Με 29% φόρο τα κέρδη των ΚοινΣΕπ αλλά χωρίς ΕΦΚΑ και τέλος επιτηδεύματος επί πενταετία, πότε συμφέρει τους αγρότες να τις συστήσουν


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Η απαλλαγή από τις εισφορές ΕΚΦΑ καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχειρήσης και από το τέλος επιτηδεύματος επί πενταετία, σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι τα κέρδη τους σε ποσοστό έως 35% προ φόρων δεν συμπεριλαμβάνονται στον προσδιορισμό της φρολογητέας ύλης, αν διανέμονται στους εργαζόμενους είναι τα βασικά πλεονέκτηματα των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), οι οποίες ήδη, εδώ και χρόνια, έκαναν την εμφάνισή τους και στον αγροτικό τομέα. Τη λειτουργία των Κοιν.Σ.Επ. διέπει ο νόμος 4430/2016 και όπως αναφέρεται σε αυτόν «Κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι οι αστικοί συνεταιρισμοί του Ν. 1667/86 που έχουν ως σκοπό την συλλογική και κοινωνική ωφέλεια».

Όπως εξηγεί μιλώντας στον ΑγροΤύπο ο κ. Σπύρος Δέδογλου, πρόεδρος της Κοιν.Σ.Επ. «Θεογένης» από τον Έβρο «το βασικό πλεονέκτημα των Κοιν.Σ.Επ. έναντι μιας άλλης εταιρικής μορφής και για τους αγρότες, είναι η απαλλαγή ως εταιρεία από την υποχρέωση καταβολής εισφορών στον ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ εφόσον πρόκειται για εμπορική επιχείρηση. Ο φόρος είναι ο ίδιος, όπως και για τις επιχειρήσεις ή τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δηλαδή 29%».

Βέβαια αν μια Κοιν.Σ.Επ. έχει εργαζόμενους υποχρεούται να τους ασφαλίσει στον ΕΦΚΑ, είτε να τους κόβει εργόσημο.

Για παράδειγμα, αν πέντε αγρότες που εξακολουθεί ο καθένας να πληρώνει στον ΕΦΚΑ εισφορά επειδή καλλιεργεί τα χωράφια του, αποφασίσουν να συστήσουν μια Κοιν.Σ.Επ. για να ασχοληθούν με τη μεταποίηση, την προώθηση και την εμπορία των προϊόντων που παράγουν, δεν υποχρεούνται ως επιχείρηση να πληρώνουν ΕΦΚΑ. Παράλληλα, απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος για πέντε χρόνια, όταν όλες οι υπόλοιπες μορφές επιχειρήσεων, καλούνται να το πληρώσουν.

Σημειωτέον, ότι Κοιν.Σ.Επ. μπορούν να συστήσουν οι ενδιαφερόμενοι με σχετικά εύκολες διαδικασίες, αν και από την περιφέρεια το ρεπορτάζ λέει, ότι Εφορίες και λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες, σε αρκετές περιοχές της χώρας δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι, με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν τέτοιου είδους εταιρεία, να ταλαιπωρούνται χωρίς λόγο.

Σύσταση και λειτουργία

Η σύσταση Κοιν.Σ.Επ. και η υπαγωγή της στις διατάξεις του νόμου 4430/2016 συντελείται με την εγγραφή της στο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οπότε αποκτά νομική προσωπικότητα και εμπορική ιδιότητα.

Η αίτηση εγγραφής, το Καταστατικό και υπεύθυνες δηλώσεις των μελών της ΚΟΙΝ.Σ.Επ. περί μη συμμετοχής σε άλλο Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με την ίδια δραστηριότητα κατατίθενται προς έγκριση στο Τμήμα Μητρώου.

Για τη σύσταση Κοιν.Σ.Επ. Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας απαιτείται η συμμετοχή σε αυτήν και η υπογραφή του καταστατικού της από τουλάχιστον πέντε (5) πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, και από τουλάχιστον επτά (7), αν πρόκειται για Κοιν.Σ.Επ. Ένταξης.

Μέλη μπορούν να είναι είτε φυσικά είτε νομικά πρόσωπα.

Μέλος σε μια Κοιν.Σ.Επ. δεν μπορεί να είναι μέλος και άλλης Κοιν.Σ.Επ. με ίδια δραστηριότητα.

Το κεφάλαιο της επιχείρησης διαιρείται σε συνεταιριστικές μερίδες. Ο αριθμός των μερίδων και η ονομαστική τους αξία, η οποία είναι ίδια για κάθε μερίδα, καθορίζονται στο καταστατικό της επιχείρησης. Κάθε μέλος της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτει από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να είναι κατώτερο των εκατό (100) ευρώ.

