Νόμος 4497/2017 Άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 10χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 630 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


  • πατήστε για κατέβασμα

    Άρθρο 45 Διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης Για Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.ΕΠ.) του ν. 4430/2016 (Α΄ 205):

Προϋποθέσεις και διαδικασίες για την απόκτηση άδειας

αα. πιστοποιητικό μέλους του Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),
ββ. καταστατικό του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), από το οποίο προκύπτει ότι το αντικείμενο δραστηριότητας είναι σχετικό με δημιουργία καλλιτεχνημάτων και χειροτεχνημάτων,
γγ. έναρξη επιτηδεύματος με Κ.Α.Δ. που συνάδουν με το αντικείμενο δραστηριότητας,
δδ. λίστα με τα μέλη των οποίων έργα διατίθενται μέσω της Κοιν.Σ.ΕΠ. και αντίστοιχος αριθμός βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας για τα μέλη αυτά.

Τη διάθεση των έργων μπορεί να διενεργεί μέλος της Κοιν.Σ.ΕΠ., ο ίδιος δημιουργός. Στις ελεγκτικές αρχές του παρόντος είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμες οι βεβαιώσεις ιδίας δημιουργίας μελών της Κοιν.Σ.ΕΠ., τα προϊόντα των οποίων διατίθενται στον πάγκο.

Το όριο της ελάχιστης απόστασης των εκατόν πενήντα (150) μέτρων μεταξύ των θέσεων του στάσιμου εμπορίου δεν ισχύει για τους ενδιαφερόμενους του παρόντος.

Για τη δραστηριοποίηση σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και εκκλησίες σε απόσταση μικρότερη των πενήντα (50) μέτρων, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Οι κάτοχοι των ανωτέρω αδειών μπορούν να δραστηριοποιούνται είτε μόνο στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο έχει εγκριθεί από το δήμο, είτε σε κάθε μορφής οργανωμένη αγορά πλην λαϊκών αγορών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στον παρόντα. Στις εν λόγω αγορές οι φορείς λειτουργίας μπορούν να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που θα διατίθενται στους κατόχους αδειών του παρόντος. Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτημάτων διενεργείται κλήρωση.

Οι κάτοχοι βεβαιώσεων πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, οι οποίες έχουν εκδοθεί από αρμόδιες αρχές σύμφωνα με προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο δεν υποχρεούνται στην προσκόμιση επικαιροποιημένης βεβαίωσης.

Οι αδειούχοι του παρόντος υποχρεούνται στην τήρηση των γενικών ή ειδικών διατάξεων της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.