Οι μεταβολές που επέφερε ο νέος νόμος στην διαδικασία υποβολών στο «ΕΡΓΑΝΗ»


Εάν αποφασίσετε την δημιουργία της δικής σας ΚοινΣΕπ και έχετε μια καλή ιδέα που πληροί τα κριτήρια του νόμου 4430/2016 ελάτε σε επαφή μαζί μας από εδώ για να σας βοηθήσουμε με την 12χρονη εμπειρία μας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και στην Δημιουργία άνω των 640 Επιτυχημένων ΚοινΣΕπ


Υποχρεωτική πλέον η ηλεκτρονική καταχώρηση στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» κάθε αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, το αργότερο έως και την ημέρα αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, και σε κάθε περίπτωση πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τους εργαζομένους, καθώς και την υπερεργασία και τη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη πραγματοποίησής της.

Αν διαπιστωθεί από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα τροποποίηση ωραρίου εργασίας εργαζομένου ή υπερωριακή του απασχόληση, χωρίς αυτή να έχει γνωστοποιηθεί κατά τα ανωτέρω πριν την έναρξη πραγματοποίησης της, επιβάλλονται με πράξη του αρμόδιου οργάνου σε βάρος του εργοδότη κυρώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι με την προ υπάρχουσα νομοθεσία η υπερωριακή απασχόληση καταχωρείτο υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο τροποποίησης ωραρίου εργασίας και υπερωριών που τηρούταν από τον εργοδότη, χειρόγραφα, χωρίς να απαιτείται άμεση θεώρησή του από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΣΕΠΕ. Ο εργοδότης είχε την υποχρέωση να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα, το σύνολο των νομίμων, σύμφωνα με τα παραπάνω, υπερωριών, που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα.

Όπως αποδείχτηκε στην πράξη, η τήρηση βιβλίου δεν καθιστούσε εφικτό τον αποτελεσματικό έλεγχο, ενώ παρατηρούνταν συχνά φαινόμενα παραποίησης του βιβλίου. Η Τήρηση του Ειδικού Βιβλίου γινόταν σε εκτυπωμένες μηχανογραφημένες σελίδες, οι οποίες, βασιζόμενες σε ανώνυμες καταγγελίες, καταστρέφονταν μετά το πέρας της υπερωρίας, σε περίπτωση που δεν διενεργούνταν έλεγχος, ενώ οι ώρες υπερωριακής εργασίας καταχωρούνταν στο «ΕΡΓΑΝΗ» μόνο για την ημερομηνία του ελέγχου.

Βέβαια, πρέπει να αναμένουμε τις τελικές διατάξεις για να διαπιστώσουμε κατά πόσο θα ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες κλάδων και επιχειρήσεων και τεχνικές οδηγίες για τη διαδικασία υποβολής.

2. Υποχρεωτικές πλέον οι ηλεκτρονικές αναγγελίες για τους εργαζόμενους σε οικοδομικά και τεχνικά έργα (άρθρο 37)

Η εξαίρεση του κλάδου των οικοδομικών και τεχνικών έργων από την υποχρέωση ανάρτησης πίνακα προσωπικού και τις σχετικές καταχωρήσεις στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ, διαπιστώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας ότι συμβάλει στην έκρηξη του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας στον εν λόγω κλάδο.

Κατά συνέπεια με το νέο Νόμο ορίζεται πως, ο εργοδότης (για τους σκοπούς του παρόντος, ως εργοδότης θεωρείται ο εργολάβος και ο υπεργολάβος που έχουν αναλάβει την εκτέλεση της οικοδομικής εργασίας ή του τεχνικού έργου) που εκτελεί οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο, υποχρεούται να αναγγέλλει ηλεκτρονικά (σε αντίθεση με την προ υπάρχουσα τήρηση χειρόγραφου βιβλίου ημερήσιων δελτίων) στο Ο.Π.Σ. του ΣΕΠΕ το απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.

Επιπλέον, αντίγραφο του εντύπου της ως άνω αναγγελίας για κάθε ημέρα απασχόλησης θα πρέπει να τηρείται στον τόπο εκτέλεσης του έργου με ευθύνη του εργοδότη και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων σε κάθε περίπτωση ελέγχου.

3. Το αργότερο σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης ή καταγγελίας σύμβασης ή λήξη σύμβασης εργασίας (παρ.1, άρθρο 38)

Ορίζεται πλέον η αναγγελία σε κάθε περίπτωση οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού ή καταγγελίας σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή λήξης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, να πραγματοποιείται έως το αργότερο σε τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από τηναποχώρηση του μισθωτού ή την καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου.

Βάσει της προϋφιστάμενης νομοθεσίας οι εργοδότες ήταν υποχρεωμένοι μέσα σε οκτώ ημέρες, να υποβάλλουν τα σχετικά έντυπα σε κάθε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης αόριστου χρόνου ή οικειοθελούς αποχώρησης εργαζομένου ή λήξης σύμβασης ορισμένου χρόνου ή έργου.

4. Υποχρεωτική πλέον η προσυπογραφή του εργαζόμενου στην αναγγελία της οικειοθελούς αποχώρησης (παρ.2, άρθρο 38)

Η αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού υποχρεωτικά πλέον πρέπει να συνοδεύεται είτε από ηλεκτρονικά σαρωμένο έντυπο υπογεγραμμένο από τον εργοδότη και τον εργαζόμενο είτε από εξώδικη δήλωση του εργοδότη προς τον εργαζόμενο, με την οποία του γνωστοποιεί τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης λόγω δικής του αποχώρησης και ότι αυτή θα αναγγελθεί στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Η εξώδικη δήλωση του εργοδότη θα πρέπει να επιδίδεται στον εργαζόμενο έως και τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από την οικειοθελή του αποχώρηση και η αναγγελία να γίνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επίδοση της εξώδικης δήλωσης.

Από το Υπουργείο Εργασίας διαπιστώθηκε ότι παρατηρούνταν στην πράξη, η αναληθής αναγγελία εκ μέρους του εργοδότη οικειοθελούς αποχώρησης του μισθωτού. Δεδομένου ότι η αναγγελία αυτή δεν γνωστοποιούταν στον εργαζόμενο, ο τελευταίος κινδύνευε να απωλέσει δικαιώματα όπως αίτησης χορήγησης επιδόματος αδείας κ.λπ.. Με την παραπάνω διάταξη θα αντιμετωπίζονται πλέον περιπτώσεις όπου η καταγγελία σύμβασης εργασίας αναγγέλλεται ψευδώς στο «ΕΡΓΑΝΗ» ως οικειοθελής αποχώρηση εργαζομένου, καθώς υπό το προ υπάρχων πλαίσιο απαιτείτο μόνο η δήλωση του εργοδότη. Το νέο σύστημα βέβαια, αναμένεται να δημιουργήσει προβλήματα σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος αρνείται τη συνυπογραφή του.

Συνολικά, η σύντμηση των προθεσμιών και η πολυπλοκότητα των νέων διαδικασιών, παρότι μέτρο που διευκολύνει τον έλεγχο και δεσμεύει τις επιχειρήσεις στην τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα σε επιχειρήσεις με μαζικές αποχωρήσεις, μεγάλο αριθμό προσωπικού και το λογιστήριο πρέπει να επιταχύνει σε χρόνους που η πράξη θα δείξει αν μπορούν να είναι εφικτοί.

πηγή: www.e-forologia.gr