Τα μέλη της Κοιν.Σ.Επ. διαθέτουν από μία υποχρεωτική συνεταιριστική μερίδα, ως ελάχιστη συμμετοχή στο κεφάλαιο της επιχείρησης και είναι ίση για όλα τα μέλη. Στο καταστατικό μπορεί να προβλέπεται η απόκτηση μέχρι πέντε (5) προαιρετικών μερίδων χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η απόκτηση υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, ενώ η απόκτηση προαιρετικών μερίδων μπορεί να πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών, καθώς και με την εισφορά κινητής ή και ακίνητης περιουσίας, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στο καταστατικό.

Όργανα διοίκησης

Γενική Συνέλευση

H τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος και σε κάθε περίπτωση πριν την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης, με σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής ή του διαχειριστή που απευθύνεται προς τα μέλη, προ τουλάχιστον τριών ημερών.

Διοικούσα Επιτροπή ή Διαχειριστής

Η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και δύο τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων ένας φέρει την ιδιότητα του Γραμματέα και ένας του Ταμία. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των μελών της πρέπει να είναι περιττός αριθμός.

Τα μέλη της Δ.Ε. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Η ιδιότητα του μέλους Διοικούσας Επιτροπής είναι άμισθη.

Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία τουλάχιστον φορά κάθε τρεις μήνες ή συχνότερα αν το ζητήσει το 1/3 των μελών της, αλλά όχι λιγότερα από δύο άτομα.

Αν η Κοιν.Σ.Επ. έχει μόνο πέντε μέλη, αντί Διοικούσας Επιτροπής, τα μέλη μπορεί να εκλέξουν διαχειριστή, ο οποίος αναλαμβάνει όλες τις αρμοδιότητες της Διοικούσας Επιτροπής.

Κάθε Κοιν.Σ. Επ. υποχρεούται να αναρτά δημόσια σε ηλεκτρονική σελίδα κάθε πρόσκληση σε συλλογικό όργανο, με ελάχιστα δημοσιευτέα στοιχεία, την ακριβή διεύθυνση σύγκλησης, ημερομηνία, ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ευθύνες μελών

Για τις εταιρικές υποχρεώσεις ευθύνεται μόνο η Κοιν.Σ. Επ. με την περιουσία της.

Ειδικά, για τις υποχρεώσεις προς το Δημόσιο ο διαχειριστής ή ο πρόεδρος της διοικούσας επιτροπής της ευθύνεται αλληλεγγύως και εις ολοκλήρον με την Κοιν.Σ.Επ. για τις οφειλές της προς το Δημόσιο, και διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ..

Για τις οφειλές προς το Δημόσιο διατηρεί δικαίωμα αναγωγής κατά των λοιπών μελών της Κοιν.Σ.Επ., τα οποία για τις οφειλές του προηγούμενου εδαφίου, ευθύνονται έναντί του απεριόριστα και εις ολόκληρον.

Φορολογία

Στον προσδιορισμό του κέρδους μιας Κοιν.Σ.Επ. δεν περιλαμβάνεται ποσοστό εως 35% των κερδών προ φόρων εφ όσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένους της.

Tο παραπάνω ποσό αποτελεί για τους εργαζόμενους εισόδημα από μισθωτή εργασία.

Το εναπομείναν κέρδος φορολογείται με 29%.

Το ετήσιο τέλος επιτηδεύματος οριζεται στο ποσό των 500 ευρω. Εξαιρούνται απο την καταβολή τέλους επιτηδεύματος οι Κοιν.Σ.Επ. κατά τα πρώτα 5 χρόνια λειτουργίας τους.

Αποθεματικά-διανομή κερδών

Τα κέρδη της Κοιν.Σ.Επ. δεν διανέμονται στα μέλη, εκτός αν αυτά είναι εργαζόμενοι.

Τα κέρδη διατίθενται ετησίως ως εξής:

α. κατά ποσοστό 5% για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού,

β. κατά ποσοστό 35% διανέμονται στους εργαζομένους της επιχείρησης, εκτός αν τα 2/3 των μελών της Γενικής Συνέλευσης της Κοιν.Σ.Επ. αποφασίσουν αιτιολογημένα τη διάθεση μέρους ή όλου του ποσοστού αυτού σε δραστηριότητες του στοιχείου γ’ ,

γ. το υπόλοιπο διατίθεται για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και τη γενικότερη διεύρυνση της παραγωγικής του δραστηριότητας.

www.agrotypos.gr