Με νόμο οι ΟΤΑ θα μπορούν να παραχωρούν γη, κτίρια, και εξοπλισμό σε ΚοινΣΕπ


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Την παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμων και Περιφερειών, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προβλέπει το Σχέδιο Νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», που κατέθεσε σε διαβούλευση με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ Βαθμού, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Με βάση το ρεπορτάζ του epoli.gr, στη σχετική παράγραφο (4), του Άρθρου 4 «Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε υποστηρικτικά μέτρα», του Κεφαλαίου Γ’ «Υποστηρικτικά μέτρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», ορίζονται τα εξής:

«4. Οι ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού καθώς και τα ν.π.δ.δ. μπορεί να παραχωρούν τη χρήση κινητής και ακίνητης περιουσίας τους σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για την ενίσχυση δραστηριοτήτων συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, όπως περιγράφονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 2. Η διαδικασία παραχώρησης χρήσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού ρυθμίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η διαδικασία παραχώρησης χρήσης κινητής και ακίνητης περιουσίας των ν.π.δ.δ. ρυθμίζεται με απόφαση του εποπτεύοντος φορέα».

Μέσα σ’ ένα γενικόλογο, ασαφές πλαίσιο, γίνεται σαφές… πως, οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες θα παραχωρούν ακίνητη (κτίρια, γη κ.τ.λ.), κινητή (οχήματα, απορριμματοφόρα, εξοπλισμό κ.τ.λ.) περιουσία τους, στους εν λόγω Φορείς, προκειμένου να ασκήσουν την επιχειρηματική δραστηριότητά τους (στο ν/σ γίνεται σαφής αναφορά και στην έννοια «κέρδος») χωρίς ωστόσο να προσδιορίζονται τα εξής: α) ποια θα είναι η διαδικασία παραχώρησης (θα οριστεί με ΚΥΑ των συναρμόδιων Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονομικών και του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όπως αναφέρεται στη σχετική παράγραφο 4) και β) ποιος θα είναι ο «εποπτεύων φορέας», κατά την ίδια διαδικασία.

Τέλος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, εγείρονται και εργασιακά θέματα, αφού ως «Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», ορίζονται: α) Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), β) Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοιν.Σ.Π.Ε.), αλλά και γ) Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, που θεσπίζονται με τον παρόντα νόμο!

http://www.thebest.gr