Οι Φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο άλλων Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14 ν.4019/2011, εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν να φέρουν την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας υποχρεούνται μέχρι 31.03.2017, να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, διαφορετικά διαγράφονται αυτοδίκαια από αυτό.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται ο τύπος της αίτησης, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής».

Με την δεύτερη τροπολογία, παρέχεται η δυνατότητα στα μέλη των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) ή στους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων, σε περίπτωση διαγραφής των εν λόγω φορέων από το οικείο Μητρώο, να προβαίνουν στη λύση αυτών, πλην της δυνατότητας μετατροπής τους σε άλλη νομική μορφή που ισχύει σήμερα. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λύση ή πριν τη μετατροπή, οι ανωτέρω φορείς τίθενται σε εκκαθάριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν. 4430/2016.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την συγκεκριμένη διάταξη δίνεται η δυνατότητα σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ) ή Συνεταιρισμούς Εργαζομένων που διαγράφονται με απόφαση της Διοίκησης από το Γενικό Μητρώο, εξαιτίας παράβασης των διατάξεων του ν.4430/2016 (Α’ 205), είτε να μετατραπούν σε άλλη μορφή επιχείρησης, είτε να προβούν σε λύση, καθώς μόνη η διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ., που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 11 του παραπάνω νόμου, είναι διοικητική ενέργεια, η οποία καθαυτή δεν συνιστά και λύση του νομικού προσώπου. Και οι δύο ενέργειες (μετατροπή ή λύση) πρέπει να καταχωρούνται στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Εισάγεται δε η υποχρέωση διανομής της περιουσίας του Φορέα που μετατρέπεται σε κοινή ιδιωτική επιχείρηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 22 του ν.4430/2016 περί εκκαθάρισης, ώστε να μην ωφεληθεί από τις ευεργετικές διατάξεις περί ΚΑΛΟ (π.χ. φοροαπαλλαγές, παραχώρηση δημόσιων ακινήτων κ.α.) και τις διατάξεις του κοινού εμπορικού δικαίου.

Άρθρο ……

Η παράγραφος 9 του άρθρου 11 του ν.4430/2016 (Α’ 205) αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν Κοιν.Σ.Επ ή Συνεταιρισμός Εργαζομένων διαγραφούν από το Μητρώο με πρωτοβουλία της Διοίκησης, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, οφείλουν εντός ενενήντα (90) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτούς της πράξης διαγραφής, να ενεργήσουν τη νόμιμη μετατροπή της Κοιν.Σ.Επ. ή του Συνεταιρισμού Εργαζομένων σε μορφή επιχείρησης που τα μέλη επιθυμούν ή να προβούν στη λύση της. Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λύση ή πριν τη μετατροπή σε άλλη νομική μορφή, τίθεται σε εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 22 του παρόντος. Οι ανωτέρω ενέργειες οφείλουν να γνωστοποιούνται από την Κοιν.Σ.Επ. ή το Συνεταιρισμό Εργαζομένων στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Πηγή: Taxheaven